Contact

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

LIÊN LẠC


Frequently Asked Questions

Chat online

Online chat hours of operation: M-F 7am-10pm (MST)
 

Online chat hours for Product Support: M-F 8am-5pm (MST)
 


       

OR CONTACT US ON

 

 

SMS Text Support

Customer/Order Support: +1 385-257-3974

Technical Support: +1 385-257-3151

Business Support: +1 385-257-3033

Product Support: +1 385-257-3226

Spanish Support: +1 385-257-9137

 

Chat online

Online chat hours of operation: M-F 7am-10pm (MST)
 

 

 

1-800-487-1000

Option 1: Orders/Signups/Returns
Option 2: Tech Support
Option 3: Product Support
Option 4: Distributor Support

 

Đổi Tài Khoản, Tiền Hoa Hồng, Chính Sách Trả Thưởng, Luật Lệ, và những thông tin liên quan đến vấn đề kinh doanh

Nếu bạn là Executive hoặc cao hơn Executive, sẽ có một Account Manager hướng dẫn bạn tùy theo vùng miền bạn ở và ngôn ngữ bạn nói. Để biết thêm về Account Manager, click vào đây.

 

Thời Gian Làm Việc* (MST):

Đăng Kí/Đặt Hàng/Hỗ trợ Kỹ Thuật: Thứ hai-thứ sáu 7am-10pm, Thứ bảy 9am-2pm

Hỗ Trợ Nhà Phân Phối: Thứ hai-thứ sáu 8am-6pm

Hỗ Trợ về Sản Phẩm: Thứ hai-thứ sáu 8am-5pm

Đặt câu hỏi Online: Thứ hai-thứ sáu 7am-7pm

Địa chỉ:

Trụ Sở Chính
75 West Center
Provo, UT 84601

 

Provo Trung Tâm Sản Phẩm

75 West Center
Provo, UT 84601

10am-7pm Thứ hai-thứ sáu

10am-2pm Thứ bảy

 

Trả Hàng/Nhà Kho
275 E 1325 S
Provo, UT 84606

 

Số fax: 1-800-487-8000


Join Nu Skin Tài Khoản