Báo Cáo về Nơi Phân Phát

Báo Cáo về Nơi Phân Phát

Trong một nỗ lực để cập nhật thông tin và báo cáo cho các nhà tài trợ liên quan đến những lợi ích của người nhận tài trợ VitaMeal, mỗi năm Công ty sản xuất một đoạn video với cảnh quay từ các dự án nhận được thực phẩm. Mỗi video quay các quốc gia, những nỗ lực và trẻ em khác nhau.


Ngoài ra, mỗi tháng đều có báo cáo bằng văn bản bao gồm cả hình ảnh có sẵn để báo cáo kịp thời về sự đóng góp của bạn. Báo Cáo về Nơi Phân Phát