Är du kvar?

FORTSÄTT

Användaravtal för Nu Skins hemsida

Användaravtal för Nu Skins hemsida

 

1. Godkännande av villkoren

Nu Skin International Inc. (Nu Skin eller vi, oss, vår) ger tillgång till hemsidan Nu Skin, på www.nuskin.com (hemsidan), när du har accepterat detta användaravtal för Nu Skins hemsida (avtalet).  Nu Skin kan uppdatera detta avtal utan att meddela dig.  Vi rekommenderar att du regelbundet granskar detta avtal för att se om det har uppdaterats eller ändrats.

Genom att använda, läsa igenom, gå in på och/eller länka till hemsidan blir du en användare (definieras häri, i Sektion 2), och godkänner att bindas av avtalsvillkoren.  Detta avtal reviderades senaste den 27 januari 2004.  När du använder vissa delar av hemsidan är det möjligt att du måste godkänna ytterligare riktlinjer, regler, servicevillkor, policys för acceptabel användning, integritetspolicys eller andra kontraktsvillkor.  Om konflikt uppstår mellan andra avtal, regler, policys eller servicevillkor och detta avtal ska villkoren i detta avtal gälla.  Om du har några frågor om detta användaravtal, kontakta Nu Skin via e-post på lrbianuc@nuskin.com innan du använder hemsidan.

2. Typer av användare


En person som går in på, läser igenom eller på annat sätt använder hemsidan, antingen manuellt eller via någon automatiserad enhet eller program, betraktas som en användare enligt detta avtal.  

3. Integritet

Du medger att du har läst och förstått Nu Skins integritetspolicy, som kan hittas på http://www.nuskin.com/nuskin/en_US/corporate/legal.html, som hänvisas till i detta avtal som om den var fullständigt presenterad här.

4. Användning av hemsidan

Du är införstådd med att Nu Skin inte kan garantera att filer som laddas ned från hemsidan är fria från infektioner eller virus, maskar, trojanska hästar, time bombs, cancelbots eller andra programmeringsrutiner som är avsedda att skada, skadligen påverka, nästla sig in i eller utan tillåtelse hämta information om ditt system, dina data eller din person.  Du är ansvarig för att implementera procedurer och kontroller för att tillgodose dina särskilda krav på exaktheten av data som läggs in och skickas ut, och för att upprätthålla system för att rekonstruera eventuell förlorad information.

5. Systemintegritet

Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin som stör denna hemsidas funktion.  Du får inte göra något som lägger en alltför stor börda på den infrastruktur som används för att stödja denna hemsidas funktion, inklusive men inte begränsat till oombedda mejl (s.k. spam).

6. RISK; INTERNETANVÄNDNING

DU TAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INTERNET.  DU ERKÄNNER OCH GODTAR ATT EVENTUELLA UPPLADDNINGAR ELLER ÖVERFÖRINGAR DU GÖR KAN FÅNGAS UPP OCH ANVÄNDAS AV EN OAUKTORISERAD TREDJE PART OCH ATT ALLA DE RISKER SOM ASSOCIERAS MED DETTA ÄR DITT ANSVAR.  

7. INGA GARANTIER 

NU SKIN GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, REPRESENTATIONER ELLER GODKÄNNANDEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-INTRÅNG, ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL) RÖRANDE HEMSIDAN, HEMSIDANS INNEHÅLL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM HEMSIDAN ELLER PÅ INTERNET I ALLMÄNHET, OM DETTA INTE UTTRYCKLIGEN DEKLARERAS PÅ HEMSIDAN, FÖR EN VISS PRODUKT ELLER TJÄNST, OCH NU SKIN HAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA KOSTNADER ELLER SKADOR SOM DIREKT ELLER INDIREKT UPPSTÅR VIA TRANSAKTIONER SOM UTFÖRS VIA HEMSIDAN.  VISSA STATER TILLÅTER EVENTUELLT INTE EN SÅDAN FRISKRIVNING SÅ DET KANSKE INTE GÄLLER DIG.  NU SKIN GARANTERAR INTE ATT HEMSIDAN OCH DESS TJÄNSTER UPPFYLLER ANVÄNDARKRAVEN, ELLER ATT HEMSIDAN OCH TJÄNSTERNA FÖRBLIR OAVBRUTNA ELLER FELFRIA ELLER ATT DEFEKTER PÅ HEMSIDAN KORRIGERAS.  HEMSIDAN OCH DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ENLIGT TILLGÄNGLIGHET.  

8. Systemnedkoppling

Nu Skin planlägger regelbundet nedkoppling av systemet för underhåll och andra ändamål. Oplanerade systemnedkopplingar kan också uppstå.  Nu Skin har inget ansvar om hemsidan ej går att nå eller för eventuella förluster av data eller transaktioner som orsakas av planerad eller oplanerad nedkoppling av systemet, inte heller eventuella förseningar, felleveranser eller icke-leveranser av information som sker som ett resultat av sådana systemnedkopplingar; eller åtgärder utförda av någon tredje part eller andra nedkopplingar av webbvärdar eller internets infrastruktur eller nätverk som ligger utanför hemsidan.  

9. Skadeersättning

Du godkänner att skadeersätta, försvara och ej skada Nu Skin och dess moderbolag, filialer, dotterbolag, representanter, direktörer, anställda och agenter genom någon eller några krav, åtgärder, kostnader, ansvar, förluster eller skador av någon sort (inklusive faktiska advokatkostnader som resulterar från (i) din användning, felaktiga användning eller ditt missbruk av hemsidan, (ii) din användning eller ditt inköp av tjänster eller varor som tillhandahålls genom hemsidan, eller (iii) eventuellt brott mot någon del av detta avtal.  Du ska samarbeta så långt det är rimligt med Nu Skins försvar mot eventuella krav.  Nu Skin förbehåller sig rätten att, för egen kostnad, själva ta sig an försvar av och kontroll över eventuella ärenden där du annars står för skadeersättningen, och du ska inte under några förhållanden göra någon överenskommelse utan skriftlig tillåtelse från Nu Skin.  

10. Immateriella rättigheter

Hemsidan innehåll, såsom text, grafik, logotyper, audioklipp, videor, fotografier, programvara och annan information (innehåll) är Nu Skins och/eller dess filialers eller partners egendom och skyddat av federala och internationella upphovsrätts- och varumärkeslagar, eller annan äganderätt.  Dessa rättigheter skyddas i alla former, all media och alla tekniker som nu finns eller som kan utvecklas i framtiden.  Du kan skriva ut och ladda ned delar av material från olika områden på hemsidan för din egen icke-kommersiella användning eller icke-kommersiella användning inom din organisation, eller annan tillåten användning.  Ingen del av innehållet får tryckas, ges ut, ändras eller distribueras i någon form utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från Nu Skin.  Du får inte, och detta avtal ger dig inte tillåtelse att: reproducera, baklängeskonstruera, dekompilera, bryta ned, modifiera, sända, sälja, distribuera, licensiera eller skapa arbeten som bygger på denna hemsida.  Vissa delar av innehållet kan vara licensierade av tredje part och allt sådant tredjepartsinnehåll och alla immateriella äganderätter som är relaterade till innehållet tillhör respektive tredje parter.  Du får inte ta bort, ändra eller modifiera några upphovsrätter, varumärken eller annan immateriell eller ägarskyddad notis eller förklaring på hemsidan eller i innehållet.  Rättigheter som inte uttryckligen beviljats i detta avtal eller några tillämpliga avtal för slutanvändarlicenser förbehålls Nu Skin.  

Inget som finns häri ska tolkas som tilldelning genom implikation, avskärning eller liknande av någon licens eller rättighet under något patent eller varumärke ägt av Nu Skin eller tredje part.  Om det inte uttryckligen angetts här ovan, ska inget häri tolkas som tilldelning av licens eller rättigheter under någon upphovsrätt ägd av Nu Skin.  

11. Ansvarsbegränsning

NU SKIN ELLER TREDJE PART SOM VARIT MED ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER DISTRIBUERA HEMSIDAN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSES ANSVARIGA FÖR ERSÄTTNING FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLKOMMANDE ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM ORSAKAR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM VI HAR MEDDELATS ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ) SOM ETT RESULTAT AV (I) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA HEMSIDAN, (II) KOSTNADER FÖR INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER SOM ETT RESULTAT AV KÖPTA VAROR, DATA, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM HAR KÖPTS ELLER INFÖRSKAFFATS ELLER TRANSAKTIONER SOM HAR UTFÖRTS GENOM ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (III) OAUKTORISERAD TILLGÅNG ELLER ÄNDRINGAR AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DINA DATA, (IV) PÅSTÅENDEN ELLER UPPFÖRANDE AV NÅGON TREDJE PART PÅ HEMSIDAN, ELLER (V) ANDRA ÄRENDEN SOM BERÖR HEMSIDAN.  DU GODKÄNNER HÄRMED ATT DENNA PARAGRAF SKA GÄLLA ALLT INNEHÅLL, ALLA VAROR OCH ALLA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA GENOM HEMSIDAN.  NU SKINS TOTALA KUMULATIVA ANSVAR UNDER DESSA VILLKOR SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DEN MINDRE SUMMAN AV EVENTUELLA BETALDA AVGIFTER SOM HAR BETALATS TILL NU SKIN AV DIG FÖR ANVÄNDNING AV HEMSIDAN, ELLER USD50.  VISSA STATER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLKOMMANDE SKADOR, OCH I SÅDANA STATER BEGRÄNSAS ANSVARET TILL DEN MINSTA SUMMA SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.  ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVTAL GÄLLER TILL FÖRMÅN FÖR NU SKIN, VÅRT MODERBOLAG, FILIALER, DOTTERBOLAG OCH ALLA VÅRA TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, ADVOKATER OCH AGENTER.  

12. Dina kontoskyldigheter

I beaktande av din användning av hemsidan godkänner du att: (i) tillhandahålla sann, korrekt och aktuell och fullständig information om dig själv eller din organisation, som du uppmanas till på hemsidan ( registreringsinformation ), och att (ii) upprätthålla och uppdatera denna registreringsinformation så att den är sann, korrekt, aktuell och fullständig.  Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller om vi har rimliga grunder att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, kan vi suspendera eller stänga ditt konto och inte tillåta dig fortsätta använda hemsidan, nu eller i framtiden.  Du har ansvar för att hålla lösenord och kontonummer hemliga och har ansvar för alla aktiviteter som utförs under ditt kontonummer och ditt lösenord.  Du godkänner att ditt lösenord kan användas för att upprätta en elektronisk fil och som elektronisk signatur för din räkning. Därför ska du inte avslöja dina lösenord eller information rörande kontoidentifikation till någon tredje part.  Du godkänner att omedelbart meddela oss om eventuell oauktoriserad användning av ditt lösenord eller något annat brott mot säkerheten.  Nu Skin ska inte på något sätt vara ansvarigt för eller ersättningsskyldig för bedrägliga inköp som görs med hjälp av ditt avslöjade lösenord.

13. Produktpriser

I det fall en produkt är listad med ett felaktigt pris, eller felaktig information på grund av ett stavfel eller felaktigheter i informationen om produkten eller priset, har Nu Skin rätt att avböja eller annullera beställningar som görs för en produkt som listats med ett felaktigt pris. Nu Skin har rätt att avböja eller annullera sådana beställningar även om beställningen har bekräftats och användarens kreditkort debiterats.  Om ditt kreditkort redan debiterats för inköpet och din beställning har annullerats ska Nu Skin omedelbart återbetala samma summa till ditt kort.

14. Inget godkännande av innehåll på eller länkar till andra hemsidor

Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en förmån för användare av hemsidan.  Denna hemsida kan ha länkar till eller referenser till andra webbplatser, men Nu Skin har inte granskat dessa andra webbplatser; har inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser och ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår som resultat av sådant innehåll.  Nu Skin godkänner inte och lämnar inga rekommendationer om dessa webbplatser, eller om någon information eller andra produkter eller material som finns på dem, eller några resultat som kan erhållas från användning av dem.  Om du bestämmer dig för att använda någon av dessa andra webbplatser som är länkade till denna hemsida, gör du detta helt på egen risk.  

15. Länkning och ramning av hemsidan

Om inte en användare har ett giltigt, skriftligt avtal med Nu Skin som säger annorledes, kan en användare endast tillhandahålla en hyperlänk till hemsidan på en annan webbplats om användaren efterlever följande: (a) länken får endast innehålla text tydligt markerad som "Nu Skin" eller så ska länken hänvisa till URL-adressen "http://www.nuskin.com" och inte till några andra sidor inom webbplatsen; (c) länken, när den aktiveras av en användare, måste visa hemsidan i helskärm och inte inom en ram på den länkande webbplatsen; (d) utseendet, placeringen och andra aspekter av länken får inte vara sådana att de skadar eller minskar den goodwill som associeras med Nu Skins namn och varumärken, eller på något sätt skapa en osann uppfattning att Nu Skin är associerad med eller sponsrar den länkande webbplatsen.  Genom att lämna detta godkännande avsäger sig Nu Skin inte äganderätten eller rättigheterna till några varumärken, upphovsrätter, patent eller andra former av immateriell egendom som associeras med hemsidan.  Nu Skin förbehåller sig rätten att ta tillbaka sitt godkännande av en länk närsomhelst och för eget gottfinnande.  

16. Gällande lagar

Detta avtal och åtkomst till hemsidan styrs av och tolkas enligt delstaten Utahs lagar, exklusive lagvalsregler och frågor som berör upphovsrätter, varumärken och patent enligt USA:s federala lag.  

17. Val av forum

Du godkänner härmed, oåterkalleligen och villkorslöst, att du lyder under domstolar i delstaten Utah och domstolar för Amerikas Förenta Stater i Utah gällande eventuella tvister orsakade av eller relaterade till användning av hemsidan, eller inköp av tjänster som görs genom densamma, (och godkänner att inte påbörja någon tvist relaterat till detta, förutom i sådana domstolar).  Du avsäger dig härmed, oåterkalleligen och villkorslöst, eventuella invändningar mot platsen för domstol i delstaten Utah, och samtycker till att aldrig hävda i någon domstol att tvist som framförs där skulle vara ett opassande forum.  

18. Internationella användare

Nu Skin hävdar inte att innehållet är lämpligt eller ska laddas ned från platser utanför USA.  Det är möjligt att tillgång till innehållet kan vara illegalt i vissa länder eller för vissa personer.  Om du använder hemsidan från platser utanför USA, gör du detta på egen risk. Du är ansvarig för att du efterlever lagarna inom din jurisdiktion, oavsett sektionerna 16 och 17 ovan.

19. Användarfeedback

Om någon användare ger Nu Skin information, inklusive feedback, såsom frågor, förfrågningar, åsikter, kommentarer, förslag eller liknande om innehållet i något dokument från Nu Skin, hemsidan eller Nu Skins tjänster, ska denna information inte anses vara konfidentiell och Nu Skin har inga skyldigheter rörande sådan information och ska vara fria att reproducera, använda, avslöja och distribuera sådan information till andra, utan begränsningar.  Nu Skin ska vara fria att använda eventuella idéer, koncept, know-how eller tekniker i sådan information för valfritt ändamål, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innefattar sådan information.  

20. Acceptabel och laglig användning av hemsidan

Eventuell information som tillhandahålls Nu Skin i anslutning till användande av hemsidan:  (a) ska ej vara falsk, felaktig eller missledande, (b) ska inte vara obscen eller oanständig, (c) ska inte innehålla virus, trojanska hästar, maskar, time bombs, cancelbots eller andra rutiner för programmering av datorer som är avsedda att skada, ha negativ påverkan på, nästla sig in i eller tillskansa dig någon information om system, data eller personer, (d) ska inte göra intrång på någon tredje parts upphovsrättigheter, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra äganderättigheter, eller publicitets- eller integritetsrättigheter, (e) ska ej utgöra förtal, vara illegalt hotande eller trakasserande, och (f) ska ej skapa ansvarsskyldighet för Nu Skin eller göra att Nu Skin förlorar sina internetleverantörers eller andra leverantörers tjänster.  Avsändaren av eventuell kommunikation till denna hemsida, eller annan kommunikation till Nu Skin, är ansvarig för innehållet och informationen som finns däri, inklusive dess sannhet och riktighet.  Denna hemsida tillhandahålls som en tjänst till dess besökare.  Nu Skin förbehåller sig rätten att ta bort, ändra eller lägga till innehåll av denna hemsida, när som helst, av vilken anledning som helst, utan att meddela någon.  

21. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

I det fall att en eller flera delar av detta avtal anses ogiltiga, olagliga eller ogiltigförklarade i något avseende, ska sådan giltighet, olaglighet eller ogiltigförklaring ej påverka någon annan del i avtalet.  

22. Rubriker

De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda att underlätta referenser och ska inte användas som tolkningshjälp för avtalet.  

23. Inget avstående

Vid eventuellt dröjsmål eller underlåtenhet av dig eller Nu Skin vad gäller utförande av någon del av detta avtal, ska inte på något sätt påverka din eller Nu Skins rättigheter att senare tillämpa denna del.  Inga dröjsmål och underlåtenheter av dig eller Nu Skin att utnyttja någon rättighet innebär något undantag för dylika rättigheter eller andra rättigheter härunder.  

24. Hela avtalet, uppdateringar och modifikationer

Detta avtal, och andra dokument som uttryckligen innefattas genom hänvisningar, utgör hela avtalet mellan Nu Skin och dig i detta ämne.  Enligt eget gottfinnande kan Nu Skin unilateralt ändra eller modifiera detta avtal, eller andra dokument som det hänvisas till häri, när som helst, genom att publicera ändringarna på hemsidan.  Ändrade eller modifierade villkor träder i kraft när de publiceras.  Fortsatt användning av hemsidan innebär godkännande av ändrade villkor och bestämmelser.  Om du har några frågor om detta avtal, kontakta oss på privacy@nuskin.com.   

25. Tilldelning

Du får inte överlåta dina rättigheter eller delegera ditt ansvar härunder utan uttrycklig och skriftlig tillåtelse från Nu Skin, förutom om detta berör försäljning av din verksamhet eller alla eller huvuddelen av dess tillgångar.  Nu Skin kan, när som helst, överlåta sina rättigheter eller delegera sina skyldigheter härunder utan att meddela dig.  

26. Tredjeparts förmånsrätt

Ingen person som inte berörs av detta avtal anses som förmånstagare av avtalet, och ingen person som inte berörs av detta avtal har någon rättighet att utnyttja något villkor i detta avtal.  

27. Annullering

Nu Skin kan omedelbart ge en varning för, suspendera eller annullera din åtkomst till hemsidan, eller för brott mot detta avtal (eller något annat avtal eller policy det hänvisas i häri), eller om Nu Skin inte kan verifiera eller autentisera information du tillhandahåller dem, eller för annan orsak efter eget gottfinnande.  Du kan annullera ditt konto genom att kontakta oss på 001-800-487-1000.  

28. Policy rörande intrång i upphovsrätt och utnämning av upphovsrättsombud

Nu Skins policy rörande intrång i upphovsrätt och Nu Skins utnämnda ombud för mottagande av krav rörande intrång i upphovsrätt enligt Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) beskrivs nedan:


NU SKIN OM COPYRIGHT

Nu Skin och dess filialer och dotterbolag ("Nu Skin") repekterar andras rätt rörande immateriell egendom och kräver att de som besöker hemsidan också gör det.  Nu Skin kan, när så anses lämpligt och efter eget gottfinnande, ta bort eller avaktivera åtkomst till material på hemsidan som gör intrång i andras upphovsrätt.  Nu Skin kan även efter eget gottfinnande ta bort eller avaktivera länkar eller hänvisningar till någon online-plats som innehåller material eller aktivitet som innebär intrång.  

Om du anser att ditt arbete har använts på vår hemsida på sådant sätt att det är att betrakta som intrång i upphovsrätt, kontakta Nu Skins upphovsrättsombud skriftligen.  Meddelandet ska ha följande information: 

• En elektronisk eller fysisk underskrift av en person som har tillstånd att representera ägaren av den upphovsrätt man anser vara utsatt för intrång;   • En beskrivning av det ägda arbete du påstår har utsatts för intrång, inklusive en kopia av det ägda materialet eller den webbplatsadress där det ägda materialet kan hittas;   • Identifiering av den plats på vår hemsida där det material du påstår har utsatts för intrång kan hittas, eller en länk eller hänvisning till en annan webbplats som innehåller det material du påstår har utsatts för intrång;   • Ditt namn, adress, telefonnummer och mejladress;   • En deklaration av dig att du i god tro anser att den omtvistade användningen av materialet i fråga inte har auktoriserats av upphovsrättsägaren, upphovsrättsägarens ombud eller av lagen; och   • En deklaration av dig, under straffansvar för mened, att informationen i detta meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsägaren av det material du påstår har utsatts för intrång eller att du har tillåtelse att agera å upphovsrättsägarens vägnar.  

Nu Skins ombud för meddelanden om intrång på upphovsrätt på denna hemsida är Larry Bianucci, Esquire, som kan kontaktas på följande vis:  

Via post:
 Nu Skin International, Inc.
 75 West Center Street
Provo, UT  84601

 Via mejl:
 lrbianuc@nuskin.com

Via telefon:
 (801) 345-3800

Copyright © 2010 Nu Skin. Alla rättigheter förbehållna.