Term of use

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. การยอมรับข้อกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งล่าสุดของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด (รวมเรียกว่า "นู สกิน" หรือ "เรา", "ของเรา") ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของ นู สกิน ที่ https://www.nuskin.com/th_TH/home.html (" เว็บไซต์ ") ที่ซึ่งการยอมรับของคุณในข้อตกลงการเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ นู สกิน (" ข้อตกลง ") จะมีผล นู สกิน สามารถทำการปรับปรุงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงฉบับนี้เป็นระยะเพื่อดูข้อมูลที่อัพเดทหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โดยการเข้าถึง การค้นดู การวางแผน การใช้งาน และ/หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ คุณจะกลายเป็นผู้ใช้งาน (ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2) และคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

เมื่อใช้งานคุณลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์ คุณอาจต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด กฎ ข้อกำหนดในการใช้บริการ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อกำหนดตามสัญญาอื่นๆ ตามที่ระบุไว้  ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างข้อตกลง กฎ นโยบาย หรือข้อตกลงในการให้บริการอื่นใดกับข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อ นู สกิน ทางอีเมลที่ 48hrs_reply_thailand@nuskin.com เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือประกาศบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าข้อตกลง การประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่นๆ ที่เราใช้สื่อความไปยังคุณทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถตอบสนองความต้องการทางกฎหมายใดๆ ที่กำหนดเรื่องการสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณเป็นแบรนด์ แอฟฟิลิเอตของ นู สกิน คุณได้ยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานนี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแบรนด์ แอฟฟิลิเอตของคุณอีกด้วย

 

2. ประเภทของผู้ใช้

บุคคลใดๆ ที่เข้าถึง ค้นดู หรือใช้งานเว็บไซต์ด้วยวิธีอื่นใด ไม่ว่าจะด้วยการใช้งานด้วยตนเองหรือผ่านอุปกรณ์หรือโปรแกรมอัตโนมัติจะถือว่าบุคคลนั้นคือ "ผู้ใช้งาน" ภายใต้ข้อตกลงนี้ เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้และกลายเป็นผู้ใช้งาน คุณได้รับรองว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่มีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายผู้ซึ่งได้ตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานนี้

 

3. ความเป็นส่วนตัว

คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของประกาศว่าด้วยเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ นู สกิน ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.nuskin.com/content/nuskin/en_TH/corporate/privacy.html หรือที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ nuskin.com และข้อกำหนดนี้ได้ถูกรวมเข้าในข้อตกลงฉบับนี้เพื่อการอ้างอิงเสมือนได้ระบุไว้อย่างสมบูรณ์ในเอกสารฉบับนี้

 

4. การใช้เว็บไซต์ / การปรับเปลี่ยน

(a) คุณเข้าใจดีว่า นู สกิน ไม่สามารถและจะไม่การันตีหรือรับประกันว่าไฟล์ต่างๆ ที่เปิดให้ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นั้นจะปราศจากไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสียหาย แทรกแซงให้เกิดอันตราย แอบสกัดกั้นหรือยึดเอาระบบ ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ  ทั้งนี้คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนและจุดตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการอย่างเจาะจงของคุณเพื่อให้ได้ความแม่นยำในการป้อนและส่งออกข้อมูล และเพื่อรักษาวิธีการภายนอกเว็บไซต์สำหรับการฟื้นคืนข้อมูลที่สูญหายใดๆ

(b) นู สกิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, แก้ไข หรือยุติเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว การเพิ่มเติม การแก้ไข หรือการยุติการใช้งานดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานนี้

(c) แบรนด์ แอฟฟิลิเอตอิสระของ นู สกิน; แบรนด์ แอฟฟิลิเอตอิสระของ นู สกิน ("แบรนด์ แอฟฟิลิเอต") คือผู้ทำข้อตกลงซึ่งเป็นบุคคลที่สามโดยอิสระของ นู สกิน และ นู สกิน จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อถ้อยแถลง การกระทำ หรือการละเลยของแบรนด์ แอฟฟิลิเอตนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้หรือในบริบทอื่นๆ คุณรับทราบและยอมรับว่า นู สกิน ไม่มีอำนาจควบคุมและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อข้อมูลใดๆ ในสื่อใดๆ ที่ได้ส่งให้คุณผ่านทางแบรนด์ แอฟฟิลิเอตผู้หนึ่งผู้ใด นู สกิน ไม่ยืนยันความถูกต้องแม่นยำ หรือความเชื่อถือได้ของเนื้อหาสาระใดๆ ที่สร้างขึ้นหรือเผยแพร่โดยแบรนด์ แอฟฟิลิเอตในสื่อใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต

 

5. ความสมบูรณ์ของระบบ

คุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือขั้นตอนใดๆ เพื่อแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระที่ไม่สมเหตุสมผลต่อโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมลที่ไม่ได้ขอให้ส่งมา (เช่น "สแปม")

 

6. ความเสี่ยง / การใช้งานอินเทอร์เน็ต

คุณจะแสดงความรับผิดชอบและรับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าการอัพโหลดหรือการส่งผ่านใดๆ ที่คุณได้ทำอาจถูกรับรู้และถูกใช้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต และความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นของคุณเพียงผู้เดียว

 

7. ไม่มีการรับประกัน

นู สกิน ไม่มีการรับประกัน การแสดงตัวแทน หรือการรับรองทั้งโดยประกาศชัดแจ้งหรือโดยนัย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของชื่อ หรือการไม่ล่วงละเมิด หรือการรับประกันโดยนัยในความสามารถด้านการขาย หรือความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง) ในส่วนของเว็บไซต์ เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ สินค้าใดๆ หรือบริการต่างๆ ที่ให้ผ่านเว็บไซต์หรือบนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป เว้นเสียแต่จะมีระบุอย่างเฉพาะเจาะจงบนเว็บไซต์ถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างจำเพาะ และ นู สกิน จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากธุรกรรมใดๆ ที่เข้าสู่เว็บไซต์ ในบางประเทศอาจไม่อนุญาตให้มีข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบที่กล่าวมาอาจไม่สามารถมีผลกับคุณ นู สกิน ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ หรือไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการจะทำงานโดยปราศจากความไม่เสถียรหรือความผิดพลาด หรือไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องต่างๆ ในเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง เว็บไซต์และเนื้อหาและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มีปรากฎอยู่"

 

8. ระบบขัดข้อง

นู สกิน มีการกำหนดการหยุดทำงานของระบบเป็นระยะๆ เพื่อการบำรุงรักษาและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ การหยุดทำงานของระบบที่ไม่ได้วางแผนไว้อาจเกิดขึ้นได้ นู สกิน จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่เกิดจากการไม่สามารถใช้งานได้ของเว็บไซต์นี้ หรือต่อการสูญหายของข้อมูลหรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการหยุดทำงานของระบบที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้หรือความล่าช้า, การส่งผิดพลาด, การไม่จัดส่งข้อมูลอันเกิดจากการหยุดทำงานของระบบดังกล่าว หรือการกระทำของบุคคลที่สามใดๆ หรือเหตุขัดข้องใดๆ ของผู้ให้บริการเว็บโฮสต์หรือโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายภายนอกเว็บไซต์

 

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และรักษา นู สกิน และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนต่างๆ ให้ไม่ได้รับอันตรายจากข้อเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ความสูญเสีย และความเสียหายใดๆ จากเหตุการณ์ใดๆ (รวมถึงค่าทนายความตามจริง) อันเป็นผลมาจาก (i) การใช้งาน การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์หรือในทางที่ผิดของคุณ (ii) การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ของคุณต่อบริการหรือสินค้าที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ หรือ (iii) การละเมิดข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ของคุณ คุณจะให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่เท่าที่จำเป็นในการป้องกัน นู สกิน จากข้อเรียกร้องใดๆ นู สกิน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบบนค่าใช้จ่ายของตนในการป้องกันและการควบคุมอย่างจำเพาะในเรื่องใดๆ หากแต่การชดใช้ค่าเสียหายจะทำโดยคุณ และคุณจะต้องไม่ดำเนินการในกรณีใดๆ ในการตัดสินเรื่องใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก นู สกิน

 

10. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ คลิปเสียง วิดีโอ ภาพ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลอื่นๆ (เรียกรวมว่า "เนื้อหา") เป็นทรัพย์สินของ นู สกิน และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือคู่ค้า และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลกลางและนานาชาติ หรือได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิผู้ครอบครองทรัพย์สินอื่นๆ สิทธิเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองในทุกรูปแบบ ทุกมีเดีย และทุกเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในที่นี้แล้ว คุณสามารถพิมพ์และดาวน์โหลดเนื้อหาบางส่วนจากส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อการค้าของคุณ หรือการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการค้าภายในองค์กรของคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาต ไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่สามารถนำไปพิมพ์ซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ แก้ไขหรือแจกจ่ายในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก นู สกิน คุณไม่สามารถและข้อตกลงนี้ก็ไม่อนุญาตให้ทำการผลิตซ้ำ ถอดแบบวิศวกรรม แยกส่วน ดัดแปลง ถ่ายทอด ขาย แจกจ่าย ให้การอนุญาต หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบในส่วนของเว็บไซต์ เนื้อหาที่เจาะจงอาจได้รับอนุญาตมาจากบุคคลที่สาม และเนื้อหาของบุคคลที่สามนั้นและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นจะถือเป็นของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถลบ แก้ไข หรือดัดแปลงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา หรือคำประกาศหรือคำแถลงกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือเนื้อหานั้น นู สกินขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้มีระบุอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้หรือในข้อตกลงใบอนุญาตที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะถูกตีความว่าเป็นการส่อความ หรือการถูกตัดบท หรือใบอนุญาต หรือสิทธิอื่นใดภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าของ นู สกิน หรือบุคคลที่สามใดๆ ทั้งนี้โดยยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งตามข้างต้นแล้ว จะไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะถูกตีความว่าคือใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ใดๆ ของ นู สกิน

 

11. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่มีกรณีใดๆ ที่ นู สกิน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิต หรือการเผยแพร่เว็บไซต์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยไม่ตั้งใจ โดยกรณีพิเศษ หรือโดยผลกระทบที่ตามมาต่อการสูญเสียของผลกำไร ความตั้งใจ การใช้งาน ข้อมูล หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) ซึ่งเป็นผลมาจาก (I) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ (II) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทนที่เกิดจากสินค้า ข้อมูล เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่ถูกซื้อ หรือได้รับมา หรือถูกดำเนินการเข้ามา ผ่าน หรือจากเว็บไซต์  (III) การเข้าถึง หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งผ่าน หรือข้อมูลของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต (IV) ข้อความหรือพฤติการณ์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ หรือ (V) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าข้อกำหนดในส่วนนี้จะครอบคลุมถึงเนื้อหา สินค้าและบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ จะไม่มีกรณีใดๆ ที่ความรับผิดโดยรวมของ นู สกิน ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะเกินกว่าจำนวนเงินที่น้อยกว่าของค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ถูกจ่ายในกรณีที่ นู สกิน ต้องจ่ายเพื่อการใช้งานเว็บไซต์โดยคุณ หรือจะเกินกว่า 50 เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากบางประเทศอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดต่อความเสียหายที่ส่งผลกระทบตามมาหรือโดยไม่ตั้งใจ ในประเทศนั้นๆ ความรับผิดจะจำกัดที่จำนวนเงินขั้นต่ำที่กฎหมายอนุญาตไว้ ข้อจำกัดความรับผิดที่จัดทำขึ้นในข้อตกลงนี้มีผลต่อผลประโยชน์ของ นู สกิน บริษัทแม่ของเรา คู่ค้า บริษัทย่อย และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ทนายความ และตัวแทนทั้งหมดของเรา

 

12. ภาระหน้าที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ

ในการพิจารณาการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณยอมรับที่จะ (i) ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณหรือองค์กรของคุณตามที่เว็บไซต์แจ้งขอ ("ข้อมูลการลงทะเบียน")  และ (ii) รักษาและปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อรักษาความเป็นจริง ถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบันและครบถ้วน หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน หรือเรามีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ และปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ใช้งานต่อรวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ในอนาคต คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านและหมายเลขบัญชีของคุณ และต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณยอมรับว่ารหัสผ่านของคุณอาจถูกใช้เพื่อการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคุณ ดังนั้นคุณจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลระบุตัวตนทางบัญชีของคุณแก่บุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือละเมิดความปลอดภัยอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่ารูปแบบใด นู สกิน จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการซื้อที่เป็นการฉ้อโกงอันเกิดจากการใช้รหัสผ่านที่ถูกออมชอมของคุณ

 

13. การซื้อและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์

(a) การซื้อผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา

การเรียกเก็บเงินและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ส่งมายังเว็บไซต์นี้ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ และหากคุณเป็นแบรนด์ แอฟฟิลิเอต อาจเป็นการละเมิดข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแบรนด์ แอฟฟิลิเอต ของคุณด้วย เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คเอาต์แปลว่าคุณตกลงที่จะยอมรับและชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้ร้องขอ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะใช้บัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่ใช้ในการทำธุรกรรมใดๆ ในกรณีที่มีการระบุราคาของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาหรือในข้อมูลผลิตภัณฑ์ นู สกิน มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ของผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุราคาไม่ถูกต้องนั้น นู สกิน มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวไม่ว่าคำสั่งซื้อนั้นจะได้รับการยืนยันและตัดเงินบัตรเครดิตของผู้ใช้ไปแล้วหรือไม่ก็ตาม นู สกิน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หากมีการตัดเงินบัตรเครดิตของคุณไปแล้วสำหรับการสั่งซื้อนั้นและคำสั่งซื้อของคุณได้ถูกยกเลิก นู สกิน จะทำการเครดิตเงินคืนผ่านบัญชีบัตรเครดิตของคุณโดยทันทีตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บ นู สกิน พยายามที่จะให้เกิดความถูกต้องในส่วนของคำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม นู สกิน ไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์นี้จะถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากคุณพบว่าผลิตภัณฑ์ใดไม่เป็นไปตามที่ได้อธิบายไว้ การแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวของคุณคือการคืนผลิตภัณฑ์ตามนโยบายการคืนสินค้าของ นู สกิน

 

นู สกิน ขอสงวนสิทธิ์โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการ (a) กำหนดเงื่อนไขในการใช้ของคูปอง รหัสคูปอง รหัสส่งเสริมการขาย หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ (b) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (c) จำกัดช่วงเวลาการคงอยู่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ (d) ปฏิเสธที่จะให้บริการใดๆ แก่ผู้ใช้หรือลูกค้าใดๆ

 

 (b) การส่งเสริมการขาย เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาของโปรแกรมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายที่กำหนดให้คุณต้องส่งข้อมูลหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือบัญชีแบรนด์ แอฟฟิลิเอตเพื่อเข้าร่วม โปรดทราบว่าการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวที่ถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหากออกมา ซึ่งอาจรวมถึง (ท่ามกลางเงื่อนไขอื่นๆ) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการมีสิทธิ์เข้าร่วม เช่น ข้อจำกัดด้านอายุ และข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะเป็นหน้าที่ของคุณในการทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในการเข้าร่วมของคุณ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งจะมีผลผูกพันและเป็นผลสุดท้ายในเรื่องใดๆ ทั้งหมด

(c) การคืนเงิน วัตถุประสงค์หลักของ นู สกิน และ แบรนด์ แอฟฟิลิเอตของ นู สกิน คือการขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้า หากคุณประสงค์ที่จะคืนผลิตภัณฑ์ของ นู สกิน โปรดศึกษานโยบายการคืนสินค้าซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.nuskin.com/content/dam/TH/regulatory/2018/Policies%20and%20Procedures_TH-June2018.pdf  (d) ข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีหลังจากการเรียกร้องนั้นเกิดขึ้น ราคาและการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์และบริการของ นู สกิน ใดๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

14. ไม่มีการรับรองเนื้อหาและลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นมีขึ้นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น แต่ นู สกิน จะไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมดนี้ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว นู สกิน ไม่รับรองหรือชี้แจ้งข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านี้ หรือข้อมูลใดๆ หรือผลิตภัณฑ์หรือข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่พบในนั้น หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจได้รับมาจากการใช้สิ่งเหล่านั้น หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมด

 

15. การเชื่อมต่อและการเฟรมมิ่งเว็บไซต์

เว้นเสียแต่ผู้ใช้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีผลกับ นู สกิน ซึ่งระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้อาจทำลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ไปปรากฏอยู่บนเว็บไซต์อื่นได้เท่านั้นในกรณีที่ผู้ใช้นั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

(a) ลิงค์ต้องเป็นลิงค์แบบข้อความเท่านั้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "นู สกิน" หรือลิงค์ต้อง "ชี้" ไปที่ URL http://www.nuskin.com "และไม่ชี้ไปยังหน้าที่อื่นใดภายในเว็บไซต์

(b) เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ใช้งาน ลิงค์นั้นจะต้องแสดงเว็บไซต์แบบเต็มหน้าจอและไม่อยู่ใน "เฟรม" บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และ

(c) รูปลักษณ์ ตำแหน่ง และส่วนอื่นๆ ของลิงค์ต้องไม่ทำความเสียหาย หรือเจือจางความปรารถนาดีที่เกี่ยวข้องกับชื่อและเครื่องหมายการค้าของ นู สกิน หรือสร้างลักษณะที่ผิดเพี้ยนอันมี นู สกิน ไปเกี่ยวข้องหรือเป็นไปผู้สนับสนุนการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ทั้งนี้โดยการให้ความยินยอมนี้ นู สกิน มิได้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือรูปแบบทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ นู สกิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการเชื่อมโยงใดๆ ตามที่เห็นสมควรได้ในทุกเมื่อ

 

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้และการเข้าถึงเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย หากเงื่อนไขใดในข้อกำหนดการใช้งานถูกพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ ความไม่ถูกต้องหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะไม่มีผลกับส่วนที่เหลือซึ่งจะยังมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

 

17. การเลือกศาล

คุณยินยอมโดยปราศจากเงื่อนไขและโดยเพิกถอนไม่ได้ที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลของประเทศไทยในการดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือการซื้อบริการผ่านเว็บไซต์ (และตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีใดๆ ที่เกี่ยวโยงไปยังสิ่งนั้น เว้นเสียแต่ทำในศาลดังกล่าว) แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงข้างต้น หากคุณเป็นแบรนด์ แอฟฟิลิเอตของ นู สกิน คุณต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการแก้ไขข้อพิพาทอื่นๆ ของข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแบรนด์ แอฟฟิลิเอตของคุณ

 

18. ผู้ใช้งานในระดับสากล  

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ในการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศไทย นู สกิน ไม่มีการกล่าวอ้างว่าเนื้อหานั้นมีความเหมาะสม หรืออาจดาวน์โหลดได้ที่ภายนอกประเทศไทย การเข้าถึงเนื้อหานั้นอาจไม่ถูกกฎหมายในบางประเทศหรือในบางบุคคล หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์จากภายนอกประเทศไทย คุณสามารถทำได้บนความเสี่ยงของตนเองและคุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของขอบเขตอำนาจศาลของคุณ แม้ว่าจะมีกล่าวในข้อ 16 และ 17 ข้างต้นก็ตาม

 

19. ข้อคิดเห็นของผู้ใช้งาน

หากผู้ใช้งานรายใดส่งข้อมูลถึง นู สกิน ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะ เช่น คำถาม คำร้องขอ ความคิดเห็น คำติชม ข้อเสนอแนะ หรือ สิ่งที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารของ นู สกิน ใดๆ เว็บไซต์ หรือบริการของ นู สกิน ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นความลับ และ นู สกิน จะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวและจะมีอิสระในการทำซ้ำ การใช้ การเปิดเผย และการแจกจ่ายข้อมูลไปยังบุคคลอื่นโดยไม่มีข้อจำกัด นู สกิน จะมีอิสระในการใช้ไอเดีย แนวคิด หรือองค์ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทาง

 

20. การใช้เว็บไซต์ที่ยอมรับได้และถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลใดๆ ที่ให้แก่ นู สกิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์:

(a) ต้องไม่เป็นเท็จ ไม่คลาดเคลื่อนจากความถูกต้อง หรือไม่ทำให้เข้าใจผิด

(b) ต้องไม่ลามกหรือหยาบคาย;

(c) ต้องไม่มีไวรัส โทรจันฮอร์ส เวิร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสียหาย แทรกแซงให้เกิดอันตราย แอบสกัดกั้นหรือยึดเอาระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ  

(d) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของอื่นๆ หรือสิทธิด้านความเป็นสาธารณะหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใดๆ

(e) ต้องไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย การคุกคามหรือก่อกวนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ

(f) ต้องไม่ทำให้ นู สกิน ต้องรับผิด หรือทำให้เราต้องสูญเสียการใช้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้จัดหาอื่นๆ ของเรา ผู้ส่งการสื่อสารใดๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นใดให้กับ นู สกิน จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลที่อยู่ในนั้น รวมถึงความเป็นจริงและความถูกต้องแม่นยำ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นบริการให้แก่ผู้เยี่ยมชม นู สกิน ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้อื่นทราบล่วงหน้า

 

21.การแยกเป็นส่วนๆ  

ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมากกว่าของข้อตกลงนี้ถูกถือให้เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในประการใดด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ความเป็นโมฆะ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะไม่มีผลต่อข้อกำหนดอื่นใดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้

 

22. หัวเรื่อง

หัวเรื่องที่ใช้ตลอดทั้งข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่ถูกใช้เพื่อช่วยในการตีความของข้อตกลงนี้

 

23. ไม่มีการสละสิทธิ์

ความล่าช้าหรือความล้มเหลวโดยคุณ หรือโดย นู สกิน ณ เวลาใดๆ กี่ครั้งก็ตามในการที่ต้องการให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของคุณหรือของ นู สกิน ในเวลาต่อมาในการที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวนั้น ไม่มีความล่าช้าหรือความล้มเหลวของคุณหรือของ นู สกิน ในการใช้สิทธิใดๆ ในที่นี้ที่จะทำให้เกิดการสละสิทธิ์นั้นหรือสิทธิอื่นใดในที่นี้

 

24. ข้อตกลงทั้งหมด ส่วนปรับปรุง และส่วนแก้ไข

ข้อตกลงฉบับนี้และเอกสารใดๆ ที่ถูกรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงโดยชัดแจ้งจะประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง นู สกิน กับคุณในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมา ด้วยดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของ นู สกิน จะสามารถทำการแก้ไขหรือดัดแปลงข้อตกลงนี้หรือเอกสารอื่นๆ ที่ใช้อ้างถึงในที่นี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ ข้อกำหนดใดๆ ที่ถูกแก้ไขหรือดัดแปลงจะมีผลนับแต่ถูกโพสต์ การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องจะถือว่าเป็นการยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง   

 

25. การมอบหมาย

คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิของคุณ หรือส่งมอบความรับผิดชอบของคุณในที่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก นู สกิน ยกเว้นการขายธุรกิจของคุณหรือการขายทั้งหมดหรือทั้งหมดอย่างเป็นล่ำเป็นสันของทรัพย์สินในธุรกิจ อย่างไรก็ดี นู สกิน อาจมอบสิทธิ์หรือมอบหมายภาระหน้าที่ของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

 

26. สิทธิในการรับผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

ไม่มีบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นภาคีแห่งข้อตกลงนี้ที่ถูกมุ่งหมายให้เป็นผู้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้ และไม่มีบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นภาคีแห่งข้อตกลงนี้จะมีสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้

 

27. การยกเลิกบัญชี

นู สกิน อาจออกคำเตือน การระงับ หรือการยกเลิกการให้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยทันทีเมื่อมีการละเมิดข้อตกลงนี้ (หรือข้อตกลงหรือนโยบายอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงในที่นี้) หรือเมื่อเราไม่สามารถยืนยันหรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ให้แก่เราได้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามดุลยพินิจของเรา คุณสามารถขอยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยติดต่อเราที่หมายเลข 02 791 8500 หากคุณยกเลิกบัญชีของคุณ คุณจะต้องยุติการใช้เว็บไซต์นี้ ในกรณีที่ข้อตกลงการใช้งานนี้สิ้นสุดลง การรับรองและการรับประกัน การชดเชย และข้อจำกัดในการรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้จะยังคงมีผลต่อไป

 

28. นโยบายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ในการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณได้ถูกนำมาใช้ในเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โปรดแจ้งตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ นู สกิน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

 

29. ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ของ นู สกิน

นู สกิน และบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ("นู สกิน") เคารพในสิทธิในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และกำหนดให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทำเช่นเดียวกัน ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนู สกิน นู สกิน อาจลบหรือปิดไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ นู สกิน ซึ่งละเมิดสิทธิในด้านลิขสิทธิ์ของผู้อื่น นู สกิน อาจลบหรือปิดไม่ให้เข้าถึงลิงค์หรือการอ้างอิงไปถึงสถานที่ทางออนไลน์ที่มีเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือกิจกรรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามแต่ดุลยพินิจของ นู สกินเอง


หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณได้ถูกนำมาใช้ในเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โปรดแจ้งตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ นู สกิน เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุข้อมูลต่อไปนี้

• ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดตามการกล่าวหา

• คำอธิบายเกี่ยวกับผลงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งคุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึงสำเนาของผลงานที่มีลิขสิทธิ์หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ที่สามารถดูผลงานที่มีลิขสิทธิ์ได้

• การระบุตำแหน่งบนเว็บไซต์ของเราที่มีเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด หรือลิงค์ หรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด

• ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของคุณ

• ข้อความที่คุณระบุโดยสุจริตว่าการใช้งานเนื้อหาที่เป็นข้อขัดแย้งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย และ

• คำประกาศตามกฎหมายที่คุณได้ลงนามไว้ว่าข้อมูลในประกาศฉบับนี้ถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดหรือได้รับมอบอำนาจให้ทำในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

 

สำหรับการแจ้งเรื่องการกล่าวอ้างการละเมิดลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อ นู สกิน ทางอีเมลที่ 48hrs_reply_thailand@nuskin.com

 

ลิขสิทธิ์© 2016 นู สกิน ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด

 

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานจะมีผลบังคับใช้กับ "ร้านค้าของฉัน (My Store)" ด้วย