Mỹ - Ngày 14 tháng 1Hội thảo chung bắt đầu lúc 4pm

Bắc Mỹ - Chương trình Vinh danh bắt đầu lúc 7pm

Canada - Ngày 15 tháng 1


Hội thảo chung bắt đầu lúc 4pm

Mỹ La Tinh - Ngày 16 tháng 1


Hội thảo chung bắt đầu lúc 9pm
Chương trình Vinh danh bắt đầu lúc 2pm