Step 2: Create Incentives for Early Adopters of CRM

問題:在自己努力建立 Nu Skin Connect 之前,等待他人藉由 Nu Skin Connect 獲得成功。

 

解決:獎勵率先使用 Nu Skin Connect 並成功運用的人。

 

任何新科技總是在剛推出時會遇到最多困難,這正是您需要運用正向力量使其繼續前進的時刻。

 

提供獎勵給團隊成員以鞏固他們對 Nu Skin Connect 的接納。

• 這是鼓勵您的團隊增加他們在 Nu Skin Connect 上的活躍度並參與良性競爭的有趣方式。

 

• 加注獎勵並分享給整個團隊!使用更大的獎勵,像是 $250 的亞馬遜禮卡,給第一位完成 Nu Skin Connect 中 100 項任務的使用者。

Sự công nhận của công chúng

• Cung cấp sự công nhận của công chúng trong các cuộc họp nhóm, giờ làm việc và trong các cuộc trò chuyện nhóm của bạn bằng cách ghi nhận công việc khó khăn của họ. Nói chung, mọi người được thúc đẩy bởi sự khen ngợi và thừa nhận.

 

Dưới đây là phác thảo mà chúng tôi đề xuất sau đây để nhóm áp dụng tối đa vào Nu Skin Connect..

Customer Care App Features