PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER – OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


 

Prehľad

V tomto oznámení vám podrobne povieme, ako používame a poskytujeme osobné informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prístroja Pharmanex BioPhotonic Scanner (ďalej len ako „skener“), a vysvetlíme vám vaše práva týkajúce sa toho, ako tieto osobné informácie používame.

 

Toto oznámenie sa vzťahuje na našich „operátorov skenerov“, t. j. Brand Affiliates spoločnosti Nu Skin, ktorí majú náležité oprávnenie skenovať zákazníkov a potenciálnych klientov, ako aj na týchto zákazníkov a potenciálnych klientov, ktorým sa skenovanie vykonáva.

 

Upozorňujeme, že každý nákup produktov na webovej lokalite www.nuskin.com nasledujúci po použití skenera bude podliehať nášmu štandardnému oznámeniu o ochrane osobných údajov Nu Skin, ktoré je k dispozícii na danej webovej lokalite.

 

Kto sme a ako nás kontaktovať

Nu Skin je spoločnosť priameho predaja, ktorá distribuuje viac ako 200 produktov prémiovej kvality určených na boj proti starnutiu v kategóriách osobnej starostlivosti aj výživových doplnkov.

 

Nu Skin International Inc. kontroluje získavanie a spracúvanie všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete v súvislosti so skenerom. Registrované sídlo spoločnosti Nu Skin International Inc. je na adrese 75 West Center, Provo, UT 84601, USA (tel: +1 800 487 1000).

 

Zástupcom spoločnosti Nu Skin International Inc. pre:

-          Európsku úniu je spoločnosť NSE Products Europe BV s registrovaným sídlom na adrese The Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgicko;

-          Čínu je spoločnosť Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd, s registrovaným sídlom na adrese 29th & first floor of 23th Building, Longyang Industry Zone, Fengxian District, Šanghaj;

-          Indonéziu je spoločnosť PT Nusa Selaras Indonesia s registrovaným sídlom na adrese Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat. Area Gedung City Plaza, 10th Fl., Suite 1001-1002. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, Indonézia;

-          Malajziu je spoločnosť Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd. s registrovaným sídlom na adrese Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Center), No.10, Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur;

-          Kórejskú republiku je spoločnosť Nu Skin Korea Ltd. s registrovaným sídlom na adrese Building Revessant, 86gil 6 Bongeunsaro, Gangnam-gu, Seoul, Kórejská republika;

-          Vietnam je spoločnosť Nu Skin Enterprises Vietnam Limited Liability Company s registrovaným sídlom na adrese 2nd Floor, 280 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

Ak chcete nejaké informácie alebo máte nejaké otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, obráťte sa na tím pre ochranu osobných údajov alebo

nášho úradníka pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer, 75 West Center Street, Provo, 84601 Utah, USA, +1(801)345-1505, DPOoffice@nuskin.com).

 

Čo je funkciou skenera

Pharmanex BioPhotonic Scanner S3 je prístroj, ktorý meria hladinu karotenoidov v koži. Nie je určený na použitie na lekárske účely. Nie je lekárskym prístrojom ani zdravotníckym diagnostickým nástrojom a nie je určený na diagnostikovanie, liečenie, zmierňovanie, vyliečenie ani prevenciu žiadnej choroby ani ochorenia a takisto nevplýva na štruktúru ani fungovanie žiadnej časti organizmu.

 

Skener neprevádzkuje priamo spoločnosť Nu Skin, ale operátor skenera, ktorý je Brand Affiliate spoločnosti Nu Skin, od ktorej si skener prenajíma. Za rozhodnutie o tom, komu skenovanie vykoná, zodpovedá výlučne operátor skenera.

 

Aké osobné údaje získavame, ako ich používame a na akom právnom základe

Osobné údaje (ako sú vymedzené nižšie, ďalej len „osobné údaje“) získavame len s vaším súhlasom.

 

Osobné údaje, ktoré bude operátor skenera zhromažďovať prostredníctvom skenovania (vrátane skóre skenera), bude spoločnosť Nu Skin International Inc. spracúvať najmä na účely informačného výskumu a štatistiky. Výsledky tohto výskumu a štatistiky nie sú sprístupnené nikomu okrem súhrnného a anonymného formátu. Operátor skenera má prístup len k skóre skenera a k doplňujúcim informáciám, ktoré ste sa dobrovoľne rozhodli poskytnúť, ktoré spoločnosť Nu Skin International Inc. sprístupnila prostredníctvom skenerovej aplikácie. Ďalšie informácie a podrobnosti sú k dispozícii nižšie.

 

V predvolenom nastavení sa všetky skenovania môžu vykonávať anonymne (t. j. bez získavania akéhokoľvek osobného identifikátora, ako je napríklad vaše meno alebo e-mailová adresa) na základe vášho výberu, pokiaľ sa nerozhodnete poskytnúť svoje kontaktné údaje, ktoré umožnia operátorovi skenera a spoločnosti Nu Skin sledovať váš pokrok v priebehu času (t. j. údaje o tom, ako sa vaše skóre skenera vyvíja medzi jednotlivými skenovaniami). Vaše kontaktné údaje sa potom uložia spolu so skóre skenera a akýmikoľvek doplňujúcimi informáciami, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť.

 

V závislosti od odpovedí, ktoré sa rozhodnete poskytnúť, môžeme získavať tieto kategórie osobných údajov:

Aké kategórie osobných údajov získavame

Čo s nimi robíme

Čo je naším právnym základom

Kontaktné údaje: ako napríklad vaše meno a e-mail

Aby sme vám mohli poslať skóre skenera a mali možnosť sledovať vaše skóre v priebehu času

Váš súhlas alebo výslovný súhlas, ak to vyžadujú právne predpisy

Aby sme vám mohli poskytovať spravodajské a informačné služby vrátane e-mailových návodov a informačných bulletinov týkajúcich sa skenera

Aby sme mohli vytvoriť
a spravovať váš účet skenera
a spracovať nákupy skenerových kreditov v aplikácii (ak sú
k dispozícii) a poskytovať zákaznícky servis a podporu vám (len pre operátorov skenera)

Plnenie zmluvy s vami

Biografické údaje: ako sú vaše pohlavie, vek a poloha

Na účely informačného výskumu a štatistiky, ako aj na použitie v našom nástroji
na dynamické porovnávanie (tieto údaje sa používajú len v súhrnnom formáte)

Váš súhlas alebo výslovný súhlas, ak to vyžadujú právne predpisy

Informácie o životnom štýle: ako sú vaše fajčiarske návyky, vystavenie slnku, užívanie výživových doplnkov, príjem ovocia a zeleniny

Biografické údaje: vaša fotografia

Na účely nadväzujúcich aktivít
a na to, aby sme vás mohli identifikovať

Informácie týkajúce sa zdravia: ako vaša výška a hmotnosť, BMI

Na účely informačného výskumu a štatistiky, ako aj na použitie v našom nástroji
na dynamické porovnávanie (tieto údaje sa používajú len v súhrnnom formáte)

Váš výslovný súhlas

Informácie týkajúce sa etnickej príslušnosti: ako napríklad váš etnický pôvod

Informácie týkajúce sa zdravia: vaše karotenoidové skóre (vrátane času a dátumu skenovania)

Poskytovanie odhadu úrovne karotenoidov

Aby sme vám umožnili kvalifikovať do nášho programu záruky vrátenia peňazí (len na tých trhoch, kde je takýto program k dispozícii)

Informácie týkajúce sa IT: ako napríklad typ prehliadača, operačný systém a (ak je
k dispozícii) vaša IP adresa
(len pre operátorov skenera)

Aby sme mohli získavať poznatky o tom, aká je vaša interakcia
s našou službou, a tak zlepšovať našu aplikáciu, ako aj na účely bezpečnosti IT a diagnostiky systémov s cieľom zaistiť zachovanie bezpečnosti vašich údajov a aktualizovanie našich systémov tak, aby vám mohli naďalej poskytovať služby

Náš oprávnený záujem alebo váš súhlas, ak to vyžadujú právne predpisy

 

Poskytovanie a prenos vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje neposkytujeme ani neprenášame žiadnej tretej strane s výnimkou týchto subjektov:

-          váš operátor skenera: váš operátor skenera má prístup k vaším osobným údajom prostredníctvom svojej online skenerovej aplikácie. V predvolenom nastavení sa všetky skenovania môžu vykonávať anonymne, pokiaľ sa nerozhodnete poskytnúť svoje kontaktné údaje, ktoré umožnia operátorovi skenera (a spoločnosti Nu Skin) prepojiť vaše skóre skenera a iné osobné údaje s vami;

-          pridružené spoločnosti Nu Skin:

o   vaše kontaktné údaje a skóre skenera môžeme poskytnúť našim miestnym pridruženým spoločnostiam, ak sa chcete kvalifikovať do nášho programu záruky vrátenia peňazí. Platí to len na trhoch, kde je takýto program k dispozícii. Táto záruka vrátenia peňazí je založená na zlepšovaní skóre skenera v priebehu času a ponúkajú ju miestne pridružené spoločnosti Nu Skin. Miestna pridružená spoločnosť bude v rámci záruky vrátenia peňazí konať ako prevádzkovateľ údajov pre spracovanie vašich osobných údajov. Viac informácií v tomto smere nájdete v našom štandardnom oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Nu Skin;

o   ak ste operátorom skenera a nakupujete skenové kredity prostredníctvom skenerovej aplikácie (na trhoch, kde je takáto funkcia k dispozícii), informácie o vašom nákupe online poskytneme okrem toho aj vašej miestnej pridruženej spoločnosti Nu Skin na účely spracovania transakcie. Táto miestna pridružená spoločnosť bude pri nákupe skenových kreditov konať ako prevádzkovateľ údajov pre spracovanie vašich osobných údajov. Viac informácií v tomto smere nájdete v našom štandardnom oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Nu Skin.

 

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje za žiadnych okolností nepredáme tretím stranám a za posledných 12 mesiacov sme vaše osobné údaje nepredali žiadnemu inému subjektu.

 

Kde sa vaše osobné údaje spracúvajú

Vaše osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú na serveroch, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických. Zaviedli sme mechanizmy na zabezpečenie a iné vhodné riešenia na riešenie cezhraničných prenosov, ako sa to vyžaduje alebo povoľuje v platných právnych predpisoch. Viac informácií v tomto smere nájdete v našom štandardnom oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Nu Skin.

 

Ako chránime vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje chránime, pričom uplatňujeme primerané zabezpečenie vrátane fyzických (napr. zabezpečené archívne skrinky), technických a organizačných bezpečnostných opatrení vhodných na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a pred náhodným stratením, zničením alebo poškodením.

 

Predovšetkým prevádzkujeme dátové siete chránené bránou firewall a systémami na ochranu hesla, ktoré sú štandardom v odvetví. Takisto využívame bezpečnostný protokol TLS na ochranu prenosu vašich osobných údajov. Prístup k týmto informáciám budú mať len oprávnené osoby na legitímne obchodné účely.

 

Okrem toho je prístup k vašim osobným údajom obmedzený len pre personál a na základe potreby.

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sú uložené v skenerovej aplikácii operátora skenera počas 1 roka. Po tejto lehote sa automaticky odstránia.

 

Vaše osobné údaje sú tiež uložené na serveroch spoločnosti Nu Skin maximálne počas 10 rokov. Po tejto lehote sa automaticky odstránia alebo úplne anonymizujú. Týmto nie sú dotknuté vaše práva uvedené nižšie. Všetky anonymizované údaje sa uchovávajú len na štatistické a študijné účely.

 

Aké máte práva v súvislosti so svojimi osobnými údajmi

Pokiaľ ide o naše používanie a uchovávanie vašich osobných údajov, máte určité práva. Konkrétne máte právo:

-          žiadať, aby sme odstránili alebo zničili osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, s ohľadom na určité výnimky, napríklad keď osobné údaje musíme uchovávať, aby sme splnili zákonné povinnosti;

-          žiadať o opravu akýchkoľvek neúplných alebo nepresných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame;

-          kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas, keď je spracovanie vašich osobných údajov založené na takomto súhlase;

-          mať prístup a požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, s ohľadom na určité výnimky, za primeraný poplatok, ak je to zákonne prípustné.

 

Práva uvedené vyššie si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na tím pre ochranu osobných údajov alebo použijete náš online nástroj na trhoch, kde je takýto nástroj dostupný. Obyvatelia Kalifornie môžu zavolať aj na toto bezplatné telefónne číslo: 800-487-1000.

 

Na všetky vaše žiadosti o uplatnenie týchto práv dotknutej osoby uvedených vyššie odpovieme v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi. Na základe nášho rozhodnutia vás môžeme požiadať, aby ste preukázali svoju totožnosť, a až na základe toho vám poskytneme požadované údaje. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli poskytnuté len vám. Je možné, že nebudeme vedieť vhodne vyhovieť vašej žiadosti, ak sa rozhodnete, že nám neposkytne tie osobné údaje, ktoré potrebujeme na vyhovenie vašej žiadosti. Ak nie ste spokojní so spôsobom, ako sme vybavili vašu žiadosť, alebo vo veci porušenia platných právnych predpisov o ochrane údajov môžete podať sťažnosť alebo žiadosť na príslušnom dozornom orgáne (napr. na dozornom orgáne v krajine alebo na trhu svojho bydliska).

 

Zaviazali sme sa, že vám budeme poskytovať kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Ak si uplatníte niektoré z týchto úprav vysvetlených v tomto oddiele oznámenia o ochrane osobných údajov, nebudeme vás znevýhodňovať. Nebudú vám zamietnuté tovar ani služby, nebudú vám účtované iné ceny ani sadzby za tovary alebo služby, ani vám nebude poskytnutá iná úroveň ani kvalita tovarov alebo služieb.

 

Zmeny oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť. O všetkých významných zmenách vás budeme informovať tak, že tieto zmeny uverejníme tu alebo vás o nich budeme informovať prostredníctvom iných vhodných komunikačných kanálov, ktoré všeobecne používame na komunikáciu s vami, alebo inými spôsobmi v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov. Všetky zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sa budú považovať za účinné bezprostredne po ich zverejnení na webovej lokalite, pokiaľ nie je uvedené inak. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte, prestaňte služby používať.

 

Posledná revízia tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sa uskutočnila 8. septembra 2020.