velocity-logo

 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของแผนปันผลตอบแทน

เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 

จากการแจ้งเปลี่ยนแผนการจ่ายเงินปันผลไปก่อนหน้านี้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (“แผน”) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในแผนดังกล่าวของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2561 การแก้ไขนี้จะรวมอยู่ในแผน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนซึ่งจะยังคงเดิมและมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

 

1. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จะถูกแก้ไขในส่วนของการตัดสินตำแหน่งในแผนเวโลซิตี้ ดังแผนภูมิรูปภาพด้านล่างนี้

velocity-condition-01

*คุณสมบัติที่ต้องการเหล่านี้ถูกเพิ่มเติมในการดำรงตำแหน่ง และการทำคุณสมบัติของผู้นำ (sales Leader) ในแต่ละเดือน

** ตำแหน่ง (Title) ของผู้นำ (Sales Leader) อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** เพื่อที่จะมีสิทธิ์รับโบนัสผู้นำ (Leading Bonus) ในเจเนอเรชั่นที่ 3 ถึง 6 คุณต้องไม่เกี่ยวข้องในด้านการขายหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการโปรโมทหรือเอื้อประโยชน์ในบริษัทขายตรงอื่นๆ

 

2. ตามที่แสดงในแผนภูมิของการกำหนดชื่อตำแหน่งในแผนเวโลซิตี้ คุณสามารถนับผู้นำในระดับชั้นที่ 1 (G1 Sales leader) ได้ทั้งหมดเพื่อพิจารณาตำแหน่งของคุณ สายงานที่ผ่านคุณสมบัติ (Certified Line) จะถูกยกเลิกการใช้ในการกำหนดตำแหน่งของแผนเวโลซิตี้ ดังนั้นฉบับแก้ไขของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จึงถูกแก้ไขโดยการยกเลิก “สายงานที่ผ่านคุณสมบัติ (Certified Lines)” และ “ผู้นำที่ผ่านคุณสมบัติ (Certified Sales Leaders)”

 

3. ตามที่แสดงในแผนภูมิของการกำหนดชื่อตำแหน่งในแผนเวโลซิตี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของสายงานลีดเดอร์ชิพ โดยมีการลดลงของคะแนนขั้นต่ำที่ต้องผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนดยอดคะแนนของลีดเดอร์ชิพ และจะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามตำแหน่ง จากฉบับแก้ไขของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการแก้ไขคำนิยามของสายงานลีดเดอร์ชิพดังนี้

 

“สายงานลีดเดอร์ชิพ”: คือ ผู้นำ (sales Leader) ระดับชั้นที่ 1 (Breakaway Executive) ที่บรรลุเป้าหมายยอดคะแนนของสายงานลีดเดอร์ชิพในแต่ละเดือนตามปฏิทิน ตามที่แสดงในแผนภูมิของการตัดสินตำแหน่งในแผนเวโลซิตี้ ยอดคะแนนลีดเดอร์ ชีพ (Leadership Team Sales volume หรือ LTSV) - คือ ผลรวมของยอดขาย (Sales Volume) ในกลุ่ม (Group) ของสายงานลีดเดอร์ชีพ (Leadership Team หรือ LT) และยอดขาย (Sales Volume) ทั้งหมดของเหล่าผู้นำในชั้น G1-G5 ของ สายงานลีดเดอร์ชีพ (Leadership Team หรือ LT) นั้นๆ