Phương thức thanh toán

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Payment Methods
{{payment.paymentTypeDescription}} kết thúc ở {{payment.lastDigits}}
Ngày hết hạn: {{payment.expMonth}}/{{payment.expYear}}  HẾT HẠNG
{{payment.paymentName}}
{{adrPayment.paymentTypeDescription}} kết thúc ở {{adrPayment.numberLastDigits}}
Ngày hết hạn: {{adrPayment.expMonth}}/{{adrPayment.expYear}} HẾT HẠNG
{{adrPayment.paymentName}}