Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Podmienky používania


 

Vitajte!

 

Tieto Podmienky používania (ďalej len "Podmienky") upravujú používanie webového sídla Nu Skin na adrese www.nuskin.com (ďalej len „Sídlo“), Nu Skin Vera™, našej mobilnej aplikácie zameranej na zákazníka, ktorá vám pomôže preskúmať naše inovatívne kozmetické a wellness produkty (ďalej len „Vera“), a všetkých našich ďalších produktov, funkcií, Služieb, technológií, softvéru, webových sídel a mobilných aplikácií (ďalej súhrnne a spolu so Sídlom a Verou len „Služby Nu Skin“), okrem prípadov, keď výslovne uvádzame, že platia osobitné podmienky (a nie tieto Podmienky).

 

Spoločnosť Nu Skin International, Inc. (ďalej len „Nu Skin“) vám sprístupňuje Služby Nu Skin pod podmienkou vášho súhlasu s týmito Podmienkami a touto dohodou o podmienkach používania (ďalej len „Dohoda“).

 

PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA SLUŽIEB NU SKIN SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY. PRÍSTUPOM, PREBERANÍM, PREPOJENÍM, RÁMOVANÍM, PREHLIADANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM SLUŽIEB NU SKIN PRIJÍMATE A SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE PRÁVNE VIAZANÍ TÝMITO PODMIENKAMI I OZNÁMENÍM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV NU SKIN.

AK NEPRIJÍMATE ALEBO NESÚHLASÍTE S NIEKTORÝMI Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO S OZNÁMENÍM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI NU SKIN, SLUŽBY NU SKIN NEPOUŽÍVAJTE. AK STE SI APLIKÁCIU VERA ALEBO INÚ MOBILNÚ APLIKÁCIU UŽ PREVZALI, MUSÍTE JU ODINŠTALOVAŤ A PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

 

TIETO PODMIENKY OBSAHUJÚ AJ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI NU SKIN A JEJ POSKYTOVATEĽOV Z RADOV TRETÍCH SUBJEKTOV (ODDIEL 15) A ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV, NÁPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A POVINNOSTÍ. PRED POUŽITÍM SLUŽIEB NU SKIN SI TIETO USTANOVENIA POZORNE PREČÍTAJTE.

 

AK STE BRAND AFFILIATE NU SKIN, TIETO PODMIENKY OBSAHUJÚ AJ DOHODU O ROZHODCOVSKOM KONANÍ (POZRITE SI ODDIEL 17). DOHODA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ VYŽADUJE (S OBMEDZENOU VÝNIMKOU), ABY STE SVOJE NÁROKY VOČI SPOLOČNOSTI NU SKIN, KTORÉMUKOĽVEK PRIDRUŽENÉMU SUBJEKTU SPOLOČNOSTI NU SKIN, ALEBO KTORÉMUKOĽVEK Z POSKYTOVATEĽOV SPOLOČNOSTI NU SKIN Z RADOV TRETÍCH SUBJEKTOV UPLATNILI ZÁVÄZNÝM A FINÁLNYM ROZHODCOVSKÝM KONANÍM. DOHODA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ ĎALEJ STANOVUJE, ŽE (1) NÁROKY VOČI SPOLOČNOSTI NU SKIN, SPRIAZNENÝM SUBJEKTOM SPOLOČNOSTI NU SKIN ALEBO POSKYTOVATEĽOM SPOLOČNOSTI NU SKIN Z RADOV TRETÍCH SUBJEKTOV BUDETE MÔCŤ UPLATŇOVAŤ LEN INDIVIDUÁLNE, NIE AKO ŽALOBCA ANI ČLEN SKUPINY V RÁMCI AKEJKOĽVEK SKUPINOVEJ ANI REPREZENTATÍVNEJ ŽALOBY ALEBO KONANIA, (2) BUDETE SA MÔCŤ DOMÁHAŤ NÁPRAVY (VRÁTANE PEŇAŽNEJ, SÚDNEJ A DEKLARATÓRNEJ NÁPRAVY) LEN INDIVIDUÁLNE, A (3) JE MOŽNÉ, ŽE O VAŠICH NÁROKOCH VOČI SPOLOČNOSTI NU SKIN, SPRIAZNENÝM SUBJEKTOM SPOLOČNOSTI NU SKIN ALEBO POSKYTOVATEĽOM SPOLOČNOSTI NU SKIN Z RADOV TRETÍCH SUBJEKTOV NEBUDE MÔCŤ ROZHODNÚŤ POROTA ALEBO SÚD. PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA SLUŽIEB NU SKIN SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO ODDIEL.

 

Pri používaní konkrétnej funkcie Služieb Nu Skin sa na vás môžu vzťahovať aj ďalšie pravidlá, usmernenia, podmienky používania Služieb, oznámenia o ochrane osobných údajov alebo iné zmluvné ustanovenia, ako je uvedené tu.

 

Ak ste Brand Affiliate Nu Skin, súhlasíte, že používanie Služieb Nu Skin podlieha nielen týmto Podmienkam, ale takisto podmienkam vašej Zmluvy Brand Affiliate Nu Skin a Zásadám a usmerneniam spoločnosti Nu Skin (ako sú definované dolu v Oddieli 2.1).

 

1. ZÁVÄZNÁ DOHODA      

 

Tieto Podmienky a táto Dohoda predstavujú záväznú právnu dohodu medzi vami ako fyzickou osobou alebo, v prípade niektorých Brand Affiliate Nu Skin, ako oprávneným zástupcom subjektu alebo organizácie s účtom Brand Affiliate Nu Skin (v každom prípade ako „Vy“ alebo „Vás“) a spoločnosťou Nu Skin (spoločnosť Nu Skin sa môže označovať aj ako „My“, „Nás“ alebo „Naša“). Tieto Podmienky opisujú zmluvné podmienky, za ktorých sú vám poskytované Služby Nu Skin a všetky súvisiace funkcie, odporúčania a obsah. Ak povolíte, autorizujete, poskytnete prístup alebo inak umožníte iným osobám používať Služby Nu Skin prostredníctvom vášho účtu alebo zariadenia (najmä v prípade Brand Affiliate Nu Skin, iných osôb vykonávajúcich Obchodnú činnosť (ako je tento pojem definovaný v Zásadách a postupoch spoločnosti Nu Skin) v mene vášho účtu Brand Affiliate Nu Skin), alebo ak zastupujete takéto osoby v akomkoľvek právnom postavení, tieto osoby sa budú považovať za zahrnuté do pojmov „Vy“ alebo „Váš“, ako sú použité v týchto Podmienkach.

 

Spoločnosť Nu Skin môže tieto podmienky kedykoľvek doplniť alebo nahradiť bez vášho predchádzajúceho upozornenia, okrem prípadov, keď to vyžadujú platné zákony, predpisy alebo smernice. Ak budete naďalej používať Služby Nu Skin, budete viazaní všetkými úpravami týchto Podmienok. Aktuálnu verziu týchto Podmienok si z času na čas musíte prečítať.

 

2. POUŽÍVANIE SLUŽIEB NU SKIN; REGISTRÁCIA ÚČTU

 

2.1 Používanie Služieb Nu Skin. Ako protihodnotu za sa svoj prístup k Službám Nu Skin a ich používanie záväzne vyhlasujete, ručíte a potvrdzujete, že (a) ste plnoletí na uzavretie záväznej zmluvy; (b) Služby Nu Skin budete používať výlučne na svoje osobné a zákonné účely; (c) pri používaní Služieb Nu Skin budete dodržiavať tieto Podmienky a všetky platné zákony; a (d) ak takéto zdieľanie nie je inak zakázané miestnymi zákonmi, pravidlami alebo predpismi vašej krajiny, budete dodržiavať Usmernenia o zdieľaní na sociálnych sieťach Nu Skin a Usmerneniami o svedectvách o výrobkoch Nu Skin, fotografiách pred a po alebo iných materiáloch prostredníctvom Služieb Nu Skin, pokiaľ ide o ktorékoľvek produkty Nu Skin.

 

Ak ste Brand Affiliate Nu Skin, ďalej záväzne vyhlasujete, ručíte a súhlasíte s tým, že pri používaní Služieb Nu Skin budete dodržiavať Zmluvu Brand Affiliate Nu Skin, Zásady a postupy spoločnosti Nu Skin, Usmernenia na zdieľanie na sociálnych sieťach spoločnosti Nu Skin, Usmernenia na testovanie produktov Nu Skin, Usmernenia na testovanie príležitostí Nu Skin, Obchodné poradenstvo spoločnosti Nu Skin a všetky ostatné platné usmernenia spoločnosti Nu Skin (spoločne ďalej len „Zásady a usmernenia spoločnosti Nu Skin“). Ak používate Služby Nu Skin v mene subjektu alebo organizácie, ktorá je Brand Affiliate Nu Skin, vyhlasujete a ručíte, že máte oprávnenie zaviazať takýto subjekt alebo organizáciu týmito Podmienkami, pričom v takom prípade budú tieto Podmienky platné medzi takýmto subjektom alebo organizáciou a spoločnosťou Nu Skin, a že máte oprávnenie vydávať v mene takéhoto subjektu alebo organizácie všetky záväzné vyhlásenia a záruky obsiahnuté v týchto Podmienkach vrátane tých uvedených v tomto Oddieli 2.1.

 

2.2 Registrácia účtu; Informácie o účte.  Registráciou účtu spoločnosti Nu Skin (ktorý môže byť účtom Brand Affiliate Nu Skin, účtom Člena Nu Skin alebo účtom zákazníka Nu Skin) a ako protihodnotu za váš prístup k dodatočným Službám a funkciám, ktoré sú vám k dispozícii s takýmto účtom, ďalej záväzne vyhlasujete, ručíte a potvrdzujete, že všetky vami poskytnuté informácie sú presné a úplné a že budete tieto informácie udržiavať a aktualizovať, aby boli presné a úplné.

 

Beriete na vedomie a súhlasíte, že vaše heslo môže byť použité na priradenie elektronického záznamu a elektronického podpisu k vašej osobe a že ste výlučne zodpovední za zachovanie dôvernosti vášho prihlasovacieho mena, hesla a všetkých kódov súvisiacich s používaním vášho účtu Nu Skin. Súhlasíte, že okamžite oznámite spoločnosti Nu Skin každé neoprávnené použitie vášho hesla alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti. Za akékoľvek nároky, škody, straty, náklady alebo iné záväzky vyplývajúce z akéhokoľvek zlyhania pri zachovávaní dôvernosti vášho prihlasovacieho mena, hesla alebo akýchkoľvek kódov súvisiacich s používaním vášho účtu Nu Skin (bez ohľadu na to, či k takémuto zlyhaniu alebo zverejneniu dôjde s vaším vedomím alebo bez vášho súhlasu) budete výlučne zodpovední vy. Bez obmedzenia vyššie uvedeného chápete a potvrdzujete, že spoločnosť Nu Skin nenesie žiadnu zodpovednosť za podvodné nákupy, ktoré sa uskutočnia použitím vášho kompromitovaného hesla.

 

2.3 Osobné údaje. Pri používaní Služieb Nu Skin alebo pri registrácii alebo používaní účtu Nu Skin bude spoločnosť Nu Skin získavať a spracúvať určité vaše osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“). Môže ísť okrem iného o vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačnú a dodaciu adresu, informácie o platbe, profilový obrázok, polohu, históriu používania a informácie, históriu nákupov, záujmy o produkty, obrázky a všetky odpovede, ktoré ste poskytli v dotazníkoch. Tieto informácie sa budú získavať, používať a zverejňovať v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov spoločnosti Nu Skin, ktoré je k dispozícii na nahliadnutie na Sídle a v aplikáciách, ako aj cez odkaz uvedený na konci tohto Oddielu 2.3. Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Nu Skin sa odkazom stáva súčasťou týchto podmienok. Používaním Služieb Nu Skin súhlasíte so získavaním a používaním vašich osobných údajov v súlade s Oznámením o ochrane osobných údajov Nu Skin.

 

3. VYHLÁSENIA O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI

 

3.1 Ostatní používatelia. Spoločnosť Nu Skin ani jej poskytovatelia tretích strán nemajú dohľad nad správaním ostatných používateľov Služieb Nu Skin (ďalej len „Používatelia“), ani nad pravdivosťou alebo presnosťou informácií, ktoré ostatní používatelia zdieľajú prostredníctvom Služieb Nu Skin. Spoločnosť Nu Skin ani jej poskytovatelia tretích strán nemôžu zaručiť pravú totožnosť žiadnej osoby, s ktorou sa spojíte prostredníctvom Služieb Nu Skin. Spoločnosť Nu Skin ani jej poskytovatelia tretích strán neschvaľujú žiadnu osobu, ktorá používa alebo sa registruje do Služieb Nu Skin. SPOLOČNOSŤ NU SKIN ANI JEJ POSKYTOVATELIA TRETÍCH STRÁN NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY, NAJMÄ NIE ZA ZRANENIA OSÔB, ÚMRTIA ALEBO POŠKODENIA MAJETKU, SPÔSOBENÉ INÝM POUŽÍVATEĽOM SLUŽIEB NU SKIN.

 

3.2 Spory Používateľa. Súhlasíte, že za svoje interakcie s ktorýmkoľvek iným používateľom v súvislosti so Službami Nu Skin zodpovedáte výhradne vy. Ani spoločnosť Nu Skin, ani jej poskytovatelia tretích strán nenesú žiadnu zodpovednosť ani záväzky v súvislosti s takouto komunikáciou. Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo, nie je však povinná, zapojiť sa akokoľvek do sporov medzi vami a ktorýmkoľvek iným používateľom Služieb Nu Skin.

 

3.3 Brand Affiliate Nu Skin. Brand Affiliate Nu Skin sú nezávislé tretie subjekty, zmluvní partneri spoločnosti Nu Skin a spoločnosť Nu Skin nezodpovedá za záväzné vyhlásenia, konanie alebo opomenutie takýchto Brand Affiliate Nu Skin, či už v súvislosti so Službami Nu Skin alebo v akejkoľvek inej súvislosti. Beriete na vedomie a potvrdzujete tým, že spoločnosť Nu Skin nemá žiadnu kontrolu nad akýmikoľvek informáciami v ktoromkoľvek médiu, ktoré vám poskytol Brand Affiliate Nu Skin, a nie je za ne zodpovedná. Spoločnosť Nu Skin nepotvrdzuje presnosť ani spoľahlivosť akýchkoľvek materiálov vytvorených alebo distribuovaných Brand Affiliate Nu Skin v akomkoľvek médiu.

 

4. VEKOVÉ OBMEDZENIA

 

Aby ste mohli používať Služby Nu Skin, musíte mať najmenej 18 rokov alebo vek plnoletosti vo vašej lokalite, pričom platí vyššia z týchto hodnôt.

 

5. VERA NIE JE LEKÁRSKA APLIKÁCIA

 

Účelom Služby Vera a ďalších podobných Služieb spoločnosti Nu Skin je umožniť vám a ďalším potenciálnym alebo existujúcim zákazníkom, Brand Affiliate Nu Skin a Členom Nu Skin preskúmať produkty spoločnosti Nu Skin a dozvedieť sa o nich viac. Vera a ďalšie podobné Služby spoločnosti Nu Skin môžu pomôcť aj pri poskytovaní odporúčaní produktov. Vera a podobné Služby Nu Skin nie sú lekárske aplikácie a nie sú ani určené na použitie na lekárske účely. Vera a podobné Služby Nu Skin nie sú určené na žiadny z nasledujúcich špecifických lekárskych účelov, pričom bez obmedzenia vyššie uvedeného: (a) diagnostiku, prevenciu, monitorovanie, predpovedanie, prognózu, liečbu alebo zmiernenie akejkoľvek choroby; (b) vyšetrenie, nahradenie alebo úpravu anatómie tela alebo akéhokoľvek fyziologického alebo patologického procesu alebo stavu; alebo (c) ovplyvnenie štruktúry alebo funkcie tela. Akékoľvek odporúčania produktov poskytované cez Službu Vera alebo iné podobné Služby spoločnosti Nu Skin slúžia len na účely zábavy, vzdelávania a komfortu a v žiadnom prípade nie sú určené na poskytovanie alebo nahradenie rád vášho lekára alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vyhlásenia uvedené v rámci Služby Vera alebo iných podobných Služieb spoločnosti Nu Skin neboli posudzované Úradom pre kontrolu potravín a liečiv USA (ďalej len „FDA“) a žiadny z produktov spoločnosti Nu Skin alebo Služieb spoločnosti Nu Skin nie je určený na vyšetrovanie, diagnostikovanie, monitorovanie, zmierňovanie, liečenie, vyliečenie alebo prevenciu ktorejkoľvek choroby. Každý, kto má kožné problémy, problémy s výživou alebo iné zdravotné problémy, by mal navštíviť lekára, ktorý zabezpečí diagnostiku a liečbu. Pred použitím výživových/potravinových doplnkov sa poraďte s lekárom, lekárnikom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, najmä ak už ochoreniami trpíte alebo užívate lieky.

 

6. ODPORÚČANIA K PRODUKTU

 

Služby Nu Skin vám môžu poskytovať určité odporúčania produktov pomocou vlastných algoritmov (ktoré môžu zahŕňať umelú inteligenciu a strojové učenie). Tieto odporúčania produktov môžu byť založené na informáciách, ktoré spoločnosti Nu Skin poskytnete cez Služby Nu Skin, ako aj na verejne prístupných informáciách a „podobných“ cieľových skupín.

 

7. POSUDKY, FOTOGRAFIE PRED A PO A SÚVISIACE MATERIÁLY

 

Beriete na vedomie a súhlasíte, že ak spoločnosť Nu Skin podľa vlastného uváženia zistí, že ste porušili Usmernenia spoločnosti Nu Skin na zdieľanie na sociálnych sieťach, Usmernenia spoločnosti Nu Skin na testovanie produktov alebo akékoľvek platné zákony, pravidlá alebo predpisy pri zdieľaní posudkov, fotografií pred a po alebo iných materiálov prostredníctvom Služieb spoločnosti Nu Skin v súvislosti s akýmikoľvek produktmi spoločnosti Nu Skin, budete plne spolupracovať so spoločnosťou Nu Skin na odstraňovaní takýchto príspevkov zo všetkých fór, kde boli zdieľané. Vaša spolupráca podľa tohto Oddielu 7 dopĺňa všetky ostatné práva alebo nápravné prostriedky, ktoré môže mať spoločnosť Nu Skin podľa týchto Podmienok.

 

8. VAŠA LICENCIA NA POUŽÍVANIE SLUŽIEB NU SKIN

 

8.1 Licencia. Pod podmienkou, že budete neustále dodržiavať tieto Podmienky, sa vám týmto udeľuje odvolateľná, nevýhradná, obmedzená, neprenosná, nesublicencovateľná osobná licencia na inštaláciu aplikácie Vera alebo iných mobilných aplikácií Nu Skin na zariadenie, ktoré vlastníte alebo kontrolujete, a na prístup k Službám Nu Skin a na ich používanie (ďalej len „Licencia“). Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené touto Dohodou, týmito Podmienkami alebo akoukoľvek platnou licenčnou dohodou s koncovým používateľom, si spoločnosť Nu Skin vyhradzuje. V súlade s týmito Podmienkami sú vám Služby Nu Skin poskytované na základe licencie, nie predané. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA POUŽÍVANIE SLUŽIEB NU SKIN. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK VAMI VYKONANÉ NAHRÁVANIA ALEBO PRENOSY ÚDAJOV MÔŽU BYŤ ZACHYTENÉ NEOPRÁVNENOU TREŤOU STRANOU A ŽE VŠETKO RIZIKO S TÝM SPOJENÉ NESIETE VÝLUČNE VY. Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, zmeniť, obmedziť alebo zrušiť akýkoľvek aspekt, obsah, funkciu alebo vlastnosť Služieb Nu Skin. Akékoľvek takéto doplnenie, zmena, obmedzenie alebo ukončenie bude podliehať týmto podmienkam.

 

8.2 Výhrada práv. Služby spoločnosti Nu Skin a všetok obsah v nich obsiahnutý alebo nimi prenášaný, najmä softvér, obrázky, text, grafiky, ilustrácie, logá, ochranné známky, servisné známky, patenty, autorské práva, fotografie, zvukové záznamy, videá a hudba (ďalej len „Obsah Nu Skin") a všetky súvisiace práva duševného vlastníctva sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Nu Skin, spriaznených subjektov spoločnosti Nu Skin alebo poskytovateľov tretích strán Služieb spoločnosti Nu Skin. Obsah Nu Skin je chránený americkými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach a inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv. Všetky tieto práva týkajúce sa Obsahu Nu Skin sú chránené vo všetkých formách, médiách a technológiách, ktoré existujú v súčasnosti alebo budú vyvinuté neskôr. Žiadna časť Obsahu Nu Skin sa nesmie opätovne tlačiť, publikovať, upravovať ani šíriť v akejkoľvek forme bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Nu Skin. Používanie Obsahu Nu Skin na akýkoľvek účel, ktorý nie je výslovne povolený týmito Podmienkami, je prísne zakázané. Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach vám nič v týchto Podmienkach nedáva právo používať akékoľvek názvy, ochranné známky, logá alebo iné charakteristické znaky značky Nu Skin, spriaznených subjektov spoločností Nu Skin, poskytovateľov tretích strán Služieb Nu Skin alebo Vera bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Nič z toho, čo tieto Podmienky obsahujú, sa nesmie vykladať ako udelenie licencie alebo práva na základe akéhokoľvek patentu alebo ochrannej známky spoločnosti Nu Skin alebo ktoréhokoľvek tretieho subjektu. Okrem prípadov výslovne uvedených v tomto Oddieli 8 sa nič, čo je tu uvedené, nesmie vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práv vyplývajúcich z autorských práv spoločnosti Nu Skin alebo tretieho subjektu.   

 

8.3 Prepojenie a rámcovanie Sídla.  Pokiaľ Používateľ nemá so spoločnosťou Nu Skin uzavretú písomnú zmluvu, ktorá stanovuje inak, Používateľ môže poskytnúť hypertextový odkaz na Sídlo na inom webovom sídle, len ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky: (a) odkaz musí byť len textový odkaz s jasným označením „Nu Skin“, alebo odkaz musí smerovať na adresu URL „http://www.nuskin.com“, a nie na iné webové stránky v rámci Sídla; (b) odkaz po aktivovaní používateľom musí zobrazovať Sídlo na celej obrazovke, nie v rámci odkazujúceho webového sídla; a (c) vzhľad, umiestnenie a iné aspekty odkazu nesmú byť také, aby poškodili alebo oslabili dobré meno spojené s názvom a ochrannými známkami spoločnosti Nu Skin alebo aby vytvárali falošné zdanie, že spoločnosť Nu Skin je spojená s odkazujúcim webovým sídlom alebo že je jej sponzorom. Poskytnutím tohto súhlasu sa spoločnosť Nu Skin nevzdáva svojich vlastníckych ani iných práv na Sídlo alebo na ktorékoľvek ochranné známky, autorské práva, patenty alebo iné formy duševného vlastníctva, súvisiace s týmto Sídlom. Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo odvolať súhlas s ktorýmkoľvek prepojením kedykoľvek podľa vlastného uváženia.

 

8.4 Odozva. Môžete sa rozhodnúť alebo vás spoločnosť Nu Skin môže vyzvať, aby ste predložili pripomienky, návrhy alebo inú odozvu k Službám Nu Skin, ktorá môže okrem iného zahŕňať nápady na zlepšenie Služieb Nu Skin (ďalej len „Odozva“). Odoslaním odozvy spoločnosti Nu Skin súhlasíte, že vaše sprístupnenie informácií je úplne dobrovoľné a bez obmedzenia a spoločnosti Nu Skin nevznikne žiadny fiduciárny ani iný záväzok voči vám. Ďalej súhlasíte, že spoločnosť Nu Skin môže vašu odozvu slobodne používať a využívať akýmkoľvek spôsobom bez vášho nároku na kompenzáciu. Odozva, hoci aj vami označená za dôvernú, bez samostatnej písomnej dohody medzi vami a spoločnosťou Nu Skin nevytvára pre spoločnosť Nu Skin žiadny záväzok dôvernosti vo vzťahu k takejto odozve, a spoločnosť Nu Skin môže odozvu komukoľvek slobodne sprístupniť na nedôvernej alebo akejkoľvek inej báze. Všetka odozva je výhradným vlastníctvom spoločnosti Nu Skin. Pokiaľ vlastníte akékoľvek práva na odozvu, súhlasíte s udelením, a týmto aj udeľujete, spoločnosti Nu Skin všetky práva, tituly a záujmy na a k odozve. Súhlasíte s vykonaním všetkých úkonov primerane požadovaných spoločnosťou Nu Skin na dosiahnutie zákonnosti a uplatnenie takých práv.

 

9. VAŠA LICENCIA NA NU SKIN

 

9.1 Obsah používateľa. Prístupom k Službám Nu Skin, ich prevzatím, prepojením, rámcovaním, prehliadaním alebo používaním bez ďalšej platby alebo odmeny udeľujete spoločnosti Nu Skin právo používať akékoľvek údaje, materiály alebo iný obsah, ktorý ste odovzdali alebo inak preniesli do Služieb Nu Skin alebo ktorý ste vytvorili prostredníctvom týchto Služieb, najmä vrátane obrázkov, textu, grafiky, ilustrácií, log, fotografií, zvukových záznamov, videí, hudby, recenzií, komentárov a iných materiálov (ktoré môžu zahŕňať vaše meno, podobizeň a používateľské mená a prístupy na sociálne médiá) (ďalej spoločne len „Používateľský obsah“), za nasledujúcich podmienok:

 

(a) Vy si zachovávate vlastníctvo takéhoto Používateľského obsahu a udeľujete spoločnosti Nu Skin a osobám ňou povereným (medzi ktoré môžu patriť aj poskytovatelia tretích strán, Partneri značky Nu Skin a zákazníci spoločnosti Nu Skin) celosvetovú, bezplatnú, nevýhradnú licenciu s právom sublicencie (prostredníctvom viacerých úrovní) na získavanie, používanie, reprodukciu, hostovanie, komunikáciu, ukladanie, distribúciu (prostredníctvom viacerých úrovní), tvorbu odvodených diel a verejné zobrazovanie takéhoto Používateľského obsahu.

 

(b) Vyhlasujete a ručíte, že vlastníte alebo ste inak držiteľom všetkých potrebných práv s ohľadom na Používateľský obsah, že Používateľský obsah neporušuje ani nebude porušovať, zneužívať, využívať ani sprístupňovať bez oprávnenia, ani inak porušovať autorské práva, obchodné tajomstvo alebo iné práva duševného vlastníctva alebo iné vlastníctvo ktorejkoľvek tretej strany, že Používateľský obsah nie je nezákonný, podvodný, výhražný, urážlivý, hanlivý, potupný, obscénny ani inak problematický, a že v prípade, ak ste Brand Affiliate Nu Skin, Používateľský obsah vyhovuje Zásadám a smerniciam spoločnosti Nu Skin.

 

(c) Získali ste písomný súhlas, zrušenie viazanosti alebo povolenie každej identifikovateľnej osoby, ktorá sa objaví v Používateľskom obsahu, alebo ak je niektorá z takýchto identifikovateľných osôb mladšia ako osemnásť (18) rokov alebo ako vek plnoletosti vo vašej lokalite, získali ste písomný súhlas, zrušenie viazanosti alebo povolenie od rodiča alebo opatrovníka takejto osoby na použitie jej podobizne ako súčasti takéhoto Používateľského obsahu spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach. Súhlasíte, že spoločnosti Nu Skin poskytnete na požiadanie kópiu takýchto súhlasov, zrušení viazanosti a/alebo povolení. Ak odošlete používateľský obsah, ktorý obsahuje podobizeň identifikovateľného jednotlivca vo veku menej ako osemnásť (18) rokov alebo veku dospelosti vo vašej krajine, dôrazne vám odporúčame nezahrnúť do daného používateľského obsahu žiadne identifikačné údaje (napríklad meno alebo adresu jednotlivca).  

 

9.2 Odstránenie Používateľského obsahu. Beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť Nu Skin môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia používať, upravovať, revidovať, filtrovať alebo vymazávať akýkoľvek Používateľský obsah, okrem iného vrátane trvalého vymazania takéhoto Používateľského obsahu zo Služieb Nu Skin.

  

10. OBMEDZENIA POUŽÍVANIA

 

Vyhlasujete a ručíte, že pri používaní Služieb Nu Skin nebudete konať nasledovne:

 

(a) zámerne alebo nechcene porušovať ktorékoľvek z týchto zmluvných Podmienok, ani žiadne miestne, štátne, provinčné, národné, regionálne alebo medzinárodné zákony alebo predpisy,

(b) pokúšať sa dekompilovať, spätne kompilovať, reverzne vytvárať, demontovať ani inak sa pokúšať odvodiť zdrojový kód z ktorejkoľvek časti Služieb Nu Skin ani ktoréhokoľvek iného softvéru poskytovaného v súvislosti so Službami Nu Skin,

(c) vykonávať akékoľvek úpravy, adaptácie, zlepšenia, vylepšenia alebo preklady Služieb Nu Skin ani vytvárať z nich odvodené diela, ani používať, kopírovať, upravovať, meniť alebo prenášať Služby Nu Skin v rozpore s týmito Podmienkami alebo platnými zákonmi a predpismi,

(d) otvárať alebo používať Služby Nu Skin na účely kopírovania ktorejkoľvek funkcie Služieb Nu Skin, alebo s cieľom vytvoriť konkurenčný produkt,

(e) poskytovať licenciu, predávať, požičiavať, prenajímať, prenášať, priraďovať, redistribuovať alebo inak komerčne využívať Služby Nu Skin alebo ktorýkoľvek ich aspekt,

(f) odovzdávať, zverejňovať, odosielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať materiál, ktorý:

(i) je nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, protiprávny, potupný, vulgárny, obscénny, pornografický, nactiutŕhačný, útočný na niečie súkromie, nenávistný, rasovo alebo etnicky problematický, podporujúci kriminálne správanie, podnecujúci občianskoprávnu zodpovednosť, porušujúci zákon alebo inak problematický,

(ii) nemáte naň právo na základe zákona alebo zmluvného vzťahu, alebo ak sprístupňuje obchodné tajomstvo či dôverné     informácie v rozpore so zmluvou o zachovaní dôvernosti alebo utajení,

(iii) porušuje ktorékoľvek patentové práva, práva na ochranné známky, obchodné tajomstvá, autorské práva alebo iné vlastnícke práva ktorejkoľvek strany (vrátane práv na ochranu súkromia),

(iv)  je alebo obsahuje nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, žiadosť o podnikanie, propagačné materiály, „reklamnú poštu“, „nevyžiadanú poštu“, „reťazové správy“, „pyramídové hry“, alebo akúkoľvek inú formu nevyžiadanej výzvy,

(v) obsahuje softvérové vírusy alebo akýkoľvek iný počítačový kód, súbory alebo programy navrhnuté na narušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti Služieb     Nu Skin, alebo akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru, telekomunikačného vybavenie alebo dát spoločnosti Nu Skin alebo ktoréhokoľvek iného používateľa, alebo ktorý odhaľuje súkromie iného používateľa,

(vi) obsahuje nepravdy alebo nesprávnu interpretáciu, alebo vytvára dojem, o ktorom viete, že je nesprávny, zavádzajúci, klamlivý, alebo akýkoľvek materiál, ktorý môže akýmkoľvek spôsobom poškodiť alebo spôsobiť ujmu neplnoletým osobám,

(g) používať Služby Nu Skin na prenos, distribúciu alebo odosielanie akýchkoľvek informácií týkajúcich sa inej osoby alebo subjektu, napríklad vrátane fotografií iných ľudí bez ich súhlasu, osobné kontaktné údaje alebo čísla kreditných či debetných kariet a iných účtov,   

(h) prekážať používaniu Služieb Nu Skin inými osobami alebo možnosti poskytovať Služby Nu Skin spoločnosti Nu Skin,

(i) spôsobiť spoločnosti Nu Skin zodpovednosť alebo spôsobiť, že spoločnosť Nu Skin stratí Služby našich poskytovateľov internetových Služieb alebo iných tretích subjektov ako poskytovateľov,

(j) „prenasledovať“ alebo obťažovať ktoréhokoľvek používateľa Služieb Nu Skin, ani získavať či ukladať akékoľvek informácie o ktoromkoľvek používateľovi na iné účely, než na vzájomnú spoluprácu,

(k) vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt, falšovať alebo inak skresľovať údaje o sebe alebo o svojej príslušnosti k akejkoľvek osobe alebo subjektu,

(l) používať automatické skripty na získavanie informácií alebo inak interagovať so Službami Nu Skin,

(m) odstraňovať, zakrývať alebo meniť akékoľvek upozornenia na autorské práva, ochranné známky alebo iné upozornenia na vlastnícke práva spoločnosti Nu Skin alebo ktorejkoľvek inej strany,

(n) používať Služby Nu Skin na zariadení bez povolenia, bez ohľadu na to, či ide o odcudzené, stratené alebo neautorizované zariadenie, ani manipulovať či vykonávať neoprávnené pripojenie k sieti akéhokoľvek poskytovateľa bezdrôtových Služieb,

(o) používať ktorúkoľvek časť Služieb Nu Skin počas používania vozidiel, ťažkých strojov alebo pri akejkoľvek aktivite, pri ktorej môže mať nedostatočná pozornosť z vašej strany za následok zranenie osôb, smrť alebo škody na majetku; alebo

(p) obhajovať, podporovať, pomáhať, dovoľovať, povoľovať alebo umožňovať ktorémukoľvek tretiemu subjektu vykonanie niektorej z vyššie uvedených činností.

 

11. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZO ZÁRUKY

           

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM PRÁVOM POUŽÍVATE SLUŽBY NU SKIN NA SVOJE VÝLUČNÉ VLASTNÉ RIZIKO A ROZHODNUTIE. SLUŽBY NU SKIN SA POSKYTUJÚ „AKO STOJA A LEŽIA“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“ A BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA SPOLOČNOSŤ NU SKIN A KAŽDÝ Z JEJ POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN TÝMTO VÝSLOVNE VZDÁVA VŠETKÝCH ZÁVÄZNÝCH VYHLÁSENÍ, ZÁRUK A PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, TÝKAJÚCICH SA SLUŽIEB NU SKIN, AKÉHOKOĽVEK OBSAHU DOSTUPNÉHO NA SLUŽBÁCH NU SKIN ALEBO ICH PROSTREDNÍCTVOM, ALEBO AKÉHOKOĽVEK TOVARU ALEBO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB NU SKIN (POKIAĽ TO NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÉ PRI KONKRÉTNOM PRODUKTE ALEBO SLUŽBE), OKREM INÉHO VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI A NEPORUŠOVANIA PRÁV. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEMUSIA POVOĽOVAŤ ODMIETNUTIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, TAKŽE NA VÁS SA VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

SPOLOČNOSŤ NU SKIN A ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU (A) PROTI RUŠENIU VÁŠHO VYUŽÍVANIA SLUŽIEB NU SKIN; (B) ŽE SLUŽBY NU SKIN BUDÚ FUNKČNÉ, NEPRERUŠOVANÉ, BEZ CHÝB ALEBO PORÚCH ALEBO ŽE BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY; (C) POKIAĽ IDE O BEZPEČNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO VČASNOSŤ SLUŽIEB NU SKIN; ALEBO (D) ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY, PORUCHY ALEBO ZLYHANIA V SLUŽBÁCH NU SKIN BUDÚ OPRAVENÉ.

AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO MATERIÁL PREVZATÝ, PRENÁŠANÝ, ULOŽENÝ, PRÍSTUPNÝ ALEBO INAK UCHOVÁVANÝ PRI POUŽÍVANÍ SLUŽIEB NU SKIN STE ZÍSKALI NA ZÁKLADE SVOJHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA A NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE SVOJHO ZARIADENIA ALEBO STRATU ČI POŠKODENIE ÚDAJOV SPÔSOBENÉ TAKÝMTO POUŽÍVANÍM SLUŽIEB NU SKIN. ŽIADNA RADA, KURZ ALEBO INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, KTORÉ STE ZÍSKALI OD SPOLOČNOSTI NU SKIN ALEBO KTORÉHOKOĽVEK INÉHO SUBJEKTU ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB NU SKIN, NEZAKLADAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU ANI PODMIENKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V TÝCHTO PODMIENKACH. POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ NU SKIN BY NEMUSELA BYŤ VÔBEC SCHOPNÁ PONÚKAŤ SLUŽBY NU SKIN, AK BY NEEXISTOVALI VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIA O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIA.

 

12. ODŠKODNENIE

 

Súhlasíte, že odškodníte, budete obhajovať a chrániť spoločnosť Nu Skin, poskytovateľov tretích strán spoločnosti Nu Skin a každého z ich príslušných vlastníkov, funkcionárov, riaditeľov, členov, manažérov, spriaznené spoločnosti, dcérske spoločnosti, zamestnancov, agentov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, nástupcov, a postupníkov od a proti akýmkoľvek nárokom, požiadavkám, konaniam, stratám, škodám, zodpovednosti, nákladom alebo výdavkom (najmä vrátane primeraných poplatkov za právne služby a súdnych trov) akéhokoľvek druhu vyplývajúcich z (a) vášho prístupu k Službám Nu Skin alebo obsahu a službám tretích subjektov, ich používania alebo zneužívania; (b) akéhokoľvek porušenia vašich povinností vyplývajúcich z tejto Dohody alebo týchto Podmienok; (c) akéhokoľvek obsahu, ktorý vytvoríte, predložíte, zverejníte, prenesiete alebo inak sprístupníte prostredníctvom Služieb Nu Skin; (d) vášho porušenia práv tretieho subjektu, najmä vrátane porušenia akéhokoľvek duševného vlastníctva, vlastníckeho práva alebo obchodného tajomstva ktorejkoľvek osoby alebo subjektu, alebo ktoréhokoľvek práva na ochranu súkromia alebo spotrebiteľa, ktoré je tu uvedené; (e) akéhokoľvek porušenia zákona; (f) vašej nedbanlivosti alebo úmyselného konania; (g) akéhokoľvek konania medzi vami a ktoroukoľvek osobou alebo subjektom, ktorému posielate alebo inak prenášate akýkoľvek obsah prostredníctvom Služieb Nu Skin; (h) vášho porušenia ktorejkoľvek zmluvy, ktorú ste uzavreli s iným používateľom Služieb Nu Skin; alebo (i) z vášho zneužitia tovaru alebo produktov poskytovaných prostredníctvom Služieb Nu Skin. Tento záväzok pretrváva aj po ukončení alebo uplynutí platnosti tejto Dohody, týchto Podmienok alebo vášho používania Služieb Nu Skin. Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo na vaše náklady prevziať výlučnú obhajobu a kontrolu v každej veci, v ktorej ste povinní poskytnúť odškodnenie spoločnosti Nu Skin, a vy súhlasíte s tým, že budete spolupracovať na obhajobe v tejto veci. Žiadnu vec za žiadnych okolností nevyrovnáte bez písomného súhlasu spoločnosti Nu Skin.

 

13. ROZHODUJÚCE PRÁVO

 

Miestom pôvodu týchto Podmienok a tejto Dohody je štát Utah, Spojené štáty americké. Tieto Podmienky a táto Dohoda sa riadia, vykladajú a interpretujú podľa hmotného práva štátu Utah, bez uplatnenia jeho pravidiel voľby práva, no za predpokladu, že dohoda o rozhodcovskom konaní, ktorá sa vzťahuje na Brand Affiliate Nu Skin v Oddieli 17 týchto Podmienok, sa riadi Federálnym zákonom o rozhodcovskom konaní.

 

14. VÝBER FÓRA

 

14.1 Brand Affiliate Nu Skin. Ak ste Brand Affiliate Nu Skin, výhradným miestom pre rozhodcovské konanie a súdne konanie súvisiace s rozhodcovským konaním v prípade akýchkoľvek a všetkých sporov (ako je definované v časti 17 nižšie) bude okres Salt Lake County, štát Utah, Spojené štáty americké, v súlade s Oddielom 17, Rozhodcovská zmluva. Ak ktorýkoľvek spor alebo akýkoľvek iný nárok, spor alebo rozpor vyplývajúci z tejto Dohody, týchto Podmienok alebo Služieb Nu Skin alebo s nimi súvisiaci nebude postúpený na rozhodcovské konanie v súlade s Oddielom 17, výlučným miestom na rozhodovanie takýchto nárokov, sporov a rozporov budú štátne a federálne súdy nachádzajúce sa v okrese Salt Lake County, štát Utah. Súhlasíte s osobnou jurisdikciou štátnych a federálnych súdov so sídlom v Salt Lake County v štáte Utah, a vzdávate sa námietky voči nesprávnej miestnej príslušnosti. VZDÁVATE SA AJ PRÁVA NA SÚDNE KONANIE PRED POROTOU. V rozsahu, v akom sa bude žiadať o uplatnenie súdneho príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania alebo určovacieho rozhodnutia, takýto príkaz alebo rozhodnutie možno udeliť len v rozsahu potrebnom na poskytnutie príkazu alebo rozhodnutia zaručeného na základe individuálneho nároku strany.

 

14.2 Členovia, zákazníci a ostatní používatelia Nu Skin.

Týmto neodvolateľne a bezpodmienečne potvrdzujete, že sa podriadite výlučnej jurisdikcii štátnych a federálnych súdov okresu Salt Lake County, štát Utah, Spojené štáty americké, a vzdávate sa akýchkoľvek námietok voči nevhodnému súdnemu miestu pre akékoľvek nároky, spory alebo rozpory vyplývajúce z tejto Dohody, týchto Podmienok, používania Služieb Nu Skin alebo nákupu produktov alebo služieb prostredníctvom Služieb Nu Skin alebo s nimi súvisiace. Potvrdzujete, že nezačnete žiadny súdny spor týkajúci sa tejto veci inak, ako na týchto súdoch. Týmto neodvolateľne a bezpodmienečne potvrdzujete, že sa na žiadnom súde v okrese Salt Lake County v štáte Utah nebudete odvolávať na to, že akýkoľvek nárok, spor alebo rozpor, ktorý tam bol vznesený, bol vznesený na nevhodnom súde. VZDÁVATE SA AJ PRÁVA NA SÚDNE KONANIE PRED POROTOU. V rozsahu, v akom sa bude žiadať o uplatnenie súdneho príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania alebo určovacieho rozhodnutia, takýto príkaz alebo rozhodnutie možno udeliť len v rozsahu potrebnom na poskytnutie príkazu alebo rozhodnutia zaručeného na základe individuálneho nároku strany.

 

15. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI      

   

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ NU SKIN ANI ŽIADNY INÝ SUBJEKT PODIEĽAJÚCI SA NA VYTVÁRANÍ, PRODUKCII ALEBO DISTRIBÚCII SLUŽIEB NU SKIN, ANI ŽIADNA Z ICH MATERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO INAK PREPOJENÝCH SUBJEKTOV, PREDCHODCOV, NÁSTUPCOV, POSTUPNÍKOV, PARTNEROV, VLASTNÍKOV, ČLENOV, MANAŽÉROV, VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, ČLENOV PREDSTAVENSTVA, ZAMESTNANCOV, INVESTOROV, ZÁSTUPCOV, AGENTOV ALEBO PREDAJCOV (ĎALEJ SPOLOČNE LEN „SPRIAZNENÉ SUBJEKTY NU SKIN“), NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ZRANENIA OSÔB ALEBO ŠKODY NA MAJETKU, ANI ZA AKÉKOĽVEK SANKČNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, NAJMÄ VRÁTANE ŠKÔD Z TITULU STRATY BUDÚCICH PRÍJMOV ALEBO VÝNOSOV; STRATY OSOBNEJ ALEBO OBCHODNEJ POVESTI ALEBO PRÍLEŽITOSTI, STRATY NA ZISKU, STRATY DOBRÉHO MENA, STRATY POUŽITEĽNOSTI, STRATY ÚDAJOV, STRATY DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO PRERUŠENIA PREVÁDZKY, POŠKODENIA ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (HOCI KTORÝKOĽVEK ZO SPRIAZNENÝCH SUBJEKTOV NU SKIN BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD), BEZ OHĽADU NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVA, DELIKT ALEBO INÉ), VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO SÚVISIACE S (A) AKÝMKOĽVEK PORUŠENÍM ALEBO ÚDAJNÝM PORUŠENÍM TEJTO DOHODY ALEBO TÝCHTO PODMIENOK; (B) POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA SLUŽIEB NU SKIN, (C) NÁKLADMI NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB, (D) CHYBAMI, OMYLMI ALEBO NEPRESNOSŤAMI V AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÁCH DOSTUPNÝCH V SLUŽBÁCH NU SKIN, (E) AKÝMIKOĽVEK CHYBAMI, VÍRUSMI ALEBO INÝMI SÚBORMI ALEBO ÚDAJMI, KTORÉ MÔŽU BYŤ ŠKODLIVÉ PRE POČÍTAČOVÉ ALEBO KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA ALEBO ÚDAJE, KTORÉ MOHLI BYŤ PRENESENÉ DO SLUŽIEB NU SKIN ALEBO ICH PROSTREDNÍCTVOM, (F) NEOPRÁVNENÝM PRÍSTUPOM K VAŠIM PRENOSOM ALEBO ÚDAJOM ALEBO ICH ZMENOU; (G) VYHLÁSENIAMI ALEBO SPRÁVANÍM KTORÉHOKOĽVEK TRETIEHO SUBJEKTU V RÁMCI SLUŽIEB NU SKIN ALEBO ICH PROSTREDNÍCTVOM; (H) AKÝMKOĽVEK ROKOVANÍM ALEBO TRANSAKCIOU MEDZI VAMI A AKÝMIKOĽVEK OSOBAMI, SUBJEKTMI ALEBO POUŽÍVATEĽMI, KTORÝM POSIELATE ALEBO PRENÁŠATE AKÝKOĽVEK OBSAH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB NU SKIN, NAJMÄ VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ PONÚKATE TAKÝMTO OSOBÁM, SUBJEKTOM ALEBO POUŽÍVATEĽOM; (I) VAŠIM STATUSOM NEZÁVISLÉHO DODÁVATEĽA A BRAND AFFILIATE NU SKIN PRODUCTS; (J) STATUSOM POSKYTOVATEĽA TRETEJ STRANY AKO POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB PRE VÁS ALEBO NU SKIN; (K) AKÝMKOĽVEK KONANÍM, OPOMENUTÍM ALEBO INÝM SPRÁVANÍM VYPLÝVAJÚCIM ZO SLUŽIEB NU SKIN ALEBO SÚVISIACIM S NIMI; ALEBO (L) AKOUKOĽVEK INOU VECOU TÝKAJÚCOU SA SLUŽIEB NU SKIN.

BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNOSTI VYŠŠIE UVEDENÉHO ĎALEJ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPRIAZNENÝCH SUBJEKTOV NU SKIN VOČI VÁM ALEBO VAŠIM NÁSTUPCOM ČI POSTUPNÍKOM Z AKÝCHKOĽVEK NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z TEJTO DOHODY, TÝCHTO PODMIENOK ALEBO POUŽÍVANIA SLUŽIEB NU SKIN ALEBO S NIMI SÚVISIACE, NAJMÄ VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK NÁROKU ALEBO DÔVODU ŽALOBY VYPLÝVAJÚCEHO ZO ZMLUVY, DELIKTU ALEBO SPRAVODLIVOSTI, V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ CELKOVÚ SUMU AKÝCHKOĽVEK POPLATKOV, KTORÉ STE ZAPLATILI ZA POUŽÍVANIE SLUŽIEB NU SKIN, RESPEKTÍVE 50 USD (ALEBO ZODPOVEDAJÚCU SUMU PO PREPOČTE NA MIESTNU MENU), PRIČOM PLATÍ VYŠŠIA Z TÝCHTO SÚM. PRETOŽE V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH NEMUSÍ PLATIŤ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NEÚMYSELNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, V TÝCHTO ŠTÁTOCH JE ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZENÁ NA NAJNIŽŠIU SUMU POVOLENÚ ZÁKONOM.

AK STE POUŽÍVATEĽOM ZO ŠTÁTU NEW JERSEY, SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ, VYŠŠIE UVEDENÉ ODDIELY S NÁZVOM „ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK“ A „OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI“ SÚ ZAMÝŠĽANÉ LEN DO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONMI ŠTÁTU NEW JERSEY.  V PRÍPADE, ŽE JE KTORÁKOĽVEK ČASŤ TÝCHTO SEKCIÍ NEPLATNÁ NA ZÁKLADE ZÁKONOV ŠTÁTU NEW JERSEY, NEPLATNOSŤ DANEJ ČASTI NEOVPLYVŇUJE PLATNOSŤ ZVYŠNÝCH ČASTÍ PLATNÝCH SEKCIÍ.

 

16. POPLATKY PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV

 

Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán iniciuje akékoľvek konanie alebo postup, či už rozhodcovské konanie alebo postup, alebo súdne konanie alebo postup, určené na výklad alebo presadzovanie ktorejkoľvek z podmienok tejto Dohody alebo týchto Podmienok, zmluvná strana, ktorá v takomto konaní alebo postupe zvíťazí, má nárok na náhradu primeraných poplatkov za právne služby a nákladov, ktoré jej vznikli pri obhajobe alebo uplatňovaní nárokov v takomto konaní alebo postupe.

 

17. ROZHODCOVSKÁ DOHODA

 

BRAND AFFILIATE NU SKIN, POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO DOHODU O ROZHODCOVSKOM KONANÍ. MÁ VPLYV NA VAŠE PRÁVA.

 

17.1 Čo je to povinné rozhodcovské konanie. S cieľom urýchliť riešenie všetkých sporov (ako je tento pojem definovaný nižšie) spoločnosť Nu Skin zaviedla povinné rozhodcovské konanie medzi ňou a jej Brand Affiliate Nu Skin. Rozhodcovské konanie zahŕňa postúpenie sporu na vypočutie a rozhodnutie nezaujatému tretiemu subjektu známemu ako rozhodca. Rozhodca vystupuje ako súkromný posudzovateľ, posúdi dôkazové materiály oboch strán a vydá záväzné rozhodnutie vo forme rozhodcovského rozhodnutia. Rozhodcovské rozhodnutie je konečným rozsudkom, ktorý môže potvrdiť súdny dvor. Cieľom rozhodcovského konania je konečné rozsúdenie sporov rýchlejším, menej verejným a menej formálnym spôsobom, než pri bežných súdnych procesoch.

 

17.2 Rozhodcovské konanie je povinné a záväzné pre všetky spory. AK STE BRAND AFFILIATE NU SKIN, VY AJ SPOLOČNOSŤ NU SKIN SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POVINNÉ A ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE JE JEDINÝM PROSTRIEDKOM NA ROZHODOVANIE VŠETKÝCH SPOROV, S VÝNIMKOU PRÍPADOV VÝSLOVNE UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE. SÚHLASOM S ROZHODCOVSKÝM KONANÍM SA VY AJ SPOLOČNOSŤ NU SKIN ZRIEKATE VŠETKÝCH PRÁV NA AKÉKOĽVEK SÚDNE KONANIE NA RIEŠENIE SPOROV A SÚHLASÍTE, ŽE ROZHODCOVSKÝ VÝROK JE KONEČNÝ A VÝROK MÔŽE BYŤ POTVRDENÝ SÚDOM.

 

17.3 Definícia termínu „Spor“. „SPOR“ ZNAMENÁ AKÝKOĽVEK A VŠETKY MINULÉ, SÚČASNÉ ALEBO BUDÚCE NÁROKY, SPORY, NEZHODY, SPORNÉ BODY ALEBO SŤAŽNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE PORUŠENIA ZMLUVY, TRESTNOPRÁVNEHO PORUŠENIA, USTANOVENÍ, PRÁVNYCH PREDPISOV, ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKTY, SPRAVODLIVÉHO KONANIA, ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŽALOBNÉ DÔVODY (I) VZNIKNUTÉ NA ZÁKLADE ALEBO SÚVISIACE S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK ICH ÚDAJNÉHO PORUŠENIA, VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ NÁSTROJ OBJEM A GENEALOGIA, STELA, MY NU SKIN ALEBO SLUŽBY, POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ NÁSTROJ OBJEM A GENEALOGIA, STELA, MY NU SKIN A SLUŽBY VAŠIMI ZÁKAZNÍKMI, BRAND AFFILIATE VO VAŠEJ SPODNEJ LÍNII ALEBO HORNEJ LÍNII, AKO NAPRÍKLAD AKÉKOĽVEK A VŠETKY NÁROKY, SPORY, NEZHODY, ŽALOBNÉ DÔVODY ALEBO SŤAŽNOSTI MEDZI VAMI A KTOROUKOĽVEK ZO ZMLUVNÝCH STRÁN SPOLOČNOSTI NU SKIN (V ZMYSLE TERMÍNU VYSVETLENÉHO NIŽŠIE), MEDZI VAMI A AKÝMKOĽVEK EXTERNÝM POSKYTOVATEĽOM VŠETKÝCH ALEBO ČASTI NÁSTROJOV OBJEM A GENEALOGIA, STELA, MY NU SKIN ALEBO SLUŽIEB (KAŽDÝ ĎALEJ „EXTERNÝ POSKYTOVATEĽ“) (KAŽDÝ TAKÝ EXTERNÝ POSKYTOVATEĽ JE OPRÁVNENOU TREŤOU STRANOU TEJTO SEKCIE 17 DOHODY O ROZHODCOVSKOM KONANÍ), MEDZI VAMI, KTOROUKOĽVEK ZO ZMLUVNÝCH STRÁN NU SKIN A KTORÝMKOĽVEK EXTERNÝM POSKYTOVATEĽOM SPOLOČNOSTI NU SKIN, MEDZI VAMI A INÝM BRAND AFFILIATE NU SKIN (KTORÝ JE OPRÁVNENOU TREŤOU STRANOU TEJTO SEKCIE 17 DOHODY O ROZHODCOVSKOM KONANÍ), MEDZI VAMI, KTOROUKOĽVEK ZMLUVNOU STRANOU NU SKIN A INÝM BRAND AFFILIATE NU SKIN, ALEBO MEDZI VAMI, KTOROUKOĽVEK ZMLUVNOU STRANOU NU SKIN, INÝM BRAND AFFILIATE NU SKIN A KTORÝMKOĽVEK EXTERNÝM POSKYTOVATEĽOM SPOLOČNOSTI NU SKIN, ALEBO (II) VZNIKNUTÉ ALEBO SÚVISIACE S INTERPRETÁCIOU ALEBO VYMÁHANÍM TEJTO DOHODY O PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO TÝCHTO PODMIENOK. „Zmluvné strany Nu Skin“ znamená spoločnosť Nu Skin, Nu Skin Enterprises, Inc., Nu Skin Enterprises United States, Inc., a ich príslušné materské spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo inak pridružené subjekty. Spoločnosť Nu Skin Enterprises, Inc., Nu Skin Enterprises United States, Inc. a ich príslušné materské spoločnosti, dcérske spoločnosti a inak spriaznené subjekty, ako aj  materské spoločnosti, dcérske spoločnosti a inak spriaznené subjekty spoločnosti Nu Skin sú oprávnenou treťou stranou tohto oddielu 17 Dohody o rozhodcovskom konaní. Nič v tejto definícii termínu „spor“ nemá, ani by tak nemalo byť intepretované, povoľovať rozhodovanie v akomkoľvek spore vo forme skupinovej žaloby.

 

17.4 Mediácia. Mediácia je dobrovoľný proces, pri ktorom sa neutrálna tretia strana nazývaná mediátor snaží vyriešiť spor medzi súdiacimi sa stranami. Cieľom mediátora je zvýšiť vzájomné pochopenie sporu stranami, presvedčiť ich upraviť si navzájom svoje pozície a ideálne vyriešiť spor dohodou oboch strán. Ak obidve strany sporu súhlasia s mediáciou, spoločnosť Nu Skin zabezpečí konanie mediácie v meste Salt Lake City v štáte Utah v kancelárii externého právneho zástupcu spoločnosti Nu Skin. Mediácia bude prebiehať v anglickom jazyku. Všetky poplatky a náklady na mediáciu budú znášané rovnakým dielom stranami, ktoré sa na nej zúčastnia. Ak s mediáciou nesúhlasia všetky strany sporu alebo ak bude ktorákoľvek dohodnutá mediácia neúspešná, spor sa predloží na rozhodcovské konanie, ako je stanovené v tomto Oddiele 17.

 

17.5 Strany rozhodcovského konania. Všetky zúčastnené strany rozhodcovského konania, vrátane vás (Brand Affiliate Nu Skin), Subjektov spoločnosti Nu Skin, iného Partnera značky Nu Skin alebo Poskytovateľov tretích strán spoločnosti Nu Skin, sa v tomto Oddiele 17 označujú ako „Strany rozhodcovského konania“.

 

17.6 Rozhodcovské konanie.

 

17.6.1 Rozhodcovský súd AAA, Sídlo rozhodcovského konania a Miesto rozhodcovského konania. Všetky spory, ktoré sa nevyriešia mediáciou, sa riešia záväzným rozhodcovským konaním vedeným Americkou rozhodcovskou asociáciou („AAA“) alebo jej určeným nástupcom v súlade s jej pravidlami obchodného rozhodcovského konania a súdny výrok na základe rozhodnutia vydaného rozhodcom môže vyniesť ktorýkoľvek príslušný štátny alebo federálny súd v okrese Salt Lake County v štáte Utah. Salt Lake County v štáte Utah je miestom a sídlom rozhodcovského konania a štátne a federálne súdy so sídlom v Salt Lake County v štáte Utah majú exkluzívnu miestnu príslušnosť vo všetkých veciach týkajúcich sa rozhodcovského konania, napríklad vrátane aj rozhodovania o žalôb a návrhov na vymáhanie rozhodcovského výroku a potvrdenie, úpravu alebo zrušenie rozhodcovského rozhodnutia. Vy a spoločnosť Nu Skin súhlasíte s osobnou jurisdikciou ktoréhokoľvek štátneho alebo federálneho súdu so sídlom v Salt Lake County v štáte Utah, aby konal vo veciach týkajúcich sa rozhodcovského konania a vzdávate sa námietky voči nesprávnej miestnej príslušnosti. Konanie sa uskutoční pred jedným rozhodcom, ktorý vydá konečné a záväzné rozhodnutie. Rozhodcovské konanie sa bude konať v Salt Lake City v štáte Utah v kancelárii externého právneho zástupcu spoločnosti Nu Skin.

 

17.6.2 Dohodnuté úpravy pravidiel obchodného rozhodcovského konania AAA („RCA“). Oddiel 17.6.1 a nasledujúce pododdiely tohto oddielu 17.6.2 upravujú rozhodcovské konanie napriek tomu, že v RCA sa uvádza opak.

 

17.6.2.1 Procesné pravidlá. Ak sa Strany rozhodcovského konania po vzniku sporu nedohodnú inak, na rozhodcovské konanie sa neuplatňujú „zrýchlené postupy“ RCA ani „postupy pre veľké a zložité obchodné spory“ RCA.

 

17.6.2.2 Kedy možno podať návrh na rozhodcovské konanie. Návrh na riešenie nároku prostredníctvom rozhodcovského konania alebo protinárok či krížový nárok uplatňovaný v rozhodcovskom konaní (spoločne len „návrh na rozhodcovské konanie“) nesmie byť v žiadnom prípade podaný po dátume, keď vznikla voči žalobe alebo žiadosti o nápravu na základe návrhu na rozhodcovské konanie prekážka na základe platného zákonu o premlčaní, preklúzii alebo zmluvného obmedzenia možnosti uplatnenia si nároku. Na účely platných zákonov o premlčaní, preklúzie a zmluvných obmedzení možnosti uplatnenia si nároku musí prijatie návrhu na rozhodcovské konanie asociáciou AAA predstavovať zahájenie konania alebo žiadosti o nápravu na základe rozhodcovského konania.

 

17.6.2.3 Výber jediného rozhodcu. Rozhodcovské konanie sa bude konať pred jediným rozhodcom. Skôr, ako sa začne výber rozhodcu na základe pravidiel CAR asociáciou AAA, účastníci rozhodcovského konania musia mať k dispozícii najmenej pätnásť (15) kalendárnych dní po podaní žiadosti o prvotnú žiadosť o rozhodcovské konanie, prvotný protinárok (ak existuje) alebo prvotný krížový nárok (ak existuje) na vzájomnú dohodu o ustanovení rozhodcu.

 

17.6.2.4 Kvalifikácia rozhodcu. Pokiaľ sa Strany rozhodcovského konania vzájomne nedohodnú na vymenovaní rozhodcu podľa Oddielu 17.6.2.3, rozhodca vybraný v súlade s postupmi RCA musí a) byť profesionálnym rozhodcom a najmenej desaťročnými (10) skúsenosťami z vedenia rozhodcovských konaní AAA; b) mať právnické vzdelanie a vykonávať právnickú prax ako licencovaný právnik alebo pôsobiť ako sudca najmenej desať (10) rokov; c) mať najmenej päť (5) rokov skúseností s licenčnými zmluvami na softvér a podmienkami používania; a d) mať určité skúsenosti s marketingovými spoločnosťami typu multilevel, ktoré majú sieť nezávislých distribútorov priameho predaja.

 

17.6.2.5 Konsolidácia rozhodcovských konaní. Strany rozhodcovského konania sa dohodli, že príslušný súd môže na žiadosť spoločnosti Nu Skin (nie však ktorejkoľvek inej Strany rozhodcovského konania) (a) zlúčiť samostatné rozhodcovské konania, ktorých stranou je ktorýkoľvek zo Subjektov Nu Skin, pokiaľ ide o všetky alebo niektoré nároky, ak existujú samostatné dohody o rozhodcovskom konaní alebo samostatné rozhodcovské konania medzi tými istými stranami, a (b) konsolidovať samostatné rozhodcovské konania, pokiaľ ide o všetky alebo niektoré nároky, ak je ktorákoľvek zo Strán rozhodcovského konania stranou samostatnej dohody o rozhodcovskom konaní alebo samostatného rozhodcovského konania s tretím subjektom, ak (1) nároky, ktoré sú predmetom dohôd o rozhodcovskom konaní, vyplývajú z podstatnej časti z tej istej transakcie alebo série súvisiacich transakcií alebo z podnikania Nu Skin, (2) existencia spoločnej skutkovej alebo právnej otázky vytvára možnosť protichodných rozhodnutí v samostatných rozhodcovských konaniach a (3) škoda vyplývajúca z neskonsolidovania nie je vyvážená rizikom neprimeraného oneskorenia alebo poškodenia práv alebo problémov strán, ktoré sú proti konsolidácii. Účastníci rozhodcovského konania súhlasia, že sa nebudú konať žiadne iné konsolidácie samostatných rozhodcovských konaní.

 

17.6.2.6 Sprístupnenie listín.  Rozhodca bude mať možnosť nariadiť predbežnú výmenu informácií medzi účastníkmi rozhodcovského konania, napríklad vrátane produkcie dokumentov podporujúcich nároky alebo obhajobu účastníkov rozhodcovského konania, produkcie požadovaných dokumentov, určenia navrhovaných svedkov a súhrnu ich očakávaných svedectiev, produkcie správ o odborných svedkoch, ktorý majú osvedčiť rozhodcovské konanie, a vyhlásení svedkov a účastníkov rozhodcovského konania. Okrem toho môžu na základe uváženia rozhodcu účastníci konania predložiť predbežný súhrn opisujúci právne dôvody sporu, faktické pozadie a argumentáciu na podporu svojich pozícií.

 

17.6.2.7 Predkladanie dôkazov. Rozhodca umožní predloženie dôkazov na rozhodcovskom konaní vo forme Čestného vyhlásenia alebo Svedeckého vyhlásenia napriek tomu, že protistrany nemajú možnosť svedka vypočuť, ale rozhodca môže znížiť váhu prikladanú takýmto dôkazom. Rozhodca môže povoliť predloženie svedeckej výpovede na rozhodcovskom konaní v podobe vyhlásenia alebo videovyhlásenia nasnímaného za podmienok, ktoré umožnili krížový výsluch svedka, a to aj v prípade, že sa svedok môže zúčastniť na rozhodcovskom konaní a vzťahuje sa naňho predvolanie rozhodcu. rozhodca môže povoliť predloženie svedeckej výpovede na rozhodcovskom konaní prostredníctvom živých videoplatforiem a takýto svedok podlieha krížovému výsluchu prostredníctvom tej istej videoplatformy.

 

17.6.2.8 Dispozičné návrhy. Rozhodca vyhovie návrhom na zamietnutie niektorých alebo všetkých nárokov rozhodujúcej strany len, ak nie sú sporné žiadne skutočnosti, ktoré sú pre zamietnutie podstatné, a ak je možné zamietnutie vykonať ako právnu vec.

 

17.6.2.9 Dátum rozhodcovského konania. Ak sa všetky Strany rozhodcovského konania nedohodnú inak alebo ak príslušný súd na základe žiadosti jednej zo Strán rozhodcovského konania z oprávnených dôvodov nenariadi inak, rozhodcovské konanie sa uskutoční do šiestich (6) mesiacov od podania Návrhu na rozhodcovské konanie na rozhodcovský súd.

 

17.6.2.10 Dátum vyhlásenia výroku. Na žiadosť Strany rozhodcovského konania môže príslušný súd z oprávnených dôvodov predĺžiť rozhodcovi lehotu na vydanie rozhodcovského výroku po skončení rozhodcovského pojednávania, pričom takýto príkaz môže byť vydaný pred alebo po uplynutí lehoty na vydanie rozhodcovského výroku.

 

17.6.2.11 Odôvodnené rozhodnutie. Rozhodca vydá odôvodnené rozhodnutie.

 

17.6.2.12  Jazyk. Rozhodcovské konanie sa bude konať v anglickom jazyku, no na žiadosť a náklady dožadujúcej sa Strany rozhodcovského konania,

dokumenty a svedectvá budú preložené do jazyka dožadujúcej strany Rozhodcovského konania.

 

17.6.2.13  Zákaz skupinových žalôb. Žiadny Spor sa pri rozhodcovskom ani inom súdnom konaní nebude riešiť ako hromadná žaloba.

 

17.6.2.14   Povolení účastníci. Účasť každej Strany rozhodcovského konania v rozhodcovskom konaní sa obmedzuje na Stranu rozhodcovského konania a, pokiaľ ide o vás a váš účet Brand Affiliate, na osoby uvedené na vašom účte Brand Affiliate Nu Skin. Okrem toho je každý účastník rozhodcovského konania obmedzený na najviac troch právnych zástupcov.

 

17.6.2.15  Poplatky a výdavky rozhodcu. Všetky poplatky a výdavky rozhodcu znášajú Strany rozhodcovského konania v rozhodcovskom konaní rovnakým dielom, s výhradou rozdelenia na základe konečného výroku.

 

17.6.3 Rozhodcovské rozhodnutia.

(a) Rozhodnutie rozhodcu je konečné a záväzné. Ide o úplné rozhodnutie o všetkých existujúcich nárokoch a sporoch medzi účastníkmi rozhodcovského konania. Zapísanie rozhodnutia môže vykonať ktorýkoľvek štátny alebo federálny súd s príslušnou jurisdikciou so sídlom v Salt Lake County v štáte Utah. Záväzná a vylučujúca účinnosť akéhokoľvek rozhodcovského rozhodnutia je obmedzená na aktuálny spor a nárok, ktorý je predmetom rozhodcovského konania, a na účastníkov konania a nebude súbežne účinná v spojitosti s inými spormi ani nárokmi žiadneho druhu.

 

b) Rozhodnutie rozhodcu bude písomné a založené na aplikovaní striktných zákonných predpisov na dôkazné materiály predložené v rámci rozhodcovského konania. Okrem rozhodnutia o spôsobenej peňažnej škode môže rozhodca víťaznej strane tiež priznať náhradu nákladov a výdavkov za proces, napríklad vrátane poplatkov rozhodcovského konania a primeraných poplatkov právnych zástupcov. Náhrady škody plniace represívnu funkciu však nie sú dovolené. ANI STRANA ROZHODCOVSKÉHO KONANIA, ANI SPOLOČNOSŤ NU SKIN, ANI POSKYTOVATEĽ TRETEJ STRANY SPOLOČNOSTI NU SKIN, ANI MATERSKÉ, DCÉRSKE, SÚVISIACE ALEBO SPRIAZNENÉ SPOLOČNOSTI NU SKIN ALEBO POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁNM SPOLOČNOSTI NU SKIN, ANI VEDÚCI PRACOVNÍCI, ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA, ZAMESTNANCI, INVESTORI ALEBO PREDAJCOVIA NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK TRESTNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY VRÁTANE STRATY BUDÚCICH PRÍJMOV ALEBO VÝNOSOV, ALEBO STRATU OBCHODNEJ POVESTI ALEBO PRÍLEŽITOSTI VYPLÝVAJÚCE Z PORUŠENIA ALEBO ÚDAJNÉHO PORUŠENIA TEJTO ZMLUVY ALEBO TÝCHTO PODMIENOK, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK KONANIE, OPOMENUTIE ALEBO INÉ SPRÁVANIE VYPLÝVAJÚCE ZO SLUŽIEB NU SKIN ALEBO SÚVISIACE SO SLUŽBAMI NU SKIN, POSTAVENÍM ROZHODUJÚCEJ STRANY AKO NEZÁVISLÉHO DODÁVATEĽA A PARTNERA ZNAČKY NU SKIN ALEBO POSTAVENÍM POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB TRETEJ STRANY AKO POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB TRETEJ STRANY PRE VÁS ALEBO PRE NU SKIN.

 

c) Táto Dohoda o podmienkach používania obsahuje v Oddiele 15 obmedzenie zodpovednosti. Rozhodca nie je oprávnený rozhodovať o škode voči Subjektom spriazneným so spoločnosťou Nu Skin (v zmysle definície v Oddiele 15) tak, že celková súhrnná zodpovednosť Subjektov spriazneným so spoločnosťou Nu Skin prekročí dohodnutý limit zodpovednosti Subjektov spriaznených so spoločnosťou Nu Skin uvedený v Oddiele 15 tejto Dohody.

 

17.6.4 Dôvernosť. Všetky rozhodcovské konania budú neverejné a pred verejnosťou uzavreté, a dokumenty, súdne zápisy a svedectvá vzniknuté počas konania budú uchovávané ako dôverné. Okrem prípadov vyžadovaných zákonom a uplatnenia rozhodcovského rozhodnutia na presadenie alebo odporovanie zápisu rozsudku z rozhodcovského konania súdom na podanie protestu alebo výkon rozhodnutia zapísaného na základe rozhodcovského rozhodnutia nesmie žiadny z účastníkov konania ani rozhodca sprístupniť existenciu, obsah alebo výsledok žiadneho z rozhodcovských konaní bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých účastníkov konania.

 

17.6.5 Výkon rozhodnutia vydaného na základe rozhodcovského výroku; Súdny príkaz. Bez ohľadu na túto dohodu o rozhodcovskom konaní sa ktorákoľvek strana rozhodcovského konania môže obrátiť na príslušný súd v štáte Utah alebo v ktorejkoľvek inej jurisdikcii, ak je to potrebné na výkon rozhodnutia vydaného na základe rozhodcovského výroku alebo súdneho príkazu vydaného rozhodcom alebo príslušným súdom v súvislosti s rozhodcovským konaním podľa tejto dohody o rozhodcovskom konaní. Aj napriek tejto dohode o rozhodcovskom konaní môže ktorýkoľvek účastník konania požiadať federálny alebo štátny súd s kompetentnou jurisdikciou v Salt Lake County v štáte Utah (i) o vydanie dočasného obmedzujúceho príkazu, predbežného súdneho príkazu alebo iného súdneho príkazu vynucujúceho rozhodcovské konanie, alebo (ii) pri činnosti spoločnosti Nu Skin voči svojím externým poskytovateľom o uplatňovanie ich príslušných ochranných známok, patentov, autorských práv alebo iného duševného vlastníctva. Ustanovenie postupu na súde pre nápravu podľa ekvity na výkon rozhodcovského rozhodnutia alebo príkazu, alebo na výkon rozhodnutia zapísaného na základe rozhodcovského rozhodnutia alebo príkazu, nepredstavuje vzdanie sa povinnosti ktoréhokoľvek účastníka konania postúpiť akýkoľvek spor na rozhodcovské konanie.

 

17.6.6 Platnosť po skončení platnosti Zmluvy. Platnosť tejto dohody o rozhodcovskom konaní pretrváva aj po ukončení alebo uplynutí platnosti tejto Dohody, týchto Podmienok alebo vášho účtu Brand Affiliate Nu Skin.

 

18. ÚPRAVA, POZASTAVENIE ALEBO ZRUŠENIE VÁŠHO ÚČTU

 

18.1 Úprava, pozastavenie alebo zrušenie zo strany spoločnosti Nu Skin. Váš prístup k účtu Nu Skin alebo k Službám Nu Skin môže byť kedykoľvek upravený, obmedzený alebo pozastavený, úplne alebo čiastočne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, bez predchádzajúceho upozornenia, okrem prípadov, keď sa to vyžaduje podľa platných zákonov, pravidiel alebo predpisov alebo vašej Zmluvy Brand Affiliate a Zásad a usmernení spoločnosti Nu Skin. Váš prístup k účtu Nu Skin alebo k Službám Nu Skin môže byť takisto kedykoľvek upravený, obmedzený alebo pozastavený, úplne alebo čiastočne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, bez predchádzajúceho upozornenia, okrem prípadov, keď sa to vyžaduje podľa platných zákonov, pravidiel alebo predpisov alebo vašej Zmluvy Brand Affiliate a Zásad a usmernení spoločnosti Nu Skin. Spoločnosť Nu Skin vykoná každú takúto úpravu, obmedzenie, pozastavenie alebo ukončenie podľa vlastného uváženia a spoločnosť Nu Skin ani poskytovatelia tretích strán nenesú voči vám ani žiadnemu tretiemu subjektu zodpovednosť za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takejto úpravy, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia vášho účtu Nu Skin alebo vášho prístupu k Službám Nu Skin. Dôvody zrušenia môžu zahŕňať okrem iného aj: (a) porušenie týchto Podmienok a ktorýchkoľvek iných zásad alebo usmernení, uvedených v týchto Podmienkach alebo zverejnených v rámci Služieb Nu Skin; (b) prerušenie alebo podstatná zmena Služieb Nu Skin alebo ktorejkoľvek ich časti; (c) žiadosť alebo príkaz orgánov činných v trestnom konaní, súdneho orgánu alebo iného orgánu štátnej správy; (d) prípady, keď poskytovanie Služieb Nu Skin pre vás je alebo sa môže stať nezákonným; (e) neočakávané technické alebo bezpečnostné problémy alebo ťažkosti; (f) vaša účasť na podvodných alebo nezákonných aktivitách; alebo (g) ak ste Brand Affiliate Nu Skin, porušenie vašej Zmluvy Brand Affiliate alebo Zásad a usmernení spoločnosti Nu Skin.

 

18.2 Zrušenie vášho účtu Nu Skin z vašej strany. Svoj účet Nu Skin môžete kedykoľvek zrušiť kontaktovaním zákazníckeho servisu Nu Skin:

 

Rakúsko: +43720778055

Belgicko: +3223420475

Česká republika: +420296330519

Dánsko:  +4578730602

Francúzsko: +33980091440

Nemecko: +49613149 09108

Maďarsko: +3617010045

Island: +3545395010

Írsko: +353 1697 1691

Izrael: +97237631104 

Taliansko: +390282952651

Luxembursko: +35220203648

Holandsko: +31850021853

Fínsko: +358931583224

Nórsko: +4785295048

Poľsko: +48838881261

Portugalsko: +351300509562

Rumunsko: +40312294653

Slovensko: +421482304532

Juhoafrická republika:+27120042705

Španielsko: +34881800127

Švédsko: +46271251257

Švajčiarsko:+41565880380

Ukrajina: 0800301984

Spojené kráľovstvo: +44 2039912659

 

18.3 Používateľský obsah po zrušení vášho účtu Nu Skin. Po zrušení vášho účtu Nu Skin z akéhokoľvek dôvodu bude všetok Používateľský obsah spojený s vaším účtom Nu Skin odstránený. Určité funkcie Služieb Nu Skin môžete naďalej používať bez toho, aby ste si museli viesť účet Nu Skin, za predpokladu, že budete neustále dodržiavať tieto Podmienky a túto Dohodu. S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa uplatňovania vašich práv podľa Oznámenia o ochrane osobných údajov v súvislosti s akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré ste poskytli v rámci Služieb Nu Skin, nás môžete kontaktovať na adrese privacy@nuskin.com.

 

19. ZABEZPEČENIE SLUŽIEB NU SKIN

 

Služby Nu Skin sú určené len na vaše osobné použitie. Chápete a potvrdzujete, že Služby Nu Skin nemusia fungovať správne, môžu obsahovať chyby a sú citlivé na porušenie, poškodenie alebo zlyhanie. Ak niektorá zo Služieb Nu Skin nefunguje alebo zlyhá, alebo ak bude Vera alebo iné mobilné aplikácie Nu Skin vypnutá alebo odinštalovaná z vášho zariadenia, s vaším vedomím alebo bez vášho súhlasu, niektoré alebo všetky Služby Nu Skin nemusia fungovať. Za prípadné nároky, zodpovednosť, straty alebo škody vyplývajúce z neoprávneného zverejnenia, prenosu alebo použitia akéhokoľvek osobného obsahu, údajov alebo materiálov uložených na vašom zariadení z akéhokoľvek dôvodu, a to aj v prípade, že k nim dôjde v dôsledku poruchy Služieb Nu Skin alebo v dôsledku vypnutia alebo odinštalovania aplikácie Vera alebo iných mobilných aplikácií Nu Skin s vaším vedomím a súhlasom alebo bez neho, zodpovedáte vy.

 

20. NÁKUPY PRODUKTOV A PEŇAŽNÉ NÁHRADY

 

20.1 Nákupy príslušnom na trhu. Je možné, že budete mať príležitosť zakúpiť si určité produkty cez Služby Nu Skin. Vzťahujú sa na vás zmluvné podmienky upravujúce takéto objednávky produktov na trhu, na ktorom uskutočníte nákup, a je vašou zodpovednosťou oboznámiť sa s ich podrobnosťami. Ak ste Brand Affiliate Nu Skin, nákup bude podliehať samostatnej Zmluve Brand Affiliate a ďalším súvisiacim dohodám so spoločnosťou Nu Skin.

 

20.2 Vrátené zásielky. Ak chcete spoločnosti Nu Skin vrátiť výrobok zakúpený prostredníctvom Služieb Nu Skin, prečítajte si zásady vrátenia platné pre váš trh, ktoré nájdete na miestnom webovom sídle spoločnosti Nu Skin.

 

20.3 Nákupy produktov a ceny. Všetky vami poskytnuté fakturačné a iné informácie musia byť pravdivé a presné. Poskytnutie nepravdivých alebo nepresných informácií je porušením týchto Podmienok a tejto Dohody. Dokončením procesu platby súhlasíte s tým, že prijmete a zaplatíte za požadovaný produkt (produkty). Vyhlasujete a ručíte, že máte zákonné právo používať akúkoľvek kreditnú kartu alebo iné platobné prostriedky použité na vykonanie akejkoľvek transakcie.

 

20.4 Nesprávne stanovenie ceny. V prípade, že sa uvádza nesprávna cena výrobku alebo nesprávne informácie z dôvodu tlačovej chyby alebo chyby cenovej kalkulácie alebo informácií o výrobku, spoločnosť Nu Skin má právo odmietnuť alebo zrušiť všetky objednávky na výrobky uvedené s nesprávnou cenou, okrem prípadov, ak to zakazujú platné zákony alebo predpisy. Spoločnosť Nu Skin má právo odmietnuť alebo zrušiť všetky takéto objednávky bez ohľadu na to, či bola objednávka potvrdená a kreditná karta debetovaná. Okrem toho si spoločnosť Nu Skin vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť alebo zrušiť objednávku z akéhokoľvek dôvodu. Ak boli peňažné prostriedky z vašej kreditnej karty už stiahnuté, pri zrušení vašej objednávky spoločnosť Nu Skin okamžite pripíše sumu vo výške stiahnutých prostriedkov späť na kreditnú kartu.

 

20.5 Opisy produktov. Snažíme sa, aby všetky opisy produktov boli presné. Nezaručujeme však, že každý opis produktu alebo iný obsah súvisiaci s produktmi je presný, úplný, spoľahlivý, aktuálny alebo bezchybný. Ak zistíte, že výrobok nie je v súlade s opisom, jediným prostriedkom nápravy je vrátenie výrobku podľa Zásad vrátenia peňazí spoločnosti Nu Skin, ktoré nájdete na miestnom webovom sídle spoločnosti Nu Skin.

 

20.6 Obmedzenia nákupu. Vyhradzujeme si právo (a) stanoviť podmienky akceptovania ktoréhokoľvek kupónu, kupónového kódu, propagačného kódu alebo inej propagačnej akcie, (b) zmeniť opis produktu, (c) obmedziť dostupnosť ktoréhokoľvek produktu alebo služby, (d) ukončiť poskytovanie ktoréhokoľvek produktu alebo služby, alebo (e) odmietnuť poskytnúť vám alebo ktorémukoľvek zákazníkovi akýkoľvek produkt alebo službu po predchádzajúcim upozornení alebo bez neho. Cena a dostupnosť akéhokoľvek produktu alebo služby spoločnosti Nu Skin sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

20.7 Propagačné akcie. Služby Nu Skin môžu obsahovať súťažné alebo propagačné akcie, ktoré si vyžadujú, aby ste na účely účasti poslali materiál alebo informácie o sebe alebo o svojom podnikaní s Nu Skin. Upozorňujeme, že každá takáto súťaž alebo propagačná akcia ponúkaná cez Služby Nu Skin sa môže riadiť samostatným súborom podmienok, ktoré môžu okrem iného zahŕňať požiadavky na oprávnenosť, ako sú vekové limity a geografické obmedzenia. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na takýchto súťažiach alebo propagačných akciách, vašou povinnosťou je oboznámiť sa s príslušnými podmienkami a svojou účasťou súhlasíte s dodržiavaním všetkých takýchto podmienok, ktoré sú záväzné a konečné vo všetkých ohľadoch. Každá propagačná akcia bude neplatná v jurisdikciách, v ktorých je zakázaná.

 

21. POSTÚPENIE

 

Svoje práva nesmiete postúpiť ani delegovať svoje povinnosti podľa tejto dohody bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Nu Skin, okrem predaja vašej firmy, resp. všetkých alebo podstatnej časti jej aktív. Spoločnosť Nu Skin môže kedykoľvek postúpiť svoje práva alebo delegovať svoje povinnosti podľa tejto dohody bez toho, aby vás o tom informovala.

 

22. PRÁVA TRETIEHO SUBJEKTU AKO OPRÁVNENEJ OSOBY

 

Žiadna osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou týchto Podmienok alebo tejto Dohody, okrem prípadov výslovne uvedených v tomto dokumente, nemôže byť oprávnenou osobou týchto Podmienok alebo tejto Dohody a žiadna osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou týchto Podmienok alebo tejto Dohody, nemá právo vymáhať ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok alebo tejto Dohody.

 

23. WEBOVÉ SÍDLA A SLUŽBY TRETÍCH SUBJEKTOV

 

Služby Nu Skin vás môžu nasmerovať na sídla, softvér alebo služby vlastnené alebo prevádzkované tretími subjektmi (ďalej len „Sídla tretích subjektov“). Spoločnosť Nu Skin nepreskúmala všetky Sídla Tretích subjektov, na ktoré môžete byť presmerovaní, a spoločnosť Nu Skin nemá nad týmito Sídlami tretích subjektov žiadnu kontrolu. Spoločnosť Nu Skin takisto nemá kontrolu a nezodpovedá za (a) obsah a prevádzku Sídel Tretích subjektov, ani za (b) ochranu osobných údajov alebo iné postupy Sídel tretích subjektov. Skutočnosť, že vás Služby Nu Skin presmerujú na takéto Sídla Tretích subjektov, ešte neznamená, že takéto Sídla Tretích subjektov schvaľujeme alebo podporujeme. Služby spoločnosti Nu Skin vás na takéto Sídla Tretích subjektov presmerujú len z dôvodu pohodlia. Za náklady spojené s takýmito Sídlami Tretích subjektov vrátane všetkých príslušných licenčných poplatkov a poplatkov za Služby nesiete zodpovednosť vy. V súlade s tým vám spoločnosť Nu Skin dôrazne odporúča, aby ste sa oboznámili s podmienkami používania a postupmi takýchto Sídel tretích subjektov. Sídla tretích subjektov môžu poskytovať odkazy na iné webové lokality a aplikácie s oprávnením spoločnosti Nu Skin alebo bez neho. Spoločnosť Nu Skin neschvaľuje takéto sídla a spoločnosť Nu Skin nie je a nebude zodpovedná za žiadne odkazy na tieto sídla alebo aplikácie, za žiadny obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály dostupné na takýchto sídlach alebo prostredníctvom takýchto sídel alebo aplikácií, ani za žiadne straty alebo škody, ktoré v súvislosti s nimi vzniknú. SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVANIE STRÁNOK, SOFTVÉRU A SLUŽIEB TRETÍCH SUBJEKTOV, NAJMÄ VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU, INFORMÁCIÍ, ÚDAJOV, REKLAMY, PRODUKTOV ALEBO INÝCH MATERIÁLOV NA TAKÝCHTO STRÁNKACH, V SOFTVÉRI A SLUŽBÁCH TRETÍCH SUBJEKTOV ALEBO DOSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM NICH, JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A PODLIEHA PODMIENKAM POUŽÍVANIA PLATNÝM PRE TAKÉTO STRÁNKY, SOFTVÉR A SLUŽBY. TÝMTO ZBAVUJETE SPOLOČNOSŤ NU SKIN A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN NU SKIN VŠETKEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO ŠKÔD, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ Z POUŽÍVANIA KTORÝCHKOĽVEK SÍDEL TRETÍCH SUBJEKTOV ALEBO Z PRIJÍMANIA SLUŽIEB Z AKÝCHKOĽVEK SÍDEL TRETÍCH SUBJEKTOV.  Spoločnosť Nu Skin má kedykoľvek právo podľa vlastného uváženia zablokovať odkazy na Sídla a aplikácie tretích subjektov technologickými alebo inými prostriedkami bez predchádzajúceho upozornenia.

 

24. VÝPADKY SYSTÉMU

 

Spoločnosť Nu Skin a poskytovatelia tretích strán pravidelne plánujú odstávky systému pre Služby Nu Skin na účely údržby a iné účely. Môžu sa tiež vyskytnúť neplánované odstávky systému. Spoločnosť Nu Skin ani poskytovatelia tretích strán nenesú zodpovednosť za výslednú nedostupnosť Služieb Nu Skin, za stratu údajov alebo transakcií spôsobenú plánovanými alebo neplánovanými výpadkami systému ani za výsledné zdržanie, nesprávne doručenie alebo nedoručenie informácií spôsobené takýmito výpadkami systému, ani za akékoľvek konanie tretích subjektov alebo akékoľvek iné výpadky poskytovateľov webhostingu alebo internetovej infraštruktúry a siete mimo Služieb Nu Skin.

 

25. VÝVOZNÉ OBMEDZENIA

 

Služby Nu Skin nesmiete používať ani inak vyvážať alebo reexportovať okrem prípadov povolených zákonom Spojených štátov amerických a zákonmi jurisdikcie, v ktorej ste Služby Nu Skin získali. Súhlasíte, že (a) budete dodržiavať požiadavky predpisov Ministerstva obchodu USA o správe vývozu, predpisov USA o medzinárodnom obchode so zbraňami, platných sankcií a embárg USA, ktoré spravuje Ministerstvo financií USA, a všetkých platných medzinárodných, národných, štátnych a miestnych zákonov a predpisov, najmä vrátane všetkých platných obmedzení dovozu a používania, pokiaľ sa na vás vzťahujú.

 

26. PLATBA POSKYTOVATEĽOVI SLUŽIEB

 

Súhlasíte, že zaplatíte všetky prípadné poplatky, ktoré vám účtuje váš poskytovateľ bezdrôtových služieb, za Služby Nu Skin a všetky prípadné súvisiace poplatky za používanie dát, bez ohľadu na to, či ste si elektronicky stiahli, nainštalovali alebo používali niektorú zo Služieb Nu Skin. Nenesieme zodpovednosť za žiadne záväzky, straty ani škody vyplývajúce z akéhokoľvek zlyhania funkčnosti Služieb Nu Skin spôsobeného alebo vyplývajúceho z toho, že ste nezaplatili niektoré sumy do termínu ich splatnosti.

 

27. OZNÁMENIA

 

Používaním Služieb Nu Skin súhlasíte, že všetky dohody, oznámenia, upozornenia a informácie v súvislosti so Službami Nu Skin budete dostávať v elektronickej forme vrátane krátkych textových správ („SMS“).

 

28. DISTRIBUČNÉ KANÁLY

 

Vera a iné mobilné aplikácie Nu Skin môžu byť dostupné prostredníctvom Apple App Store, Google Play alebo iných distribučných kanálov (ďalej len „Distribučný kanál“). Ak aplikáciu Vera alebo inú aplikáciu Nu Skin získate cez distribučný kanál, môžu sa na vás vzťahovať ďalšie podmienky distribučného kanála. Tieto podmienky platia iba medzi vami a spoločnosťou Nu Skin, a nie daným distribučným kanálom.

Ak vám aplikácia Vera alebo iná aplikácia Nu Skin bola sprístupnená na používanie v spojení s produktom značky Apple (ďalej len „Softvér podporovaný spoločnosťou Apple“), okrem ostatných podmienok uvedených v týchto Podmienkach sa uplatňujú aj tieto podmienky:

 

 • Vy aj spoločnosť Nu Skin potvrdzujete, že tieto podmienky sú uzavreté iba medzi vami a spoločnosťou Nu Skin, nie spoločnosťou Apple Inc. („Apple“), a spomedzi spoločností Nu Skin a Apple je to spoločnosť Nu Skin a jej externí poskytovatelia, nie spoločnosť Apple, kto je výlučne zodpovedný za softvér pre zariadenia Apple a jeho obsah.
 •  Softvér podporovaný spoločnosťou Apple nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by bol v rozpore s pravidlami používania stanovenými pre Softvér podporovaný spoločnosťou Apple v Podmienkach používania Služby App Store alebo ak by bol s nimi inak v rozpore.
 •  Vaša licencia na používanie Softvéru podporovaného spoločnosťou Apple sa obmedzuje na neprenosnú licenciu na používanie Softvéru podporovaného spoločnosťou Apple na produkte so systémom iOS, ktorý vlastníte alebo máte v držbe, ako to povoľujú Pravidlá používania uvedené v Podmienkach Služby App Store.
 •  Spoločnosť Apple nie je akokoľvek povinná poskytovať akékoľvek Služby údržby alebo podpory softvéru pre zariadenia Apple.
 •  Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za žiadne záruky na produkty, a to ako výslovné, tak aj vyplývajúce zo zákona. V prípade akéhokoľvek nesúladu Softvéru podporovaného spoločnosťou Apple s akoukoľvek platnou zárukou môžete danú vec oznámiť spoločnosti Apple a spoločnosť Apple vám vráti prípadnú nákupnú cenu Softvéru podporovaného spoločnosťou Apple, a v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť Apple nenesie žiadnu ďalšiu záruku akéhokoľvek druhu v súvislosti so Softvérom podporovaným spoločnosťou Apple, ani za žiadne iné nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky, ktoré možno pripísať nesúladu s akoukoľvek zárukou, ktoré budú výlučnou zodpovednosťou spoločnosti Nu Skin a jej externých poskytovateľov (podľa toho, čo platí), do rozsahu, ktorý nemožno vylúčiť na základne platných zákonov.
 • Vy a spoločnosť Nu Skin potvrdzujete, že spoločnosť Nu Skin a jej poskytovatelia tretích strán (podľa toho, čo platí), nie spoločnosť Apple, ste zodpovední za riešenie akýchkoľvek nárokov vás alebo akejkoľvek tretej strany týkajúcich sa Softvéru podporovaného spoločnosťou Apple alebo vášho vlastníctva a/alebo používania daného Softvéru podporovaného spoločnosťou Apple, napríklad vrátane: i) reklamácií súvisiacich so zodpovednosťou za produkty, ii) akýchkoľvek reklamácií, že Softvér podporovaný spoločnosťou Apple nevyhovuje niektorej platnej zákonnej alebo regulačnej požiadavke, a iii) reklamácií vzniknutých na základe zákonov o ochrane spotrebiteľa alebo podobnej legislatívy.
 • V prípade sťažnosti tretej strany, že Softvéru podporovaný spoločnosťou Apple alebo vlastníctvo a používania Softvéru podporovaného spoločnosťou Apple koncovým používateľom porušuje práva na duševné vlastníctvo danej tretej strany, spomedzi spoločností Nu Skin a Apple je to spoločnosť Nu Skin a jej externí poskytovatelia (podľa toho, čo platí), nie spoločnosť Apple, kto bude výlučne zodpovedný za prešetrenie, obhajobu, vyriešenie a rozsudok v prípade takejto sťažnosti v súvislosti akýmkoľvek porušením práv na duševné vlastníctvo.
 • Vyhlasujete a ručíte, že (i) nesídlite v krajine, na ktorú je uvalené embargo vládou USA ani nie je označená vládou USA ako krajina „podporujúca terorizmus“, a (ii) nie ste na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán vlády USA.
 • Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo nároky týkajúce sa Softvéru podporovaného spoločnosťou Apple, odošlite ich spoločnosti Nu Skin na nasledujúcu adresu:

Na vedomie:  Právne informácie

Nu Skin International Inc.

75 West Center Street

Provo, Utah 84601

USA

 

Vy aj spoločnosť Nu Skin potvrdzujete a súhlasíte, že spoločnosť Apple a jej pridružené spoločnosti sú treťou oprávnenou osobou týchto podmienok v súvislosti so Softvérom podporovaným spoločnosťou Apple, a že na základe vášho prijatia týchto podmienok má spoločnosť Apple právo (a bude sa predpokladať, že toto právo prijala) použiť tieto podmienky proti vám v súvislosti so Softvérom podporovaným spoločnosťou Apple ako oprávnená tretia strana.

 

29. AUTORSKÉ PRÁVA

 

Zásady spoločnosti Nu Skin týkajúce sa porušenia autorských práv a ustanovený agent autorských práv spoločnosti Nu Skin pre príjem hlásení o porušení autorských práv na základe zákona Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) sú vysvetlené nižšie:

 

INFORMÁCIE O AUTORSKOM PRÁVE SPOLOČNOSTI NU SKIN

 

Spoločnosť Nu Skin rešpektuje práva duševného vlastníctva iných a vyžaduje, aby používatelia Služieb spoločnosti Nu Skin postupovali rovnako. Spoločnosť Nu Skin môže pri patričných okolnostiach a podľa vlastného uváženia odstrániť či zakázať prístup k materiálu, ktorý porušuje autorské práva iných. Spoločnosť Nu Skin tiež môže podľa vlastného uváženia odstrániť (alebo zakázať prístup) odkazy alebo zmienky na akékoľvek online umiestnenia obsahujúce nepatričný materiál alebo činnosti. Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo Službami spoločnosti Nu Skin použité s porušením autorských práv, oznámte to písomne zástupcovi spoločnosti Nu Skin pre autorské práva. Toto oznámenie by malo obsahovať tieto informácie:

 • elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka údajne porušených autorských práv;
 • opis diela chráneného autorským právom, o ktorom tvrdíte, že bolo porušené, vrátane kópie diela chráneného autorským právom alebo adresy webovej stránky, na ktorej sa dielo chránené autorským právom nachádza;
 • identifikáciu umiestnenia materiálu v Službách Nu Skin, o ktorom tvrdíte, že bol porušený, alebo odkazu na iné webové sídlo, obsahujúce materiál o ktorom tvrdíte, že bol porušený;
 • vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • vaše vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné použitie predmetného materiálu nie je povolené vlastníkom autorských práv, zástupcom vlastníka autorských práv alebo zákonom; a
 • vaše vyhlásenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv k údajne porušenému materiálu alebo ste oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv.
 •  

  Zástupcom spoločnosti Nu Skin pre autorské práva v prípade oznámenia nárokov na porušenie autorských práv prostredníctvom Služieb Nu Skin je Blaine Knight, ktorej kontaktné údaje tu uvádzame:

  Poštou:

  Nu Skin International Inc.

  75 West Center Street

  Provo, Utah 84601

  USA

   

  E-mailom:

  bknight@nuskin.com

  Telefónne číslo:

  (801) 345-3800

  Fax:

  (801) 345-3899

   

  30. CELÁ DOHODA

   

  Táto Dohoda, tieto Podmienky, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nu Skin a všetky ostatné dokumenty, ktoré sú do nej výslovne začlenené odkazom, predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Nu Skin, ktorou sa riadi používanie Služieb spoločnosti Nu Skin a všetky súvisiace činnosti. Tieto Podmienky dopĺňajú, nenahrádzajú teda žiadne iné zásady, ktoré sa na vás vzťahujú, najmä Zmluvy Brand Affiliate Nu Skin a Zásad a usmernení spoločnosti Nu Skin.

   

  31. VYLÚČENIE ZRIEKNUTIA SA PRÁV

   

  Oneskorenie alebo neuplatnenie či nevynútenie akýchkoľvek práv alebo ustanovení vyplývajúcich z týchto podmienok spoločnosťou Nu Skin neznamená vzdanie sa týchto práv alebo ustanovení.

   

  32. NADPISY   

   

  Nadpisy použité v tejto Dohode slúžia výlučne na uľahčenie odkazov a nemôžu sa používať na pomoc pri výklade tejto Dohody.

   

  33. ODDELITEĽNOSŤ     

    

  Ak je ktorákoľvek časť týchto podmienok nezákonná, neplatná alebo právne neúčinná, daná časť sa považuje za oddelenú a neovplyvňuje platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

   

  34. KONTAKTUJTE NÁS

   

  Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Podmienok alebo ak chcete získať akékoľvek ďalšie informácie, poskytnúť odozvu alebo vzniesť akékoľvek obavy v súvislosti so Službami spoločnosti Nu Skin, kontaktujte spoločnosť Nu Skin na adrese: privacy@nuskin.com.

   

  Účinné od: 3. augusta 2022

  Copyright © 2022 Nu Skin. Všetky práva vyhradené.