Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Kodeks Etyki

Misją Nu Skin jest odkrywanie w sobie siły czynienia dobra (Force for Good). Właśnie to nas napędza i czyni nas wyjątkowymi. Wymaga to od firmy Nu Skin, jej pracowników, Brand Affiliates i Brand Representatives wyróżniania się i reprezentowania zasad, na których nasi założyciele zbudowali ten biznes. Te podstawowe zasady muszą przyświecać nam na co dzień, jeśli chcemy odnieść sukces i zrealizować naszą misję. Jako Brand Affiliate lub Brand Representative Nu Skin musisz przestrzegać poniższego Kodeksu etyki:

 

 • Prowadzić swój biznes w sposób uczciwy i etyczny.
 • Jasno i przejrzyście informować potencjalnych klientów i uczestników, kim jesteś, dlaczego się z nimi kontaktujesz i jakie produkty sprzedajesz.
 • Nie wydawać fałszywych ani wprowadzających w błąd oświadczeń na temat potencjalnych zarobków w ramach Planu wyników sprzedaży ani na temat korzyści ze stosowania Produktów Firmy.
 • Nie wywierać presji na uczestników lub potencjalnych uczestników, aby działali w sposób nieodpowiedzialny finansowo, w tym między innymi naciskać na nich, aby (i) kupowali więcej produktów, pomocy sprzedażowych lub usług, niż mogą racjonalnie wykorzystać lub sprzedać, lub (ii) otrzymywali określonych wymagań w zakresie zapasów.
 • Nie zachęcać uczestników ani potencjalnych uczestników do zaciągania długów w celu prowadzenia działalności ani nie zalecać im takich działań.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób zwrócić produkty i anulować zamówienie.
 • Nie oświadczać potencjalnym uczestnikom, że muszą dokonać zakupu produktów lub pakietów produktów, aby zostać Brand Affiliate lub Brand Representative.
 • Potencjalni uczestnicy muszą zostać poinformowani, że mogą zarejestrować się jako klienci i że mogą nabywać produkty indywidualnie, a nie w pakietach.
 • Musisz przestrzegać zasad i wytycznych firmy oraz obowiązującego prawa.

Nu Skin jest członkiem Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (DSA) i przestrzega zasad Kodeksu etyki DSA. Wraz z powyższym Kodeksem etyki Nu Skin, jako niezależny przedstawiciel handlowy, musisz przestrzegać Kodeksu etyki DSA w swojej działalności biznesowej. Kodeks etyki DSA można znaleźć tutaj

 

Firma jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (SELDIA) oraz Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA). Oprócz wytycznych w zakresie etyki zawartych w niniejszej sekcji, w swojej działalności biznesowej musisz przestrzegać Kodeksu etyki wydanego przez lokalne i międzynarodowe stowarzyszenia SELDIA i WFDSA. Te kodeksy etyki można znaleźć tutaj: SELDIA WFDSA.

 

Lokalne Biura Nu Skin są obecnie członkami następujących lokalnych Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej:

 

 • Nu Skin Belgium N.V./S.A. – jest członkiem APVD, www.apvd.be
 • Nu Skin Belgium N.V./S.A. – Luksemburg jest członkiem AVD, www.avd.lu
 • Nu Skin Czech Republic s.r.o – jest członkiem AOP, www.osobniprodej.cz
 • Nu Skin Eastern Europe Kft. – jest członkiem Węgierskiego Związku Sprzedawców Bezpośrednich, www.dsa.hu
 • Nu Skin Enterprises Poland Sp. z o.o - jest członkiem PSSB, http://pssb.pl/
 • Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd – jest członkiem DSA Afryki Południowej, www.dsasa.co.za
 • Nu Skin France S.A.R.L. – jest członkiem FVD, www.fvd.fr
 • Nu Skin Italy S.R.L. – jest członkiem Avedisco, www.avedisco.it
 • Nu Skin Netherlands B.V. – jest członkiem VDV, www.directeverkoop.nl
 • Nu Skin Norway A/S – jest członkiem DF, www.direktesalgsforbundet.no
 • Nu Skin Scandinavia A/S – jest członkiem DSF, www.disafo.dk
 • Nu Skin Scandinavia A/S – Ireland jest członkiem Irlandzkiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, www.dsai.ie
 • Nu Skin Scandinavia A/S – Sweden jest członkiem DF, https://directsellingsweden.se
 • Nu Skin Scandinavia A/S – United Kingdom jest członkiem DSA Ltd., www.dsa.uk.org
 • Nu Skin Slovakia s.r.o – jest członkiem słowackiego oddziału DSA, www.zpp.sk
 • Nu Skin Enterprises RS LLC jest członkiem rosyjskiej RDSA, www.rdsa.ru
 • Nu Skin Enterprises Ukraine – jest członkiem ukraińskiej DSA, www.udsa.org.ua