Glossary of Terms

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Glossary of Terms

NGƯỜI LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU - Bất kỳ cá nhân được ủy quyền để bán sản phẩm Nu Skin, theo Thỏa thuận người bán (SA). Tất cả các giao dịch mua sản phẩm là tùy chọn.

 

KHỐI XÂY DỰNG - Sự đo lường khối lượng bán hàng. Khối xây dựng chỉ được xem là hoàn chỉnh khi có 500 điểm Khối lượng bán hàng. Khối xây dựng có dưới 500 điểm Khối lượng bán hàng được gọi là không đầy đủ.

 

TIỀN THƯỞNG XÂY DỰNG (BB) - Tất cả các Nhà Lãnh đạo Bán Hàng đều đủ điều kiện để nhận được Tiền thưởng Xây dựng trên các Khối Xây dựng đã hoàn thành. Các nhà lãnh đạo bán hàng hoàn thành 4 Khối Xây dựng trở lên trong một tháng (không bao gồm Khối Flex) cũng đủ điều kiện để nhận Tiền thưởng Xây dựng cho bất kỳ Khối Xây dựng chưa hoàn thành nào vào cuối tháng. Phần trăm được trả cho một Khối Xây dựng chưa hoàn thành tương đương với tỷ lệ phần trăm được trả cho Khối Xây dựng đã hoàn thành cuối cùng của tháng. Khối xây dựng chưa hoàn thành được thanh toán vào ngày 8 của tháng tiếp theo. Các nhà liên kết thương hiệu và các nhà lãnh đạo bán hàng đang đạt chuẩn không đủ điều kiện để nhận tiền thưởng xây dựng. Không có Tiền thưởng xây dựng nào được trả trên Flex Blocks. Tiền thưởng xây dựng được tính trên CSV của từng Khối xây dựng riêng lẻ. Phần trăm được liên kết với một Khối xây dựng chỉ áp dụng cho Khối Xây dựng cụ thể đó và không áp dụng cho bất kỳ Khối Xây dựng đã hoàn thành nào trước đây.

 

VỊ TRÍ XÂY DỰNG KINH DOANH (BBP) - Business Builder Position được cung cấp như một sự khích lệ cho các nhà lãnh đạo bán hàng thành công như là động lực để tiếp tục xây dựng đội ngũ bán hàng của họ. Vị trí xây dựng kinh doanh là vị trí thứ hai được trao cho Người lãnh đạo bán hàng đã được trả thưởng ở danh hiệu Giám đốc thương hiệu điều hành trong 1 tháng. BBP được thành lập trên thế hệ 1 của Giám đốc thương hiệu điều hành (tài khoản gốc). Bằng cách xây dựng đội ngũ lãnh đạo bán hàng dưới BBP, tài khoản gốc đủ điều kiện nhận 5% tiền thưởng dẫn dắt trên 6 thế hệ lãnh đạo bán hàng và BBP đủ điều kiện nhận 5% tiền thưởng dẫn dắt trên 6 thế hệ lãnh đạo bán hàng. Chủ sở hữu BBP và tài khoản gốc có thể nhận tối đa 10% trên CSV của các thế hệ chồng chéo giữa tài khoản gốc và BBP. Để biết thông tin đầy đủ về Vị trí xây dựng kinh doanh, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn.

 

GIÁ TRỊ HOA HỒNG TỪ DOANH THU (CSV) - Commissionable Sale Value (CSV) là giá trị tiền tệ, được liên kết với mỗi Sản phẩm, được sử dụng để xác định Tiền thưởng xây dựng và tiền thưởng dẫn dắt. CSV cho mỗi Sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian. Liên hệ với thị trường của bạn hoặc người Liên kết thương hiệu để biết giá cụ thể cho sản phẩm, Chi tiết tiền thưởng chia sẻ, Giá trị hoa hồng từ doanh thu và thông tin chính sách trả thưởng.

 

KHỐI LINH HOẠT — Khối linh hoạt là khối thay thế khối xây dựng được sử dụng tự động để duy trì trạng thái của bạn với tư cách là Lãnh đạo Bán hàng nếu bạn không hoàn thành 4 Khối Xây dựng trở lên trong một tháng. Trong bất kỳ tháng nào bạn sử dụng khối Flex, bạn vẫn sẽ đủ điều kiện để nhận Tiền thưởng Xây dựng trên các Khối Xây dựng hoàn thành, tuy nhiên, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ Tiền thưởng dẫn dắt nào. Khối Flex không cung cấp Khối lượng bán hàng, CSV, không có giá trị bằng tiền và không bao giờ có thể được quy đổi thành tiền mặt — chúng chỉ được sử dụng để giúp duy trì trạng thái lãnh đạo bán hàng. Bạn có thể sử dụng tối đa 3 khối Flex mỗi tháng. Không có giới hạn về số lượng khối Flex có thể được tích lũy. Các khối Flex không hết hạn và không thể chuyển nhượng. Bất kỳ khối Flex tích lũy nào đều sẽ bị mất nếu bạn không duy trì trạng thái Lãnh đạo bán hàng của mình. Kiểm tra chi tiết bổ sung - Flex Blocks để biết thêm thông tin.

 

THẾ HỆ - Thế hệ là một cách đơn giản để giúp bạn tổ chức Đội của mình. Mỗi lãnh đạo bán hàng bạn trực tiếp dẫn dắt là một phần của Thế hệ thứ nhất (G1) của bạn. Mỗi lãnh đạo bán hàng mà các nhà lãnh đạo bán hàng G1 của bạn trực tiếp dẫn đầu là một phần của Thế hệ thứ 2 (G2) của bạn, v.v...

 

NHÓM - Nhóm của bạn bao gồm bạn và tất cả Khách hàng bán lẻ, Thành viên, người liên kết thương hiệu và Nhà lãnh đạo bán hàng đang đạt chuẩn của bạn. Ban lãnh đạo bán hàng của bạn và Nhóm của họ không được bao gồm trong Nhóm của bạn. Tất cả các giao dịch bán hàng do những người trong Nhóm của bạn thực hiện đều đóng góp cho Khối xây dựng và Giá trị hoa hồng từ doanh thu của Nhóm của bạn.

 

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO (LT) - Xem phần Dẫn dắt - Hãy trở thành nhà lãnh Đạo hào hùng để biết thêm chi tiết

 

KHỐI LƯỢNG BÁN HÀNG CỦA ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO (LTSV) - LTSV của nhà lãnh đạo bán hàng đời thứ nhất là tổng tất cả khối lượng bán hàng của đời thứ nhất đến đời thứ sáu của bạn, được tính từ nhà lãnh đạo bán hàng đời thứ nhất đó.

 

PHẦN THƯỞNG DẪN DẮT - Xem phần Dẫn dắt để biết thêm chi tiết

 

THƯ MỤC TIÊU (LOI) - Thư mục tiêu là một tài liệu hoặc thông báo trực tuyến mà một người liên kết thương hiệu ký thông báo cho Nu Skin về ý định tham gia việc đạt chuẩn của họ và trở thành Nhà lãnh đạo bán hàng đang đạt chuẩn. Sau khi gửi đến và được Nu Skin chấp nhận, người Liên kết thương hiệu được gọi là “QSL1” cho tháng đầu tiên của quá trình đạt chuẩn, “QSL2” cho tháng thứ hai của họ, v.v. Nếu một người Liên kết thương hiệu đã trở thành Nhà lãnh đạo bán hàng đang dạt chuẩn trong quá khứ và muốn nhập lại việc đạt chuẩn, người Liên kết thương hiệu phải gửi Thư mục tiêu mới.

 

THÀNH VIÊN — Thành viên không phải là người liên kết thương hiệu, được đăng ký bởi một người liên kết thương hiệu và có thể mua sản phẩm Nu Skin với giá thành viên. Thành viên không được phép Đăng ký người liên kết thương hiệu hoặc bán lại Sản phẩm.

 

GIÁ THÀNH VIÊN — Giá thành viên là giá mua Sản phẩm cho cả Thành viên và người liên kết thương hiệu. Giá thành viên đôi khi có thể được hạ xuống dưới các danh sách bình thường cho các chương trình khuyến mãi và ưu đãi, theo quyết định của thị trường địa phương.

 

PRESIDENTIAL DIRECTOR BUSINESS BUILDER POSITION (PD BBP) — Một vị trí được cung cấp như một sự khích lệ cho các Nhà quản lý Bán hàng thành công như là động lực để tiếp tục xây dựng đội ngũ bán hàng của họ. PD BBP là vị trí thứ ba được trao cho Người lãnh đạo bán hàng đã hoàn thành tháng đầu tiên của Chứng nhận để được công nhận là PRESIDENTIAL DIRECTOR. PD BBP được thiết lập trên Thế hệ thứ nhất của tài khoản BBP. Bằng cách xây dựng đội ngũ lãnh đạo bán hàng dưới BBP, tài khoản gốc đủ điều kiện nhận 5% tiền thưởng hàng đầu trên 6 thế hệ lãnh đạo bán hàng, BBP đủ điều kiện nhận 5% tiền thưởng hàng đầu trên 6 thế hệ lãnh đạo bán hàng và PD BBP cũng đủ điều kiện nhận 5% tiền thưởng hàng đầu cho 6 thế hệ lãnh đạo bán hàng. Điều này có nghĩa là tài khoản gốc có thể nhận tới 15% và BBP có thể nhận tới 10% trên CSV của các thế hệ chồng chéo giữa các tài khoản gốc, BBP và PD BBP. Để biết thông tin đầy đủ, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn.

 

SẢN PHẨM — Sản phẩm bao gồm tất cả các sản phẩm và dịch vụ được bán bởi Nu Skin và các nhà liên kết thương hiệu của nó.

 

SỰ ĐẠT CHUẨN — Sự đạt chuẩn là quá trình người liên kết thương hiệu trải qua để trở thành Nhà lãnh đạo bán hàng. Bạn bắt đầu quá trình đạt chuẩn bằng cách gửi Thư mục tiêu và được phân loại lại làm Nhà lãnh đạo bán hàng đang đạt chuẩn. Sau khi tích luỹ số lượng cần thiết của Khối Xây dựng và Khối Chia sẻ trong vòng 6 tháng, bạn hoàn thành quá trình đạt chuẩn và được phân loại lại thành Người lãnh đạo bán hàng. Vui lòng xem phần Xây dựng - Sự đạt chuẩn để biết thêm chi tiết.

 

NHÀ LÃNH ĐẠO BÁN HÀNG ĐANG ĐẠT CHUẨN (QSL) - Người lãnh đạo bán hàng đang đạt chuẩn là một người liên kết thương hiệu đã gửi Thư mục tiêu của họ và bắt đầu, nhưng chưa hoàn thành việc đạt chuẩn. Vui lòng xem phần Xây dựng - Sự đạt chuẩn để biết thêm chi tiết.

 

ĐĂNG KÝ - Sự đề cập đến việc đăng ký cá nhân Khách hàng bán lẻ, Thành viên hoặc người liên kết thương hiệu với Nu Skin.

 

KHÁCH HÀNG BÁN LẺ — Khách hàng bán lẻ là bất kỳ ai không phải là người liên kết thương hiệu hoặc Thành viên thương hiệu mua Sản phẩm từ người liên kết thương hiệu hoặc trực tiếp từ Nu Skin.

 

ĐỊNH MỨC BÁN LẺ - là khoản chênh lệch giữa tổng chi phí của bạn ( bao gồm giá thành viên, chi phí giao hàng, v.v…) và giá mà bạn bán sản phẩm.

 

TIỀN THƯỞNG GIỚI THIỆU BÁN LẺ (RRB) - là sự chênh lệch giữa giá thành viên và giá được trả bởi khách hàng bán lẻ của bạn ( trừ chi phí giao hàng và thuế) khi họ mua sản phẩm trực tiếp từ Nu Skin.

 

LÃNH ĐẠO BÁN HÀNG (SL) —Bạn trở thành Lãnh đạo Bán hàng sau khi hoàn thành việc đạt chuẩn. Để duy trì trạng thái Lãnh đạo bán hàng, bạn phải hoàn thành ít nhất 4 Khối Xây dựng mỗi tháng (hoặc sử dụng các Khối Flex để thay thế cho các Khối Xây dựng bị thiếu). Nếu bạn không duy trì trạng thái lãnh đạo bán hàng của mình, bất kỳ người lãnh đạo bán hàng nào trong Đội của bạn sẽ được chuyển đến Đội của người lãnh đạo bán hàng trực tiếp tuyến trên của bạn. Bạn có tùy chọn Khởi động lại trong một thời gian giới hạn và nếu thành công, bạn có thể lấy lại các Nhà lãnh đạo bán hàng trong Đội của bạn, cùng với bất kỳ Khối Flex nào được tích luỹ trước đó. Vui lòng xem Chi tiết bổ sung - Khởi động lại hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để biết thêm thông tin.

 

KHỐI LƯỢNG BÁN HÀNG — Khối lượng bán hàng đề cập đến một hệ thống điểm mà Nu Skin sử dụng để so sánh giá trị tương đối của Sản phẩm trên các loại tiền tệ và thị trường khác nhau. Mỗi Sản phẩm được gán một số lượng điểm bán hàng cụ thể. Khối chia sẻ, khối xây dựng và khối lượng bán hàng của đội ngũ lãnh đạo đều bao gồm khối lượng bán hàng. Khối lượng bán hàng khác với Giá trị hoa hồng từ doanh thu.

 

HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG (SA) — là hợp đồng bắt buộc để trở thành người liên kết Thương hiệu. Sau khi Nu Skin chấp nhận hợp đồng bán hàng, một cá nhân được phân loại là Liên kết thương hiệu và có thể Đăng ký khách hàng và bán lại Sản phẩm.

 

KHỐI CHIA SẺ (SB) —Sharing Blocks là một tập hợp con của Khối Xây dựng và bao gồm 500 điểm Khối lượng Bán hàng chỉ đến từ các giao dịch mua của Khách hàng Bán lẻ, Thành viên, liên kết Thương hiệu và lãnh đạo Bán hàng đang đạt chuẩn mà bạn đã trực tiếp đăng ký. Giao dịch mua cá nhân của bạn không được tính vào các khối chia sẻ. Khối chia sẻ chỉ áp dụng cho Việc Đạt chuẩn và là danh mục phụ của Khối xây dựng. Do đó, tất cả các khối chia sẻ là khối xây dựng, nhưng không phải tất cả khối xây dựng là khối chia sẻ.

 

PHẦN THƯỞNG CHIA SẺ — Vui lòng xem phần Chia sẻ để biết thêm chi tiết.

 

ĐỘI — Một Đội bao gồm Nhóm của bạn và tất cả các Nhóm mà bạn đủ điều kiện để được hưởng Tiền thưởng dẫn dắt.

 

DANH HIỆU — Danh hiệu đề cập đến Thành viên, liên kết thương hiệu, Nhà lãnh đạo bán hàng Đang đạt chuẩn và danh hiệu người lãnh đạo bán hàng. Danh hiệu nhà lãnh đạo bán hàng được xác định bởi số lượng lãnh đạo bán hàng G1 và đội ngử nhà lãnh đạo và được sử dụng để xác định số lượng thế hệ mà bạn có thể được trả tiền thưởng dẫn dắt. Vui lòng xem phần Dẫn dắt - Danh hiệu lãnh đạo Bán hàng và Biểu đồ Tiền thưởng Dẫn dắt cho yêu cầu cụ thể của từng Danh hiệu.

 

TÀI KHOẢN V & G — Tài khoản V & G là tài khoản kỹ thuật số phản ánh tất cả các hoạt động trả thưởng, điều chỉnh và thanh toán do Nu Skin phân phối. Bạn nhận được một Tài khoản V & G khi bạn trở thành nhà Liên kết thương hiệu. Bạn có thể chuyển tổng số dư có sẵn từ Tài khoản V & G của mình sang bất kỳ tài khoản tổ chức tài chính được chỉ định nào vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, phí có thể được liên kết với các chuyển khoản này, tùy thuộc vào chính sách thị trường của bạn và / hoặc tổ chức tài chính nhận được. Nu Skin tự động chuyển số dư tài khoản V & G còn lại của bạn miễn phí vào đầu mỗi chu kỳ thanh toán hàng tuần và hàng tháng. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí liên quan đến bất kỳ chuyển khoản nào bạn thực hiện. Có yêu cầu tối thiểu [$ 10 USD] cho chuyển khoản tự động. Chuyển khoản bạn bắt đầu không có yêu cầu số dư tối thiểu. Tài khoản V & G không tích luỹ lãi suất. Bạn có thể xem Tài khoản V & G của mình thông qua cổng thông tin trực tuyến nhà liên kết thương hiệu của Nu Skin.