Smlouva uživatele webové stránky společnosti Nu Skin

Smlouva uživatele webové stránky společnosti Nu Skin

1. Přijetí Podmínek

Nu Skin International Inc. („Nu Skin” nebo „my”, „nás”, „náš”), poskytuje přístup na webovou stránku Nu Skin nacházející se na adrese www.nuskin.com („Stránka”) na základě vašeho přijetí této smlouvy s uživatelem webové stránky Nu Skin („Smlouva”).  Společnost Nu Skin může čas od času tuto smlouvu aktualizovat bez předchozího upozornění.  Doporučujeme vám, abyste si tuto smlouvu pravidelně prohlíželi pro případ jakýchkoli aktualizací nebo změn.

Svým přístupem, prohlížením, sestavováním, používáním a/nebo propojením na tuto stránku, se stáváte Uživatelem (zde definován v Sekci 2) a souhlasíte s podmínkami této smlouvy.  Tato smlouva byla naposledy revidovaná 27. ledna 2004.  Při použití určité funkce těchto stránek můžete také podléhat jakýmkoli pokynům, pravidlům, podmínkám výkonu služby, přijatým zásadám použití, zásadám ochrany osobních údajů nebo dalším smluvním ujednáním, jak již bylo uvedeno.  V případě rozporu mezi touto Smlouvou a jakoukoli jinou dohodou, pravidlem, zásadami nebo podmínkami výkonu služby, budou platit ustanovení této Smlouvy.  Pokud máte jakékoli dotazy ohledně této uživatelské smlouvy, kontaktujte, prosím, společnost Nu Skin před použitím této stránky zasláním e-mailu na adresu lrbianuc@nuskin.com.

2. Typy uživatelů

Jakákoli osoba, která vstupuje, prohlíží nebo jinak používá tyto stránky, ať manuálně či prostřednictvím automatizovaného zařízení nebo programu, se na základě této smlouvy považuje za „Uživatele”.  

3. Soukromí

Souhlasíte, že jste si přečetli a porozuměli podmínkám Zásad ochrany osobních údajů společnosti Nu Skin, které jsou dostupné na adrese http://www.nuskin.com/nuskin/cs_CZ/corporate/legal.html a odkazu, který je obsažený v této smlouvě, jak je zde výslovně uvedeno.

4. Používání stránky

Rozumíte, že společnost Nu Skin nemůže a nezaručuje, že soubory dostupné ke stažení ze stránek budou bezpečné nebo nebudou obsahovat viry, červy, trojské koně, časované viry a programy cancelbot nebo jiné počítačové naprogramování, které je určeno k poškození, škodlivému působení nebo tajnému získávání či zabavování systému, údajů nebo osobních informací.  Je vaší zodpovědností implementovat dostatečné postupy a kontroly, abyste zajistili splnění vašich osobních nároků na přesnost údajových vstupů a výstupů a zachovávání prostředků mimo stránky kvůli obnově jakýchkoli ztracených údajů.

5. Systémová integrita

Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo postupy narušující správnou funkčnost stránky.  Není povoleno provádět žádnou akci, která by představovala nevhodnou zátěž na infrastrukturu potřebnou pro efektivní fungování stránky, včetně (ale ne výlučně) nežádoucích e-mailů (tj. „Spam”).

6. RIZIKO; POUŽÍVÁNÍM INTERNETU

PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ODPOVĚDNOST A RIZIKA ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY A INTERNETU.  POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VŠECHNA VÁMI NAHRANÁ DATA NEBO PŘENOSY MOHOU BÝT ZACHYCENY A POUŽITY NEOPRÁVNĚNOU TŘETÍ STRANOU A ŽE VŠECHNA S TÍMTO SPOJENÁ RIZIKA JSOU VÝHRADNĚ VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ.  

7. ŽÁDNÉ ZÁRUKY  

NU SKIN NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, GARANCE NEBO SCHVÁLENÍ (MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK VLASTNICKÉHO NÁROKU NEBO NEPORUŠENÍ SMLOUVY NEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL) S OHLEDEM NA STRÁNKU, OBSAH STRÁNKY, JAKÉKOLI OBCHODOVÁNÍ NEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY NEBO CELKOVĚ NA INTERNET, POKUD TO NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO NA STRÁNCE PRO URČITÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU, A NU SKIN NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁKLADY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ, PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, V DŮSLEDKU TRANSAKCÍ REALIZOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY.  NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ ZŘEKNUTÍ SE NEPŘÍMÝCH ZÁRUK, PROTO SE NA VÁS PŘEDCHÁZEJÍCÍ VYHLÁŠENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.  SPOLEČNOST NU SKIN NEPOSKYTUJE ZÁRUKU TOHO, ŽE TATO STRÁNKA ČI SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, ANI ŽE BUDE STRÁNKA A SLUŽBY BEZ PŘERUŠENÍ ČI CHYB, ANI ŽE TYTO NEDOSTATKY NA STRÁNCE BUDOU OPRAVENY.  TATO STRÁNKA A JEJÍ OBSAH A SLUŽBY POSKYTOVANÉ JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM SE PODÁVAJÍ V UVEDENÉ FORMĚ A DOSTUPNOSTI.  

8. Výpadky systému

Společnost Nu Skin pravidelně plánuje odstávky systému ze servisních a jiných důvodů. Mohou se také vyskytnout neplánované odstávky systému.  Společnost Nu Skin nenese jakoukoli zodpovědnost za následky způsobené nedostupností této stránky anebo za ztrátu jakýchkoli údajů či transakcí způsobených plánovanými či neplánovanými odstávkami anebo následným pozdržením, nesprávným doručením či nedoručením informací způsobeným těmito odstávkami. Není zodpovědná ani za činy třetích stran či výpadky jiných webových poskytovatelů či internetové infrastruktury a sítě mimo této stránky.  

9. Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že se zříkáte nároků na náhradu škody jakéhokoli druhu (včetně úhrady právnických služeb) vůči společnosti Nu Skin a jejím mateřským společnostem, dceřiným společnostem, pobočkám, ředitelům, zaměstnancům a agentům, které vznikly následkem (i) vašeho použití, nesprávného použití anebo zneužití stránky, (ii) použití anebo zakoupení služeb či zboží poskytovaných prostřednictvím této stránky, anebo (iii) nesplnění jakéhokoli z ustanovení této smlouvy.  Při obhajobě nároků společnosti Nu Skin budete plně a přiměřeně spolupracovat.  Společnost Nu Skin si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu v souvislosti jakéhokoli vámi vzneseného nároku na náhradu škody. V žádném případě nebudete řešit žádný problém bez písemného souhlasu společnosti Nu Skin.  

10. Duševní vlastnictví

Obsah této stránky, jako je text, grafika, loga, audio klipy, video, fotografie, software a další informace („obsah”) je vlastnictvím společnosti Nu Skin a/nebo jejích poboček či partnerů a je chráněno federálními a mezinárodními zákony na ochranu vlastnictví a obchodními zákony či jinými vlastnickými právy.  Tato práva jsou chráněna ve všech formách, médiích a technologiích existujících v současnosti nebo předešle vyvinutých.  Tisknout a stahovat části obsahu materiálu z různých oblastí této stránky je možné výhradně pro vaše osobní nekomerční použití nebo pro vaše nekomerční použití v rámci vaší organizace, nebo v souladu s jiným povolením.  Žádnou část tohoto obsahu není možné znovu vytisknout, publikovat, upravit ani distribuovat v jakékoli podobě bez výslovného písemného souhlasu společnosti Nu Skin.  V souvislosti s touto stránkou nemáte právo (a tato smlouva vám ho neuděluje) reprodukovat, rozebírat, dekompilovat, demontovat, upravovat, přenášet, prodávat, distribuovat, licencovat ani vytvářet odvozené produkty.  Jisté části obsahu mohou být licencované třetími stranami a všechen obsah třetích stran a příslušná práva duševního vlastnictví související s tímto obsahem jsou majetkem těchto třetích stran.  Nemůžete odstraňovat, měnit ani upravovat žádné autorské právo, ochrannou známku ani jiné registrované duševní vlastnictví či popisek nacházející se na této stránce nebo obsahu.  Společnost Nu Skin si vyhrazuje jakékoli právo, které tato smlouva či platné smlouvy s konečným uživatelem výslovně nestanovují.  

Žádná ze skutečností zde uvedených se nedá vykládat jako vzdání se nároku nebo udělení jakékoli licence nebo práva na kterýkoli patent anebo ochrannou známku společnosti Nu Skin anebo třetích stran.  S výjimkou výslovně uvedenou výše se žádný obsah zde uvedený nedá vykládat jako udělení autorských práv společností Nu Skin.  

11. Omezení odpovědnosti

NU SKIN ANI ŽÁDNÁ JINÁ TŘETÍ STRANA PODÍLEJÍCÍ SE NA TVORBĚ, PRODUKCI NEBO DISTRIBUCI STRÁNKY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZA ZTRÁTU ZISKŮ, DOBRÉ POVĚSTI, POUŽITÍ, DAT NEBO ZA JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY (ANI V PŘÍPADĚ DŘÍVĚJŠÍHO UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z (I) POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ STRÁNKY, (II) NÁKLADŮ NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ, DAT, OBSAHU NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH TRANSAKCÍ PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY, (III) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO POZMĚNĚNÍ VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT, (IV) PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NA STRÁNCE NEBO (V) Z JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ SE STRÁNKOU.  TÍMTO POTVRZUJETE, ŽE CELÝ TENTO ODSTAVEC SE BUDE VZTAHOVAT NA CELÝ OBSAH, ZBOŽÍ A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY.  CELKOVÁ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI NU SKIN ZA TĚCHTO PODMÍNEK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKRAČUJE MENŠÍ ZE SUMY JAKÝCHKOLI VYPLACENÝCH POPLATKŮ V DŮSLEDKU POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY, NEBO 50 USD.  PROTOŽE V NĚKTERÝCH STÁTECH NEMUSÍ PLATIT VYLOUČENÍ ANEBO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ČI NEÚMYSLNÉ ŠKODY, V TĚCHTO STÁTECH JE ZODPOVĚDNOST OMEZENÁ NA NEJNIŽŠÍ ČÁSTKU POVOLENOU ZÁKONEM.  OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ SLOUŽÍ VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI NU SKIN, NAŠICH PARTNERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, POBOČEK A VEŠKERÝCH PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PRÁVNÍKŮ A ZÁSTUPCŮ.  

12. Vaše povinnosti zákazníka

V souvislosti s vaším používáním této stránky souhlasíte, že: (i) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje o vás anebo vaší společnosti, jak to vyžaduje tato stránka  („registrační informace”); a že (ii) tyto registrační informace budete udržovat aktuální, pravdivé, přesné, současné a úplné.  Pokud poskytnete nepravdivé, nepřesné, neaktuální anebo neúplné údaje, anebo pokud se oprávněně domníváme, že tyto údaje jsou takové, můžeme pozastavit anebo ukončit váš účet a zamítnout vám další používání stránky a budoucí přístup na ni.  Jste zodpovědní za uchování vašeho hesla a čísla účtu v tajnosti a jste plně zodpovědní za veškeré aktivity, které se objeví pod vaším číslem účtu a heslem.  Souhlasíte s tím, že vaše heslo může být použito k přiřazení k elektronickému záznamu a elektronickému podpisu vaší osoby. Proto nebudete vaše hesla ani identifikační informace účtu poskytovat třetím stranám.  Souhlasíte s tím, že v případě neautorizovaného použití hesla anebo jakéhokoli porušení bezpečnosti nás okamžitě upozorníte.  Společnost Nu Skin není v žádném případě odpovědná za podvodné nákupy uskutečněné pomocí vašeho odtajněného hesla.

13. Ceny produktů

V případě, že je produkt uveden s nesprávnou cenou anebo nesprávnou informací v důsledku typografické chyby, chyby při oceňovaní anebo chyby v informacích o produktu, společnost Nu Skin má právo odmítnout anebo zrušit jakékoli objednávky zadané na produkty s nesprávnou cenou. Společnost Nu Skin má právo odmítnout anebo zrušit jakoukoli takovou objednávku bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena anebo už došlo ke stažení peněžních prostředků z kreditní karty uživatele.  Pokud došlo ke stažení peněžních prostředků z vaší kreditní karty, při zrušení vaší objednávky na ni společnost Nu Skin okamžitě připíše částku ve výši stažených prostředků.

14. Neschválení obsahu a odkazů na jiné webové stránky

Jakékoli odkazy na jiné stránky jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatelů této Stránky.  Stránka může obsahovat odkazy či reference na jiné stránky, ale společnost Nu Skin všechny tyto stránky nekontroluje, není zodpovědná za jejich obsah a nenese odpovědnost za jakékoli škody či zranění způsobené takovým obsahem.  Společnost Nu Skin nepropaguje ani nereprezentuje žádné z těchto stránek, informací, produktů ani materiálů na těchto stránkách, ani výsledky, které je možné jejich prostřednictvím dosáhnout.  Pokud se rozhodnete vstoupit na některou z těchto jiných stránek odkazovaných na této Stránce, činíte tak zcela na vlastní riziko.  

15. Odkazování a rámcování Stránky

Pokud nemá uživatel písemný souhlas od společnosti Nu Skin, který stanovuje něco jiného, uživatel může na jiné webové stránce poskytnout pouze hyper odkaz na tuto stránku, pokud splní všechny následující body: (a) odkaz musí být pouze textový a jasně označený názvem „Nu Skin”, anebo musí odkaz „směřovat” na adresu http://www.nuskin.com a ne na jiné stránky v rámci této stránky; (c) odkaz po aktivování uživatelem musí zobrazit stránku na celou obrazovku a ne pouze v rámci „rámu” na odkazující stránce; a (d) vzhled, poloha a další aspekty odkazu nesmí být takové, aby poškozovaly či snižovaly dobrou vůli spojenou se jménem a ochrannými známkami společnosti Nu Skin, ani nesmí odkazující stránka stavět společnost Nu Skin do špatného světla.  Poskytnutím tohoto souhlasu se společnost Nu Skin nevzdává svého vlastnictví ani práv na jakékoli ochranné známky, autorské právo, patenty ani jiné formy duševního vlastnictví spojeného s touto stránkou.  Společnost Nu Skin si vyhrazuje právo kdykoli odebrat tento souhlas k jakémukoli odkazu při zachování maximální diskrétnosti.  

16. Rozhodné právo

Tuto smlouvu a přístup k této Stránce určují zákony státu Utah s výjimkou vlastní volby práva a záležitostí vztahujících se na autorská práva, ochranné známky a patenty v rámci federálního zákona USA.  

17. Volba soudu

Tímto neodvolatelně a bezvýhradně souhlasíte s odevzdáním se do výhradní jurisdikce soudů ve státě Utah a Spojených států amerických ve státě Utah v případě jakýchkoli žalob v souvislosti s používáním této stránky anebo zakoupením služeb prostřednictvím této stránky (a souhlasíte s tím, že nebudete iniciovat žádný další soudní spor s výjimkou těchto soudů).  Tímto se neodvolatelně a bezvýhradně vzdáváte námitek v souvislosti s místem projednávání v případě jakéhokoli soudního sporu u soudních dvorů státu Utah a souhlasíte s tím, že nebudete vyhlašovat ani tvrdit u žádného soudního dvora ve státu Utah, že tento soudní proces byl iniciovaný na nevhodném soudním dvoře.  

18. Mezinárodní uživatelé
 
  Nu Skin neposkytuje žádné záruky, že obsah je vhodný a lze jej stahovat mimo území Spojených států amerických.  Přístup k obsahu nemusí být v určitých zemích nebo pro určité osoby v souladu se zákonem.  Pokud na tuto stránku vstupujete z území mimo Spojené státy, činíte tak na vlastní riziko a nesete zodpovědnost za to, že splníte všechny zákony vaší jurisdikce navzdory výše uvedeným částem 16 a 17.

19. Zpětná vazba uživatele

V případě, že by jakýkoli uživatel poskytl společnosti Nu Skin informace obsahující zpětnou vazbu, jako jsou otázky, požadavky, názory, komentáře, návrhy anebo podobný obsah v souvislosti s jakýmkoli dokumentem, stránkou či službou společnosti Nu Skin, nebudou takové informace považovány za důvěrné a společnost Nu Skin nemá v souvislosti s těmito informacemi žádné závazky a může je bez omezení volně reprodukovat, používat, odevzdávat a rozšiřovat dále.  Společnost Nu Skin bude volně využívat jakýchkoli myšlenek, konceptů, znalostí a techniky obsažených v takových informacích za jakýmkoli účelem včetně (ale ne pouze) vývoje, výroby a prodeje produktů, které obsahují takovou informaci.  

20. Přijatelné a zákonné použití této stránky

Jakákoli informace poskytnutá společnosti Nu Skin ve spojení s touto stránkou:  (a) nebude nepravdivá, nepřesná ani zavádějící; (b) nebude obscénní ani urážlivá; (c) nebude obsahovat počítačové programy typu virus, trojský kůň, červi, časované viry, programy cancelbot ani jiné softwarové programy určené k poškozování, škodlivému působení anebo tajnému zachytávání či zabavování systému, údajů či osobních informací; (d) nebude porušovat autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství ani jiná vlastnická práva, práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech či práva na soukromí třetích stran; (e) nebude hanlivá, pomlouvačná, nezákonně ohrožující či škodící; a (f) nebude vytvářet zodpovědnost společnosti Nu Skin ani nám způsobovat ztrátu poskytovatelů internetové služby či jiných dodavatelů.  Odesílatel jakékoli zprávy na tuto stránku anebo na jiné místo společnosti Nu Skin je zodpovědný za její obsah a informace v této zprávě uvedené včetně jejich pravdivosti a přesnosti.  Tato stránka slouží svým návštěvníkům.  Společnost Nu Skin si vyhrazuje právo kdykoli vymazat, upravit anebo nahradit obsah stránky z jakéhokoli důvodu bez toho, že by to komukoli musela oznámit.  

21. Oddělitelnost

V případě, že jedna anebo více částí této smlouvy budou z jakéhokoli důvodu považovány v jakémkoli ohledu za neplatné, nezákonné anebo právně neúčinné, tato platnost, protiprávnost ani právní neúčinnost nemá vliv na další ustanovení nacházející se v této smlouvě.  

22. Nadpisy

Nadpisy použité v této smlouvě slouží výhradně k vašemu lepšímu přehledu a nejsou závazné pro interpretaci této smlouvy.  

23. Bez zřeknutí

Jakékoli zdržení Vaše či společnosti Nu Skin týkající se získání realizace jakéhokoli zde uvedeného ustanovení v žádném případě neovlivňuje Vaše práva ani práva společnosti Nu Skin později tato ustanovení vynutit.  Žádné zdržení či selhání Vaše či společnosti Nu Skin při realizaci zde uvedených podmínek nepředstavují právo na zřeknutí se takového práva ani jiných zde uvedených práv.  

24. Aktualizace a změny celé smlouvy

Tato smlouva a jakékoli dokumenty výslovně zmíněné představují celou smlouvu mezi společností Nu Skin a Vámi týkající se zde uvedené skutkové podstaty.  Ve výhradní diskrétnosti může společnost Nu Skin kdykoli jednostranně změnit anebo upravit tuto smlouvu anebo jakékoli jiné zde zmíněné dokumenty tím, že je aktualizuje na této stránce.  Jakékoli změny či úpravy nabydou platnosti okamžitě po aktualizaci.  Další používání stránky představuje souhlas s jakýmikoli změněnými podmínkami.  Pokud máte jakékoli otázky k této smlouvě, obraťte se na nás prostřednictvím privacy@nuskin.com.   

25. Převedení

Svá práva nemůžete postoupit ani Vaši zodpovědnost delegovat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Nu Skin, pokud se to netýká prodeje Vašeho podnikání anebo všech či většiny Vašich aktiv.  Společnost Nu Skin může kdykoli postoupit právo anebo delegovat své závazky podle této smlouvy aniž by Vás na to upozornila.  

26. Nástupná práva třetích stran

Žádná osoba ani účastník této smlouvy není určen za nástupce této smlouvy a žádná osoba ani účastník této smlouvy nemá žádné právo na vynucení jakékoli podmínky této smlouvy.  

27. Ukončení

Společnost Nu Skin může okamžitě vydat varování, zastavit či ukončit Váš přístup k této stránce, ať už v důsledku porušení této smlouvy (anebo jakýchkoli jiných zde zmíněných zásad), anebo v důsledku toho, že nejsme schopni ověřit nebo potvrdit pravost jakékoli informace, kterou jste nám poskytli, či z jakéhokoli jiného důvodu dle našeho uvážení.  Svůj účet můžete ukončit prostřednictvím tohoto telefonního čísla: 1-800-487-1000.  

28. Zásady týkající se porušení autorských práv a ustanovení zástupců pro záležitosti týkající se autorských práv

Zásady společnosti Nu Skin týkající se porušení autorských práv a ustanovený zástupce autorských práv společnosti Nu Skin pro příjem hlášení o porušení autorských práv na základě zákona Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) jsou vysvětleny níže:

UPOZORNĚNÍ O OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV SPOLEČNOSTI NU SKIN

Společnost Nu Skin a její dceřiné společnosti a pobočky („Nu Skin”) respektují autorská práva duševního vlastnictví jiných a od návštěvníků naší stránky požadují to samé.  Společnost Nu Skin může při patřičných okolnostech a podle svého uvážení odstranit či zakázat materiál (anebo zakázat přístup k němu) na stránce, která porušuje autorská práva jiných.  Společnost Nu Skin také může podle svého uvážení odstranit (anebo zakázat přístup), odkazy anebo zmínky na jakékoli on-line umístění obsahující nepatřičný materiál anebo aktivity.  

Pokud se domníváte, že použití Vašeho díla na naší stránce jakýmkoli způsobem představuje porušení Vašich autorských práv, oznamte to písemnou formou zástupci pro záležitosti týkající se autorských práv společnosti Nu Skin.  Toto oznámení by mělo obsahovat následující informace: 

• Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné konat jménem vlastníka údajně porušeného autorského práva; 
• Popis díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, včetně kopie díla chráněného autorským právem anebo adresy webové stránky, na které je možné toto dílo nalézt; 
• Identifikaci umístění na naší stránce, kde se nachází materiál, jehož autorské právo mělo být porušeno anebo odkaz či odvolání na jinou webovou stránku, která tento materiál obsahuje; 
• Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; 
• Vaše vysvětlení toho, proč podle Vašeho nejlepšího svědomí není použití sporného materiálu autorizováno vlastníkem autorských práv údajně zneužitého materiálu, zástupcem vlastníka autorských práv nebo zákonem; a  
• Vaše prohlášení, pod hrozbou trestu z křivého svědectví, že informace v této zprávě jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv údajně zneužitého materiálu anebo že jste oprávněni konat jeho jménem.  

Zástupcem pro záležitosti týkající se autorských práv společnosti Nu Skin pro hlášení o porušení autorských práv pro tuto stránku je Larry Bianucci, kterého můžete kontaktovat následujícími způsoby:  

Poštou:
 Nu Skin International, Inc.
 75 West Center Street
Provo, UT  84601

 Zasláním e-mailu:
 lrbianuc@nuskin.com

Telefonem:
 (801) 345-3800

Copyright © 2010 Nu Skin. Všechna práva vyhrazena.