Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Používateľská zmluva s používateľom webovej stránky spoločnosti Nu Skin

Používateľská zmluva s používateľom webovej stránky spoločnosti Nu Skin

1. Súhlas s podmienkami

Nu Skin International Inc. („Nu Skin“ alebo „my“, „nás“, „náš“) poskytuje prístup k webovej stránke spoločnosti Nu Skin www.nuskin.com („stránka“) na základe vášho súhlasu s podmienkami používateľskej zmluvy s používateľom webovej stránky spoločnosti Nu Skin Web („zmluvy“).  Spoločnosť môže niekedy zmenit obsah tejto zmluvy bez toho, že by vás predtým o tom informovala.  Odporúčame vám, aby ste si túto zmluvu pravidelne prečítali v záujme získania informácií o aktualizácii alebo zmenách.

Svojim prístupom, prehliadaním, rámcovaním, používaním a/alebo odkazovaním na túto stránku sa stávate používateľom (ako je definovaný v časti 2) a súhlasíte s tým, že sú podmienky tejto zmluvy pre vás záväzné.  Obsah tejto zmluvy bol naposledy zmenený 27. januára 2004.  Pri používaní konkrétnej funkcie na tejto stránke sa vás môžu týkať akékoľvek smernice, pravidlá, podmienky služby, zásady prijateľného používania, zásady ochrany osobných údajov alebo akékoľvek uvedené zmluvné provízie.  Prípade konfliktu medzi akýmikoľvek inými zmluvami, pravidlami, zásadami či podmienkami a touto zmluvou platia ustanovenia dané touto zmluvou.  Ak máte v súvislosti s používateľskou zmluvou akékoľvek otázky, obráťte sa pred použitím stránky na spoločnosť Nu Skin prostredníctvom e-mailovej adresy lrbianuc@nuskin.com.

2. Typy používateľov

Akákoľvek osoba pristupujúca, prehliadajúca alebo inak využívajúca túto stránku, či už ručne alebo pomocou automatizovaného zariadenia či programu, je v zmysle tejto zmluvy považovaná za „používateľa“.  

3. Súkromie

Potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili podmienky zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Nu Skin, ktoré sú k dispozícii na adrese http://www.nuskin.com/sk_SK/corporate/legal.html a odkaz na ktoré je obsiahnutý v tejto zmluve, ako je to tu výslovne uvedené.

4. Používanie tejto stránky

Rozumiete, že spoločnosť Nu Skin nemôže a ani nezaručuje a neposkytuje záruku, že súbory dostupné na prevzatie z tejto stránky nebudú obsahovať infekcie, vírusy, červy, trójske kone, časované bomby, cancelboty či iné počítačové programové rutiny určené pre poškodzovanie, škodlivé pôsobenie alebo tajné zachytávanie či zabavovanie systému, údajov či osobných informácií.  Je vašou zodpovednosťou implementovať dostatočné postupy a kontroly, aby ste sa zaistili splnenie vašich osobitných nárokov na presnosť údajových vstupov a výstupov a zachovávanie prostriedkov mimo stránky kvôli obnove akýchkoľvek stratených údajov.

5. Integrita systému

Nie je povolené používať žiadne zariadenie, softvér ani rutinu, ktorá by narúšala správne fungovanie tejto stránky.  Nie je povolené vykonať žiadnu akciu, ktorá by predstavovala nevhodnú záťaž na infraštruktúru potrebnú pre efektívnu prevádzku stránky, vrátane (ale nie výlučne) nevyžiadaných e-mailov (tj. „spam“).

6. RISK; POUŽÍVANIE INTERNETU

PRI POUŽÍVANÍ TEJTO STRÁNKY A INTERNETU PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RISK  CHÁPETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AKÉKOLVEK VAMI VYKONANÉ ODOSLANIA ALEBO PRENOSY ÚDAJOV MÔŽU BYT ZACHYTENÉ NEAUTORIZOVANOU TRETOU STRANOU A ŽE VŠETOK RISK S TÝM SPOJENÝ ZNÁŠATE IBA VY.  

7. BEZ ZÁRUK  

SPOLOČNOSŤ NU SKIN NEPOSKYTUJE ŽIADNU PRIAMU ANI NEPRIAMU ZÁRUKU, VYHLÁSENIA ANI TVRDENIA (VRÁTANE, A NIE OBMEDZENE NA ZÁRUKY VLASTNÍCKEHO NÁROKU ČI NEPORUŠENIA, ČI PRIAMYCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO TELESNÉHO ZDRAVIA NA OSOBITNÉ ÚČELY) V SÚVISLOSTI S TOUTO STRÁNKOU, JEJ OBSAHOM, POSKYTOVANÝM TOVAROM ČI SLUŽBAMI NA NEJ ALEBO NA INTERNETE VO VŠEOBECNOSTI, POKIAĽ NIE JE NA STRÁNKE KONKRÉTNEHO PRODUKTU ČI SLUŽBY VÝSLOVNE UVEDENÉ INAK. SPOLOČNOSŤ NU SKIN NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNU ŠKODU VYPLÝVAJÚCU Z PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH TRANSAKCIÍ VYKONANÝCH PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY.  NIEKTORÉ STRÁNKY NEUMOŽNUJÚ ZRIEKNUTIE SA NEPRIAMYCH ZÁRUK, PRETO SA NA VÁS PREDCHÁDZAJÚCE VYHLÁSENIE NEMUSÍ VZTAHOVAT.  SPOLOCNOST NU SKIN NEPOSKYTUJE ZÁRUKU TOHO, ŽE TÁTO STRÁNKA CI SLUŽBY SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY, ANI ŽE BUDU STRÁNKA A SLUŽBY BEZ PRERUŠENIA CI CHÝB, ANI ŽE TIETO NEDOSTATKY NA STRÁNKE BUDÚ OPRAVENÉ.  TÁTO STRÁNKA A JEJ OBSAH A SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM NEJ POSKYTOVANÉ SA PODÁVAJÚ V UVEDENEJ FORME A DOSTUPNOSTI.  

8. Výpadky systému

Spoločnosť Nu Skin pravidelne plánuje odstávky systému zo servisných a iných dôvodov. Môžu sa tiež vyskytnúť neplánované odstávky systému.  Spoločnosť Nu Skin nenesie akúkoľvek zodpovednosť za následky spôsobené nedostupnosťou tejto stránky alebo za stratu akýchkoľvek údajov či transakcií spôsobených plánovanými či neplánovanými odstávkami alebo následným pozdržaním, nesprávnym doručením či nedoručením informácií spôsobeným týmito odstávkami.  

9. Náhrada škody

Súhlasíte s tým, že sa zriekate nárokov na náhradu škody akéhokoľvek druhu (vrátane úhrady právnických služieb) voči spoločnosti Nu Skin a jej materskej spoločnosti, dcérskym spoločnostiam pobočkám, riaditeľom, zamestnancom a agentom, ktoré vznikli následkom (i) vášho použitia, nesprávneho použitia alebo zneužitia stránky, (ii) použitia alebo zakúpenia služieb či tovarov poskytovaných prostredníctvom tejto stránky, alebo (iii) nesplnením akéhokoľvek z ustanovení tejto zmluvy.  Pri obhajobe nárokov spoločnosti Nu Skin budete plne a primerane spolupracovať.  Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo na vlastné náklady zabezpečiť exkluzívnu obranu a kontrolu v súvislosti akéhokoľvek vami vzneseného nároku na náhrady škody. V žiadnom prípade nebudete riešiť žiaden problém bez písomného súhlasu spoločnosti Nu Skin.  

10. Duševné vlastníctvo

Obsah tejto stránky, ako je text, grafika, logá, audio klipy, video, fotografie, softvér a ďalšie informácie („obsah“) je vlastníctvom spoločnosti Nu Skin a/alebo jej pobočiek či partnerov a je chránený federálnymi a medzinárodnými zákonmi na ochranu vlastníctva a obchodnými zákonmi či inými vlastníckymi právami.  Tieto práva sú chránené vo všetkých formách, médiách a technológiách existujúcich v súčasnosti alebo neskôr vyvinutých.  Tlačiť a preberať časti obsahu materiálu z rôznych oblastí tejto stránky je možné iba výlučne pre vaše osobné nekomerčné použitie alebo na nekomerčné použitie v rámci vašej organizácie, alebo v súlade s inými povolením.  Žiadnu časť tohto obsahu nie je možné znovu vytlačiť, publikovať, upraviť ani distribuovať v akejkoľvek podobe bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Nu Skin.  V súvislosti s touto stránkou nemáte právo (a táto zmluva vám ho neudeľuje) reprodukovať, rozoberať, dekompilovať, demontovať, upravovať, prenášať, predávať, distribuovať, licencovať ani vytvárať odvodené produkty.  Isté časti obsahu môžu byť licencované tretími stranami a všetok obsah tretích strán a príslušné práva duševného vlastníctva súvisiace s týmto obsahom sú majetkom týchto tretích strán.  Nemôžete odstraňovať, meniť ani upravovať žiadne autorské právo, ochrannú známku ani iné registrované duševné vlastníctvo či legendu nachádzajúce sa na tejto stránky alebo obsahu.  Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje akékoľvek právo, ktoré táto zmluva či platné zmluvy s koncovým používateľom výslovne neustanovujú.  

Žiadna zo skutočností tu uvedených sa nedá vykladať ako vzdanie sa nároku alebo udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na ktorýkoľvek patent alebo ochrannú známku spoločnosti Nu Skin alebo tretích strán.  S výnimkou výslovne uvedenou vyššie sa žiadny obsah tu uvedený nedá vykladať ako udelenie autorských práv spoločnosťou Nu Skin.  

11. Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ NU SKIN ANI INÁ STRANA ZÚČASTNENÁ NA VYTVÁRANÍ, VÝROBE ČI DISTRIBÚCII STRÁNKY NIE JE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÁ ZA AKÚKOĽVEK PRIAMU, NEPRIAMU, NEÚMYSELNÚ, ŠPECIÁLNU ČI NÁSLEDNÚ ŠKODU V DÔSLEDKU UŠLÉHO ZISKU, POVESTI FIRMY, POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (ANI KEĎ SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD), KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM (I) POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVANIA STRÁNKY; (II) NÁKLADMI NA SPROSTREDKOVANIE NÁHRADNÉHO TOVARU ČI SLUŽIEB V DÔSLEDKU AKÝCHKOĽVEK TOVAROV, ÚDAJOV, OBSAHU ČI SLUŽIEB ZAKÚPENÝCH ČI ZÍSKANÝCH NA TEJTO STRÁNKE, ČI V DÔSLEDKU TRANSAKCIÍ ZAZNAMENANÝCH PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY; (III) NEAUTORIZOVANÉHO PRÍSTUPU ALEBO ZMENE PRENOSU ČI ÚDAJOV; (IV) VÝROKOV ALEBO SPRÁVANIA SA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY NA STRÁNKE; ALEBO (V) AKÝCHKOĽVEK INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA TEJTO STRÁNKY TÝMTO POTVRDZUJETE, ŽE CELÝ TENTO ODSTAVEC SA BUDE VZŤAHOVAŤ NA CELÝ OBSAH, TOVAR A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY.  TÝMTO POTVRDZUJETE, ŽE CELÝ TENTO ODSTAVEC SA BUDE VZTAHOVAT NA CELÝ OBSAH, TOVAR A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY.  CELKOVÁ KUMULATÍVNA ZODPOVEDNOST SPOLOCNOSTI NU SKIN ZA TÝCHTO PODMIENOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKRACUJE MENŠIU ZO SÚM AKÝCHKOLVEK VYPLATENÝCH POPLATKOV V DÔSLEDKU POUŽITIA TEJTO STRÁNKY, A SUMY $50.  PRETOŽE V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH NEMUSÍ PLATIT VYLÚCENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ CI NEÚMYSELNÉ ŠKODY, V TÝCHTO ŠTÁTOCH JE ZODPOVEDNOST OBMEDZENÁ NA NAJNIŽŠIU CIASTKU POVOLENÚ ZÁKONOM.  OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE SLÚŽIA V PROSPECH SPOLOČNOSTI NU SKIN, NAŠICH PARTNERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, POBOČIEK A VŠETKÝM PRÍSLUŠNÝM FUNKCIONÁROM, RIADITEĽOM, ZAMESTNANCOM, PRÁVNIKOM A AGENTOM.  

12. Vaše povinnosti zákazníka

V súvislosti s vaším používaním tejto stránky súhlasíte, že: (i) poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o vás alebo vašej spoločnosti, ako to vyžaduje táto stránka  („registračné informácie“); a že (ii) tieto registračné informácie budete udržiavať aktuálne, pravdivé, presné, súčasné a úplné.  Ak poskytnete nepravdivé, nepresné, nesúčasné alebo neúplné informácie, alebo ak máme oprávnené dôvody sa domnievať, že tieto informácie sú takými, môžeme pozastaviť alebo ukončiť váš účet a zamietnuť vám ďalšie používanie stránky a budúci prístup na ňu.  Ste zodpovední za uchovanie vášho hesla a čísla účtu v tajnosti a ste plne zodpovední za všetky aktivity v mene vášho čísla účtu a hesla.  Súhlasíte s tým, že vaše heslo môže byť použité na priradenie elektronického záznamu a elektronickému podpisu vašej osoby. Preto nebudete vaše heslá ani identifikačné informácie účtu poskytovať tretím stranám.  Súhlasíte s tým, že v prípade neautorizovaného použitia hesla alebo akéhokoľvek porušenia bezpečnosti nás okamžite upozorníte.  Spoločnosť Nu Skin nie je v žiadnom prípade zodpovedná za podvodné nákupy uskutočnené pomocou vášho odtajneného hesla.

13. Ceny produktov

V prípade, že je pri produkte uvedená nesprávna cena alebo nesprávna informácia v dôsledku typografickej chyby, chyby pri oceňovaní alebo chyby v informáciách o produkte, spoločnosť Nu Skin má právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek objednávky realizované pri produktoch s nesprávnou cenou. Spoločnosť Nu Skin má právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek takúto objednávku bez ohľadu na to, či bola objednávka potvrdená alebo už boli stiahnuté peňažné prostriedky z kreditnej karty používateľa.  Ak boli peňažné prostriedky z vašej kreditnej karty už stiahnuté, pri zrušení vašej objednávky spoločnosť Nu Skin okamžite na ňu pripíše čiastku vo výške stiahnutých prostriedkov.

14. Neschválený obsah a odkazy na iné webové stránky

Akékoľvek odkazy na iné stránky sa poskytujú len pre účely pohodlia používateľov tejto stránky.  Stránka môže obsahovať odkazy či referencie na iné stránky, ale spoločnosť Nu Skin nekontroluje všetky tieto stránky, nie je zodpovedná za ich obsah a nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody či zranenia spôsobené takýmto obsahom.  Spoločnosť Nu Skin nepropaguje ani nereprezentuje žiadne z týchto stránok, informácií, produktov ani materiálov na týchto stránkach, ani výsledky, ktoré je možné prostredníctvom nich dosiahnuť.  Ak sa rozhodnete pristúpiť na ktorúkoľvek zo stránok odkazovaných na tejto stránke, robíte tak výlučne na vlastné riziko.  

15. Odkazovanie a rámcovanie stránky

Pokým nemá používateľ písomný súhlas od spoločnosti Nu Skin, ktorý stanovuje inak, môže používateľ na inej webovej stránke poskytnúť iba hyperodkaz na túto stránku, pokiaľ spĺňa všetky nasledujúce body: (a) odkaz musí byť iba textový a jasne označená textom Nu Skin“, alebo musí odkaz smerovať na adresu http://www.nuskin.com a nie na iné stránky v rámci tejto stránky; (c) odkaz po aktivovaní používateľom musí zobraziť stránku na celú obrazovku a nie iba v rámci rámu na odkazujúcej stránke; a (d) vzhľad, poloha a ďalšie aspekty odkazu nesmú byť také, aby poškodzovali či znižovali dobrú povesť spojenú s menom a ochrannými známkami spoločnosťou Nu Skin, ani nesmie odkazujúca stránka stavať spoločnosť Nu Skin do zlého svetla.  Poskytnutím tohto súhlasu sa spoločnosť Nu Skin nevzdáva svojho vlastníctva ani práv akejkoľvek ochrannej známky, autorského práva, patentu ani iných foriem duševného vlastníctva spojeného s touto stránkou.  Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo kedykoľvek odobrať tento súhlas akémukoľvek odkazu pri zachovaní maximálnej diskrétnosti.  

16. Rozhodné právo

Túto zmluvu a prístup k tejto stránke určujú zákony štátu Utah s výnimkou vlastnej voľby práva a záležitostí vplývajúcich na autorské práva, ochranné známky a patenty v rámci federálneho zákona USA.  

17. Voľba súdu

Týmto neodvolateľne a bezvýhradne súhlasíte s odovzdaním sa do výlučnej jurisdikcie súdov v štáte Utah a Spojených štátov amerických v štáte Utah v prípade akýchkoľvek žalôb v súvislosti s používaním tejto stránky alebo zakúpenia služieb prostredníctvom tejto stránky (a súhlasíte s tým, že neiniciujete žiadny ďalší súdny spor s výnimkou týchto súdov).  Týmto sa neodvolateľne a bezvýhradne vzdávate námietok v súvislosti s miestom pojednávania v prípade akéhokoľvek súdneho sporu na súdoch v štáte Utah a súhlasíte s tým, že nebudete vyhlasovať ani tvrdiť na žiadnom súde v štáte Utah, že tento súdny proces bol iniciovaný na nepraktickom súdnom dvore.  

18. Medzinárodní používatelia
 
 Spoločnosť Nu Skin nevyhlasuje, že tento obsah je vhodný alebo je ho možné prevziať v krajinách mimo Spojených štátov.  V niektorých krajinách alebo pre určité osoby nemusí byť prístup k tomuto obsahu v súlade so zákonom.  Ak pristupujete k tejto stránke z krajiny mimo Spojených štátov, robíte tak na vlastné riziko a ste zodpovední za to, že spĺňate všetky zákony vašej jurisdikcie, napriek vyššie uvedeným častiam 16 a 17.

19. Spätná väzba používatelov

V prípade, že by akýkoľvek používateľ poskytol spoločnosti Nu Skin informácie obsahujúce spätnú väzbu, ako sú otázky, požiadavky, názory, komentáre, návrhy alebo podobný obsah v súvislosti s akýmkoľvek dokumentom, stránkou či službou spoločnosti Nu Skin, nebudú sa takéto informácie považovať za dôverné a spoločnosť Nu Skin nemá v súvislosti s týmito informáciami žiadne záväzky a môže ich bez obmedzení voľne reprodukovať, používať, odovzdávať a rozširovať ďalej.  Spoločnosť Nu Skin bude voľne využívať akékoľvek myšlienky, koncepty, znalosti a techniky obsiahnuté v takýchto informáciách na akýkoľvek účel vrátane, a nie obmezdene na vývoj, výrobu a predaj produktov, ktoré to obsahujú v súvislosti s použitím týchto informácií.  

20. Prijateľné a zákonné použitie tejto stránky

Akékoľvek informácie poskytnuté spoločnosti Nu Skin v spojení s touto stránkou:  (a) nebudú nepravdivé, nepresné ani zavádzajúce; (b) nebudú obscénne ani urážlivé; (c) nebudú obsahovať počítačové programy typu vírus, trójsky kôň, časovaná bomba, cancelbot ani iné softvérové rutiny určené na poškodzovanie, škodlivé pôsobenie alebo tajné zachytávanie či zabavovanie systému, údajov či osobných informácií; (d) nebudú porušovať autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvá ani iné vlastnícke práva, práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch či práva na súkromie tretích strán; (e) nebudú hanlivé, nactiutŕhačské, nezákonne ohrozujúce či škodiace; a (f) nebudú vytvárať zodpovednosť spoločnosti Nu Skin ani nám spôsobovať stratu poskytovateľov internetovej služby či iných dodávateľov.  Odosielateľ akejkoľvek správy na tejto stránke alebo inde spoločnosti Nu Skin je zodpovedný za jej obsah a informácie v nej uvedené vrátane ich pravdivostí a presnosti.  Táto stránka slúži svojim návštevníkom.  Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo kedykoľvek vymazať, upraviť alebo nahradiť obsah stránky z akéhokoľvek dôvodu bez toho, že by to komukoľvek musela oznámiť.  

21. Oddeliteľnosť

V prípade, že jedna alebo viac častí tejto zmluvy budú z akéhokoľvek dôvodu považované v akomkoľvek kontexte za neplatné, nezákonné alebo právne neúčinné, táto platnosť, protiprávnosť ani právna neúčinnosť nemá vplyv na dalšie ustanovenia nachádzajúce sa v tejto zmluve.  

22. Nadpisy

Nadpisy použité v tejto zmluve slúžia výlučne pre pohodlný prehľad a nie sú záväzné pre interpretáciu tejto zmluvy.  

23. Bez zrieknutia

Akékoľvek zdržanie, vaše či spoločnosti Nu Skin týkajúce sa získania realizácie akéhokoľvek tu uvedeného ustanovenia v žiadnom prípade neovplyvňuje vaše práva ani práva spoločnosti Nu Skin neskôr tieto ustanovenia vynútiť.  Žiadne zdržanie či zlyhanie vaše či spoločnosti Nu Skin pri realizácii tu uvedených podmienok nepredstavujú právo na zrieknutie sa takéhoto práva ani iných tu uvedených práv.  

24. Aktualizácie a zmeny celej zmluvy

Táto zmluva a akékoľvek dokumenty výslovne zmienené predstavujú celú zmluvu medzi spoločnosťou Nu Skin a vami týkajúcu sa tu uvedenej skutkovej podstaty.  Vo výhradnej diskrétnosti môže spoločnosť Nu Skin kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo upraviť túto zmluvu alebo akékoľvek iné tu zmienené dokumenty tak, že ich aktualizuje na tejto stránke.  Akékoľvek zmeny či úpravy nadobudnú platnosť hneď po aktualizácii.  Dalšie používanie stránky predstavuje súhlas s akýmikoľvek zmenenými podmienkami.  Ak máte akékoľvek otázky o tejto zmluve, obráťte sa na nás prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu privacy@nuskin.com.   

25. Prevedenie

Svoje práva nemôžete postúpit ani vašu zodpovednosť delegovať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Nu Skin, pokiaľ sa to netýka predaja vášho podniku alebo všetkých či väčšiny vašich aktív.  Spoločnosť Nu Skin môže kedykoľvek postúpiť právo alebo delegovať svoje záväzky podľa tejto zmluvy bez toho, že vás na to upozorní.  

26. Nástupné práva tretích strán

Žiadna osoba ani účastník tejto zmluvy nie je určený za nástupcu tejto zmluvy a žiadna osoba ani účastník tejto zmluvy nemá žiadne právo na vynútenie akejkoľvek podmienky tejto zmluvy.  

27. Ukončenie

Spoločnosť Nu Skin môže okamžite vydať varovanie, zastaviť či ukončiť váš prístup na túto stránku či už v dôsledku porušenia tejto zmluvy (alebo akýchkoľvek iných tu zmienených zásad), alebo v dôsledku toho, že nie sme schopní overiť ani autentifikovať akékoľvek informácie, ktoré ste nám poskytli, či z akéhokoľvek dôvodu v diskrétnosti.  Svoj účet môžete ukončiť na našom čísle 1-800-487-1000.  

28. Zásady týkajúce sa porušenia autorských práv a ustanovenie zástupcu pre záležitosti týkajúce sa autorských práv

Zásady spoločnosti Nu Skin týkajúce sa porušenia autorských práv a ustanovený agent autorských práv spoločnosti Nu Skin pre príjem hlásení o porušení autorských práv na základe zákona Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) sú vysvetlené nižšie:

INFORMÁCIE O AUTORSKOM PRÁVE SPOLOČNOSTI NU SKIN

Spoločnosť Nu Skin, jej pobočky a dcérske spoločnosti ("Nu Skin") rešpektuje práva duševného vlastníctva iných a to isté žiadame od návštevníkov webovej stránky.  Spoločnosť Nu Skin môže pri patričných okolnostiach a v diskrétnosti odstrániť či zakázať materiál (alebo zakázať prístup k nemu) na stránke, ktorý porušuje autorské práva iných.  Spoločnosť Nu Skin tiež môže v diskrétnosti odstrániť (alebo zakázať prístup) odkazy alebo zmienky na akékoľvek online umiestnenia obsahujúce nepatričný materiál alebo činnosti.  

Ak sa domnievate, že použitie vášho diela na našej stránke akýmkoľvek spôsobom predstavuje porušenie vašich autorských práv, oznámte tak písomnou formou zástupcovi pre záležitosti týkajúce sa autorských práv spoločnosti Nu Skin.  Toto oznámenie by malo obsahovať nasledujúce informácie: 

• Elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka údajne porušeného autorského práva; 
• Popis diela chráneného autorským právom, ktoré malo byť porušené, vrátane kópie diela chráneného autorským právom alebo adresy webovej stránky, na ktorej je možné toto dielo nájsť; 
• Identifikáciu umiestnenia na našej stránke, kde sa nachádza materiál, ktorého autorské práva mali byť porušené, alebo odkaz či odvolávka na inú webovú stránku, ktorá tento materiál obsahuje ; 
• Vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu; 
• Vaše vysvetlenie toho, prečo sa podľa vášho najlepšieho svedomia nie je použitie sporného materiálu autorizované vlastníkom autorských práv, zástupcom vlastníka autorských práv či zákonom  
• Vaše vysvetlenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že informácie v tejto správe sú presné a že ste vlastníkom autorských práv údajne zneužitého materiálu alebo že ste oprávnený konať v jeho mene.  

Zástupcom pre záležitosti týkajúce sa autorských práv spoločnosti Nu Skin pre hlásenia o porušení autorských práv pre túto stránku je váž. pán Larry Bianucci, ktorého môžete kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:  

Pošta:
 Nu Skin International, Inc.
 75 West Center Street
Provo, UT  84601

 E-mailová adresa:
 lrbianuc@nuskin.com

Telfónne číslo:
 (801) 345-3800

Copyright © 2010 Nu Skin. Všetky práva vyhradené.