Notice

Velocity Brochure

Thông báo về việc ban hành chương trình Velocity của Nu Skin và việc thay thế Chính Sách Trả Thưởng hiện tại

Ban hành chương trình Velocity của Nu Skin

Vào tháng 12 năm trước, chúng tôi đã công bố sự thay đổi về Việc xác định Danh hiệu của chương trình Velocity, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2018. Việc xác định danh hiệu của chương trình Velocity cung cấp sự thay thế sự xác định danh hiệu của quý vị và số lượng thế hệ được trả hoa hồng với tư cách là người lãnh đạo kinh doanh.

 

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2018, (1) Toàn bộ chương trình Velocity của Nu Skin sẽ thay thế Chính Sách Trả Thưởng hiện tại.

 

Chương trình Velocity đầy đủ của Nu Skin giới thiệu về những phần thưởng của Kinh doanh bán lẻ (Retail Referral), Chia sẻ (Sharing), Xây dựng và lãnh đạo (Building and Leading). Để xem qua Về chương trình Velocity của chính sách trả thưởng của Nu Skin toàn cầu thị trường Hoa kỳ, xin vui lòng bấm vào đây. Xin lưu ý rằng, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2018, với sự ban hành của chính sách Velocity, ID giới thiệu (Referring ID) sẽ không còn nữa. Vui lòng liên lạc người quản lý tài khoản của quý vị để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu quý vị muốn có thêm tài liệu tiếp thị, hãy tham quan bấm vào đây. Thông báo này sẽ có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, Việt NamTrung Hoa trên trang mạng tại www.nuskinusa.com.

 

Thời gian chuyển tiếp và chi tiết

Như đã thông báo trước đó, trước ngày 1 tháng 7 năm 2018, các yêu cầu danh hiệu của kế hoạch trước (kế hoạch có hiệu lực trước ngày 15 tháng 1 năm 2018) sẽ tiếp tục được áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối, trừ khi họ đã chọn tham gia vào sự thay đổi về Việc xác định Danh hiệu của chương trình Velocity.

 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, những yêu cầu cho việc xác định danh hiệu của quý vị sẽ dựa trên chương trình Velocity của Nu Skin và nhữn yêu cầu vè xác định danh hiệu của chương trình cũ sẽ không còn được áp dụng, ngoại trừ theo những điều sau:

 

Trừ khi họ quyết định chọn tham gia vào sự Xác định Danh hiệu của chương trình Velocity, những nhà phân phối đạt được danh hiệu trả thưởng của Đối tác thương hiệu Executive (Ruby), Giám đốc thương hiệu (Emerald) hoặc Giám đốc thương hiệu cao cấp (Diamond) vào tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6 2018, sẽ tiếp tục có Danh hiệu của họ được xác định bởi các yêu cầu Danh hiệu của kế hoạch cũ đến tháng 6 năm 2020.

 

Trừ khi họ quyết định chọn tham gia vào sự Xác định Danh hiệu của chương trình Velocity, những nhà phân phối đạt được danh hiệu trả thưởng của Giám đốc điều hành thương hiệu(Blue Diamond) hoặc cao hơn vào tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2018, có thể tiếp tục tham gia các yêu cầu Danh hiệu của kế hoạch cũ trước Velocity.

 

Nếu quý vị đã chọn tham gia giải pháp Xác định Danh hiệu của chương trình Velocity, hoặc quý vị chọn tham gia trước ngày 1 tháng 6 năm 2018, thì việc xác định danh hiệu của Velocity sẽ tiếp tục áp dụng cho quý vị.

 

Divider