Ben je er nog?

DOORGAAN

Gebruikersovereenkomst voor de Website van Nu Skin

Gebruikersovereenkomst voor de Website van Nu Skin

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Nu Skin International Inc. (“Nu Skin” of “wij”, “we”, “onze”) verschaft toegang tot de website van Nu Skin op www.nuskin.com (de “Site”), op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze Gebruikersovereenkomst voor de Website van Nu Skin (“Overeenkomst”).  Nu Skin behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op gezette tijden te actualiseren.  We raden u aan deze Overeenkomst regelmatig door te nemen voor eventuele updates of wijzigingen.

Door het openen, browsen, framen, gebruiken en/of linken van de Site, wordt u een Gebruiker (zie definitie in Artikel 2) en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst.  Deze Overeenkomst is het laatst herzien op 27 januari 2004.  Wanneer u gebruikmaakt van een bijzondere functie van de Site, bent u tevens onderworpen aan eventueel bekendgemaakte richtlijnen, regels, servicevoorwaarden, beleidsregels voor aanvaardbaar gebruik, privacybeleidsregels of andere contractuele voorwaarden, zoals vermeld.  In geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en een andere overeenkomst, regel, beleidsregel of servicevoorwaarde, gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst.  Indien u vragen hebt over deze Gebruikersovereenkomst, neem dan contact op met Nu Skin via e-mail op lrbianuc@nuskin.com voordat u de Site gebruikt.

2. Soorten Gebruikers

Iedereen die de Site opent, erop browst of op enige andere wijze gebruikmaakt van de Site, handmatig of via een computertoestel of -programma, wordt in het kader van deze Overeenkomst beschouwd als een “Gebruiker”.  

3. Privacy

U verklaart dat u de voorwaarden gelezen hebt en begrijpt van het privacybeleid van Nu Skin, dat u terugvindt op http://www.nuskin.com/nuskin/en_US/corporate/legal.html en dat ter referentie opgenomen is in deze Overeenkomst alsof het hierin volledig uiteengezet is.

4. Gebruik van de Site

U begrijpt dat Nu Skin niet kan garanderen en geen garantie geeft dat de bestanden die van de Site gedownload kunnen worden, vrij zijn van besmetting of virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen, cancelbots of andere programmeringsroutines die bedoeld zijn om systemen, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, op nadelige wijze te verstoren, clandestien binnen te dringen of te onteigenen.  U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de nodige procedures en controlepunten om aan uw persoonlijke vereisten te voldoen voor de nauwkeurigheid van de gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het voorzien van een middel buiten de Site voor het herstellen van eventueel verloren gegane gegevens.

5. Integriteit van het systeem

U mag geen apparaten, software of routines gebruiken die de werking van de Site zelf kunnen verstoren.  U mag geen activiteiten ondernemen die een onredelijke belasting opleveren voor de infrastructuur die gebruikt wordt ter ondersteuning van een efficiënte werking van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongewenste e-mail (bv. “Spam”).

6. RISICO EN INTERNETGEBRUIK

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET GEHEEL ONDER UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VALT.  U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NIET-GEAUTORISEERDE DERDEN ALLE DOOR U GEÜPLOADE OF OVERGEDRAGEN GEGEVENS KUNNEN ONDERSCHEPPEN EN GEBRUIKEN EN DAT ALLE HIERAAN VERBONDEN RISICO´S VOLLEDIG ONDER UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VALLEN.  

7. GEEN GARANTIES 

NU SKIN GEEFT GEEN GARANTIES, DOET GEEN BEWERINGEN OF TOEZEGGINGEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EIGENDOMSGARANTIES OF GARANTIES VAN NIET-INBREUK, OF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE SITE, DE INHOUD VAN DE SITE, VIA DE SITE OF OP HET INTERNET AANGEBODEN GOEDEREN OF DIENSTEN IN HET ALGEMEEN, TENZIJ DIT UITDRUKKELIJK VERMELD STAAT OP DE SITE VOOR EEN PRODUCT OF DIENST IN HET BIJZONDER, EN NU SKIN ZAL NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE KOSTEN OF SCHADE DIE, DIRECT OF INDIRECT, VOORTVLOEIEN UIT TRANSACTIES VIA DE SITE.  IN SOMMIGE STATEN WORDT DE AFSTANDSVERKLARING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET AANVAARD EN IS DE VOORNOEMDE AFSTANDSVERKLARING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING VOOR U.  NU SKIN GARANDEERT NIET DAT DE SITE OF DIENSTEN AAN DE VEREISTEN VAN DE GEBRUIKER ZULLEN VOLDOEN, OF DAT DE SITE OF DIENSTEN NIET ONDERBROKEN ZULLEN WORDEN OF ZONDER FOUTEN ZULLEN ZIJN OF DAT FOUTEN IN DE SITE RECHTGEZET ZULLEN WORDEN.  DE SITE EN DE INHOUD EN DIENSTEN DIE OP DE SITE BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN, WORDEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN" EN "NAARGELANG VAN HUN BESCHIKBAARHEID".  

8. Systeemonderbrekingen

Nu Skin voert op regelmatige tijdstippen systeemonderbrekingen uit voor het onderhoud en andere doeleinden. Onvoorziene systeemonderbrekingen kunnen zich echter ook voordoen.  Nu Skin is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het resulterende niet-beschikbaar zijn van de Site of mogelijk verlies van data of transacties veroorzaakt door voorziene of onvoorziene systeemonderbrekingen of de resulterende vertraging, foutieve levering of niet-levering van gegevens veroorzaakt door dergelijke systeemonderbrekingen, of mogelijke activiteiten door derden of andere onderbrekingen van webhostproviders of de internetinfrastructuur en het netwerk buiten de Site.  

9. Vergoeding

U gaat ermee akkoord om Nu Skin en haar moedermaatschappij, zuster- en dochterondernemingen, directeurs, medewerkers en tussenpersonen te vergoeden, verdedigen en vrijwaren voor en tegen alle claims, vorderingen, acties, kosten, aansprakelijkheden, verlies en schade van welke aard ook (met inbegrip van de honoraria van advocaten) die voortvloeien uit (i) uw gebruik, misbruik of wangebruik van de Site, (ii) uw gebruik of aankoop van diensten of goederen aangeboden via de Site, of (iii) uw inbreuk op enige van de voorwaarden van deze Overeenkomst.  U zult zo goed mogelijk en zoals redelijkerwijs van u verwacht kan worden, samenwerken voor de verdediging van Nu Skin tegen eventuele claims.  Nu Skin behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle van elke kwestie anderszins onderhevig aan vergoeding door u op zich te nemen en u zult in geen geval tot een schikking komen aangaande enige kwestie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nu Skin.  

10. Intellectueel eigendom

De inhoud van de Site, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo´s, audio, clips, video, foto´s, software en andere informatie (de “Content”) is eigendom van Nu Skin en/of haar dochterondernemingen of partners, en is door federale en internationale auteurs- en handelsmerkrechten of andere eigendomsrechten beschermd.  Deze rechten worden beschermd in alle reeds bestaande of nog te ontwikkelen vormen, media en technologieën.  U mag uitsluitend gedeelten van materiaal afdrukken en downloaden van de verschillende plaatsen van de Site voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of uw niet-commerciële gebruik binnen uw organisatie of voor zover anderszins toegestaan is.  Geen gedeelte van de Content mag herdrukt, heruitgegeven, gewijzigd of verspreid worden, in welke vorm ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nu Skin.  U mag geen, noch verleent deze Overeenstemming u hiertoe het recht, afgeleide werken met betrekking tot de Site reproduceren, de opbouw ervan wijzigen, uit elkaar halen, demonteren, wijzigen, overdragen, verkopen, verspreiden, hiervoor licentie verlenen of aanmaken.  Voor bepaalde content is mogelijk licentie verleend door derden. Dergelijke content van derden en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die content zijn eigendom van de respectieve derden.  U mag geen auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendom of auteursrechtelijk beschermde berichtgeving of legende die de Site of de Content bevat, verwijderen, veranderen of wijzigen.  Alle rechten die niet uitdrukkelijk verleend worden door deze Overeenkomst of toepasselijke licentieovereenkomsten voor de eindgebruiker zijn voorbehouden aan Nu Skin.  

Niets wat hierin opgenomen is, zal geïnterpreteerd worden als het verlenen, als voortvloeisel, per uitsluiting of anderszins, van licenties of rechten uit hoofde van enig patent of handelsmerk van Nu Skin of van derden.  Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk voorzien, zal niets dat hierin opgenomen is, geïnterpreteerd worden als het verlenen van enige licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht van Nu Skin.  

11. Beperkte aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL NU SKIN OF ENIGE ANDERE BIJ HET AANMAKEN, PRODUCEREN OF VERSPREIDEN VAN DE SITE BETROKKEN DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, OF GEVOLGSCHADE DOOR VERLIES OF WINST, GOODWILL, GEBRUIK, DATA- OF ANDER IMMATERIEEL VERLIES (ONGEACHT OF WE OP DE HOOGTE GEBRACHT ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) VOORTVLOEIEND UIT (I) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE (II) DE OPGELOPEN KOSTEN BIJ HET VERVANGEN VAN GOEDEREN OF DIENSTEN TEN GEVOLGE VAN VIA DE SITE AANGEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN, DATA, INHOUD OF DIENSTEN OF AANGEGANE TRANSACTIES VIA OF VAN DE SITE; (III) NIET-GEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF DATA; (IV) VERKLARINGEN DOOR OF HET GEDRAG VAN DERDEN OP DE SITE; OF (V) ENIGE ANDERE KWESTIE DIE VERBAND HOUDT MET DE SITE.  HIERBIJ AANVAARDT U DAT DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING IS OP ALLE INHOUD, GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN.  IN GEEN GEVAL ZAL DE GEHELE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN NU SKIN UIT HOOFDE VAN DEZE VOORWAARDEN HET LAAGSTE BEDRAG, OF $50, VAN DE EVENTUEEL DOOR U AAN NU SKIN BETAALDE BIJDRAGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE OVERSCHRIJDEN.  AANGEZIEN IN SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN IS, IS DE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE STATEN BEPERKT TOT HET LAAGSTE DOOR DE WET TOEGESTANE BEDRAG.  DE IN DEZE OVEREENKOMST VOORZIENE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN KOMEN TEN GOEDE AAN NU SKIN, ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJ, ZUSTER- EN DOCHTERONDERNEMINGEN EN AL ONZE RESPECTIEVE OFFICERS, DIRECTEURS, MEDEWERKERS, ADVOCATEN EN TUSSENPERSONEN.  

12. Uw verplichtingen aangaande uw account

Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Site gaat u ermee akkoord: (i) correcte, nauwkeurige, en huidige en volledige informatie over uzelf of uw organisatie te verstrekken als dit op de Site gevraagd wordt  (de “Registratiegegevens”); en (ii) in het onderhoud en het bijwerken van de Registratiegegevens te voorzien om deze correct, nauwkeurig, geldend en volledig te houden.  Indien u informatie verstrekt die incorrect, onnauwkeurig, ongeldig of onvolledig is, of indien we gegronde redenen hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie incorrect, onnauwkeurig, ongeldig of onvolledig is, kunnen wij uw account stopzetten of beëindigen en uw verdere gebruik van en de toekomstige toegang tot de Site weigeren.  U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en accountnummer, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw accountnummer en wachtwoord plaatsvinden.  U verklaart zich akkoord met het gebruik van uw wachtwoord voor uw elektronische registratie en het toekennen van uw elektronische handtekening. Bijgevolg dient u uw wachtwoorden of identificatiegegevens voor uw account nooit aan derden mee te delen.  U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of andere inbreuken op de beveiliging.  Nu Skin zal in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor frauduleuze aankopen die aan de hand van uw misbruikte wachtwoord verricht zijn.

13. Productprijzen

Indien een product tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie weergegeven wordt door drukfouten of een fout in de prijsaanduiding of productgegevens, heeft Nu Skin het recht om eventuele geplaatste bestellingen voor producten tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. Nu Skin heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of ze reeds bevestigd werden en afgeboekt zijn van de creditcard van de gebruiker.  Indien het bedrag van uw aankoop reeds van uw creditcard afgeboekt is en uw bestelling geannuleerd wordt, zal Nu Skin het account van uw creditcard onmiddellijk crediteren met het in rekening gebrachte bedrag.

14. Geen ondersteuning van content en links naar andere websites

Alle links naar andere sites zijn louter voor het gemak van de Gebruikers van deze Site.  Deze Site kan links of verwijzingen naar ander sites verschaffen, maar Nu Skin heeft al deze andere sites niet gecontroleerd, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites en zal niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade of letsel die uit dergelijke inhoud voortvloeien.  Nu Skin ondersteunt of vertegenwoordigt geen van deze sites, of de daarin opgenomen informatie of andere producten of materialen, of resultaten die uit het gebruik ervan verkregen worden.  Indien u zich toegang verschaft tot de sites die aan deze Site gekoppeld zijn, doet u dat geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid.  

15. Het linken en framen van de Site

Tenzij de Gebruiker over een geldende schriftelijke overeenkomst met Nu Skin beschikt die anders vermeldt, mag een Gebruiker uitsluitend een hyperlink naar de Site op een andere website plaatsen indien de Gebruiker aan al het volgende voldoet: (a) de link mag alleen tekst bevatten en duidelijk "Nu Skin” aangeven of de link moet "verwijzen" naar de URL http://www.nuskin.com” en niet naar andere pagina´s binnen de Site; (c) de link, indien geactiveerd door een Gebruiker, moet de Site als volledig scherm tonen en niet binnen een "frame" op de linkende website; en (d) het uitzicht, de positie en andere aspecten van de link mogen de goodwill verbonden aan de naam en handelsmerken van Nu Skin niet benadelen of verzwakken of geen valse schijn wekken die Nu Skin, of een sponsor, in verband brengt met de linkende website.  Door deze toestemming te verlenen, doet Nu Skin geen afstand van haar aan de Site verbonden eigendom of rechten op handelsmerken, auteursrechten, patenten of enige andere vorm van intellectuele eigendom.  Nu Skin behoudt zich het recht voor om haar toestemming te allen tijde en naar eigen goeddunken te herroepen.  

16. Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst en toegang tot de Site is het recht van de staat Utah van toepassing, de rechtskeuze en kwesties aangaande auteursrechten, handelsmerken en patenten onder de federale wetgeving van de VS niet meegerekend.  

17. Rechtskeuze

Hierbij stemt u er op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze mee in dat eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site of aankopen van diensten via de Site onder de exclusieve jurisdictie zullen vallen van de rechtbanken van de staat van Utah en die van de Verenigde Staten van Amerika die zich in Utah bevinden (en stemt u ermee in uitsluitend in die rechtbanken een rechtszaak aan te gaan in verband hiermee).  Hierbij doet u op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze afstand van het recht op bezwaar met betrekking tot het voorleggen van dergelijke geschillen aan de rechtbanken van de staat van Utah en gaat u ermee akkoord in geen rechtbank van de staat Utah te pleiten of te beweren dat dergelijk geschil niet aan de geschikte rechtbank voorgelegd werd.  

18. Internationale gebruikers
 
 Nu Skin doet geen beweringen over de geschiktheid of downloadbaarheid van de inhoud buiten de Verenigde Staten.  De toegang tot de content is mogelijk niet toegestaan in bepaalde landen of voor bepaalde personen.  Indien u zich buiten de Verenigde Staten toegang verschaft tot de Site, doet u dat op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wet van uw jurisdictie, niettegenstaande de bovengenoemde artikelen 16 en 17.

19. Gebruikersfeedback

Indien een gebruiker reageert op Nu Skin met informatie die feedback bevat, zoals vragen, verzoeken, meningen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, betreffende de inhoud van een document van Nu Skin, de Site of diensten van Nu Skin, wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en zal Nu Skin zich op geen enkele wijze verbinden met betrekking tot dergelijke informatie en het recht hebben om de informatie zonder beperking te reproduceren, gebruiken, onthullen en verspreiden.  Nu Skin zal het recht hebben om ideeën, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke informatie opgenomen zijn, te gebruiken voor eender welke doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke informatie opgenomen is.  

20. Aanvaardbaar en wettig gebruik van de Site

Alle aan Nu Skin geleverde informatie in verband met het gebruik van de Site:  (a) zal niet incorrect, onnauwkeurig of misleidend zijn; (b) zal niet aanstootgevend of onbehoorlijk zijn; (c) zal geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere programmeringsroutines bevatten die gericht zijn op het beschadigen, het op nadelige wijze verstoren, het clandestien binnendringen of onteigenen van systemen, data of persoonlijke gegevens; (d) zal geen inbreuk maken op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of rechten inzake reclame of privacy; (e) zal niet lasterlijk, smadend, op onwettige wijze dreigend of intimiderend zijn; en (f) zal geen aansprakelijkheid voor Nu Skin opleveren of leiden tot het verlies van onze internetaanbieders of andere leveranciers.  De zender van enige meldingen aan deze Site of anderszins aan Nu Skin, zal verantwoordelijk zijn voor de daarin opgenomen inhoud en informatie, met inbegrip van de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.  Deze Site wordt geleverd als een dienst voor zijn bezoekers.  Nu Skin behoudt zich het recht voor om de Content van deze Site te allen tijde en om welke reden ook, zonder voorafgaande kennisgeving hiervan, te wissen, te wijzigen of aan te vullen.  

21. Scheidbaarheid

Indien één of meerdere gedeelten van deze Overeenkomst, om welke reden en in welk opzicht ook, ongeldig, illegaal of onafdwingbaar beschouwd worden, zal dergelijke ongeldigheid, illegaliteit of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op andere bepalingen die in deze Overeenkomst opgenomen zijn.  

22. Titels

De titels in deze Overeenkomst worden louter gemakshalve en ter referentie gebruikt en dienen niet als hulpmiddel gebruikt te worden voor de interpretatie van deze Overeenkomst.  

23. Geen afstandsverklaring

Eventuele vertraging of verzuim door u of Nu Skin, op eender welk tijdstip of welke tijdstippen, die het uitvoeren van enige bepaling uit hoofde hiervan vereist, zal op geen enkele wijze invloed hebben op uw recht of het recht van Nu Skin om dergelijke bepaling op een later tijdstip ten uitvoer te brengen.  Geen vertraging of verzuim door u of Nu Skin in het uitoefenen van enig recht uit hoofde hiervan, zal een afstandsverklaring veronderstellen van dergelijk recht of andere rechten uit hoofde hiervan.  

24. Gehele Overeenkomst, updates en wijzigingen

Deze Overeenkomst en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk verwezen wordt, vormen de gehele overeenkomst tussen Nu Skin en u, als onderwerp hiervan.  Nu Skin kan deze Overeenkomst of enige andere documenten waarnaar hierin verwezen wordt te allen tijde, naar eigen goeddunken, eenzijdig wijzigen of veranderen door bekendmaking op de Site.  Alle gewijzigde of veranderde voorwaarden gaan van kracht vanaf het moment van de bekendmaking op de Site.  Het voortgezette gebruik van de Site veronderstelt de aanvaarding van alle gewijzigde voorwaarden.  Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via privacy@nuskin.com.   

25. Overdracht

U mag uw rechten of verantwoordelijkheden uit hoofde hiervan niet overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nu Skin, behalve ingevolge de verkoop van uw onderneming, of alle of hoofdzakelijk alle activa ervan.  Nu Skin kan, te allen tijde, zijn rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen zonder u vooraf in kennis te stellen.  

26. Het recht van vruchtgebruik door derden

Geen persoon of partij in deze Overeenkomst zal als vruchtgebruiker van deze Overeenkomst beschouwd worden en geen persoon of partij in deze Overeenkomst zal het recht hebben om enig vruchtgebruik uit hoofde van deze Overeenkomst ten uitvoer te brengen.  

27. Beëindiging

In geval van inbreuk op deze Overeenkomst (of enige andere door verwijzing hierin opgenomen overeenkomst of beleid), of indien we niet in staat zijn de door u geleverde informatie te verifiëren of te waarmerken, of, naar ons goeddunken, om eender welke andere reden, kan Nu Skin uw toegang tot deze Site met onmiddellijke ingang opzeggen, opschorten of beëindigen.  U kunt uw account opzeggen door contact met ons op te nemen op het nummer 1-800-487-1000.  

28. Beleid inzake inbreuk op auteursrechten en aanstelling van een auteursrechtenagent

Het beleid van Nu Skin inzake inbreuk op auteursrechten en de aangestelde agent van Nu Skin voor de ontvangst van claims aangaande inbreuk van auteursrechten overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) wordt hieronder uiteengezet:

VERMELDING VAN VOORBEHOUDING VAN NU SKIN

Nu Skin en haar zuster- en dochterondernemingen (“Nu Skin”) respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen van de bezoekers van onze Site om hetzelfde te doen.  Nu Skin kan, onder passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, materiaal op haar Site verwijderen of de toegang hiertoe verhinderen, wanneer dit inbreuk doet op auteursrechten van derden.  Tevens kan Nu Skin naar eigen goeddunken links of verwijzingen naar een plaats online verwijderen of uitschakelen, wanneer deze inbreukmakend materiaal of activiteiten bevatten.  

Indien u vermoedt dat uw werk op onze Site gebruikt is op een manier dat een inbreuk op het auteursrecht veronderstelt, breng de auteursrechtenagent van Nu Skin hier dan schriftelijk van op de hoogte.  De kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten: 

• Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de houder van het auteursrecht dat vermoedelijk geschonden is; 
• Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u geschonden is, met inbegrip van een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk of het adres van de webpagina waarop het auteursrechtelijk beschermde werk te vinden is; 
• De identificatie van de locatie op uw Site of het materiaal waarop volgens u inbreuk gemaakt is, of de link of verwijzing naar een andere website die het materiaal bevat waarop volgens u inbreuk gemaakt is; 
• Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; 
• Een verklaring door u waarin u vermeldt dat u ervan overtuigd bent dat het betwiste gebruik van het materiaal in kwestie niet geautoriseerd is door de houder van het auteursrecht, de agent van de auteursrechthouder of de wet; en 
• Een verklaring door u, op straffe van meineed, dat de informatie in deze kennisgeving accuraat is en dat u de houder bent van het auteursrecht op het materiaal waarop volgens u inbreuk gemaakt is of bevoegd bent om namens de houder van het auteursrecht te handelen.  

De auteursrechtenagent van Nu Skin voor de kennisgeving van claims inzake inbreuk op auteursrechten op deze Site is Larry Bianucci, Esquire, die u als volgt kunt bereiken:  

Per post:
 Nu Skin International, Inc.
 75 West Center Street
Provo, UT  84601

 Via e-mail:
 lrbianuc@nuskin.com

Telefonisch:
 (801) 345-3800

Copyright © 2010 Nu Skin. Alle rechten voorbehouden.