Brukeravtale for Nu Skins nettside

Brukeravtale for Nu Skins nettside

1. Aksept av vilkår 

Nu Skin International Inc. («Nu Skin" eller "vi", "oss", "vår") tilbyr deg tilgang til Nu Skins nettside, lokalisert på www.nuskin.com ("nettsiden") såfremt du godtar denne brukeravtalen for Nu Skins nettside ("avtalen").  Nu Skin kan til enhver tid oppdatere denne avtalen uten forutgående varsel.  Vi oppfordrer deg til å lese gjennom avtalen med jevne mellomrom for å se eventuelle oppdateringer eller endringer.

Ved å åpne, surfe, ramme inn, bruke og/eller linke til nettstedet, blir du en bruker (definert under avsnitt 2 i dette dokumentet) og godtar å være underlagt vilkårene i denne avtalen.  Avtalen ble sist gjennomgått 27. januar 2004.  Når du bruker en bestemt funksjon på nettsiden, kan du også bli underlagt alle publiserte veiledninger, regler for bruk av tjenester, retningslinjer for godkjent bruk, personvern eller andre kontraktsmessige bestemmelser som nevnt.  Ved konflikt mellom andre avtaler, regler, retningslinjer eller vilkår for bruk og denne avtalen, skal bestemmelsene i denne avtalen gjelde.  Hvis du har spørsmål om brukeravtalen, vennligst kontakt Nu Skin på e-post på lrbianuc@nuskin.com før du bruker nettsiden.

2. Typer av brukere 

Enhver person som besøker, surfer eller på annen måte bruker nettsiden, manuelt eller via en automatisk enhet eller et program, anses som en "bruker" i henhold til denne avtalen.  

3. Personvern 


Du samtykker i å ha lest og forstått vilkårene i Nu Skins retningslinjer for personvern, som kan finnes på http://www.nuskin.com/nuskin/en_US/corporate/legal.html og er vedlagt som referanse i denne avtalen, som beskrevet her.

4. Bruk av nettsiden 

Du forstår at Nu Skin ikke garanterer at filer som er tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet vil være fri for infeksjoner eller virus, WORMs, trojanske hester, tidsinnstilte bomber, cancelbots eller andre programmeringsrutiner som er ment for å skade, forstyrre, oppfange eller overta noe system, data eller personopplysninger.  Du er ansvarlig for å benytte deg av tilstrekkelige prosedyrer og kontroller for å tilfredsstille dine spesielle krav til nøyaktighet av inngående og utgående informasjon, samt for å opprettholde kilder eksternt til nettsiden, for gjenopprette informasjon som har gått tapt.

5. Systemintegritet 

Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine som forstyrrer nettsidens drift.  Du kan ikke utføre noen handling som medfører eller påfører skade på infrastrukturen som brukes til å støtte effektiv drift av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til uønsket e-post (dvs. søppelpost). 

6. RISIKO; INTERNETTBR UK 

DU PÅTAR DEG HELE ANSVARET OG ALL RISIKO VED BRUK AV DENNE NETTSIDEN OG INTERNETTET.  DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT ALLE OPPLASTINGER ELLER OVERFØRINGER DU UTFØRER, KAN FANGES OPP OG BRUKES AV EN UAUTORISERT TREDJEPART OG AT ALL RISIKO I DEN FORBINDELSE UTELUKKENDE ER KNYTTET TIL DEG.  

7. INGEN GARANTI  

NU SKIN GIR INGEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTER, NOEN FORM FOR REPRESENTASJONER ELLER PÅTEGNELSER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TITTELGARANTIER, IKKE-KRENKELSER ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHEET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN TIL SIDEN, SIDENS INNHOLD, ALLE VARER ELLER TJENESTER SOM TILBYS PÅ NETTSIDEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELLT, ANNET ENN DET SOM ER OPPGITT PÅ NETTSIDEN FOR ET BESTEMT PRODUKT ELLER EN BESTEMT TJENESTE. NU SKIN ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KOSTANDER ELLER SKADER SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM EN FØLGE AV DIREKTE ELLER INDIREKTE TRANSAKSJONER GJENNOMFØRT VIA NETTSIDEN.  NOEN STATER TILLATER KANSKJE IKKE FRASKRIVELSE FRA UNDERFORSTÅTTE GARANTIER; OVERNEVNTE FRASKRIVELSE GJELDER I SÅ FALL IKKE DEG.  NU SKIN GARANTERER IKKE AT SIDEN ELLER TJENESTENE VIL MØTE BRUKERENES BEHOV, AT NETTSTEDET ELLER TJENESTENE VIL FUNGERE UTEN AVBRUDD ELLER FEIL ELLER AT FEIL PÅ SIDEN VIL BLI RETTET.  NETTSIDEN, DENS INNHOLD OG DE TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG PÅ NETTSIDEN, LEVERES "SOM DE ER" OG "PÅ TILGJENGELIG" BASIS.  

8. Driftsstans av systemet 

Nu Skin planlegger noen ganger perioder hvor systemet har nedetid grunnet vedlikehold og andre formål. Det kan også forekomme ikke-planlagt nedetid i systemet.  Nu Skin tar ikke ansvar for resultater av nettsidens utilgjengelighet eller for tap av informasjon eller transaksjoner som måtte oppstå som følge av planlagt eller uforutsett driftsstans av systemet eller resulterende forsinkelse, feillevering, informasjon som ikke blir levert grunnet slik driftsstans av systemet, tredjeparts handlinger eller annen nedetid av nettverksleverandører, i internetts infrastruktur eller nettverk som er eksterne til denne nettsiden.  

9. Godtgjørelse 


Du samtykker i å godtgjøre, forsvare og holde Nu Skin og dets morselskap, datterselskap, styremedlemmer, ansatte og agenter skadesløse fra og mot ethvert og alle krav, handlinger, kostnader, gjeld, tap og skader av noe slag (inkludert advokatutgifter) som følge av (i) din bruk eller misbruk av nettsiden, (ii) ditt bruk eller kjøp av tjenester eller varer som tilbys gjennom nettsiden, eller (iii) dine brudd på enhver av bestemmelsene i denne avtalen.  Du skal samarbeide i den grad det er rimelig påkrevet i Nu Skins forsvar mot eventuelle krav.  Nu Skin forbeholder seg på egen bekostning retten til å påta seg forsvar og kontroll av alle saker der du ellers er erstatningspliktig, og du skal ikke i noe tilfelle avgjøre noen sak uten skriftlig samtykke fra Nu Skin.  

10. Immaterielle eiendeler 

Nettsidens innhold, som tekst, grafikk, logoer, lydklipp, videoer, bilder, programvare og annen informasjon ("innholdet"), tilhører Nu Skin og/eller dets tilknyttede selskaper og samarbeidspartnere og er beskyttet av føderale og internasjonale lover om opphavsrett og varemerker, eller andre former for eiendomsrett.  Disse rettighetene er beskyttet i alle versjoner, medier og teknologier som eksisterer nå eller blir utviklet senere.  Du kan kun skrive ut eller laste ned deler av materialet på de forskjellige delene av nettsiden til personlig, ikke-kommersiell bruk innenfor din organisasjon, eller som du ellers har fått tillatelse til.  Ingen del av innholdet kan trykkes eller utgis på nytt, endres eller distribueres i noen versjon uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Nu Skin.  Du kan ikke, og denne avtalen gir deg ikke tillatelse til, å reprodusere, omvendt utvikle, dekompilere, demontere, endre, overføre, selge, distribuere, lisensiere eller lage avledede produkter med opphav i denne nettsiden.  Innhold kan være lisensiert fra tredjeparter, og all slik tredjeparts innhold og alle immaterielle rettigheter relatert til innholdet, tilhører den respektive tredjepart.  Du kan ikke fjerne, endre eller modifisere noen opphavsrett, varemerke eller annet åndsverk, eiendomsrett eller merker fra nettsiden eller innholdet.  Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen, eller eventuell gjeldende sluttbrukers lisensavtale, er forbeholdt Nu Skin.   

Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som overdragelse gjennom innsigelsesavskjæring eller lignende av noen lisenser, patenter eller varemerker som tilhører Nu Skin eller en tredjepart. Bortsett fra det som er uttrykkelig nevnt over, skal ingenting i dette dokumentet tolkes som overdragelse av lisenser eller rettigheter som Nu Skin har opphavsrett til.  

11. Ansvarsbegrensning 

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL NU SKIN ELLER NOEN ANNEN PART INVOLVERT I Å SKAPE, PRODUSERE ELLER DISTRIBUERE SIDEN, VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER DERAV FØLGENDE SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, VELVILJE, BRUK, INFORMASJON ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM VI HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE) SOM ER FORÅRSAKET AV (I) BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSIDEN (II) KOSTNADER VED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER SOM FØLGE AV VARER, INFORMASJON, INNHOLD ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER SKAFFET, ELLER TRANSAKSJONER FORETATT VIA ELLER FRA NETTSIDEN; (III) UAUTORISERT TILGANG TIL, ELLER ENDRING AV, DINE TRANSAKSJONER ELLER INFORMASJONER, (IV) UTTALELSER ELLER OPPFØRSEL FRA TREDJEPART SOM BEFINNER SEG PÅ SIDEN, ELLER (V) NOEN ANDRE FORHOLD RELATERT TIL NETTSIDEN.  DU SAMTYKKER HERMED I AT DETTE AVSNITTET SKAL GJELDE FOR ALT INNHOLD SAMT ALLE VARER OG TJENESTER SOM ER TILGJENGELIGE GJENNOM NETTSIDEN.  IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL NU SKINS TOTALE KUMMULATIVE ANSVAR I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE OVERSKRIDE MINSTEBELØPET SOM SKAL BETALES I EVENTUELLE HONORARER, HVIS NOEN, FOR DIN BRUK AV SIDEN, ELLER $50.  FORDI NOEN STATER IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESSKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, ER ANSVARET BEGRENSET TIL LOVENS MINSTEBELØP I SLIKE STATER.  ANSVARSBEGRESNINGENE I DENNE AVTALEN SKAL VÆRE TIL FORDEL FOR NU SKIN, VÅRT MORSELSKAP, DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG ALLE VÅRE RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, ADVOKATER OG AGENTER.  

12. Dine kontoforpliktelser 

Med hensyn til din bruk av nettstedet, samtykker du i: (I) å oppgi sannferdige, nøyaktige, aktuelle og fullstendige opplysninger om deg selv eller din organisasjon som krevet av nettsiden ("registreringsinformasjon"); og (ii) opprettholde og oppdatere registreringsinformasjonen for å holde den sannferdig, nøyaktig, aktuell og fullstendig.  Dersom du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig, eller hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at informasjonen er usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig, kan vi suspendere eller avslutte kontoen din og nekte deg fortsatt bruk av nettsiden samt fremtidig tilgang til denne.  Du er ansvarlig for å holde passordet og ID-nummeret ditt hemmelig, og du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under ditt ID-nummer og passord.  Du samtykker i at passordet kan brukes til å gi deg en elektronisk journal og en elektronisk signatur. Du skal derfor ikke avsløre passordet eller kontoidentifiseringsinformasjon til noen tredjepart.  Du samtykker i umiddelbart å varsle oss om eventuell uautorisert bruk av passordet ditt eller andre brudd på sikkerheten.  Nu Skin skal ikke på noen måte være ansvarlig eller erstatningspliktig for bedragerske kjøp som er foretatt ved hjelp av ditt kompromitterte passord.

13. Produktpriser 

I tilfelle et produkt er oppført med ukorrekt pris eller ukorrekt informasjon grunnet typografiske feil eller feil i priser eller produktinformasjon, skal Nu Skin ha rett til å avvise eller kansellere enhver bestilling av produktet som er oppført med ukorrekt pris. Nu Skin skal ha rett til å avvise eller kansellere slike ordre uavhengig av om bestillingen er bekreftet og brukerens kredittkort belastet.  Hvis kredittkortet ditt allerede er belastet for kjøp og bestillingen kansellert, skal Nu Skrin umiddelbart tilbakeføre kreditt til kredittkortet på et beløp som tilsvarer det som ble trukket.

14. Ingen anbefaling av innhold og linker til andre nettsteder 

Eventuelle linker til andre nettsteder, er kun ment som en tjeneste til brukere av denne nettsiden.  Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre sider, men Nu Skin har ikke vurdert alle disse andre sidene og har ikke ansvar for innholdet på slike nettsider, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap som måtte oppstå som følge av slikt innhold.  Nu Skin verken støtter eller uttaler seg om nettsidene, informasjonen, produktene eller materialet som finnes her eller noe resultat som kan oppnås ved bruk av dem.  Hvis du bestemmer deg for å bruke noen av de andre nettsidene knyttet til denne nettsiden, gjør du det på helt egen risiko.  

15. Linking og ramming av siden

Med mindre ikke brukeren har en skriftlig, gyldig avtale med Nu Skin som sier noe annet, kan brukeren kun legge inn en hyperlink til siden på en annen nettside dersom brukeren godtar følgende: (a) linken må være tekstbasert og tydelig merket "Nu Skin", eller linken må "vise til" URL http://www.nuskin.com" og ikke til andre sider på nettsiden, (c) linken må, når den aktiveres av en bruker, vise nettsiden i full skjerm og ikke innenfor en "ramme" på det tilknyttede nettstedet, og (d) utseendet, posisjonen og andre aspekter ved linken må ikke være skadelige eller ødeleggende for velviljen som er knyttet til Nu Skins navn og varemerker, eller gi et falskt inntrykk av at Nu Skin er tilknyttet til eller sponser den tilkoblede nettsiden.  Ved å gi dette samtykket, oppgir ikke Nu Skin eierskap eller rettigheter til sine varemerker, opphavsrettigheter, patenter eller noen andre former for åndsverk tilknyttet nettsiden.  Nu Skin forbeholder seg til enhver tid og etter eget skjønn retten til å tilbakekalle sitt samtykke.  

16. Gjeldende lover 

Denne avtalen og tilgang til nettsiden skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovgivningen i staten Utah, men unntak av lov og saker som berører opphavsrett, varemerker og patenter under amerikansk føderal lov.  

17. Valg av forum 

Du gir herved ugjenkallelig og ubetinget samtykke i å overgi eksklusiv jurisdiksjon til domstolene til delstaten Utah og domstolene til USA beliggende i Utah ved eventuelle rettstvister som måtte oppstå av eller i tilknytning til bruk av nettsiden eller kjøp av tjenester gjennom nettsiden (og samtykker i ikke å sette i gang noen tilknyttede søksmål, unntatt under slike domstoler).  Du fraskriver deg herved ugjenkallelig og ubetinget enhver innvending mot at slike rettstvister skal løses under domstolene i delstaten Utah, og du godtar ikke å påberope deg eller hevde i noen rettsal i delstaten Utah at slike rettstvister som har blitt bragt ditt, er brakt for en upassende domstol.  

18. Internasjonale brukere 
 
 Nu Skin hevder ikke at innholdet er riktig eller kan lastes ned utenfor USA.  Tilgang til innholdet kan være ulovlig i enkelte land eller for bestemte personer.  Hvis du går inn på nettsiden fra et land utenfor USA, gjør du det på egen risiko og er ansvarlig for å overholde lovene i din jurisdiksjon, til tross for avsnitt 16 og 17 ovenfor.

19. Tilbakemelding fra brukere

Skulle en bruker respondere til Nu Skin med informasjon og tilbakemeldinger, som for eksempel spørsmål, meninger, kommentarer, forslag eller lignende om innholdet i ethvert Nu Skin-dokument, nettsiden eller Nu Skin tjenester, skal slik informasjon anses som ukonfidensiell; Nu Skin har ingen forpliktelse av noe slag når det gjelder slik informasjon og skal ha mulighet til å reprodusere, bruke, formidle og distribuere informasjonen til andre, uten begrensninger.  Nu Skin skal stå fritt til å bruke alle ideer, konsepter, "know how" eller teknikker som finnes i slik informasjon til ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved hjelp av denne informasjonen.  

20. Akseptabel og lovlig bruk av nettsiden 

All informasjon gitt til Nu Skin i forbindelse med bruk av nettsiden: (a) skal ikke være falsk, unøyaktig eller villedende, (b) skal ikke være uanstendig eller upassende, (c) skal ikke inneholde virus, trojanske hester, WORMs, tidsinnstilte bomber, cancelbots eller andre programmeringsrutiner til datamaskiner som er ment å skade, forstyrre, oppfange eller overta noe system, informasjon eller personopplysninger; (d) skal ikke krenke noen tredjeparts opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, andre eiendomsrettigheter eller rettigheter knyttet til publisitet eller personvern; (e) skal ikke være ærekrenkende, injurierende, ulovlig truende eller trakasserende, og (f) skal ikke pålegge Nu Skin ansvar eller føre til at vi mister tjenestene til våre internettleverandører eller andre leverandører.  Avsender av enhver kommunikasjon til nettsiden, eller til Nu Skin på annen måte, skal stå ansvarlig for innholdet og informasjonen deri, inkludert dets sannferdighet og nøyaktighet. Nettsiden er ment som en tjeneste til sidens besøkende.  Nu Skin forbeholder seg retten til å slette, endre eller supplere innholdet på denne nettsiden til enhver tid og av en hvilken som helst grunn, uten forutgående varsel.  

21. Ugyldiggjøring 

I tilfelle en eller flere deler av denne avtalen, uansett grunn, kan anses å være ugyldig, ulovlig eller på noen måte umulig å håndheve, skal ikke slik gyldighet, ulovlighet eller det at den er umulig å håndheve påvirke andre bestemmelser i denne avtalen.  

22. Overskrifter 

Overskriftene i denne avtalen er der utelukkende som et hjelpemiddel og skal ikke brukes som hjelp i å tolke denne avtalen.  

23. Ingen fraskrivelse 

Enhver forsinkelse eller unnlatelse fra din eller Nu Skins side som krever oppfyllelse av en bestemmelse heri, skal ikke på noen måte eller på noe tidspunkt påvirke din eller Nu Skins rett til at på et senere tidspunkt håndheve en slik bestemmelse.  Ingen forsinkelse eller unnlatelse av deg eller Nu Skin i å utøve noen rettighet herunder, skal utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter.  

24. Hele avtalen, oppdateringer og modifikasjoner 

Denne avtalen samt eventuelle dokumenter som uttrykkelig hører til den ved henvisning, utgjør hele avtalen mellom Nu Skin og deg vedrørende innholdet heri.  Nu Skin kan til enhver tid og etter eget skjønn endre eller modifisere denne avtalen eller andre dokumenter det refereres til heri, ved å legge det ut på nettsiden.  Eventuelle endrede eller modifiserte vilkår vil være effektive fra og med publisering.  Fortsatt bruk av nettsiden betyr at du aksepterer de endrede vilkårene.  Ta vennligst kontakt på privacy@nuskin.com hvis du har spørsmål om denne avtalen.   

25. Overdragelse 

Du kan ikke overdra dine rettigheter eller delegere dine ansvarsområder herunder uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Nu Skin, bortsett fra i henhold til salg av virksomheten din, eller hele eller vesentlige deler av eierandelene dine.  Nu Skin kan til enhver tid overdra sine rettigheter eller delegere sine forpliktelser herunder uten varsel.  

26. Tredjeparts begunstigede rettigheter

Ingen personer som ikke er part i denne avtalen, er tiltenkt som begunstigede av avtalen, og ingen personer som ikke er en part i avtalen skal ha noen rett til å håndheve bestemmelsene i avtalen.  

27. Oppsigelse 

Nu Skin kan umiddelbart utstede en advarsel, suspendere eller avslutte din tilgang til nettsiden for brudd på denne avtalen (eller noen annen avtale eller retningslinjer som inkluderes etter henvisning heri), eller hvis vi er ute av stand til å få bekreftet eller godkjent all informasjonen du oppgir til oss, eller av andre grunner etter eget skjønn.  Du kan avslutte kontoen din ved å kontakte oss på 1-800-487-1000.  

28. Retningslinjer for brudd på opphavsrettigheter og utpeking av en opphavsrettsagent 

Nu Skins retningslinjer når det gjelder brudd på opphavsrettigheter og Nu Skins utpekte agent for behandling av brudd på opphavsrettens krav i henhold til Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512), er angitt nedenfor:

NU SKINS MEDDELELSE OM OPPHAVSRETT 

Nu Skin og dets partnere og datterselskaper ("Nu Skin") respekterer andres immaterielle eiendomsrettigheter og krever at de som besøker nettsiden gjør det samme.  Nu Skin kan, under visse omstendigheter og etter eget skjønn, fjerne eller deaktivere tilgang til materiell på nettsiden som krenker andres opphavsrett.  Nu Skin kan, også etter eget skjønn, fjerne eller deaktivere linker eller referanser til et internettområde som inneholder materiell som krenker opphavsretten.  

Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt brukt på nettsiden på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, gi vennligst Nu Skins opphavsrettsagent skriftlig beskjed om dette.  Beskjeden bør inneholde følgende opplysninger: 

• En elektronisk eller fysisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten som angivelig er krenket;    • En beskrivelse av det opphavsrettslige beskyttede arbeidet du hevder har blitt krenket, inkludert en kopi av det opphavsrettslige beskyttede arbeidet eller adressen på nettsiden der det opphavsrettslige beskyttede arbeidet kan bli funnet;    • Identifikasjon av hvor på vår nettside materialet du hevder har blitt krenket befinner seg, eller en link eller referanse til en annen nettside som inneholder materialet du hevder er krenket;    • Ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse;    • En erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken av materialet i saken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, en agent av eieren av opphavsretten eller loven, og    • En erklæring fra deg, under ed, om at informasjonen i denne meldingen er korrekt og at du er eier av opphavsretten til materialet som angivelig er krenket, eller at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten.  

Nu Skins agent for opphavsrettsagent for påstander om brudd på opphavsrettigheter på Nettsiden er Larry Bianucci, Esquire, som kan nås på følgende måte:  

Via post: 
 Nu Skin International, Inc. 
 75 West Center Street
Provo, UT 84601 

 Via e-post: 
 lrbianuc@nuskin.com

Via telefon: 
 (801) 345-3800

Copyright © 2010 Nu Skin. Alle rettigheter forbeholdt.