Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Regulamin dotyczący treści tworzonych przez użytkowników Nu Skin

Regulamin dotyczący treści tworzonych przez użytkowników Nu Skin

Data ostatniej aktualizacji: 6 maja 2020 r.

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy sytuacji, gdy Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BV oraz ich podmioty stowarzyszone i zależne „Nu Skin” lub „my”, „nas”, „nasz” itd.) wybierają jakiekolwiek słowa, zdjęcia, obrazy, dane, informacje lub jakiekolwiek inne „treści stworzone przez użytkowników” dotyczące marki i produktów Nu Skin („Treści”) przesyłane, umieszczane lub udostępniane za pośrednictwem stron lub platform osób trzecich, między innymi takich jak Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat i Twitter („Platformy”), a następnie wykorzystują te Treści na naszej stronie internetowej, w marketingowych wiadomościach e-mail i w ramach innych kanałów marketingowych lub na jakichkolwiek platformach mediów społecznościowych należących do Nu Skin („Media społecznościowe Nu Skin”).

 

Wybór treści i ograniczenia

 

1.  Co jakiś czas wybieramy z Platform Treści, jakie chcielibyśmy wykorzystać w Mediach społecznościowych Nu Skin.

 

2.  Będziemy wybierać Treści do wykorzystania w Mediach społecznościowych Nu Skin według własnego uznania. Możemy – ale nie musimy – udostępniać instrukcje dotyczące typów Treści, jakie mają szansę zostać wybrane i wykorzystane w Mediach społecznościowych Nu Skin. W przypadku udostępnienia takich instrukcji mimo wszystko możemy wybrać Treści, które nie są z nimi zgodne, o ile takie Treści są zgodne z ograniczeniami wskazanymi w pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Stosowanie się do instrukcji nie gwarantuje, że wybierzemy dane Treści. Nie jesteśmy zobowiązani do wykorzystywania jakichkolwiek Treści w Mediach społecznościowych Nu Skin.

 

3.  Aby tworzyć Treści, należy przestrzegać następujących wytycznych:

 • Treści nie mogą wskazywać ani dawać do zrozumienia, że nasze produkty pomogły w leczeniu lub zapobieganiu jakiejkolwiek chorobie lub innemu schorzeniu i nie mogą sugerować efektów, które różnią się od naszych zatwierdzonych oświadczeń marketingowych lub wykraczają poza ich zakres; oraz
 • Treści nie mogą wprowadzać w błąd ani mieć charakteru zniesławiającego, oszczerczego, obscenicznego, pornograficznego, obelżywego, nieprzyzwoitego, zastraszającego, prześladującego, nienawistnego lub obraźliwego ani innego niezgodnego z prawem charakteru; oraz
 • jeżeli jesteś Brand Affiliate Nu Skin, musisz przestrzegać umowy Brand Affiliate Agreement, w tym Zasad i Procedur Nu Skin.

Jeżeli dowiemy się, że stworzone przez Ciebie Treści nie są zgodne z tymi ograniczeniami, poprosimy Cię o ich natychmiastowe usunięcie.

 

4.  Nie musisz kupić żadnych produktów Nu Skin, aby stworzone przez Ciebie Treści zostały wybrane do wykorzystania w Mediach społecznościowych Nu Skin.

 

Zgoda na wykorzystywanie Twoich Treści

 

5.  W przypadku gdy zechcemy wykorzystać Twoje Treści w Mediach społecznościowych Nu Skin, skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem odpowiedniej Platformy i poprosimy o zgodę na wykorzystywanie Treści. Jeżeli zgodzisz się na wykorzystywanie swoich Treści w Mediach społecznościowych Nu Skin, poprosimy Cię o odpowiedź w formie hashtagu „#yesnuskin”. Po udzieleniu zgody w ten sposób zgadzasz się podlegać niniejszemu Regulaminowi.

 

6.  Aby wyrazić zgodę, musisz przesłać nam odpowiedź w sposób bezpośredni w ramach tego samego chatu, wątku lub w prywatnej wiadomości, wykorzystując hashtag „#yesnuskin”. Jeżeli nie otrzymamy od Ciebie odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia, w którym skontaktowaliśmy się z Tob, uznamy, że nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie swoich Treści i nie będą one wykorzystywane w żadnych Mediach społecznościowych Nu Skin.

 

7.  Udzielając nam zgody na wykorzystywanie Twoich Treści zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu:

 • oświadczasz, że masz powyżej 16 lat;
 • potwierdzasz, że Treści są oryginalne i stworzone przez Ciebie i/lub uzyskałeś(-aś) odpowiednie prawa i pozwolenia od każdej osoby trzeciej, do której należą jakiekolwiek prawa związane z Twoimi Treściami lub która zarządza jakimikolwiek takimi prawami;
 • przyznajesz firmie Nu Skin i jej podmiotom stowarzyszonym niewyłączne, globalne, zbywalne, nieodpłatne, nieodwołalne i bezterminowe prawo i licencję, bez wynagrodzenia, pozwalające na wykorzystywanie Twoich Treści w Mediach społecznościowych Nu Skin zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 • udzielasz nam pozwolenia na przeprojektowanie, archiwizowanie, powielanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, publiczne wykonywanie i/lub odtwarzanie i publiczne udostępnianie, a także edytowanie, adaptowanie i modyfikowanie Twoich Treści w całości lub jakiejkolwiek części;
 • potwierdzasz, że wykorzystywanie Twoich Treści w Mediach społecznościowych Nu Skin nie naruszy praw własności, znaków towarowych, praw handlowych, praw do prywatności lub innych praw własności intelektualnej ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich;
 • wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Nu Skin Twojego imienia, nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego powiązanego z kontem, na którym opublikowałeś(-aś) Treści, Twojego kraju i wizerunku pojawiającego się w Treściach (jeśli dotyczy) w celach opisanych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu.

 

8.  Jeżeli obie strony wyraźnie nie ustalą inaczej, będziemy wykorzystywać przekazane przez Ciebie dane osobowe – ograniczone wyłącznie do Twojego imienia, nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego powiązanego z kontem, na którym opublikowałeś(-aś) Treści, Twojego kraju oraz wizerunku pojawiającego się w Treściach (jeśli dotyczy), w następujących celach:

 • w celu opublikowania całości lub jakiejkolwiek części Twoich Treści w Mediach społecznościowych Nu Skin zgodnie z pkt. 7 Regulaminu; i/lub
 • w celu wskazania Cię jako autora Treści w Mediach społecznościowych Nu Skin.

Jeżeli jesteś Brand Affiliate Nu Skin, możemy poprosić Cię o podanie Numeru identyfikacyjnego Konta Dystrybutora, aby upewnić się, czy przestrzegasz swojej umowy Brand Affiliate Agreement, w tym Zasad i Procedur Nu Skin, zgodnie z pkt. 3 Regulaminu.

 

9.  Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że z tytułu wykorzystywania Twoich Treści w Mediach społecznościowych Nu Skin nie otrzymasz żadnej płatności, nagrody ani innego wynagrodzenia. Wykorzystując Treści w Mediach społecznościowych Nu Skin, Nu Skin może, ale nie musi, wskazać Cię jako autora Treści poprzez dodanie tagu z Twoją nazwą użytkownika lub podanie Twoich informacji osobowych.

 

Usuwanie Twoich Treści z Mediów społecznościowych Nu Skin

 

10.  Przyjmujesz do wiadomości, że możemy usunąć Twoje Treści z jakichkolwiek Mediów społecznościowych Nu Skin w dowolnym momencie, według własnego uznania.

 

11.  Jeżeli usuniesz swoje Treści z Platformy, na której zostały one pierwotnie opublikowane, zostaną one automatycznie usunięte z Mediów społecznościowych Nu Skin tylko w przypadku, gdy opublikowaliśmy Twoje Treści na tej samej Platformie, z zastrzeżeniem uzasadnionych opóźnień z przyczyn technicznych.

 

12.  Jeżeli Twoje Treści nie zostaną automatycznie usunięte z Mediów społecznościowych Nu Skin po tym, jak usuniesz je z Platformy i nie chcesz, aby firma Nu Skin w dalszym ciągu wykorzystywała Twoje Treści, napisz na adres infoeurope@nuskin.com i poproś o usunięcie Twoich Treści z Mediów społecznościowych Nu Skin. Po otrzymaniu powiadomienia usuniemy Twoje treści w odpowiednim czasie.

 

13.  Przyjmujesz do wiadomości, że usunięcie Treści ze wszystkich Mediów społecznościowych Nu Skin nie zawsze jest możliwe. Twoje Treści mogą na przykład zostać wykorzystane w marketingowych wiadomościach e-mail, które zostały rozesłane, zanim zostaliśmy poinformowani, że chcesz, aby Treści zostały usunięte z Mediów społecznościowych Nu Skin. Po otrzymaniu Twojej prośby upewnimy się jednak, że Twoje Treści zostaną usunięte ze wszystkich edytowalnych i przyszłych Mediów społecznościowych Nu Skin.

 

Pozostałe informacje

 

14.  Niniejsze warunki podlegają prawu belgijskiemu, a wszystkie spory z nimi związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów belgijskich.

 

15.  Nu Skin zastrzega sobie prawo do zmieniania niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia poprzez opublikowanie zmienionego Regulaminu. Należy przejrzeć Regulamin za każdym razem, gdy udzielisz nam pozwolenia lub upoważnienia do wykorzystania Twoich Treści.