Sáng Kiến “Nuôi Dưỡng Trẻ Em”

Chương trình “Nuôi Dưỡng Trẻ Em”

Nuôi Dưỡng Trẻ Em là một tổ chức phi lợi nhuận, tạo điều kiện đóng góp và phân phối VitaMeal bằng cách hợp nhất mạng lưới phân phối toàn cầu của Nu Skin vì tính nhân đạo.