Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Umowa Użytkownika Strony Internetowej Nu Skin

Umowa Użytkownika Strony Internetowej Nu Skin

1. Akceptacja postanowień

Nu Skin International Inc. (zwana dalej jako „Nu Skin” i której dotyczą określenia „my”, „nas”, „nasze”) zapewnia dostęp do Strony Internetowej pod adresem www.nuskin.com („Strona Internetowa”) pod warunkiem zaakceptowania Umowy użytkownika strony internetowej Nu Skin („Umowa”).  Nu Skin może niekiedy modyfikować tę umowę bez uprzedniego powiadamiania.  Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej umowy pod kątem zmian.

Przeglądanie, korzystanie lub tworzenie odsyłaczy do niniejszej Strony Internetowej oznacza, że zostają Państwo Użytkownikiem (zgodnie z definicją w Sekcji 2) i wyrażają zgodę na postanowienia niniejszej Umowy.  Niniejsza Umowa została ostatnio zmodyfikowana 27 stycznia 2004 roku.  W trakcie korzystania z poszczególnych funkcji niniejszej Strony Internetowej mogą Państwo również podlegać innym wyświetlanym wytycznym, przepisom, postanowieniom usług, politykom prywatności lub innym postanowieniom umowy.  W przypadku sprzeczności z jakąkolwiek inną umową, przepisem, polityką lub postanowieniem usługi, większy priorytet ma niniejsza Umowa.  Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Umowy użytkownika należy kierować do firmy Nu Skin na adres lrbianuc@nuskin.com przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej Strony Internetowej.

2. Rodzaje Użytkowników

Jakakolwiek osoba otwierająca, przeglądająca lub w inny sposób korzystająca z niniejszej strony internetowej, zarówno ręcznie jak i za pomocą zautomatyzowanego urządzenia lub programu, jest traktowana w myśl niniejszej umowy jako „Użytkownik”.  

3. Prywatność

Niniejszym potwierdzają Państwo zapoznanie się i akceptację postanowień Polityki Prywatności firmy Nu Skin, dostępnej pod adresem http://www.nuskin.com/nuskin/pl_PL/corporate/legal.html, która stanowi część niniejszego dokumentu.4. Korzystanie ze strony internetowej

Firma Nu Skin nie może gwarantować i nie gwarantuje, że pliki pobierane ze Strony Internetowej są pozbawione wirusów, koni trojańskich lub innych procedur programów komputerowych, których celem jest uszkodzenie lub zakłócanie działania systemów komputerowych, danych lub informacji osobistych.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich procedur i realizację czynności kontrolnych celem zapewnienia wymaganej dokładności danych wejściowych i wyjściowych oraz zapewniania środków zlokalizowanych poza Stroną Internetową, pozwalających na odtworzenie utraconych danych.

5. Integralność systemu

Nie wolno korzystać z urządzeń, oprogramowania lub procedur zakłócających poprawne działanie Strony Internetowej.  Nie wolno podejmować żadnych działań zakłócających działanie infrastruktury wymaganej do poprawnego działania strony internetowej, włączając w to wysyłanie niechcianych wiadomości poczty elektronicznej (tzw. „spam”).

6. ZAGROŻENIA INTERNETOWE


UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ I INTERNETU.  NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ I AKCEPTUJE, ŻE W CZASIE TRANSMISJI DANYCH DO LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ DANE TE MOGĄ BYĆ ODEBRANE PRZEZ NIEUPOWAŻNIONE STRONY TRZECIE, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYNIKAJĄCE STĄD ZAGROŻENIA.  

7. WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI  

NU SKIN NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ (WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI GWARANCJE PRAW DO WŁASNOŚCI I ICH NIE NARUSZANIA, GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, JEJ TREŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH POPRZEZ TĘ STRONĘ LUB OGÓLNIE W INTERNECIE, ORAZ O ILE NIE ZAZNACZONO WYRAŹNIE NA STRONIE DLA DANEGO PRODUKTU LUB USŁUGI, FIRMA NU SKIN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KOSZTY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POMOCĄ TEJ STRONY.  NIEKTÓRE KRAJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOMNIEMANEJ, WOBEC CZEGO ZAWARTE POWYŻEJ WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ NIE MA W NICH ZASTOSOWANIA.  FIRMA NU SKIN NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA LUB USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI TEŻ ŻE NINIEJSZA STRONA LUB USŁUGI PRACUJĄ W SPOSÓB CIĄGŁY, NIE ZAWIERAJĄ BŁĘDÓW, A BŁĘDY NA STRONIE BĘDĄ USUWANE.  STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ USŁUGI DOSTĘPNE NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE STANU ZASTANEGO.  

8. Przerwy w pracy

Nu Skin planuje okresowe przerwy w pracy w celu wykonania czynności serwisowych oraz w innych celach. Mogą również wystąpić nieplanowane przerwy w pracy.  Nu Skin nie ponosi żądanej odpowiedzialności za skutki spowodowane przez niedostępność Strony Internetowej, utratę danych lub transakcje spowodowane przez planowane lub nieplanowane przerwy w pracy, niezrealizowanie dostawy towarów, niedostarczenie informacji na skutek przerw pracy systemu, przerwy w pracy spowodowane przez dostawców usług sieciowych lub infrastrukturę internetową zewnętrzną w stosunku do Strony Internetowej.  

9. Odszkodowania

Użytkownik wyraża zgodę na wypłacenie odszkodowania, obronę oraz ochronę firmy Nu Skin i jej firmy nadrzędnej, filii, kierownictwa, pracowników oraz agentów przez jakimikolwiek roszczeniami, żądaniami, kosztami, stratami lub szkodami wszelkiego typu (włączając w to opłaty za honoraria prawników), wynikające z (i) używania, nieprawidłowego używania lub nadużywania Strony Internetowej, (ii) korzystania lub zakupu usług i towarów za pośrednictwem strony internetowej, albo (iii) naruszania jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy.  Użytkownik jest zobowiązany do należytej współpracy w celu obrony firmy Nu Skin przed jakimikolwiek roszczeniami.  Firma Nu Skin zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli, na własny koszt, każdej kwestii, która w innych przypadkach może być przedmiotem odszkodowania na rzecz użytkownika. Żadna kwestia nie będzie rozpatrywana przez użytkownika bez pisemnej zgody firmy Nu Skin.  

10. Własność intelektualna

Zawartość niniejszej Strony Internetowej, włączając w to teksty, grafikę, znaki firmowe, nagrania audio, filmy wideo, oprogramowania, fotografie oraz inne informacje („Treść”) jest własnością firmy Nu Skin i/lub jej filii lub partnerów oraz jest chroniona przez federalne i międzynarodowe prawa autorskie, prawa do znaków zastrzeżonych oraz inne przepisy dotyczące ochrony praw autorskich.  Niniejsze prawa obejmują treści we wszystkich formach, na wszystkich nośnikach i technologiach, które już istnieją i które zostaną opracowane w przyszłości.  Można drukować i pobierać fragmenty treści ze strony internetowej wyłącznie na użytek osobisty, niekomercyjny oraz wykorzystywać je w organizacji użytkownika wyłącznie w celach niekomercyjnych lub zgodnie z innymi postanowieniami.  Nie wolno przedrukowywać, publikować, modyfikować lub rozpowszechniać żadnych fragmentów zawartości bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Nu Skin.  Nie wolno i niniejsza umowa nie daje uprawnień do reprodukowania, stosowania technik inżynierii odwrotnej, dekompilowania, modyfikowania, przesyłania, sprzedaży, dystrybucji, licencjonowania lub tworzenia podobnych prac w odniesieniu do niniejszej Strony Internetowej.  Niektóre treści mogą być licencjonowane przez strony trzecie. W sytuacji takiej wszystkie prawa autorskie do takich treści należą do odpowiednich stron trzecich.  Nie wolno usuwać, zmieniać lub modyfikować oznaczeń praw autorskich, znaków handlowych lub innych informacji o prawach autorskich na Stronie Internetowej lub w jej treści.  Wszelkie prawa nieprzyznane jawnie w niniejszej Umowie lub innych zawartych umowach licencyjnych są zastrzeżone przez Nu Skin.  

Żadne postanowienia niniejszego dokumentu nie mogą być traktowane jako uprawniające do jakichkolwiek patentów lub znaków zastrzeżonych Nu Skin albo innych stron trzecich.  Z wyjątkiem postanowień podanych powyżej żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być traktowane jako uprawniające do licencji lub praw autorskich Nu Skin.  

11. Wyłączenia z odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NU SKIN, JAK RÓWNIEŻ JAKAKOLWIEK INNA STRONA BIORĄCA UDZIAŁ W TWORZENIU, PRODUKCJI LUB DYSTRYBUCJI NINIEJSZEJ STRONY NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE CZY CELOWE, UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH LUB INNE STRATY (NAWET JEŻELI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT), WYNIKAJĄCE Z (I) KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY; (II) KOSZTÓW DOSTAWY ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG SPOWODOWANYCH PRZEZ TOWARY, DANE, TREŚCI LUB USŁUGI ZAKUPIONE LUB UZYSKANE ZA POMOCĄ TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY; (III) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB MODYFIKACJI WPROWADZONYCH W CZASIE TRANSMISJI DANYCH; (IV) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA INNYCH STRON TRZECICH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB (V) INNYCH CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ.  PONIŻSZYM UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE NINIEJSZY PARAGRAF DOTYCZY CAŁEJ TREŚCI ORAZ WSZYSTKICH TOWARÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ.  W ŻADNYM WYPADKU SUMARYCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NU SKIN Z TYTUŁU NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ KWOTY ZAPŁACONEJ NA RZECZ NU SKIN, O ILE TAKA PŁATNOŚĆ BYŁA DOKONANA, LUB 50 DOLARÓW AMERYKAŃSKICH, W ZALEŻNOŚCI, KTÓRA Z TYCH SUM JEST MNIEJSZA.  PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH KRAJACH ZABRONIONE JEST OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W KONSEKWENCJI LUB PRZYPADKOWE, W KRAJACH TYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST OGRANICZANA DO NAJMNIEJSZEJ KWOTY DOPUSZCZALNEJ PRZEZ PRAWO.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY DZIAŁA NA KORZYŚĆ FIRMY NU SKIN, JEJ FIRMY NADRZĘDNEJ, FILII ORAZ ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, PRAWNIKÓW I AGENTÓW.  

12. Zobowiązania użytkownika konta

Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej wyraża zgodę na: (i) dostarczenie prawdziwych, dokładnych i aktualnych informacji o sobie i swojej organizacji, wymaganych na Stronie Internetowej, („Informacje do rejestrowania”); oraz (ii) utrzymywanie i aktualizację Informacji do rejestrowania w celu zachowania ich prawdziwości, dokładności i kompletności.  W przypadku podania informacji nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych, albo w przypadku naszych podejrzeń, że podane informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo do usunięcia konta lub usunięcia praw do korzystania ze strony internetowej oraz dostępu do tej Strony Internetowej w przyszłości.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła oraz numeru konta oraz ponosi całą odpowiedzialność za wszystkie działania związane z numerem konta i hasłem.  Użytkownik wyraża zgodę, aby hasło było używane jako atrybut rekordu danych elektronicznych oraz jako jego podpis elektroniczny. Nie wolno zatem ujawniać hasła oraz informacji identyfikujących konto stronom trzecim.  Użytkownik wyraża zgodę na informowanie nas o wszelkich nieautoryzowanych próbach użycia jego hasła lub innych naruszeń bezpieczeństwa.  Nu Skin nie może w jakikolwiek sposób ponosić odpowiedzialności za nieuprawnione zakupy dokonane za pomocą poprawnego hasła.

13. Ceny produktów

Jeżeli produkt posiada nieprawidłową cenę lub informacje na skutek błędu typograficznego, błędnej ceny albo informacji o produkcie, firma Nu Skin posiada prawo odmowy lub anulowania zamówień na produkt z nieprawidłową ceną. Nu Skin ma prawo do odmówienia lub anulowania takich zamówień bez względu na fakt, czy zamówienie zostało potwierdzone oraz czy obciążono kartę kredytową użytkownika.  Jeżeli obciążono już kartę kredytową, a zamówienie zostało anulowane, firma Nu Skin powinna natychmiast przesłać na kartę kredytową kwotę równą kwocie obciążenia.

14. Brak gwarancji na zawartość treści i odsyłacze innych stron internetowych

Wszelkie odsyłacze do innych stron internetowych zamieszczono wyłącznie dla wygody użytkownika Strony Internetowej.  Strona Internetowa może zawierać odsyłacze do innych stron internetowych, ale firma Nu Skin nie zna treści tych stron oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub obrażenia wynikające z takich treści.  Nu Skin nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe, jak również zamieszczone tam informacje, produkty i materiały, a także skutki uzyskane w wyniku korzystania z nich.  W przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z odsyłaczy do takich stron użytkownik ponosi za to całkowitą odpowiedzialność.  

15. Tworzenie odsyłaczy do strony internetowej

Jeżeli użytkownik nie posiada pisemnej zgody Nu Skin, może tworzyć odsyłacz do Strony Internetowej pod warunkiem spełnienia podanych poniżej wymogów: (a) odsyłacz musi być typu tekstowego z wyraźnym oznaczeniem „Nu Skin” lub musi kierować do adresu URL http://www.nuskin.com, a nie do innego miejsca na stronie internetowej; (b) odsyłacz po aktywowaniu przez użytkownika musi wyświetlać stronę na pełnym ekranie, a nie „w ramce”; (c) wygląd, pozycja oraz inne aspekty dotyczące odsyłacza nie mogą zniekształcać lub przekłamywać przekazu nazwy i znaków zastrzeżonych Nu Skin albo tworzyć fałszywego obrazu, że firma Nu Skin jest powiązana z albo jest sponsorem odsyłającej strony internetowej.  Wyrażając taką zgodę, Nu Skin nie rezygnuje z posiadanych praw autorskich, znaków zastrzeżonych, patentów lub innych form własności intelektualnych związanych ze Stroną Internetową.  Nu Skin zastrzega sobie prawo do wycofywania w dowolnej chwili swojej zgody na tworzenie takich odsyłaczy według własnego uznania.  

16. Obowiązujące prawo

Niniejsza umowa oraz dostęp do Strony Internetowej podlegają i zostały sporządzone zgodnie z ustawodawstwem stanu Utah, z wyłączeniem przepisów prawnych oraz postanowień dotyczących praw autorskich, znaków zastrzeżonych i patentów, podlegających prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych.  

17. Sąd rozstrzygający

Niniejszym Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na rozstrzyganie przed sądami stanu Utah oraz sądami Stanów Zjednoczonych zlokalizowanymi w stanie Utah wszelkich sporów dotyczących korzystania z niniejszej Strony Internetowej, zakupu towarów albo usług za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej (wyraża też zgodę na niewystępowanie na drogę sądową w związku z powyższymi kwestiami w innych sądach od określonych powyżej).  Niniejszym Użytkownik bezwarunkowo zrzeka się wszelkich praw sprzeciwu do rozstrzygania takich sporów w sądach stanu Utah oraz wysuwania roszczeń w jakichkolwiek sądach stanu Utah, że spór jest rozstrzygany przez nieodpowiedni sąd.  

18. Użytkownicy międzynarodowi
 
 Nu Skin nie gwarantuje, że treść jest odpowiednia i może być pobierana poza Stanami Zjednoczonymi.  Dostęp do treści w niektórych krajach lub z pewnych przyczyn może być nielegalny.  W przypadku korzystania ze Strony Internetowej poza terenem Stanów Zjednoczonych Użytkownik działa na własne ryzyko oraz ponosi odpowiedzialność za postępowanie zgodnie z prawem obowiązującego go ustawodawstwa, bez naruszania postanowień sekcji 16 i 17 powyżej.

19. Informacje zwrotne od użytkownika

W przypadku wysyłania przez Użytkownika informacji zwrotnych do firmy Nu Skin, takich jak odpowiedzi, opinie, komentarze czy sugestie dotyczące treści jakichkolwiek dokumentów Nu Skin, Strony Internetowej lub usług Nu Skin, informacje takie nie będą traktowane jako poufne, a firma Nu Skin nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za takie informacje i może je swobodnie reprodukować, korzystać z nich, ujawniać je i udostępniać innym stronom bez żadnych ograniczeń.  Nu Skin może bez żadnych ograniczeń korzystać z wszystkich pomysłów, idei, wiedzy oraz technik zawartych w takich informacjach w jakimkolwiek celu, włączając w to między innymi opracowywanie, produkcję oraz marketing produktów zawierających takie informacje.  

20. Akceptowalne i zgodne z prawem używanie Strony Internetowej

Wszystkie informacje dostarczane do Nu Skin w związku z korzystaniem z niniejszej Strony Internetowej:  (a) nie mogą być fałszywe, niedokładne lub mylne; (b) nie mogą być obsceniczne lub obrażające;(c) nie mogą zawierać wirusów, koni trojańskich lub innych procedur programowych, których celem jest uszkodzenie albo przekłamanie działania jakiegokolwiek systemu, danych lub danych osobowych; (d) nie mogą naruszać jakichkolwiek praw autorskich stron trzecich, patentów, znaków zastrzeżonych, tajemnic handlowych lub innych praw chronionych o charakterze publicznym lub prywatnym; (e) nie mogą zniekształcać, fałszować, grozić niezgodnie z prawem lub nękać i (f) nie mogą tworzyć zobowiązań dla firmy Nu Skin ani powodować utraty usług dostawców usług internetowych lub innych dostawców.  Wysyłający informacje na niniejszą Stronę Internetową lub w inny sposób do firmy Nu Skin ponosi odpowiedzialność za przesyłane treści i informacje, włączając w to ich prawdziwość oraz dokładność.  Niniejsza Strona Internetowa jest udostępniana jako usługa dla odwiedzających.  Nu Skin zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania treści niniejszej Strony Internetowej w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny bez powiadamiania kogokolwiek.  

21. Oddzielność postanowień

Jeżeli jedna lub więcej części niniejszej Umowy będzie z jakiegokolwiek powodu nieważna, nielegalna lub niemożliwa do wdrożenia, taki brak ważności, nielegalność lub brak możliwości wdrożenia nie mają wpływu na inne postanowienia niniejszej Umowy.  

22. Nagłówki

Nagłówki zastosowano w niniejszej Umowie wyłącznie w celu ułatwienia korzystania z niej i nie mogą być traktowane jako pomoc w interpretacji niniejszej Umowy.  

23. Brak możliwości zrzekania się

Jakiekolwiek opóźnienie lub brak reakcji Użytkownika lub firmy Nu Skin na niewywiązywanie się z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie ma wpływu na prawa Użytkownika lub firmy Nu Skin do korzystania z takich uprawnień w przyszłości.  Żadne opóźnienie lub brak reakcji Użytkownika albo firmy Nu Skin nie może być traktowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego dokumentu.  

24. Cała Umowa, aktualizacje oraz modyfikacje

Niniejsza Umowa oraz wszystkie wymieniane w niej wyraźnie dokumenty stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Nu Skin.  Nu Skin ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie zmian lub modyfikacji niniejszej Umowy oraz innych wymienianych w niej dokumentów poprzez umieszczenie ich na Stronie Internetowej.  Wszelkie zmiany i modyfikacje wchodzą w życie po ich umieszczeniu na Stronie.  Kontynuowanie korzystania ze Strony Internetowej oznacza wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia i warunki.  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy należy skontaktować się za pomocą adresu: privacy@nuskin.com   

25. Przekazywanie

Użytkownik nie ma prawa do przekazywania swoich praw lub przeniesienia odpowiedzialności bez otrzymania pisemnej zgody firmy Nu Skin, za wyjątkiem sytuacji związanych ze sprzedażą swojej działalności albo całości lub części posiadanych aktywów.  Nu Skin może w dowolnym czasie przekazać swoje prawa lub przenieść swoje zobowiązania bez powiadamiania Użytkownika.  

26. Prawa stron trzecich

Żadna osoba ani strona nieobjęta niniejszą Umową nie jest jej beneficjentem ani nie ma praw do korzystania z postanowień niniejszej Umowy.  

27. Odmowa dostępu

Nu Skin może natychmiast wystosować ostrzeżenie, zawiesić lub przerwać dostęp do Strony Internetowej, jeżeli nie jest w stanie zweryfikować lub autoryzować dostarczonych przez Użytkownika informacji lub z jakiejkolwiek innej, wybranej przyczyny.  W celu usunięcia konta należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 1-800-487-1000.  

28. Polityka dotycząca naruszania prawa autorskich oraz wyznaczania reprezentanta praw autorskich

Polityka Nu Skin dotycząca naruszania praw autorskich oraz wyznaczania reprezentanta praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) została przedstawiona poniżej:

UWAGA O PRAWACH AUTORSKICH NU SKIN

Firma Nu Skin oraz jej filie i spółki zależne („Nu Skin”) przestrzegają praw autorskich stron trzecich oraz wymagają tego samego od użytkowników Strony Internetowej.  Nu Skin może w odpowiednich sytuacjach po samodzielnym podjęciu takiej decyzji usunąć lub zablokować odstęp do materiałów na Stronie Internetowej, które naruszają prawa autorskie innych stron.  Nu Skin może również samodzielnie usunąć lub zablokować odsyłacze do lokalizacji internetowych, które naruszają prawa autorskie.  

W przypadku stwierdzenia, że prace Użytkownika zostały wykorzystane na Stronie Internetowej w sposób powodujący naruszenie praw autorskich, należy pisemnie powiadomić Nu Skin o tym fakcie.  Uwaga taka powinna zawierać następujące informacje: 

• Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich. 
• Opis materiałów, do których prawa autorskie zostały naruszone, włączając w to kopię materiałów lub strony internetowej, gdzie takie materiały się znajdują. 
• Opis miejsca na Stronie Internetowej, gdzie znajdują się materiały naruszające prawa autorskie, albo odsyłacz do innej strony internetowej zawierającej materiał naruszający prawa autorskie. 
• Nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika. 
• Oświadczenie Użytkownika, że sposób wykorzystania tych materiałów nie został autoryzowany przez właściciela praw autorskich.  
• Oświadczenie Użytkownika o rzetelności podanych informacji, potwierdzającej posiadanie praw autorskich lub upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.  

Przedstawicielem firmy Nu Skin ds. roszczeń dotyczących praw autorskich na Stronie Internetowej jest Larry Bianucci, Esquire, którego dane kontaktowe są następujące:  

Poczta tradycyjna:
 Nu Skin International, Inc.
 75 West Center Street
Provo, UT  84601

 E-mail:
 lrbianuc@nuskin.com

Telefon:
 (801) 345-3800

Copyright © 2010 Nu Skin. Wszelkie prawa zastrzeżone.