Är du kvar?

FORTSÄTT

Användarvillkor

 

Välkommen!

 

Dessa användarvillkor (dessa ”villkor”) styr din användning av Nu Skins webbplats på www.nuskin.com (”webbplats[en]”), Nu Skin Vera™, vår kundfokuserade mobilapp som hjälper dig att utforska våra innovativa skönhets- och välmåendeprodukter (”Vera”) samt våra övriga produkter, funktioner, tjänster, tekniker, programvaror, webbplatser och mobilappar (sammantaget, och tillsammans med webbplatsen och Vera, ”Nu Skins tjänster”), med undantag av de fall där vi uttryckligen anger att separata villkor (och inte dessa villkor) gäller.

 

Nu Skin International, Inc. (”Nu Skin”) gör Nu Skins tjänster tillgängliga åt dig under förutsättning att du godkänner dessa villkor och detta användningsavtal (detta ”avtal”).

 

LÄS DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER NU SKINS TJÄNSTER. GENOM ATT FÅ TILLGÅNG TILL, LADDA NER, LÄNKA TILL, RAMA IN, BLÄDDRA IGENOM ELLER ANVÄNDA NU SKINS TJÄNSTER, GODKÄNNER DU OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA RÄTTSLIGEN BUNDEN AV DESSA VILLKOR SAMT NU SKINS INTEGRITETSMEDDELANDE.

OM DU INTE GODKÄNNER ELLER INTE SAMTYCKER TILL NÅGOT AV DESSA VILLKOR ELLER NU SKINS INTEGRITETSMEDDELANDE SKA DU INTE ANVÄNDA NU SKINS TJÄNSTER. OM DU REDAN LADDAT NER VERA ELLER NÅGON ANNAN MOBILAPP BÖR DU AVINSTALLERA APPEN OCH AVBRYTA DESS ANVÄNDNING.

 

OBSERVERA ATT DESSA VILLKOR OMFATTAR BEGRÄNSNINGAR AV NU SKINS OCH DERAS TREDJEPARTSLEVERANTÖRERS SKADESTÅNDSANSVAR (SE AVSNITT 15) SAMT ANNAN VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER, RÄTTSMEDEL OCH SKYLDIGHETER. LÄS DESSA BESTÄMMELSER NOGA INNAN DU ANVÄNDER NU SKINS TJÄNSTER.

 

OM DU ÄR EN NU SKIN BRAND AFFILIATE SÅ OMFATTAR DESSUTOM DESSA VILLKOR EN ÖVERENSKOMMELSE OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE (SE AVSNITT 17). ÖVERENSKOMMELSEN OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE KRÄVER (MED BEGRÄNSADE UNDANTAG) ATT DU LÄMNAR IN ANSPRÅK SOM DU KAN HA MOT NU SKIN, NÅGOT AV NU SKINS NÄRSTÅENDE FÖRETAG ELLER NÅGON AV NU SKINS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FÖR BINDANDE OCH SLUTGILTIG SKILJEDOM. ÖVERENSKOMMELSEN OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE FÖRESKRIVER VIDARE ATT DU 1) ENDAST HAR RÄTT ATT RESA ANSPRÅK MOT NU SKIN, NU SKINS NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER NU SKINS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER PÅ ENSKILD BASIS, DVS. INTE SOM EN KÄRANDE ELLER MEDVERKANDE I GRUPPTALAN ELLER ANNAN ÅTGÄRD ELLER FÖRHANDLING DÄR DU FÖRETRÄDS AV OMBUD, 2) ENDAST HAR RÄTT ATT SÖKA UPPRÄTTELSE (INKLUSIVE I MONETÄR FORM ELLER SOM FÖRBUDSFÖRELÄGGANDE ELLER FÖRKLARING) PÅ ENSKILD BASIS SAMT 3) EVENTUELLT INTE KAN FÅ ANSPRÅK DU HAR MOT NU SKIN, NU SKINS NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER SKINS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FASTSTÄLLDA AV EN JURY ELLER I DOMSTOL. LÄS DETTA AVSNITT NOGA INNAN DU ANVÄNDER NU SKINS TJÄNSTER.

 

När du använder en viss funktion i Nu Skins tjänster kan det dessutom hända att du omfattas av ytterligare regler, riktlinjer, tjänstevillkor, integritetsmeddelanden eller andra avtalsbestämmelser, enligt vad som anges i respektive fall.

 

Om du är en Nu Skin Brand Affiliate samtycker du till att din användning av Nu Skins tjänster omfattas inte bara av dessa villkor, utan också av villkoren i ditt Brand Affiliate-avtal med Nu Skin samt Nu Skins policyer och riktlinjer (enligt definitionen i avsnitt 2.1 nedan).

 

1. BINDANDE AVTAL      

 

Dessa villkor och detta avtal utgör ett bindande juridiskt avtal mellan dels dig, som fysisk person, eller – när det gäller vissa Nu Skin Brand Affiliates – i din egenskap av behörig representant för en enhet eller organisation med ett Nu Skin Brand Affiliate-konto (i vardera fallet, ”du”/”dig” eller ”din”/”ditt”/”dina”) och dels Nu Skin (Nu Skin kan även benämnas ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra”). Dessa villkor beskriver de villkor på vilka Nu Skins tjänster och all form av funktioner, funktionalitet, rekommendationer och innehåll som hänför sig därtill tillhandahålls till dig. Om du tillåter, godkänner, ger åtkomst till eller på annat sätt låter några andra personer använda Nu Skins tjänster via ditt konto eller din enhet (inklusive bland annat, när det gäller Nu Skin Brand Affiliates, andra personer som är delaktiga i affärsaktiviteter (så som termen definieras i Nu Skins policyer och procedurer) för ditt Nu Skin Brand Affiliate-kontos räkning) eller representerar sådana personer i någon juridisk egenskap, så anses dessa personer omfattas av termerna ”du”/”dig” eller ”din”/”ditt”/”dina”, så som de används i dessa villkor.

 

Nu Skin kan ändra eller ersätta dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande, med undantag för det som kan krävas enligt tillämpliga lagar, regler eller förordningar. Om du fortsätter att använda Nu Skins tjänster förblir du bunden av eventuella ändringar i dessa villkor. Du bör från tid till annan läsa igenom den senaste versionen av dessa villkor.

 

2. ANVÄNDNING AV NU SKINS TJÄNSTER; KONTOREGISTRERING

 

2.1 Användning av Nu Skins tjänster. När det gäller din åtkomst till och användning av Nu Skins tjänster, utfäster du dig, garanterar och godkänner (a) att du har uppnått myndig ålder så att du kan ingå ett bindande avtal, (b) att din användning av Nu Skins tjänster är endast till för privat och lagenligt bruk, (c) att du kommer att efterleva dessa villkor och alla tillämpliga lagar i samband med användningen av Nu Skins tjänster samt (d) att du kommer att efterleva Nu Skins riktlinjer för delning i sociala medier och Nu Skins riktlinjer för produktrekommendationer, före-och-efter-foton eller andra material genom Nu Skins tjänster med avseende på vilken som helst av Nu Skins produkter, när sådan delning inte på annat sätt är förbjuden enligt lokala lagar, regler eller förordningar i ditt land.

 

Om du är en Nu Skin Brand Affiliate utfäster du dig, garanterar och godkänner vidare att du kommer att efterleva Nu Skins Brand Affiliate-avtal, Nu Skins policyer och procedurer, Nu Skins riktlinjer för delning i sociala medier, Nu Skins riktlinjer för rekommendationer av affärsmöjligheter, Nu Skins affärsrådgivning (Business Advisory) samt Nu Skins övriga tillämpliga riktlinjer (sammantaget ”Nu Skins policyer och riktlinjer”) i samband med användningen av Nu Skins tjänster. Om du använder Nu Skins tjänster som företrädare för en enhet eller organisation som är en Nu Skin Brand Affiliate, utfäster du dig och garanterar att du har behörighet att binda enheten eller organisationen till dessa villkor, varvid de ingås mellan ifrågavarande juridiska person och Nu Skin, samt att du har befogenhet att lämna alla utfästelser och garantier som ingår i dessa villkor för ifrågavarande juridiska persons räkning, inklusive de som framställs i detta avsnitt 2.1.

 

2.2 Kontoregistrering, kontoinformation. Genom att registrera dig för ett Nu Skin-konto (vilket kan vara antingen ett Nu Skin Brand Affiliate-konto, ett Nu Skin-medlemskonto eller ett Nu Skin-kundkonto), och när det gäller din åtkomst till och användning av de ytterligare tjänster, funktioner och funktionaliteter som görs tillgängliga åt dig i och med detta konto, så utfäster du dig, garanterar och godkänner vidare att all information som tillhandahålls av dig är korrekt och fullständig samt att du ska upprätthålla och uppdatera denna information så att den förblir korrekt och fullständig.

 

Du förstår och godkänner att ditt lösenord kan komma att användas för att tillskriva dig ett elektroniskt dokument och en elektronisk signatur samt att du är ensam ansvarig för att hålla användarnamn, lösenord och eventuella koder i samband med din användning av ditt Nu Skin-konto hemliga. Du förbinder dig att underrätta Nu Skin omedelbart om eventuell obehörig användning av ditt lösenord eller andra säkerhetsintrång. Du är ensam ansvarig för eventuella anspråk, skador, förluster, kostnader eller andra ersättningsskyldigheter som kan uppstå till följd av underlåtenhet att hålla användarnamn, lösenord och eventuella koder i samband med din användning av ditt Nu Skin-konto hemliga (oavsett om en sådan underlåtelse eller eventuellt utlämnande sker med eller utan din kännedom eller ditt samtycke). Du är – utan att detta inskränker det ovanstående – införstådd med och samtycker till att Nu Skin inte på något sätt kan hållas ansvariga eller ersättningsskyldiga för bedrägliga inköp som görs med hjälp av ditt exponerade lösenord.

 

2.3 Personuppgifter. När du använder Nu Skins tjänster eller registrerar dig för eller använder ett Nu Skin-konto kommer Nu Skin att samla in och behandla vissa personuppgifter om dig (”personuppgifter”). Detta kan bland annat omfatta namn, e-postadress, telefonnummer, fakturerings- och leveransadress, betalningsuppgifter, profilbild, plats, användningshistorik och -information, inköpshistorik, produktintressen, bilder och eventuella svar på frågeformulär. Denna information kommer att samlas in, användas och lämnas ut i enlighet med Nu Skins integritetsmeddelande som finns att läsa på webbplatsen och i apparna samt via länken i slutet av detta avsnitt 2.3. Nu Skins integritetsmeddelande införlivas i dessa villkor genom hänvisning. Genom att använda Nu Skins tjänster samtycker du till dina personuppgifters insamling och användning i enlighet med Nu Skins integritetsmeddelande.

 

3. ANSVARSFRISKRIVNINGAR

 

3.1 Andra användare. Varken Nu Skin eller deras tredjepartsleverantörer har kontroll över hur andra användare av Nu Skins tjänster (sammantaget ”användare”) beter sig eller över sanningshalten eller korrektheten i de uppgifter som andra användare delar via Nu Skins tjänster. Varken Nu Skin eller deras tredjepartsleverantörer kan garantera den verkliga identiteten hos enskilda individer som du anlitar via Nu Skins tjänster. Varken Nu Skin eller deras tredjepartsleverantörer rekommenderar enskilda individer som använder eller registrerar sig för Nu Skins tjänster. VARKEN NU SKIN ELLER DERAS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SKA VARA ANSVARIGA FÖR SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT PERSONSKADOR, DÖDSFALL ELLER EGENDOMSSKADOR, SOM ORSAKATS AV ANDRA ANVÄNDARE AV NU SKINS TJÄNSTER.

 

3.2 Tvister mellan användare. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra användare i samband med Nu Skins tjänster. Varken Nu Skin eller dess tredjepartsleverantörer kan hållas ersättningsskyldiga eller ansvariga med avseende på sådana interaktioner. Nu Skin förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att blanda sig i tvister mellan dig och andra användare av Nu Skins tjänster.

 

3.3 Nu Skin Brand Affiliates. Nu Skin Brand Affiliates är oberoende externa entreprenörer till Nu Skin, och Nu Skin har inget som helst ansvar för dessa Nu Skin Brand Affiliates uttalanden, ageranden eller utelämnanden, vare sig i samband med Nu Skins tjänster eller i vilket annat sammanhang som helst. Du intygar och samtycker till att Nu Skin inte har någon kontroll över och inte ansvarar för någon information i något medium som du kan motta av en Nu Skin Brand Affiliate. Nu Skin bekräftar ej korrektheten eller tillförlitligheten hos material som skapas eller distribueras av Nu Skin Brand Affiliates via vilket som helst medium.

 

4. ÅLDERSBEGRÄNSNINGAR

 

Du måste ha fyllt 18, eller uppnått myndig ålder ifall det är mer än 18 i ditt bosättningsland, för att använda Nu Skins tjänster.

 

5. VERA ÄR INGEN MEDICINSK APPLIKATION

 

Syftet med Vera och andra liknande Nu Skin-tjänster är att ge dig och övriga potentiella eller befintliga kunder, Nu Skin Brand Affiliates och Nu Skin-medlemmar möjlighet att utforska, och få vet mer om, Nu Skins produkter. Vera och andra liknande Nu Skin-tjänster kan även hjälpa till med att tillhandahålla produktrekommendationer. Vera och andra liknande Nu Skin-tjänster är inga medicinska applikationer och är inte avsedda att användas för medicinska ändamål. Utan att begränsa tillämpligheten av det föregående förklaras härmed att Vera och andra liknande Nu Skin-tjänster inte är avsedda för något av följande medicinska ändamål: (a) diagnos, förebyggande, övervakning, prognostisering, behandling eller lindring av någon som helst sjukdom, (b) att utreda, ersätta eller modifiera kroppens anatomi eller någon/något fysiologisk(t) eller patologisk(t) process eller tillstånd. Eventuella produktrekommendationer som tillhandahålls genom Vera eller liknande Nu Skin-tjänster tjänar endast underhållnings-, utbildnings- och bekvämlighetsändamål och är ingalunda menade att tillhandahålla råd eller ersätta din läkares eller annan sjukvårdspersonals rådgivning. De uttalanden som framställs inom Vera eller andra liknande Nu Skin-tjänster har inte utvärderats av amerikanska Food and Drug Administration (”FDA”), och ingen av Nu Skins produkter eller Nu Skins tjänster är avsedda för att utreda, diagnostisera, övervaka, lindra, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Folk med hudproblem, näringsbekymmer eller andra hälsorelaterade bekymmer bör besöka en läkare för att få diagnos och behandling. Rådfråga din läkare, apotekare eller annan sjukvårdspersonal innan du använder näringstillskott/kosttillskott, särskilt om du har förefintliga medicinska tillstånd eller tar läkemedel.

 

6. PRODUKTREKOMMENDATIONER

 

Nu Skins tjänster kan förse dig med vissa produkterkommendationer genom deras upphovsrättsskyddade algoritmer (som kan inbegriper artificiell intelligens och maskininlärning). Dessa produktrekommendationer kan vara baserade på information som du tillhandahåller Nu Skin genom Nu Skins tjänster samt på uppgifter om popularitet på marknaden och ”dylika” konsumentpubliker.

 

7. REKOMMENDATIONER, FÖRE-OCH-EFTER-FOTON OCH RELATERADE MATERIAL

 

Du förstår och godkänner att, ifall Nu Skin efter eget gottfinannde avgör att du brutit mot Nu Skins riktlinjer för delning i sociala medier, Nu Skins riktlinjer för produktrekommendationer, och gällande lagar, regler eller förordningar när du delat rekommendationer, före-och-efter-foton eller andra material genom Nu Skins tjänster med avseende på Nu Skins produkter, så ska du till fullo samarbeta med Nu Skin för att ta bort inläggen i fråga från alla forum där de kan ha kommit att delas. Ditt samarbete enligt detta avsnitt 7 ska gälla i tillägg till eventuella andra rättigheter eller rättsmedel som Nu Skin kan ha enligt dessa villkor.

 

8. DIN LICENS ATT ANVÄNDA NU SKINS TJÄNSTER

 

8.1 Licens. Med förbehåll för din fortlöpande efterlevnad av dessa villkor beviljas du härmed en återkallelig, icke-exklusiv, begränsad, icke-överlåtbar, icke-vidarelicensierbar, personlig licens för att installera Vera eller andra mobilappar från Nu Skin samt få tillgång till och använda Nu Skins tjänster på en enhet du äger eller förfogar över (”licensen”). Nu Skin förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen garanteras av detta avtal, dessa villkor eller något tillämpligt slutanvändaravtal. I enlighet med dessa villkor licensieras – de säljs inte – Nu Skins tjänster till dig. DU TAR FULLT ANSVAR FÖR OCH INSER RISKEN MED ANVÄNDNINGEN AV NU SKINS TJÄNSTER. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT EVENTUELLA UPPLADDNINGAR ELLER ÖVERFÖRINGAR DU GÖR KAN FÅNGAS UPP OCH ANVÄNDAS AV OBEHÖRIGA TREDJE PARTER OCH ATT DU HAR DET FULLA ANSVARET FÖR ALLA RISKER FÖRKNIPPADE MED DETTA. Nu Skin förbehåller sig rätten att när som helst lägga till, ändra, begränsa eller upphöra med delar, innehåll, funktionalitet eller funktioner i Nu Skins tjänster. Alla sådana tillägg, ändringar, begränsningar eller upphöranden omfattas av dessa villkor.

 

8.2 Förbehåll av rättigheter. Nu Skins tjänster och allt innehåll som ingår däri eller överförs med hjälp av dem, inklusive bland annat programvara, bilder, text, grafik, illustrationer, logotyper, varumärken, servicemärken, patent, upphovsrätter, fotografier, ljud, video och musik (”Nu Skin-innehåll[et]”) och alla immateriella rättigheter förknippade med dem är Nu Skins, Nu Skins närstående enheters eller Nu Skins externa tjänsteleverantörers (beroende vad som är tillämpligt) exklusiva egendom. Nu Skin-innehållet skyddas enligt amerikansk federal och internationell upphovsrätt samt varumärkeslagar och andra lagar som skyddar immaterialrätt eller annan upphovsrätt. Alla dessa rättigheter med avseende på Nu Skin-innehållet skyddas i alla former, medier och tekniker som nu finns tillgängliga eller kan utvecklas i framtiden. Ingen del av Nu Skin-innehållet får tryckas, ges ut, ändras eller distribueras i någon form utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från Nu Skin. Det är strängt förbjudet att använda Nu Skin-innehållet för några andra ändamål än de som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor. Med undantag för det som uttryckligen medges häri ger ingenting i dessa villkor dig rättighet att använda namn, varumärken, logotyper eller andra särskiljande varumärkesegenskaper som tillhör Nu Skin, Nu Skins närstående bolag, Nu Skins tredjepartstjänsteleverantörer eller Vera utan föregående skriftligt medgivande. Ingenting som finns i dessa villkor ska konstrueras som att det tilldelar, vare sig underförstått, genom estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rättighet enligt något patent eller varumärke som tillhör Nu Skin eller någon tredje part. Med undantag för det som uttryckligen medges i detta avsnitt 8, ska ingenting häri tolkas som att det tilldelar någon licens eller några rättigheter enligt någon upphovsrätt som tillhör Nu Skin eller upphovsrätt.   

 

8.3 Länkning och ramning av webbplatsen.  Såvida inte en användare har ett skriftligt avtal med Nu Skin som anger något annat, kan en användare enbart tillhandahålla en hyperlänk till webbplatsen på andra webbsidor om användaren i fråga följer alla följande riktlinjer: (a) Länken får endast innehålla text som är tydligt markerad som Nu Skin eller så måste länken hänvisa till URL-adressen ”http://www.nuskin.com” och inte till några andra webbsidor inom webbplatsen. (b) Länken, när den aktiveras av en användare, måste visa webbplatsen i helskärm och inte inom en ram på den länkande webbplatsen. (c) Utseendet, positionen och andra aspekter av länken får inte vara sådana att de skadar eller minskar det förtroendekapital (goodwill) som förknippas med Nu Skins namn eller varumärken eller skapar den felaktiga uppfattningen att Nu Skin förknippas med eller sponsrar den länkande webbplatsen. Genom att ge detta godkännande avsäger sig Nu Skin inte äganderätten eller andra rättigheter till webbplatsen eller till några varumärken, upphovsrätter, patent eller andra former av immateriell egendom som förknippas med webbplatsen. Nu Skin förbehåller sig rätten att när som helst ta tillbaka sitt godkännande av en länk och för eget gottfinnande.

 

8.4 Feedback. Du kan välja, eller så kan Nu Skin bjuda in dig, att skicka in kommentarer, förslag eller annan feedback om Nu Skins tjänster, vilket kan bland annat omfatta idéer om hur Nu Skins tjänster kan förbättras (”feedback”). Genom att skicka in feedback till Nu Skin är du införstådd med att du lämnar ditt bidrag helt frivilligt och utan restriktioner samt att det inte försätter Nu Skin i förtroendeställning eller medför andra förpliktelser gentemot dig. Du är vidare införstådd med att det står Nu Skin fritt att använda och utnyttja din feedback på valfritt sätt utan att ge dig någon form av ersättning. Även om du betecknar din feedback som konfidentiell skapar den – i avsaknad av ett separat skriftligt avtal mellan dig och Nu Skin – ingen sekretessförpliktelse för Nu Skin i fråga om den och det står Nu Skin fritt att lämna ut din feedback till vem som helst på icke-konfidentiell eller annan basis. All feedback blir Nu Skins exklusiva egendom. I den utsträckning du innehar några rättigheter till din feedback samtycker du till att överlåta, och överlåter härmed, alla rättigheter i samt all ägande- och nyttjanderätt till din feedback till Nu Skin. Du samtycker till att vidta alla rimliga åtgärder som Nu Skin begär för att oantastliggöra och hävda sådana rättigheter.

 

9. DIN LICENS FÖR NU SKIN

 

9.1 Användarinnehåll. Genom att få tillgång till, ladda, länka till, rama in, bläddra igenom eller använda Nu Skins tjänster, och utan vidare betalning eller vederlag till dig, beviljar du Nu Skin rätt att använda data, material eller annat innehåll som har laddats upp eller på annat sätt överförts till eller skapats av dig genom Nu Skins tjänster, inklusive bland annat bilder, text, grafik, illustrationer, logotyper, fotografier, ljud, video, musik, omdömen, kommentarer och annat material (vilket kan innefatta ditt namn, bilder av dig samt användarnamn och alias på sociala medier) (sammantaget ”användarinnehåll[et]”) på följande villkor:

 

a) Du behåller äganderätten till sådant användarinnehåll och beviljar Nu Skin och av dem utsedda fysiska eller juridiska personer (som bland annat kan omfatta Nu Skins tredjepartsleverantörer, Nu Skin Brand Affiliates och Nu Skins kunder) en världsomfattande, royaltyfri, icke-exklusiv licens – med vidarelicensieringsrätt (på flera nivåer) – att samla in, använda, återskapa, hosta, skicka, lagra, distribuera (på flera nivåer), skapa härledda verk av och offentligt visa sådant användarinnehåll.

 

b) Du utfäster dig och garanterar att du äger eller på annat sätt innehar alla nödvändiga rättigheter med avseende på användarinnehållet; att användarinnehållet varken nu eller framgent gör intrång i, orättmätligen tillskansar sig, utnyttjar eller utan befogenhet yppar eller på annat sätt bryter mot tredje parters upphovsrätt, rätt till affärshemlighet eller annan immateriell rättighet; att användarinnehållet inte är olagligt, bedrägligt, hotfullt, smädande, ärekränkande, nedsättande, obscent eller anstötligt på annat sätt samt – om du är en Nu Skin Brand Affiliate – att användarinnehållet uppfyller kraven i Nu Skins policyer och riktlinjer.

 

c) Du har erhållit skriftligt medgivande, publiceringstillstånd och/eller tillstånd från samtliga identifierbara personer som förekommer i användarinnehållet eller, om en eller flera identifierbara personer är under 18 år eller myndighetsåldern på din plats, erhållit skriftligt medgivande, publiceringstillstånd och/eller tillstånd från ifrågavarande personers föräldrar eller vårdnadshavare att använda avbildning(ar) av vederbörande som en del av sådant användarinnehåll på tilltänkt sätt enligt dessa villkor. Du samtycker till att förse Nu Skin med kopior av alla sådana medgivanden, publiceringstillstånd och/eller tillstånd på begäran. Om du skickar in användarinnehåll som innehåller avbildningar av identifierbara personer som är under 18 år, eller myndighetsåldern på din plats, rekommenderar vi starkt att du inte inkluderar några identifierande uppgifter (t.ex. personens namn eller adress) med sådant användarinnehåll.  

 

9.2 Radering av användarinnehåll. Du är införstådd med och samtycker till att Nu Skin, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, när som helst kan använda, modifiera, ändra, filtrera eller radera användarinnehåll, inklusive bland annat permanent radering av användarinnehåll från Nu Skins tjänster.

  

10. ANVÄNDNINGSRESTRIKTIONER

 

När du använder Nu Skins tjänster utfäster du dig och garanterar följande:

 

(a) att inte avsiktligen eller oavsiktligen bryta mot något av dessa villkor eller lokala, delstatliga, provinsiella, nationella, regionala eller internationella lagar eller förordningar

(b) att inte försöka dekompilera, baklängeskompilera, baklängeskonstruera, demontera eller på annat sätt härleda källkod från Nu Skins tjänster eller annan programvara som tillhandahålls i samband med Nu Skins tjänster

(c) att inte göra några ändringar, anpassningar, förbättringar, vidareutvecklingar eller översättningar av, eller skapa härledda verk av, Nu Skins tjänster eller använda, kopiera, modifiera, ändra eller överföra Nu Skins tjänster i strid mot dessa villkor eller tillämpliga lagar och förordningar

(d) att inte få tillgång till eller använda Nu Skins tjänster i syfte att kopiera funktioner i Nu Skins tjänster eller utveckla en konkurrerande produkt

(e) att inte licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, vidaredistribuera eller på annat sätt kommersiellt exploatera Nu Skins tjänster eller delar av dem

(f) att inte ladda upp, publicera, skicka via e-post, sända eller på annat sätt tillgängliggöra material som:

(i) är olagligt, skadligt, hotfullt, skymfande, trakasserande, skadeståndsgrundande, förtalande, vulgärt, obscent, pornografiskt, ärekränkande, kränker andras personliga integritet, är hatiskt eller anstötligt med avseende på etnisk(t) tillhörighet eller ursprung, uppmuntrar till brottsligt beteende, ger upphov till civilrättsligt ansvar, bryter mot lagen eller är anstötligt på annat sätt

(ii) du inte äger rätt att göra tillgängligt enligt lag eller avtalsförhållande eller yppar en affärshemlighet eller konfidentiella     uppgifter i strid mot ett sekretessavtal eller avtal om tystnadsplikt

(iii) gör intrång i annan parts patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt (inklusive integritetsrättigheter)

(iv)  utgör eller innehåller ej efterfrågad eller obehörig reklam, pr-material, skräppost eller spam, kedjebrev, pyramidspel eller inbjuder till affärsuppgörelser eller utgör andra typer av försök till kundvärvning

(v) innehåller programvara med virus eller annan datakod eller filer eller program som är avsedda att störa, förstöra eller begränsa funktionerna i Nu Skins     tjänster eller någon program- eller maskinvara, telekommunikationsutrustning eller data som tillhör Nu Skin eller andra användare eller äventyrar andra användares integritet

(vi) innehåller osanningar eller oriktiga framställningar eller skapar intryck som du vet är felaktiga, missvisande eller vilseledande eller material som skulle kunna skada minderåriga på något sätt

(g) att inte använda Nu Skins tjänster för att överföra, distribuera, publicera eller skicka in information avseende andra fysiska eller juridiska personer, inklusive bland annat fotografier av andra personer utan deras tillstånd, alternativt personliga kontaktuppgifter, kredit- eller betalkortsnummer eller andra kontonummer   

(h) att inte störa andras användning av Nu Skins tjänster eller Nu Skins förmåga att tillhandahålla Nu Skins tjänster

(i) att ge upphov till ansvar för Nu Skin eller få Nu Skin att förlora sin tillgång till våra internetoperatörers eller andra tredjepartsleverantörers tjänster

(j) att inte förfölja eller trakassera andra användare av Nu Skins tjänster eller samla in eller lagra uppgifter om andra användare för andra ändamål än samverkan med varandra

(k) att inte utge dig för att vara en fysisk eller juridisk person eller på annat sätt oriktigt framställa dig själv eller din anknytning till en fysisk eller juridisk person

(l) att inte använda automatiska skript för att samla in information eller på annat sätt interagera med Nu Skins tjänster

(m) att inte ta bort, dölja eller förändra upphovsrättsmeddelanden eller meddelanden om Nu Skins eller andra parters, varumärken eller annan äganderätt

(n) att inte använda Nu Skins tjänster på en enhet utan tillstånd, oavsett om det rör sig om en stulen, borttappad eller obehörig enhet eller fiffla med eller upprätta en obehörig anslutning till trådlösa internetoperatörers nätverk

(o) att inte använda någon del av Nu Skins tjänster under handhavande av fordon eller tunga maskiner eller ägna dig åt aktiviteter där otillräcklig uppmärksamhet från din sida kan leda till personskador, dödsfall eller egendomsskador

(p) att inte förespråka, uppmuntra, assistera, tillåta eller göra det möjligt för tredje part att göra något av det ovanstående

 

11. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

           

DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV NU SKINS TJÄNSTER, I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKER PÅ EGEN RISK. NU SKINS TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”, UTAN NÅGON SOM HELST TYP AV GARANTI.

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER SIG NU SKIN OCH VAR OCH EN AV DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA TYPER AV UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM ÄR RELATERADE TILL NU SKINS TJÄNSTER, INNEHÅLL SOM GÖRS TILLGÄNGLIGT I ELLER GENOM NU SKINS TJÄNSTER ELLER TILL VAROR ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM NU SKINS TJÄNSTER (SÅVIDA DET INTE UTTRYCKLIGEN ANGES ATT UTFÄSTELSEN, GARANTIN ELLER VILLKORET I FRÅGA AVSER EN VISS PRODUKT ELLER TJÄNST). DETTA INBEGRIPER BLAND ANNAT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH KORREKTHET ELLER ATT RÄTTIGHETSINTRÅNG INTE SKETT. VISSA DELSTATER KANSKE INTE TILLÅTER EN FRISKRIVNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ DE TIDIGARE ANGIVNA FRISKRIVNINGARNA KANSKE INTE GÄLLER DIG.

VARKEN NU SKIN ELLER NÅGON AV DERAS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER GARANTERAR (A) ATT DET INTE KOMMER ATT FÖREKOMMA NÅGRA STÖRNINGAR I NU SKINS TJÄNSTER, (B) ATT NU SKINS TJÄNSTER KOMMER ATT FUNGERA VÄL, OAVBRUTET, FELFRITT, UTAN BUGGAR ELLER UPPFYLLA DINA KRAV, (III) NÅGONTING ÖVER HUVUD TAGET MED AVSEENDE PÅ NU SKINS TJÄNSTERS SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH AKTUALITET ELLER (D) ATT EVENTUELLA FEL, BUGGAR ELLER AVBROTT I NU SKINS TJÄNSTER KOMMER ATT AVHJÄLPAS.

NÄR DU LADDAR NER, ÖVERFÖR, LAGRAR, FÅR TILLGÅNG TILL ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPRÄTTHÅLLER INNEHÅLL ELLER MATERIAL GENOM DIN ANVÄNDNING AV NU SKINS TJÄNSTER, GÖR DU DET EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELL SKADA PÅ DIN ENHET ELLER FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA TILL FÖLJD AV SÅDAN ANVÄNDNING AV NU SKINS TJÄNSTER. INGA RÅD, HANDLINGAR ELLER UPPGIFTER, VARE SIG MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, DU ERHÅLLER FRÅN NU SKIN ELLER ANNAN PART ELLER VIA NU SKINS TJÄNSTER SKA SKAPA GARANTIER ELLER VILLKOR SOM INTE UTTRYCKLIGEN FRAMLÄGGS I DESSA VILLKOR. DU GODKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL DET FAKTUM ATT NU SKIN KANSKE INTE KAN ERBJUDA NU SKINS TJÄNSTER ÖVER HUVUD TAGET VID FRÅNVARO AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR.

 

12. SKADEERSÄTTNING

 

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla var och en av Nu Skin, Nu Skins tredjepartsleverantörer och var och en av deras respektive ägare, befattningshavare, styrelseledamöter, medlemmar, chefer, närstående bolag, dotterbolag, medarbetare, ombud, representanter, uppdragstagare, leverantörer, licensgivare, efterträdare och övertagare skadeslösa från och mot vilken som helst form av anspråk, krav, process, förlust, skada, ersättningsskyldighet, kostnad eller utgift (inklusive bland annat rimliga advokatarvoden och domstolskostnader) som uppstår genom a) din åtkomst till och användning av eller ditt missbruk av Nu Skins tjänster eller tredje parters innehåll eller tjänster, b) brott från din sida mot dina förpliktelser enligt detta avtal eller dessa villkor, c) allt innehåll du skapar, skickar in, publicerar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via Nu Skins tjänster, d) brott från din sida mot en tredje parts rättigheter, inklusive bland annat intrång i fysiska eller juridiska personers immateriella rättigheter, äganderätt eller affärshemligheter eller i rätt till integritet eller konsumentskydd som underförstås häri, e) varje brott mot gällande lag, f) din oaktsamhet eller uppsåtliga misskötsamhet, g) alla kontakter mellan dig och fysiska eller juridiska personer till vilka du skickar eller på annat sätt överför innehåll till vid användning av Nu Skins tjänster, h) ditt brott mot något avtal du ingår med en annan användare av Nu Skins tjänster eller (i) din felanvändning av varor eller produkter som tillhandahålls genom Nu Skins tjänster. Denna förpliktelse ska fortsätta att gälla efter uppsägning eller upphörande av detta avtal, dessa villkor och/eller din användning av Nu Skins tjänster. Nu Skin förbehåller sig rätten att, på din bekostnad, exklusivt åta sig försvaret av och kontrollen över eventuella ärenden som du måste gottgöra Nu Skin för och du förbinder dig att samarbeta i ifrågavarande försvar. Du får under inga omständigheter reglera något ärende utan skriftligt medgivande från Nu Skin.

 

13. GÄLLANDE LAG

 

Ursprungsplatsen för dessa villkor och detta avtal är delstaten Utah i USA. Dessa villkor och detta avtal ska lyda under och tolkas i enlighet med de väsentliga lagarna i delstaten Utah i USA utan hänsyn till deras lagvalsregler, dock under förutsättning att avtalet om skiljedomsförfarandesom gäller för Nu Skin Brand Affiliates enligt avsnitt 17 i dessa villkor är underkastat USA:s federala lag om skiljedom (Federal Arbitration Act).

 

14. VAL AV FORUM

 

14.1 Nu Skin Brand Affiliates. Om du är en Nu Skin Brand Affiliate, ska det exklusiva forumet för skiljedomsförfarandet och domstolsförhandlingar förknippade med skiljedom av vilken som helst tvist (enligt definitionen i avsnitt 17 nedan) vara Salt Lake County, Utah, USA, i enlighet med avsnitt 17, Avtal om skiljedomsförfarande. Om tvister eller andra anspråk, oenigheter eller kontroverser som uppstår genom eller avser detta avtal, dessa villkor eller Nu Skins tjänster inte lämnas in till skiljedomsförfarande i enlighet med avsnitt 17, ska det exklusiva forumet för avdömning beträffande sådana tvister, anspråk, oenigheter eller kontroverser vara de delstatliga eller federala domstolarna i Salt Lake County, Utah, USA. Du godtar att de delstatliga och federala domstolarna i Salt Lake County, Utah, har specifik jurisdiktion och avstår från alla eventuella invändningar om otillbörligt forum. DU AVSTÅR VIDARE FRÅN RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG. I den utsträckning gottgörelse söks genom antingen fastställande av beslut eller förbudsföreläggande kan sådan gottgörelse endast utdömas i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla den gottgörelse som motiveras av en parts enskilda anspråk.

 

14.2 Nu Skin-medlemmar, kunder och andra användare.

Härmed samtycker du oåterkalleligt och ovillkorligt till att vara underkastad den exklusiva domsrätten av de delstatliga och federala domstolarna i Salt Lake County, delstaten Utah, USA, samt avstår från att göra vilka som helst invändningar om otillbörligt forum i samband med anspråk, oenigheter eller kontroverser som uppstår genom eller avser detta avtal, dessa villkor, din användning av Nu Skins tjänster eller inköpet av produkter eller tjänster genom Nu Skins tjänster. Du samtycker till att inte inleda någon rättstvist i samband därmed annat än i nämnda domstolar. Härmed samtycker du oåterkalleligt och ovillkorligt till att inte, inför någon domstol i Salt Lake County, delstaten Utah, USA, plädera för eller hävda att någon form av anspråk, oenighet eller kontrovers som anhängiggjorts däri har anhängiggjorts i opassande forum. DU AVSTÅR VIDARE FRÅN RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG. I den utsträckning gottgörelse söks genom antingen fastställande av beslut eller förbudsföreläggande kan sådan gottgörelse endast utdömas i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla den gottgörelse som motiveras av en parts enskilda anspråk.

 

15. ANSVARSBEGRÄNSNING      

   

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG GODTAR DU ATT NU SKIN ELLER ANDRA PARTER SOM ÄR INVOLVERADE I SKAPANDET, PRODUKTIONEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV NU SKINS TJÄNSTER, ELLER NÅGOT AV DERAS RESPEKTIVE MODERBOLAG, DOTTERBOLAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT NÄRSTÅENDE BOLAG, FÖREGÅNGARE, EFTERTRÄDARE, ÖVERTAGARE, PARTNER, ÄGARE, MEDLEMMAR, CHEFER, BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, MEDARBETARE, INVESTERARE, REPRESENTANTER, OMBUD ELLER LEVERANTÖRER (SAMMANTAGET ”NU SKIN-RELATERADE PARTER[NA]”) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VARA ANSVARIGA FÖR PERSON- ELLER EGENDOMSSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND, FÖLJSKADOR ELLER UPPKOMMANDE, SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV FRAMTIDA INTÄKTER ELLER INKOMST, FÖRLUST AV PERSONLIGT ELLER VERKSAMHETENS ANSEENDE ELLER MÖJLIGHETER, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV FÖRTROENDEKAPITAL (GOODWILL), OFÖRMÅGA TILL ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER KONFIDENTIELLA UPPGIFTER, STÖRNINGAR I VERKSAMHETEN, SKADA PÅ DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM DE NU SKIN-RELATERADE PARTERNA HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND), OAVSETT VILKEN RÄTTSTEORETISK GRUND FÖR ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET SOM ÅBEROPAS (AVTALSRÄTT, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER ANNAT), SOM UPPSTÅR GENOM ELLER AVSER A) FAKTISKA ELLER PÅSTÅDDA BROTT MOT DETTA AVTAL ELLER DESSA VILLKOR, B) DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA NU SKINS TJÄNSTER, C) KOSTNADEN FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR, -DATA, -UPPGIFTER ELLER -TJÄNSTER, D) FEL, MISSTAG ELLER ORIKTIGHETER I INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA NU SKINS TJÄNSTER, E) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS ELLER ANDRA FILER ELLER DATA SOM KAN VARA SKADLIGA FÖR DATORER ELLER KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING ELLER DATA SOM SOM KAN HA ÖVERFÖRTS TILL ELLER VIA NU SKINS TJÄNSTER, F) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, G) UTTALANDEN ELLER HANDLANDE AV TREDJE PART INOM ELLER VIA NU SKINS TJÄNSTER, H) ALLA FÖREHAVANDEN ELLER TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER ELLER ANVÄNDARE SOM DU SKICKAR ELLER ÖVERFÖR INNEHÅLL TILL VIA NU SKINS TJÄNSTER, INKLUSIVE BLAND ANNAT EVENTUELLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER DU ERBJUDS AV SÅDANA FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER ELLER ANVÄNDARE, I) DIN STÄLLNING SOM EN OBEROENDE ENTREPRENÖR OCH BRAND AFFILIATE FÖR NU SKIN-PRODUKTER, J) EN TREDJEPARTSLEVERANTÖRS STÄLLNING SOM LEVERANTÖR AV TJÄNSTER TILL DIG ELLER NU SKIN, K) ALLA ÅTGÄRDER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA HANDLINGAR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER AVSER NU SKINS TJÄNSTER ELLER L) ALLA ANDRA ÄRENDEN SOM AVSER NU SKINS TJÄNSTER.

UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN I DET FÖREGÅENDE SAMTYCKER DU VIDARE TILL ATT DE NU SKIN-RELATERADE PARTERNAS SAMMANLAGDA SKADESTÅNDSANSVAR GENTEMOT DIG ELLER DINA EFTERTRÄDARE ELLER ÖVERTAGARE FÖR NÅGOT SOM HELST ANSPRÅK SOM UPPSTÅR GENOM ELLER AVSER DETTA AVTAL, DESSA VILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV NU SKINS TJÄNSTER, INKLUSIVE BLAND ANNAT VARJE ANSPRÅK ELLER GRUND FÖR TALAN SOM UPPSTÅR GENOM AVTALS-, SKADESTÅNDS- ELLER SEDVANERÄTT, SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET TOTALA BELOPPET FÖR AVGIFTER DU HAR ERLAGT FÖR ANVÄNDNINGEN AV NU SKINS TJÄNSTER ELLER 50 USD (ELLER MOTSVARANDE BELOPP OMRÄKNAT TILL DIN LOKALA VALUTA) – VILKETDERA SOM ÄR HÖGST. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER EVENTUELLT INTE TILLÅTER UNDANTAG FÖR ELLER INSKRÄNKNINGAR I ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET FÖR TILLFÄLLIGA SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADESTÅND SKA I SÅDANA JURISDIKTIONER ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETEN BEGRÄNSAS TILL DET MINSTA BELOPP SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

OM DU ÄR EN ANVÄNDARE I DELSTATEN NEW JERSEY I USA ÄR DE FÖREGÅENDE AVSNITTEN MED RUBRIKERNA ”FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER” OCH ”ANSVARSBEGRÄNSNING” ENDAST AVSEDDA ATT VARA SÅ VITTOMFATTANDE SOM LAGARNA I DELSTATEN NEW JERSEY TILLÅTER.  OM ENSKILDA DELAR AV DESSA AVSNITT FÖRKLARAS OGILTIGA ENLIGT LAGARNA I DELSTATEN NEW JERSEY, USA, SKA IFRÅGAVARANDE DELARS OGILTIGHET INTE PÅVERKA GILTIGHETEN I DE ÅTERSTÅENDE DELARNA AV DE TILLÄMPLIGA AVSNITTEN.

 

16. ADVOKATARVODEN

 

Om en part inleder åtgärd eller process, oavsett om det rör sig om en skiljedomsåtgärd eller -process eller en rättslig åtgärd eller process, för att tolka eller hävda villkor i detta avtal eller dessa villkor, ska den segrande parten i sådan åtgärd eller process äga rätt till ersättning för rimliga advokatarvoden och -kostnader som vederbörande ådrar sig i samband med försvar av eller drivande av anspråk i sådan åtgärd eller process.

 

17. AVTAL OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE

 

SOM NU SKIN BRAND AFFILIATE BÖR DU LÄSA IGENOM DETTA AVTAL OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE NOGGRANT. DET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER.

 

17.1 Vad obligatoriskt skiljedomsförfarande innebär. I syfte att påskynda lösningen av alla tvister (så som termen definieras nedan) har Nu Skin infört en obligatorisk skiljedomsprocedur mellan sig själva och sina Nu Skin Brand Affiliates. Ett skiljedomsförfarande omfattar hänvisning av en tvist till en opartisk tredje part som kallas skiljedomare för prövning och beslut. Skiljedomaren agerar som en privat domare, tar parternas bevis under övervägande och avkunnar ett bindande beslut i form av en skiljedom. Skiljedomen är ett slutgiltigt avgörande och beslut om domen kan registreras i domstol. Målsättningen med skiljedomsförfarandet är att nå en slutlig lösning på tvister snabbare och på ett mer privat och mindre formellt sätt än vanliga domstolsprocesser.

 

17.2 Skiljedomsförfarandet är obligatoriskt och bindande vid alla tvister. OM DU ÄR EN NU SKIN BRAND AFFILIATE SÅ SAMTYCKER DU OCH NU SKIN TILL ATT OBLIGATORISKT OCH BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE ÄR DEN ENDA METODEN FÖR ATT AVGÖRA ALLA TVISTER, MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN FÖRESKRIVS HÄRI. GENOM ATT SAMTYCKA TILL SKILJEDOMSFÖRFARANDE AVSTÅR DU OCH NU SKIN FRÅN ALLA RÄTTIGHETER TILL JURY- ELLER DOMSTOLSRÄTTEGÅNG FÖR BILÄGGANDE AV TVISTER OCH GODTAR ATT SKILJEDOMEN ÄR SLUTGILTIG SAMT ATT ETT BESLUT OM DOMEN KAN REGISTRERAS I DOMSTOL.

 

17.3 Definition av ”tvist”. TERMEN ”TVIST” AVSER SAMTLIGA TIDIGARE, NUVARANDE ELLER FRAMTIDA ANSPRÅK, TVISTER, KONTROVERSER, GRUNDER FÖR TALAN ELLER KLAGOMÅL, OAVSETT OM DE ÄR BASERADE PÅ AVTALSRÄTT, SKADESTÅNDSRÄTT, FÖRORDNINGAR, LAGAR, PRODUKTANSVAR, SEDVANERÄTT ELLER ANNAN GRUND FÖR TALAN SOM UPPSTÅR GENOM ELLER FÖRKNIPPAS MED I) DETTA AVTAL ELLER PÅSTÅDDA BROTT MOT DET, DESSA VILLKOR, DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA TILL ANVÄNDNING AV NU SKINS TJÄNSTER ELLER DINA KUNDERS, BRAND AFFILIATES UPP- ELLER NEDSTRÖMS I FÖRSÄLJNINGSNÄTVERKET ELLER DESSA BRAND AFFILIATES (UPP- ELLER NEDSTRÖMS I FÖRSÄLJNINGSNÄTVERKET) KUNDERS ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA TILL ANVÄNDNING AV SAMTLIGA ELLER EN DEL AV NU SKINS TJÄNSTER, INKLUSIVE BLAND ANNAT SAMTLIGA SÅDANA ANSPRÅK, TVISTER, KONTROVERSER, GRUNDER FÖR TALAN ELLER KLAGOMÅL MELLAN DIG OCH NÅGON AV NU SKIN-PARTERNA (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN), MELLAN DIG OCH EN TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV SAMTLIGA ELLER ENSKILDA DELAR AV NU SKINS TJÄNSTER (VAR OCH EN AV DEM EN ”TREDJEPARTSLEVERANTÖR”) (VARJE SÅDAN TREDJEPARTSLEVERANTÖR SKA VARA EN EXTERN FÖRMÅNSTAGARE ENLIGT DETTA AVSNITT 17, AVTAL OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE), MELLAN DIG OCH NÅGON AV NU SKIN-PARTERNA VISAVI NÅGON AV NU SKINS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, MELLAN DIG OCH EN ANNAN NU SKIN BRAND AFFILIATE (SOM SKA VARA EN EXTERN FÖRMÅNSTAGARE ENLIGT DETTA AVSNITT 17, AVTAL OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE), MELLAN DIG OCH NÅGON AV NU SKIN-PARTERNA VISAVI EN ANNAN NU SKIN BRAND AFFILIATE ELLER MELLAN DIG, NÅGON AV NU SKIN-PARTERNA OCH EN ANNAN NU SKIN BRAND AFFILIATE VISAVI NÅGON AV NU SKINS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER ELLER II) TOLKNING ELLER HÄVDANDE AV DETTA AVTAL ELLER DESSA VILLKOR. Med ”Nu Skin-parterna” avses Nu Skin, Nu Skin Enterprises, Inc., Nu Skin Enterprises United States, Inc. och deras respektive moderbolag, dotterbolag och på andra sätt närstående bolag. Var och en av Nu Skin Enterprises, Inc., Nu Skin Enterprises United States, Inc. och deras respektive moderbolag, dotterbolag och på andra sätt närstående bolag, såväl som  Nu Skins moderbolag, dotterbolag och på andra sätt närstående bolaga ska vara externa förmånstagare till detta avsnitt 17, Avtal om skiljedomsförfarande. Ingenting i denna definition av ”tvist” är avsett att tillåta, och ska inte tolkas som att den tillåter, prövning av en tvist i form av en grupptalan.

 

17.4 Medling. Medling är en frivillig process där en neutral tredje part som kallas medlare försöker lösa en tvist mellan stridande parter. Medlarens mål är att öka parternas ömsesidiga förståelse av tvisten, övertala dem att anpassa sina hållningar gentemot varandra och förhoppningsvis lösa tvisten genom en överenskommelse mellan parterna. Om alla parter i tvisten samtycker till medling underlättar Nu Skin för en medling att hållas hos Nu Skins externa juridiska ombud i Salt Lake City, Utah, USA. Medlingen kommer att ske på engelska. Samtliga avgifter och kostnader för medlingen ska delas lika av parterna i medlingen. Om enskilda parter i tvisten inte samtycker till medling eller överenskomna försök till medling misslyckas lämnas tvisten över till skiljedomsförfarande i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt 17.

 

17.5 Skiljedomsförfarandets parter. Alla parter som ska delta i skiljedomsförfarandet, inklusive du (en Nu Skin Brand Affiliate), Nu Skin-parterna, andra Nu Skin Brand Affiliates eller Nu Skins tredjepartsleverantörer benämns ”skiljedomsförfarandets parter” i detta avsnitt 17.

 

17.6 Procedur för skiljedomsförfarande.

 

17.6.1 American Arbitration Associations skiljedomsförfarande, skiljedomsförfarandets säte och skiljedomsförfarandets plats. Alla tvister som inte kan lösas via medling ska regleras via bindande skiljedomsförfarande som handläggs av American Arbitration Association (”AAA”) eller dess utsedda efterträdare, i enlighet med dess regler för kommersiell skiljedom (Commercial Arbitration Rules) och det utslag som avkunnas av skiljedomaren kan registreras i en behörig delstatsdomstol eller federal domstol belägen i Salt Lake County, Utah, USA. Salt Lake County, Utah, USA ska vara skiljedomsförfarandets plats och säte och de delstatsdomstolar och federala domstolar belägna i Salt Lake County, Utah, USA ska vara det exklusiva forumet för alla ärenden som rör skiljedomsförfarandet, inklusive (utan begränsning) beslut om ansökningar och yrkanden om att framtvinga skiljedomsförfarande och bekräftelse, modifiering eller upphävande av skiljedomsutslag. Du och Nu Skin godtar att en delstatsdomstol eller federal domstol i Salt Lake County, Utah, USA har specifik jurisdiktion över parterna för att avdöma ärenden som är relaterade till skiljedomsförfarandet och avstår från alla eventuella invändningar om forumets otillbörlighet. Förfarandet hålls inför en enda skiljedomare som avkunnar ett slutgiltigt och bindande utslag. Skiljedomsförfarandet ska hållas på Nu Skins externa juridiska ombuds kontor i Salt Lake City, Utah, USA.

 

17.6.2 Överenskomna ändringar av American Arbitration Associations regler för kommersiell skiljedom. Avsnitt 17.6.1 och de efterföljande underavsnitten till och med detta avsnitt 17.6.2 ska reglera skiljedomsförfarandet, utan avseende på motstridiga bestämmelser i reglerna för kommersiell skiljedom.

 

17.6.2.1 Förfaranderegler. Såvida inte skiljedomsförfarandets parter kommer överens om något annat efter att tvisten uppstått ska varken de förenklade förfaranden (“Expedited Procedures”) eller de förfaranden som är avsedda för stora, komplexa kommersiella tvister (“Procedures for Large, Complex Commercial Disputes”) som föreskrivs i reglerna för kommersiell skiljedom gälla för skiljedomsförfarandet.

 

17.6.2.2 När ett anspråk i skiljedomsförfarande kan göras. Ett anspråk som reses i en begäran om skiljedomsförfarande eller ett mot- eller korsanspråk som hävdas i ett skiljedomsförfarande (gemensamt benämnda ”anspråk i skiljedomsförfarande”) ska under inga omständigheter resas efter det datum då preskriptionstiden, hindertiden eller den avtalsmässiga begränsningen av möjligheten att resa anspråk skulle förhindra inledandet av en rättslig eller skälig process baserat på anspråket i skiljedomsförfarandet. Med avseende på tillämpliga lagar om preskriptionstid, hindertid eller avtalsmässiga begränsningar av möjligheten att resa anspråk ska AAA:s mottagande av ett anspråk i skiljedomsförfarandet utgöra inledandet av en rättslig eller skälig process baserat på anspråket i skiljedomsförfarandet.

 

17.6.2.3 Val av skiljedomare. Skiljedomsförfarandet ska hållas inför en enda skiljedomare. Innan förfarandet för val av skiljedomare enligt reglerna för kommersiell skiljedom inleds av AAA ska skiljedomsförfarandets parter ha minst 15 kalenderdagar på sig efter registrering av det inledande kravet på skiljedomsförfarande, det inledande motanspråket (om tillämpligt) och det inledande korsanspråket (om tillämpligt) att komma överens om utnämningen av skiljedomaren.

 

17.6.2.4 Skiljedomarens kvalifikationer. Såvida inte skiljedomsförfarandets parter kommer överens om utnämningen av en skiljedomare i enlighet med avsnitt 17.6.2.3 ska den skiljedomare som väljs i enlighet med förfarandena i reglerna för kommersiell skiljedom a) vara en professionell skiljedomare med minst tio (10) års erfarenhet av att leda AAA-skiljedomsförfaranden, b) ha juristutbildning och praktiserat som licensierad advokat och/eller tjänstgjort som domare i minst tio (10) år, c) ha minst fem (5) års erfarenhet av licensavtal och användningsvillkor för programvara samt d) ha viss erfarenhet av nätverksförsäljningsföretag vars distributörsnätverk består av oberoende direkförsäljningsentreprenörer.

 

17.6.2.5 Sammanslagning av skiljedomsförfaranden. Skiljedomsförfarandets parter godtar att en behörig domstol, efter anhållan från Nu Skin (men ingen annan av skiljedomsförfarandets parter), kan a) slå samman separata skiljedomsförfaranden till vilka någon av skiljedomsförfarandets parter är en part med avseende på alla eller vissa anspråk om det förekommer separata överenskommelser om skiljedomsförfarande eller separata skiljedomsförfaranden mellan samma parter, b) slå samman separata skiljedomsförfaranden med avseende på alla eller vissa anspråk om någon av skiljedomsförfarandets parter är en part i en separat överenskommelse om skiljedomsförfarande eller separata skiljedomsförfaranden med en tredje part när 1) de anspråk som är föremål för överenskommelserna om skiljedomsförfarande till avsevärd del uppstår från samma transaktion eller serie med besläktade transaktioner eller Nu Skins verksamhet, 2) förekomsten av spörsmål med gemensamma fakta eller lagrum skapar risk för motstridiga beslut i de separata skiljedomsförfarandena samt 3) det förfång som uppstår genom en underlåtenhet att slå samman ärenden inte uppvägs av risken för oskälig försening eller oskäligt menlig inverkan på rättigheter eller vedermöda för parter som motsätter sig sammanslagning. Skiljedomsförfarandets parter är eniga om att det inte ska förekomma några andra sammanslagningar av separata skiljedomsförfaranden.

 

17.6.2.6 Ömsesidigt uppgivande av bevis.  Skiljedomaren äger rätt att beordra att skiljedomsförfarandets parter utbyter information före skiljedomsförfarandet, inklusive bland annat framläggande av handlingar som stödjer parternas anspråk eller försvar i skiljedomen, handlingar som efterfrågas och rapporter från expertvittnen som förväntas vittna under skiljedomsförfarandet och skriftliga inlagor från vittnen och skiljedomsförfarandets parter såväl som identifiering av föreslagna vittnen och sammanfattningar av deras förväntade vittnesmål. I tillägg därtill och med förbehåll för skiljedomarens omdöme kan skiljedomsförfarandets parter lämna in en sammanfattning före skiljedomsförfarandet med en beskrivning av rättsliga grunder för åtgärder, faktabakgrund och argument för deras respektive hållning.

 

17.6.2.7 Framläggande av bevis. Skiljedomaren ska tillåta att bevis läggs fram under skiljedomsförfarandet genom en skriftlig inlaga och/eller vittnesförklaring, oaktat att respektive motpart saknar möjlighet att korsförhöra sådana vittnen, men skiljedomaren kan minska den vikt som sådana bevis ges. Skiljedomaren ska tillåta att vittnesmål presenteras under skiljedomsförfarandet genom skriftlig inlaga eller videoinlaga som framställts under förhållanden som medgav korsförhör av vittnet, även om vittnet har möjlighet att delta i skiljedomsprövningen och är föremål för skiljedomarens befogenhet att kalla vittnen. Skiljedomaren ska tillåta att vittnesmål framläggs via live-videoplattformar under skiljedomsprövningen och sådana vittnen ska vara föremål för korsförhör via samma live-videoplattform.

 

17.6.2.8 Hemställningar om utslag. Skiljedomaren ska endast bevilja hemställningar om utslag för vissa eller samtliga anspråk från skiljedomsförfarandets parter när väsentliga fakta i hemställan inte bestridda och utslag kan fällas i enlighet med rådande rättspraxis.

 

17.6.2.9 Datum för skiljedomsförfarande. Såvida inte samtliga av skiljedomsförfarandets parter kommer överens om något annat, eller en behörig domstol på basis av en skälig anhållan från en av skiljedomsförfarandets parter beslutar något annat, kommer skiljedomsförfarandet att äga rum inom sex (6) månader efter att begäran om skiljedom har inlämnats.

 

17.6.2.10 Datum för utslag i skiljedom. Efter skälig anhållan från en av skiljedomsförfarandets parter kan en behörig domstol förlänga den tid skiljedomaren har på sig att avkunna en skiljedom efter att skiljedomsprövningen har avslutats. En sådan order kan utfärdas innan eller efter att tiden för avkunnandet av ett utslag har löpt ut.

 

17.6.2.11 Skäl till utslag i skiljedom. Skiljedomaren ska ange skälen för det utslag som avkunnas i skiljedomen.

 

17.6.2.12  Språk. Skiljedomsförfarandet ska hållas på engelska, men på endera skiljedomspartens begäran och bekostnad

kommer dokument och vittnessutsagor att översättas till begärande parts språk.

 

17.6.2.13  Ingen grupptalan. Ingen tvist kommer att avgöras som grupptalan i ett skiljedomsförfarande eller något annat rättsligt förfarande.

 

17.6.2.14   Tillåtna deltagare. Respektive parts deltagande i skiljedomsförfarandet begränsas till enbart parten i fråga och, med avseende på dig och ditt Brand Affiliate-konto, de personer som står upptagna på ditt Brand Affiliate-konto hos Nu Skin. Vidare får parterna i skiljedomsförfarandet inte ha fler än tre juridiska ombud.

 

17.6.2.15  Skiljedomarens avgifter och omkostnader. Samtliga av skiljedomarens avgifter och omkostnader för skiljedomsförfarandet ska delas lika mellan skiljedomsförfarandets parter, med förbehåll för allokering i den slutgiltiga skiljedomen.

 

17.6.3 Utslag i skiljedom.

a) Skiljedomen är slutgiltig och bindande. Den är den fullständig lösning för befintliga alla anspråk och tvister mellan parterna i skiljedomsförfarandet. Utslaget efter skiljedom kan registreras i valfri delstatsdomstol eller federal domstol med behörig jurisdiktion belägen i Salt Lake County, Utah, USA. Det bindande och förebyggande resultatet av en skiljedom ska begränsas till den faktiska tvist och det anspråk som skiljedomsförfarandet gäller samt till parterna i förfarandet. Det har ingen sidoeffekt på andra tvister eller anspråk av något slag.

 

b) Skiljedomarens utslag ska ske skriftligen och baseras på tillämpning av de strikta rättsregler som gäller de bevis som har lämnats in under skiljedomsförfarandet. Utöver utdömande av monetära skadestånd kan skiljedomaren även tilldöma den segrande parten i skiljedomen ersättning för kostnaderna och utgifterna för processen, inklusive (men inte begränsat till) skiljedomsavgifter och rimliga advokatarvoden. Utdömande av straffskadestånd är dock inte tillåtet. INGEN AV PARTERNA I SKILJEDOMSFÖRFARANDET, EJ HELLER NU SKIN, NU SKINS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, NU SKINS ELLER NU SKINS TREDJEPARTSLEVERANTÖRERS RESPEKTIVE MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER ENHETER, BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, INVESTERARE ELLER LEVERANTÖRER HAR NÅGON ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET FÖR STRAFFSKADESTÅND, FÖLJDSKADOR ELLER UPPKOMMANDE, SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE FÖRLUST AV FRAMTIDA INTÄKTER ELLER INKOMST ELLER FÖRLUST AV VERKSAMHETENS ANSEENDE ELLER MÖJLIGHETER SOM UPPSTÅR GENOM ELLER AVSER FAKTISKA ELLER PÅSTÅDDA BROTT MOT DETTA AVTAL ELLER DESSA VILLKOR ELLER FÖR ÅTGÄRDER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA HANDLINGAR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER AVSER NU SKINS TJÄNSTER, EN SKILJEDOMSPARTS STÄLLNING SOM OBEROENDE ENTREPRENÖR OCH BRAND AFFILIATE FÖR NU SKINS PRODUKTER ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖRERS STÄLLNING SOM TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV TJÄNSTER TILL DIG ELLER NU SKIN.

 

c) Avsnitt 15 i detta avtal innehåller en ansvarsbegränsning. Skiljedomaren ska inte ha befogenhet att utdöma skadestånd mot Nu Skin-relaterade parter (enligt definitionen i avsnitt 15) som resulterar i att de Nu Skin-relaterade parternas sammanlagda ersättningsskyldighet överstiger den överenskomna ansvarsbegränsningen för Nu Skin-relaterade parter som anges i avsnitt 15 i detta avtal.

 

17.6.4 Sekretess. Alla skiljedomsförfaranden ska vara privata och stängda för allmänheten och de handlingar, yrkanden och vittnesmål som framläggs under förfarandet ska hållas konfidentiella. Med undantag för det som kan krävas enligt gällande lag och användningen av skiljedomen för att söka eller bestrida registrering av ett skiljedomsutslag i domstol eller överklaga eller hävda ett registrerat skiljedomsutslag får parterna i skiljedomsförfarandet eller skiljedomaren avslöja förekomsten av, innehållet i eller resultatet av någon skiljedom utan föregående skriftligt medgivande från samtliga parter i skiljedomsförfarandet.

 

17.6.5 Hävdande av skiljedomsutslag; gottgörelse genom förbudsföreläggande. Oaktat detta avtal om skiljedomsförfarande äger parterna i skiljedomsförfarandet rätt att i behörig domstol i delstaten Utah, USA, eller annan jurisdiktion så som nödvändigt ansöka om upprätthållandet av ett avkunnat skiljedomsutslag eller gottgörelse i form av förbudsföreläggande som utdöms av en skiljedomare eller en behörig domstol med avseende på en skiljedom i enlighet med detta avtal om skiljedomsförfarande. Oaktat detta avtal om skiljedomsförfarande äger parterna i skiljedomsförfarandets rätt att i federal domstol eller delstatsdomstol med behörig jurisdiktion i Salt Lake County, Utah, USA i) ansöka om en temporär förbudsorder, ett preliminärt förbudsföreläggande, annat förbudsföreläggande eller en order om bindande skiljedomsförfarande eller ii) i en process driven av Nu Skin eller dess tredjepartsleverantörer hävda sina respektive varumärken, patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Inledande av process i domstol för skälig gottgörelse eller hävdande av skiljedomsutslag eller -order för att upprätthålla ett beslut i skiljedomsutslag eller -order utgör inte något avstående från tillämplig part i skiljedomsförfarandet från förpliktelsen att hänskjuta tvister till skiljedomsförfarande.

 

17.6.6 Fortsatt giltighet. Detta avtal om skiljedomsförfarande ska fortsätta att gälla efter uppsägning eller upphörande av detta avtal, dessa villkor eller ditt Nu Skin Brand Affiliate-konto.

 

18. ÄNDRING, SPÄRR ELLER UPPSÄGNING AV DIN ÅTKOMST

 

18.1 Ändring, spärr eller uppsägning av Nu Skin. Din åtkomst till ditt Nu Skin-konto och/eller Nu Skins tjänster kan när som helst och av vilken som helst anledning – eller ingen anledning alls – komma att ändras, begränsas eller spärras, helt eller delvis, utan att du förvarnas om detta, förutom om det senare krävs enligt gällande lagar, regler eller förordningar eller ditt Brand Affiliate-avtal samt Nu Skins policyer och riktlinjer. Vidare kan ditt Nu Skin-konto eller din åtkomst till Nu Skins tjänster när som helst och av vilken som helst anledning – eller ingen anledning alls – komma att sägas upp, helt eller delvis, utan att du förvarnas om detta, förutom om det senare krävs enligt gällande lagar, regler eller förordningar eller ditt Brand Affiliate-avtal samt Nu Skins policyer och riktlinjer. Alla sådana ändringar, begränsningar, spärrar eller uppsägningar sker helt efter Nu Skins eget gottfinnande och varken Nu Skin eller deras tredjepartsleverantörer ska hållas ansvariga gentemot dig eller tredje part för skador som kan uppstå till följd av sådana ändringar, begränsningar, spärrar eller uppsägningar av ditt Nu Skin-konto och/eller din åtkomst till Nu Skins tjänster. Orsaker till uppsägning kan bland annat omfatta följande: a) brott mot dessa villkor och alla andra policyer och riktlinjer som dessa villkor hänvisar till och/eller som publiceras i Nu Skins tjänster, b) upphörande eller väsentlig modifiering av Nu Skins tjänster eller delar därav, c) en begäran och/eller order från polismyndighet eller annat organ inom rättsväsenet eller annan myndighet, d) fall där det kan bli olagligt att tillhandahålla dig Nu Skins tjänster, e) oväntade tekniska problem eller säkerhetsproblem, f) din medverkan i bedrägliga eller olagliga aktiviteter, eller (g) om du är en Nu Skin Brand Affiliate, överträdelser av ditt Brand Affiliate-avtal eller Nu Skins policyer och riktlinjer.

 

18.2 Uppsägning av ditt Nu Skin-konto av dig. Du kan när som helst säga upp ditt Nu Skin-konto genom att kontakta Nu Skins kundtjänst:

 

Österrike: +43720778055

Belgien: +3223420475

Tjeckien: +420296330519

Danmark:  +4578730602

Frankrike: +33980091440

Tyskland: +49613149 09108

Ungern: +3617010045

Island: +3545395010

Irland: +353 1697 1691

Israel: +97237631104 

Italien: +390282952651

Luxemburg: +35220203648

Nederländerna: +31850021853

Finland: +358931583224

Norge: +4785295048

Polen: +48838881261

Portugal: +351300509562

Rumänien: +40312294653

Slovakien: +421482304532

Sydafrika: +27120042705

Spanien: +34881800127

Sverige: +46271251257

Schweiz: +41565880380

Ukraina: 0800301984

Storbritannien: +44 2039912659

 

18.3 Användarinnehåll vid uppsägning av ditt Nu Skin-konto. Vid uppsägning av ditt Nu Skin-konto kommer allt användarinnehåll som är förknippat med ditt Nu Skin-konto att raderas. Du kan fortsätta använda vissa funktioner i Nu Skins tjänster utan att ha något Nu Skin-konto, under förutsättning att du fortsätter efterleva dessa villkor och detta avtal. Du kan kontakta oss på privacy@nuskin.com med eventuella frågor som rör utövande av dina rättigheter enligt integritetsmeddelandet med avseende på alla personuppgifter du har tillhandahållit i Nu Skins tjänster.

 

19. SÄKERHET I NU SKINS TJÄNSTER

 

Nu Skins tjänsters är endast avsedda för ditt privata bruk. Du förstår och godkänner att Nu Skins tjänster kanske inte fungerar korrekt, kan innehålla fel eller buggar och kan gå sönder, förvrängas eller inte fungera som de ska. Om det uppstår funktionsfel eller avbrott i någon av Nu Skins tjänster, eller om Vera eller någon annan mobilapp från Nu Skin inaktiveras eller avinstalleras från din enhet, med eller utan din vetskap och/eller ditt samtycke, kan det hända att en del av eller samtliga Nu Skins tjänster inte fungerar. Du är ensam ansvarig för eventuella anspråk, skulder, förluster och andra skador som kan uppstå från obehörig utlämning, överföring eller användning av privat innehåll, data eller material som av någon anledning har lagrats på din enhet, även om detta skett till följd av ett avbrott i Nu Skins tjänster eller en inaktivering eller avinstallering av Vera eller någon annan mobilapp från Nu Skin, med eller utan din vetskap och/eller ditt samtycke.

 

20. PRODUKTKÖP OCH ÅTERBETALNINGAR

 

20.1 Tillämpliga inköp på marknaden. Du har möjlighet att beställa vissa produkter och tjänster via Nu Skins tjänster. Du omfattas av villkoren som reglerar sådana produktbeställningar på den marknad där du gör ditt inköp och du ansvar för att känna till dem mer ingående. Om du är en Nu Skin Brand Affiliate omfattas ditt inköp av ditt separata Brand Affiliate-avtal och andra relaterade avtal med Nu Skin.

 

20.2 Returer. Om du vill returnera Nu Skin-produkter som du har köpt via Nu Skins tjänster ska du läsa de returpolicyer som är tillämpliga för din marknad och som finns på Nu Skins lokala webbplats.

 

20.3 Produktinköp och -priser. Alla faktureringsrelaterade och övriga uppgifter som skickas in måste vara sanna och korrekta. Det räknas som en överträdelse av dessa villkor och detta avtal att tillhandahålla felaktiga och falska uppgifter. Genom att slutföra betalningen godkänner du att acceptera och betala de produkter som har begärts. Du intygar och garanterar att du har laglig rätt att använda alla eventuella kreditkort eller andra betalsätt som har använts för att slutföra några sådana transaktioner.

 

20.4 Felaktiga priser.  Om en produkt står angiven med ett felaktigt pris eller felaktig information på grund av ett stavfel eller felaktigheter i pris- eller produktinformationen äger Nu Skin rätt att neka eller annullera beställningar av produkter som anges med felaktigt pris, utom i de fall det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller förordningar. Nu Skin äger rätt att neka eller annullera sådana beställningar även om beställningen har bekräftats och ett kreditkort har debiterats. Nu Skin förbehåller sig vidare rätten att efter eget gottfinnande neka eller annullera en beställning oavsett orsak. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och beställningen sedan annulleras ska Nu Skin omedelbart kreditera ditt kort med samma belopp.

 

20.5 Produktbeskrivningar. Vi försöker att ha korrekta produktbeskrivningar. Vi kan dock inte garantera att någon produktbeskrivning eller något annat innehåll är korrekt, komplett, tillförlitligt, aktuellt eller felfritt. Om du ser att en produkt inte motsvarar beskrivningen är din enda gottgörelse att returnera produkten i enlighet med Nu Skins returpolicy, som finns på din lokala Nu Skin-webbplats.

 

20.6 Inköpsbegränsningar. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande a) införa villkor för inlösen av kuponger, kupongkoder, kampanjkoder eller andra kampanjer, b) ändra produktbeskrivningar, c) begränsa tillgängligheten för produkter eller tjänster, d) upphöra med att tillhandahålla produkter eller tjänster eller e) neka att tillhandahålla dig eller andra kunder produkter eller tjänster. Priset och tillgängligheten för Nu Skin-produkter eller -tjänster kan ändras när som helst och utan föregående meddelande.

 

20.7 Kampanjer. Nu Skins tjänster kan komma att innehålla tävlingar eller kampanjer som kräver att du skickar in material eller uppgifter om dig själv eller din Nu Skin-verksamhet för att delta. Observera att alla sådana pristävlingar eller kampanjer som erbjuds genom Nu Skins tjänster kan vara reglerade av en separat uppsättning villkor som bland annat kan omfatta kriterier för medverkan som till exempel åldersgränser och geografiska restriktioner. Om du bestämmer dig för att delta i sådana pristävlingar eller kampanjer är det ditt ansvar att bekanta dig med alla relevanta villkor och genom att delta samtycker du till att efterleva alla sådana villkor som kommer att vara bindande och slutliga i alla avseenden. Alla eventuella kampanjer kommer att undvikas på marknader där de är förbjudna.

 

21. ÖVERLÅTELSE

 

Du får inte överlåta dina rättigheter eller delegera dina häri avtalade ansvar utan uttrycklig och skriftlig tillåtelse från Nu Skin, förutom om detta berör försäljning av din verksamhet eller alla eller huvuddelen av dess tillgångar. Nu Skin kan, när som helst, överlåta sina rättigheter eller delegera sina häri avtalade skyldigheter utan att meddela dig.

 

22. EXTERNA FÖRMÅNSTAGARES RÄTTIGHETER

 

Med undantag för det som uttryckligen framställs häri är ingen person som inte är en part i dessa villkor eller detta avtal avsedd att vara en förmånstagare till dessa villkor eller detta avtal, och ingen som inte är en part i dessa villkor eller detta avtal äger rätt att hävda bestämmelser i dessa villkor eller detta avtal.

 

23. TREDJEPARTSWEBBPLATSER OCH -TJÄNSTER

 

Nu Skins tjänster kan omdirigera dig till webbplatser, programvara eller tjänster som ägs eller drivs av tredje parter (”tredjepartswebbplatser”). Nu Skin har inte granskat alla tredjepartswebbplatser som du kan hänvisas till och Nu Skin har ingen kontroll över sådana tredjepartswebbplatser. Nu Skin har vidare ingen kontroll över och ansvarar inte för a) innehållet på och driften av sådana tredjepartswebbplatser eller b) integritetsrutiner eller annan praxis som följs på sådana tredjepartswebbplatser. Det faktum att Nu Skins tjänster omdirigerar dig till sådana tredjepartswebbplatser ska inte ses som något godkännande av eller någon rekommendation om en sådan tredjepartswebbplats. Nu Skins tjänster hänvisar endast till sådana tredjepartswebbplatser för att underlätta för användarna. Du ansvarar för kostnader relaterade till sådana tredjepartswebbplatser, inklusive alla tillämpliga licens- och serviceavgifter. Därför rekommenderar Nu Skin starkt att du läser igenom villkoren för sådana eventuella tredjepartswebbplatser. Tredjepartswebbplatser kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och appar med eller utan Nu Skins godkännande. Nu Skin rekommenderar inte sådana webbplatser och kan inte hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt för länkar till dessa webbplatser eller appar, innehåll, reklam, produkter eller annat material som är tillgängligt på eller via sådana webbplatser eller appar, ej heller för förluster eller skador som uppstår i anslutning till dem. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DIN ANVÄNDNING AV TREDJE PARTERS WEBBPLATSER, PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER, INKLUSIVE BLAND ANNAT DIN ANVÄNDNING AV INNEHÅLL, INFORMATION, DATA, REKLAM, PRODUKTER ELLER ANNAT MATERIAL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ ELLER VIA SÅDANA WEBBPLATSER, PROGRAMVAROR ELLER TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK OCH OMFATTAS AV TILLÄMPLIGA ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR IFRÅGAVARANDE WEBBPLATSER, PROGRAMVAROR OCH TJÄNSTER. DU FRISKRIVER HÄRMED NU SKIN OCH NU SKINS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FRÅN ALLT ANSVAR OCH/ELLER ALLA SKADESTÅND SOM KAN UPPSTÅ GENOM DIN ANVÄNDNING AV TREDJEPARTSWEBBPLATSER ELLER DITT MOTTAGANDE AV TJÄNSTER FRÅN TREDJEPARTSWEBBPLATSER.  Nu Skin har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande blockera länkar till tredjepartswebbplatser och -appar via tekniska eller andra metoder, utan föregående meddelande om detta.

 

24. SYSTEMAVBROTT

 

Nu Skin och dess tredjepartsleverantörer planerar periodiska systemavbrott i Nu Skins tjänster för underhåll och andra ändamål. Oplanerade systemavbrott kan också förekomma. Varken Nu Skin eller deras tredjepartsleverantörer ska ha något som helst ansvar för att Nu Skins tjänster är otillgängliga, för eventuella förluster av data eller transaktioner som orsakas av planerade eller oplanerade systemavbrott eller eventuella förseningar därav, felleveranser eller uteblivna leveranser av information som orsakas av sådana systemavbrott eller för någon tredje parts agerande eller andra avbrott hos hostingleverantörer, internetinfrastruktur och nätverk som ligger utanför Nu Skins tjänster.

 

25. EXPORTRESTRIKTIONER

 

Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller vidareexportera Nu Skins tjänster, med undantag för vad som godkänns enligt USA:s lagar och lagarna i den jurisdiktion där Nu Skins tjänster erhålls. Du samtycker till att efterleva kraven i de exporthanteringsbestämmelser (Export Administration Regulations) som utfärdas av USA:s handelsdepartement (Department of Commerce), USA:s bestämmelser om internationell vapenhandel (International Traffic in Arms Regulations), USA:s tillämpliga sanktioner och handelsförbud som administreras av USA:s finansdepartement (Department of Treasury) och alla tillämpliga internationella, nationella, delstatliga och lokala lagar och förordningar, bland annat eventuella tillämpliga import- och användningsrestriktioner, i den utsträckning som någon av dem gäller för dig.

 

26. BETALNING TILL TJÄNSTELEVERANTÖRER

 

Du samtycker till att betala alla eventuella avgifter som din trådlösa inter­net­­opera­tör debiterar dig för Nu Skins tjänster och eventuella relaterade dataanvändningsavgifter, oavsett om du har laddat ner elektroniskt, installerat eller använt någon av Nu Skins tjänster. Vi har inget ansvar för eventuella skulder, förluster eller skador som kan uppstå vid funktionsfel i Nu Skins tjänster på grund eller till följd av din underlåtenhet att betala alla belopp när de förfaller.

 

27. MEDDELANDEN

 

Genom att använda Nu Skins tjänster samtycker du till att motta alla avtal, kommunikationer, meddelanden och utlämnanden i anslutning till Nu Skins tjänster i elektroniskt format, inklusive SMS.

 

28. DISTRIBUTIONSKANALER

 

Vera och andra mobilapplikationer från Nu Skin kan bli tillgängliga genom Apple App Store, Google Play eller andra distributionskanaler (var för sig en ”distributionskanal”). Om du skaffar Vera eller någon annan Nu Skin-app via en distributionskanal kan det hända att du omfattas av ytterligare villkor som gäller för distributionskanalen. Dessa villkor gäller endast mellan dig och Nu Skin, dvs. inte för distributionskanalen.

Om Vera någon annan Nu Skin-app görs tillgänglig för din användning i samband med en Apple-märkt produkt (”Apple-aktiverad programvara”) gäller följande villkor i tillägg till de övriga villkor som framläggs i detta avtal:

 

 • Både du och Nu Skin är införstådda med att dessa villkor endast ingås mellan dig och Nu Skin, inte med Apple Inc. (”Apple”), samt att mellan Nu Skin och Apple är Nu Skin och dess tredjepartsleverantörer, dvs. inte Apple, ensamma ansvariga för den Apple-aktiverade programvaran och dess innehåll.
 •  Du får inte använda Apple-aktiverad programvara på något sätt som strider mot eller är oförenligt med de användningsregler som anges för Apple-aktiverad programvara i användningsvillkoren för Apple Store eller på annat sätt strider mot dessa villkor.
 •  Din licens för att använda den Apple-aktiverade programvaran är begränsad till en icke överlåtbar licens att använda den Apple-aktiverade programvaran på en iOS-produkt du äger eller förfogar över, i enlighet med vad som tillåts enligt användningsreglerna som anges i användningsvillkoren för Apple Store.
 •  Apple har ingen som helst förpliktelse att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster med avseende på den Apple-aktiverade programvaran.
 •  Apple har inget ansvar för produktgarantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda enligt gällande lag. I händelse av att den Apple-aktiverade programvaran inte uppfyller tillämplig garanti kan du informera Apple, varvid Apple betalar tillbaka det eventuella inköpspriset för den Apple-aktiverade programvaran till dig. Vidare har Apple, i den största utsträckning det tillåts enligt gällande lag, inga som helst andra garantiförpliktelser med avseende på den Apple-aktiverade programvaran eller andra anspråk, förluster, ersättningsskyldigheter, skador, kostnader eller utgifter som kan hänföras till underlåtenhet att efterleva tillämpliga garantier, utan detta är Nu Skins och dess eventuella tredjepartsleverantörers ansvar i den utsträckning gällande lag tillåter friskrivning från detta ansvar.
 • Du och Nu Skin bekräftar att Nu Skin och dess eventuella tredjepartsleverantörer, men inte Apple, ansvarar för att hantera alla anspråk från dig eller annan tredje part som är relaterade till den Apple-aktiverade programvaran eller ditt innehav och/eller din användning av den Apple-aktiverade programvaran, inklusive (men inte begränsat till) i) anspråk om produktansvar, ii) anspråk på att den Apple-aktiverade programvaran inte efterlever eventuella lagstagdade eller tillsynsmyndigheters krav samt iii) anspråk som uppstår enligt konsumentskyddslagar eller liknande lagstiftning.
 • Om en tredje part gör anspråk på att den Apple-aktiverade programvaran eller slutanvändarens innehav och användning av den Apple-aktiverade programvaran gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter, så som tillämpligt mellan Nu Skin och Apple har Nu Skin och dess eventuella tredjepartsleverantörer, inte Apple, ensamma ansvaret för utredning, försvar, reglering och lösandet av alla sådana anspråk om intrång i immateriella rättigheter.
 • Du intygar och garanterar att i) du inte är bosatt i ett land som omfattas av ett embargo utfärdat av USA:s regering eller av USA:s betecknas som ett land ”som stödjer terrorister” samt att ii) du inte står upptagen på någon av USA:s regering upprättad förteckning över parter som är föremål för förbjud eller restriktioner.
 • Om du har frågor, klagomål eller anspråk med avseende på den Apple-aktiverade programvaran ska de riktas till Nu Skin enligt följande:

Attention:  Legal

Nu Skin International, Inc.

75 West Center Street

Provo, Utah 84601

USA

 

Både du och Nu Skin intygar att ni är införståddad med att och samtycker till att Apple och Apples dotterbolag är externa förmånstagare till dessa villkor med avseende på den Apple-aktiverade programvaran och att Apple efter att du godtagit dessa villkor äger rätt (och kommer att anses ha accepterat den rätten) att, i egenskap av extern förmånstagare till dessa villkor, hävda dem gentemot dig med avseende på den Apple-aktiverade programvaran.

 

29. UPPHOVSRÄTT

 

Nu Skins policy avseende intrång i upphovsrätt och Nu Skins utnämnda ombud för mottagande av anspråk om intrång i upphovsrätt i enlighet med USA:s lag om upphovsrätt från 1998 (Digital Millennium Copyright Act, 17 USC, § 512) framställs nedan:

 

NU SKIN-MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT

 

Nu Skin respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att de som använder Nu Skins tjänster också gör det. Nu Skin kan, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, radera eller inaktivera åtkomst till material som gör intrång i andras immateriella rättigheter. Nu Skin kan dessutom, efter eget gottfinnande, radera eller inaktivera länkar eller hänvisningar till platser online som innehåller material eller aktiviteter som gör intrång. Om du anser att ditt arbete har använts via Nu Skins tjänster på något sätt som utgör intrång i din upphovsrätt bör du kontakta Nu Skins upphovsrättsombud med ett skriftligt meddelande. Meddelandet ska omfatta följande uppgifter:

 • en elektronisk eller fysisk underskrift av en person med befogenhet att handla för den berörda upphovsrättsinnehavarens räkning
 • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som enligt dig har varit föremål för intrång, inklusive en kopia av det upphovsrättsskyddade verket eller den webbplatsadress där det upphovsrättsskyddade verket finns
 • identifiering av platsen i Nu Skins tjänster för det material som enligt dig har varit föremål för intrång eller en länk eller hänvisning till en annan webbplats som innehåller det material som enligt dig har varit föremål för intrång
 • ditt namn och telefonnummer samt din adress och e-postadress.
 • en försäkran från dig om att du i god tro anser att den bestridda användningen av materialet i fråga inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller gällande lag.
 • en försäkran från dig där du på heder och samvete intygar att informationen i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren för det material som påstås ha varit föremål för intrång eller har befogenhet att handla för upphovsrättsinnehavarens räkning
 •  

  Nu Skins upphovsrättsombud för meddelanden om anspråk i samband med upphovsrättsintrång genom Nu Skins tjänster är Blaine Knight och kan nås på följande sätt:

  Per post:

  Nu Skin International, Inc.

  75 West Center Street

  Provo, Utah 84601

  USA

   

  Via e-post:

  bknight@nuskin.com

  Telefon:

  +1 801-345-3800

  Fax:

  +1 801-345-3899

   

  30. FULLSTÄNDIGT AVTAL

   

  Detta avtal, dessa villkor, Nu Skins integritetspolicy och alla andra dokument som uttryckligen införlivas häri genom hänvisning utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Nu Skin och reglerar din användning av Nu Skins tjänster och alla relaterade aktiviteter. Dessa villkor utgör ett tillägg till och ersätter inte andra policyer som gäller för dig, inklusive bland annat ditt Brand Affiliate-avtal med Nu Skin och Nu Skins policyer och riktlinjer.

   

  31. INGA FRISKRIVNINGAR

   

  Fördröjning eller underlåtenhet från Nu Skins sida att utöva eller upprätthålla rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

   

  32. RUBRIKER   

   

  De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda för att underlätta hänvisningar och ska inte användas som hjälpmedel för att tolka detta avtal.

   

  33. ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET     

    

  Om någon del av dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ohävdbar ska den delen betraktas som avskild och inte påverka giltigheten och hävdbarheten i de återstående bestämmelserna.

   

  34. KONTAKTA OSS

   

  Om du har frågor avseende dessa villkor eller om du behöver ytterligare information, vill tillhandahålla feedback eller vill ta upp några farhågor som rör Nu Skins tjänster kan du kontakta Nu Skin på privacy@nuskin.com.

   

  Träder i kraft den: 3 augusti 2022

  Upphovsrätt © 2022 Nu Skin. Med ensamrätt.