One Global Voice Community Terms and Conditions

Các Điều khoản và Điều kiện của Cộng đồng One Global Voice này được ký kết giữa Nu Skin International, Inc., một tập đoàn Delaware (cùng với tất cả các chi nhánh của nó, được gọi chung là “Nu Skin”) và bạn (“Người tham gia” hoặc “Bạn”) .

 

Những người tham gia Cộng đồng Một tiếng nói Toàn cầu là khách hàng của Nu Skin hoặc Đơn vị liên kết thương hiệu đã thực hiện Thỏa thuận liên kết thương hiệu với Nu Skin. Nu Skin mong muốn được tư vấn với Bạn về các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn, đổi mới cơ hội, kế hoạch tiếp thị và ý tưởng sản phẩm mới (“Thảo luận”), có thể yêu cầu Nu Skin chia sẻ một số thông tin bí mật và độc quyền. Các cuộc thảo luận có thể bao gồm khảo sát trực tuyến, trao đổi email, tin nhắn văn bản, cuộc họp, trò chuyện qua điện thoại hoặc giao tiếp qua các phương tiện hoặc phương tiện khác. Các cuộc Thảo luận này có thể liên quan đến các Chi nhánh hoặc khách hàng của Thương hiệu khác. Thông tin được cung cấp trong cuộc Thảo luận có thể bao gồm thông tin bí mật và độc quyền mà Nu Skin, bằng thỏa thuận bằng văn bản, đã đồng ý giữ bí mật nghiêm ngặt và chỉ thảo luận với những người cũng tuân theo thỏa thuận bảo mật bao gồm thông tin bí mật hiện hành. Bằng cách tham gia vào Cộng đồng tiếng nói chung toàn cầu và tham gia vào các cuộc Thảo luận, Bạn đồng ý duy trì tất cả thông tin bí mật và độc quyền đó, tuy nhiên có được, với độ tin cậy nghiêm ngặt nhất như mô tả sau này.

 

1. “Thông tin bí mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin, dữ liệu kỹ thuật hoặc bí quyết nào, bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến nghiên cứu, kế hoạch sản phẩm, sản phẩm, kế hoạch ra mắt, dự báo bán hàng, dịch vụ, kế hoạch tiếp thị, kế hoạch trả thưởng, khách hàng, Thương hiệu Các chi nhánh (bao gồm cả những người tham gia bất kỳ cuộc Thảo luận nào), thị trường và kế hoạch tiếp thị, đối tác kinh doanh hoặc tài chính, hoặc bất kỳ thông tin nào khác có tính chất bí mật được tiết lộ trong các cuộc Thảo luận giữa Người tham gia và Nu Skin. Nu Skin sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để xác định thông tin mà Nu Skin coi là Thông tin Bí mật, nhưng việc Nu Skin không làm như vậy sẽ không khiến Bạn không có nghĩa vụ bảo vệ thông tin đó khi mà hoàn cảnh tiết lộ và bản chất của thông tin cho Bạn lý do để biết về bản chất bí mật của thông tin đó.
 

2. (a) Nếu Người tham gia là Đơn vị liên kết thương hiệu Nu Skin (i) các điều khoản và điều kiện này không sửa đổi các quyền hoặc nghĩa vụ của Đơn vị liên kết thương hiệu theo Thỏa thuận liên kết thương hiệu cũng như Chính sách và Thủ tục, và (ii) chấp nhận các điều khoản và điều kiện này và việc tham gia vào các cuộc Thảo luận không mở rộng đến các khoản bồi thường bổ sung hoặc các trường hợp ngoại lệ cho Đơn vị liên kết thương hiệu theo Chính Sách Trả Thưởng.

    (b) Nếu Người tham gia là Thành viên Nu Skin, các điều khoản và điều kiện này không sửa đổi quyền hoặc nghĩa vụ của Thành viên theo Thỏa thuận thành viên.

    (c) Bạn và Nu Skin đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện này nhằm mục đích bảo vệ Thông tin bí mật và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận giữa Nu Skin với các Đơn vị liên kết thương hiệu và khách hàng. Các điều khoản và điều kiện này không tạo ra mối quan hệ chủ nhân - nhân viên giữa Bạn và Nu Skin. Trong mọi trường hợp, Bạn sẽ không được coi là nhân viên của Nu Skin và Nu Skin sẽ không chịu trách nhiệm trả thưởng cho Bạn dưới bất kỳ hình thức nào về việc tham gia vào Cộng đồng Tiếng nói Toàn cầu.

    (d) Bạn đồng ý không tiếp thị, sao chép hoặc sử dụng bất kỳ Thông tin Bí mật nào theo bất kỳ cách nào khác ngoài mục đích đã nêu ở trên, đặc biệt là vì lợi ích của riêng Bạn, mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Nu Skin. Không có điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này nhằm cấp cho Bạn bất kỳ quyền nào đối với Thông tin bí mật. Bạn sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ khỏi việc sử dụng, xuất bản hoặc tiết lộ trái phép Thông tin Bí mật, và sẽ không quảng cáo hoặc quảng bá các sản phẩm sắp ra mắt hoặc các thay đổi đối với cơ hội Nu Skin trước khi thông tin đó được Nu Skin công bố rộng rãi.

    (e) Bạn đồng ý không tiết lộ Thông tin Bí mật và Bạn sẽ thông báo cho Nu Skin ngay lập tức về bất kỳ hành vi sở hữu, sử dụng hoặc biết trái phép Thông tin Bí mật nào và ngay lập tức cung cấp cho Nu Skin đầy đủ chi tiết về việc sở hữu, sử dụng hoặc kiến thức đó.

    (f) Nếu, trong các cuộc Thảo luận, Bạn biết được thông tin quan trọng không công khai liên quan đến Nu Skin hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Nu Skin, thông tin đó cũng sẽ được coi là Thông tin bí mật. Bạn không được, trực tiếp hoặc thông qua các thành viên trong gia đình hoặc cá nhân hoặc tổ chức khác, mua hoặc bán chứng khoán của Nu Skin Enterprises, Inc. (bao gồm quyền chọn và chứng khoán phái sinh khác) hoặc tham gia vào bất kỳ hành động nào khác để lợi dụng thông tin đó cho đến khi có thông tin trở thành công khai hoặc không còn quan trọng nữa. Ngoài ra, nếu trong quá trình Thảo luận, Bạn biết được thông tin quan trọng không công khai về công ty mà Nu Skin hoặc các công ty liên kết của Nu Skin hợp tác kinh doanh, bao gồm khách hàng hoặc nhà cung cấp của Nu Skin hoặc các công ty liên kết của Nu Skin, Bạn không được phép giao dịch trong đó chứng khoán của công ty cho đến khi thông tin được công khai hoặc không còn quan trọng nữa.
 

3. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NGHĨA VỤ BẢO MẬT CỦA BẠN LÀ ĐỘNG CƠ VẬT CHẤT ĐỂ NU SKIN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY VÀ THAM GIA VÀO MỘT CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU, VÀ VỚI SỰ THỪA NHẬN VÀ HIỂU RẰNG NU SKIN ĐANG DỰA VÀO NGHĨA VỤ BẢO MẬT CỦA BẠN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC CAM KẾT BẠN THAM GIA VÀO MỘT CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NẾU BẠN LÀ CÔNG TY LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU VÀ BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO THAY MẶT BẠN, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, TIẾT LỘ CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO BẤT KỲ THÔNG TIN BÍ MẬT NÀO, THÌ NU SKIN CÓ THỂ CHẤM DỨT NGAY LẬP TỨC CHI NHÁNH THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN. THỎA THUẬN VÀ NHÀ PHÂN PHỐI CỦA BẠN VỚI NU SKIN BẤT KỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU.
 

4. Bạn đồng ý rằng bất kỳ ý tưởng, phát triển, đề xuất hoặc phát minh nào, cho dù có thể được cấp bằng sáng chế hay không được cấp bằng sáng chế, do Bạn đóng góp hoặc thảo luận trong các cuộc Thảo luận, sẽ là tài sản của Nu Skin và có thể được Nu Skin sử dụng theo bất kỳ cách nào mà Nu Skin thấy phù hợp mà không có bất kỳ sự cân nhắc bổ sung nào được trả cho Bạn. Nếu Bạn phản hồi Nu Skin với thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở phản hồi, chẳng hạn như câu hỏi, yêu cầu, ý kiến, nhận xét, đề xuất hoặc những thứ tương tự liên quan đến nội dung của bất kỳ tài liệu Nu Skin, tài liệu tiếp thị, sản phẩm hoặc dịch vụ Nu Skin nào , những thông tin đó sẽ được coi là không bí mật và Nu Skin sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với những thông tin đó và sẽ được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ và phân phối thông tin đó cho người khác một cách không giới hạn. Nu Skin sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm tích hợp những phản hồi đó..
 

5. Bạn đồng ý rằng các nghĩa vụ của Bạn theo các điều khoản và điều kiện này là cần thiết và hợp lý để bảo vệ Nu Skin và hoạt động kinh doanh của nó, đồng thời thừa nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng việc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép Thông tin Bí mật sẽ gây ra thiệt hại đáng kể và không thể khắc phục được cho Nu Skin, số tiền đó thiệt hại sẽ không bồi thường thỏa đáng cho thương tích đó và Nu Skin có quyền, trong số các biện pháp khắc phục khác, có quyền áp dụng lệnh trừng phạt ngay lập tức chống lại Bạn và các biện pháp giảm nhẹ công bằng khác đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này, bao gồm cả chi phí và phí luật sư hợp lý. 
 

6. (a) Các Chi nhánh của Thương hiệu Nu Skin và một số khách hàng nhất định có thể phải tuân theo điều khoản trọng tài trong một thỏa thuận riêng với Nu Skin. Nếu Bạn đã tham gia một thỏa thuận riêng với Nu Skin bao gồm điều khoản trọng tài, thì bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc sự tham gia của Bạn vào Cộng đồng Tiếng nói Toàn cầu sẽ được giải quyết thông qua thủ tục trọng tài được quy định trong điều khoản trọng tài áp dụng.

    (b) Người dùng khác. Nếu Bạn chưa tham gia một thỏa thuận riêng với điều khoản hòa giải, Bạn đồng ý không hủy ngang và vô điều kiện để đệ trình lên cơ quan tài phán duy nhất của các tòa án của bang Utah và của Hoa Kỳ đặt tại Utah đối với bất kỳ vụ kiện tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc sự tham gia của Bạn vào Cộng đồng Một tiếng nói Toàn cầu (và đồng ý không bắt đầu bất kỳ vụ kiện tụng nào liên quan đến điều khoản đó ngoại trừ tại các tòa án như vậy). Theo đây, bạn từ bỏ không thể hủy ngang và vô điều kiện bất kỳ phản đối nào đối với việc bố trí địa điểm của bất kỳ vụ kiện tụng nào như vậy tại các tòa án của bang Utah và đồng ý không yêu cầu hoặc yêu cầu tại bất kỳ tòa án nào ở bang Utah rằng các vụ kiện tụng đó đã đưa đến diễn đàn bất tiện.