Er du der stadig?

FORTSÆT

Brugeraftale for Nu Skins hjemmeside

Brugeraftale for Nu Skins hjemmeside

1. Accept af vilkårene

Nu Skin International Inc. ("Nu Skin" eller "vi", "os", "vores") giver adgang til Nu Skins hjemmeside under www.nuskin.com ("hjemmesiden"), under forudsætning af at du accepterer denne brugeraftale for Nu Skins hjemmeside ("aftale").  Nu Skin kan opdatere denne aftale fra tid til anden uden forudgående varsel.  Vi opfordrer dig til at gennemlæse denne aftale med jævne mellemrum for opdateringer eller ændringer.

Ved at gå ind på, browse, frame, anvende og/eller linke til hjemmesiden, bliver du en bruger (defineret heri i afsnit 2) og accepterer at være bundet af bestemmelserne i denne aftale.  Denne aftale blev senest revideret den 27. januar 2004.  Når du bruger en bestemt funktion på hjemmesiden kan du også være underlagt retningslinjer, regler, servicevilkår, politikker for acceptabel anvendelse, fortrolighedspolitik eller andre kontraktlige bestemmelser som anført.  I tilfælde af en konflikt mellem nogen anden aftale, regel, politik eller servicevilkår og denne aftale vil bestemmelserne i denne aftale være gældende.  Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugeraftalen, bedes du kontakte Nu Skin via e-mail til lrbianuc@nuskin.com før du bruger hjemmesiden.

2. Brugertyper

Enhver person der går ind på, browser, eller på anden måde bruger hjemmesiden, enten manuelt eller via en automatiseret enhed eller program, anses for at være en "bruger" i henhold til denne aftale.  

3. Fortrolighedspolitik

Du accepterer, at du har læst og forstået indholdet af Nu Skins fortrolighedspolitik, som findes under http://www.nuskin.com/nuskin/en_US/corporate/legal.html, og som er indarbejdet ved henvisning i denne aftale, som om den blev anført i sin helhed heri.4. Brug af hjemmesiden

Du accepterer, at Nu Skin ikke kan og ikke vil garantere eller sikre, at de filer, der kan downloades fra hjemmesiden, vil være fri for infektion eller viruser, orme, trojanere, tidsindstillede bomber, cancelbots eller andre computerprogrammer, der er beregnede til at skade, forstyrre, skjult opfange eller ekspropriere systemer, data eller personlige oplysninger.  Du er ansvarlig for at oprette tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter, der opfylder dine særlige krav til nøjagtigheden af datainput og -output, og for at opretholde et middel uden for hjemmesiden til gendannelse af mistede data.

5. Systemintegritet

Du må ikke bruge udstyr, software eller programmer, der forstyrrer den normale drift af hjemmesiden.  Du må ikke foretage nogen handling, som pålægger en urimelig byrde på den infrastruktur, der understøtter den effektive drift af hjemmesiden, herunder - men ikke begrænset til - uopfordrede e-mails (dvs. "Spam").

6. RISIKO; BRUG AF INTERNETTET

DU TAGER DET FULDE ANSVAR OG BÆRER DEN FULDE RISIKO FOR DIN BRUG AF HJEMMESIDEN OG INTERNETTET.  DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT ALLE UPLOADS ELLER TRANSMISSIONER DU FORETAGER KAN BLIVE OPFANGET OG ANVENDT AF EN UAUTORISERET TREDJEMAND, OG AT DU BÆRER DEN FULDE RISIKO I FORBINDELSE HERMED.  

7. INGEN GARANTIER  

NU SKIN AFGIVER IKKE NOGEN FORM FOR EKSPLICITTE ELLER IMPLICITTE GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER PÅTEGNINGER (HERUNDER - MEN IKKE BEGRÆNSET TIL - GARANTI FOR TITEL ELLER IKKE-KRÆNKELSE, ELLER STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN TIL HJEMMESIDEN, HJEMMESIDENS INDHOLD, ENHVER VARE ELLER TJENESTEYDELSE, DER LEVERES GENNEM HJEMMESIDEN ELLER PÅ INTERNETTET GENERELT, MEDMINDRE DET SPECIFIKT ER ANGIVET PÅ HJEMMSIDEN FOR ET BESTEMT PRODUKT ELLER TJENESTEYDELSE, OG NU SKIN ER IKKE ANSVARLIG FOR OMKOSTNINGER ELLER SKADER, SOM OPSTÅR SOM ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF TRANSAKTIONER. DER INDGÅS GENNEM HJEMMESIDEN.  NOGLE STATER TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF STILTIENDE GARANTIER, SÅ DEN OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.  NU SKIN GARANTERER IKKE, AT HJEMMSIDEN ELLER TJENESTERNE IMØDEKOMMER BRUGERNES KRAV, ELLER AT HJEMMESIDEN ELLER TJENESTERNE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL PÅ HJEMMESIDEN VIL BLIVE RETTET.  HJEMMESIDEN SAMT INDHOLD OG TJENESTER, DER TILBYDES PÅ HJEMMESIDEN, LEVERES "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIGT".  

8. Systemnedbrud

Nu Skin planlægger periodisk afbrydelse af systemet til vedligeholdelse og andre formål. Uforudsete systemnedbrud kan også forekomme.  Nu Skin påtager sig intet ansvar for den deraf følgende manglende tilgængelighed af hjemmesiden eller for tab af data eller transaktioner som følge af planlagte eller uforudsete systemnedbrud eller deraf følgende forsinkelse, fejllevering eller manglende levering af oplysninger, som forårsages af disse systemnedbrud, handlinger fra tredjemands side eller andre nedbrud hos webhost-udbydere eller af internettets infrastruktur og på netværk uden for hjemmesiden.  

9. Skadesløshed

Du accepterer at forsvare og holde Nu Skin og dets moderselskab, datterselskaber, søsterselskaber bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse i forbindelse med ethvert krav, erstatningskrav, sagsanlæg, omkostninger, ansvar, tab og skader af enhver art (herunder faktiske advokatgebyrer), som opstår som følge af (i) din brug eller misbrug af hjemmesiden, (ii) din brug eller køb af tjenesteydelser eller varer, der leveres gennem hjemmesiden eller ( iii) din overtrædelse af bestemmelserne i denne aftale.  Du skal samarbejde til en sådan grad, som med rimelighed kan påkræves, i forbindelse med Nu Skins forsvar mod ethvert krav.  Nu Skin forbeholder sig ret til for egen regning, at påtage sig det fulde forsvar og kontrol over enhver sag, der ellers ville være underlagt skadesløsholdelse fra din side, og du må under ingen omstændigheder indgå forlig i en sag uden skriftlig tilladelse fra Nu Skin.  

10. Intellektuel ejendom

Hjemmesidens indhold, såsom tekst, grafik, logoer, lydklip, video, fotografier, software og andre oplysninger ("indholdet") tilhører Nu Skin og/eller dets datterselskaber eller partnere, og er beskyttet af føderal og international ophavsret og varemærkelovgivning, eller andre ejendomsrettigheder.  Disse rettigheder er beskyttet i alle former, medier og teknologier, som eksisterer på nuværende tidspunkt eller udvikles herefter.  Du må udelukkende udskrive og downloade dele af materialet fra de forskellige områder af hjemmesiden til personlig, ikke-kommerciel brug eller ikke-kommerciel brug i din organisation eller som ellers tilladt.  Ingen del af indholdet må genoptrykkes, genudgives, ændres eller distribueres i nogen form uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Nu Skin.  Du må ikke - og denne aftale giver dig ikke tilladelse til at - reproducere, rekonstruere, dekompilere, demontere, modificere, overføre, sælge, distribuere, give licens til eller skabe afledte værker i forbindelse med hjemmesiden.  Visse indhold kan være licenseret fra tredjeparter, og alle sådanne tredjepartsindhold og alle intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til indholdet tilhører de respektive tredjeparter.  Du må ikke fjerne, ændre eller modificere henvisninger til ophavsret, varemærker eller anden intellektuel ejendom eller anden ejendomsretlig henvisning eller mærkning på hjemmesiden eller i dens indhold.  Alle rettigheder som ikke udtrykkeligt overdrages af denne aftale eller andre gældende slutbrugerlicensaftaler forbeholdes Nu Skin.  

Intet heri skal opfattes som tildeling på baggrund af underforståelse eller forventning eller andre licenser eller rettigheder under et patent eller varemærke tilhørende Nu Skin eller en tredjepart.  Medmindre det udtrykkeligt er fastsat ovenfor, er der intet heri der skal fortolkes som en tildeling af licens eller rettigheder under nogen Nu Skin ophavsret.  

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER NU SKIN ELLER EN ANDEN PART, DER ER MED TIL AT SKABE, PRODUCERE, ELLER DISTRIBUERE HJEMMESIDEN, ERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM VI ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), DER SKYLDES (I) BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN (II) OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED INDKØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -TJENESTER SOM FØLGE AF VARER, DATA, INDHOLD ELLER TJENESTER INDKØBT ELLER ERHVERVET ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM ELLER FRA HJEMMESIDEN (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA (IV) TREDJEMANDS ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD PÅ HJEMMESIDEN ELLER (V) ALLE ANDRE SPØRGSMÅL MED RELATION TIL HJEMMESIDEN.  DU ANERKENDER HERMED, AT DENNE PARAGRAF FINDER ANVENDELSE PÅ INDHOLD, VARER OG TJENESTER, DER STILLES TIL RÅDIGHED GENNEM HJEMMESIDEN.  UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL NU SKINS SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR, OVERSTIGE DET LAVESTE EVENTUELLE BETALTE GEBYR TIL NU SKIN FOR BRUG AF HJEMMESIDEN ELLER 50 DOLLARS.  DA NOGLE STATER IKKE TILLADER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, VIL ANSVARET I DISSE STATER VÆRE BEGRÆNSET TIL DET MINDSTE BELØB TILLADT VED LOV.  DE BEGRÆNSNINGER AF ERSTATNINGSANSVARET, DER ER FASTSAT I DENNE AFTALE, GÆLDER FOR NU SKIN, VORES MODERSELSKAB, DATTERSELSKABER, SØSTERSELSKABER, OG ALLE VORES RESPEKTIVE BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE, ADVOKATER OG AGENTER.  

12. Dine kontoforpligtelser

I forbindelse med din brug af hjemmesiden accepterer du: (I) at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv eller din organisation som foranlediget af hjemmesiden ("tilmeldingsoplysninger") og (ii) vedligeholde og opdatere tilmeldingsoplysningerne, så de fortsat er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige.  Hvis brugeren giver oplysninger, som er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, eller hvis vi har rimelig grund til at formode, at oplysningerne er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, kan vi suspendere eller opsige din konto og afvise at tillade din fortsatte brug af hjemmsiden og fremtidig adgang til hjemmesiden.  Du er ansvarlig for at sikre fortroligheden af din adgangskode og kontonummer, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres med dit kontonummer og adgangskode.  Du accepterer, at din adgangskode kan bruges til at tildele en elektronisk konto og elektronisk signatur til dig. Derfor må du ikke videregive dine adgangskoder eller konto-identifikationsoplysninger til tredjemand.  Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller andre brud på sikkerheden.  Nu Skin kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for eller hæfte for svigagtige køb, der er lavet ved hjælp af din kompromitterede adgangskode.

13. Prissætning

I tilfælde af at et produkt er opført til en forkert pris eller med ukorrekte oplysninger grundet typografiske fejl eller fejl i prissætning eller produktinformation, har Nu Skin ret til at afvise eller annullere ordrer på det produkt, der er anført til den forkerte pris. Nu Skin har ret til at afvise eller annullere sådanne ordrer, uanset om ordren er blevet bekræftet, eller brugerens kreditkort er blevet debiteret.  Hvis dit kreditkort allerede er blevet debiteret for købet, og din ordre annulleres, vil Nu Skin straks udstede en kreditnota på din kreditkortkonto lig med debiteringsbeløbet.

14. Ingen godkendelse af indhold og links til andre hjemmesider

Eventuelle link til andre hjemmesider er blot angivet som en service til brugerne af denne hjemmeside.  Denne hjemmeside kan indeholde link eller henvisninger til andre hjemmesider, men Nu Skin har ikke gennemset alle disse hjemmesider, har intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider og er ikke ansvarlig for skader eller personskader som følge af et sådant indhold.  Nu Skin godkender ikke eller repræsenterer ikke disse hjemmesider, eller nogen information eller andre produkter eller materialer, der findes der, eller nogen resultater, der kan hentes ved at bruge dem.  Hvis du beslutter dig for at gå ind på nogen af de hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside, gør du det på eget ansvar.  

15. Link på andre hjemmesider

Medmindre en bruger har en gældende skriftlig aftale med Nu Skin, hvor der står noget andet, må en bruger kun oprette et hyperlink til hjemmesiden på en anden hjemmeside, hvis brugeren overholder følgende: (A) linket skal være et link, der kun består af tekst, som er tydeligt markeret Nu Skin", eller linket skal henvise til webadressen http://www.nuskin.com" og ikke til andre sider på hjemmesiden (c) linket skal - når det aktiveres af en bruger- vise hjemmesiden i fuld skærm og ikke i en ramme på den hjemmeside, hvor linket findes og (d) udseendet, placeringen og andre aspekter af linket må ikke være af en sådan art, at det skader eller formindsker den goodwill, der er forbundet med Nu Skins navn og varemærker, eller give et forkert indtryk af at Nu Skin er forbundet med eller er en sponsor af de hjemmeside, hvor linket findes.  Ved at give dette samtykke, opgiver Nu Skin ikke sit ejerskab eller rettigheder i forbindelse med varemærker, ophavsrettigheder, patenter eller andre former for intellektuel ejendomsret i forbindelse med hjemmesiden.  Nu Skin forbeholder sig ret til at tilbagekalde sit samtykke til ethvert link til enhver tid efter eget skøn.  

16. Gældende lov

Denne aftale og adgang til hjemmesiden er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Utah, med undtagelse af virksomhedens valg af lovregler og spørgsmål, der vedrører ophavsrettigheder, varemærker og patenter under amerikansk føderal lovgivning.  

17. Valg af forum

Du giver hermed uigenkaldeligt og ubetinget samtykke til at underkaste dig domstolenes jurisdiktion i staten Utah og USA, beliggende i Utah, i forbindelse med eventuelle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med brug af hjemmesiden eller køb af tjenester via hjemmesiden (og accepterer ikke at anlægge sag i forbindelse hermed, undtagen ved de nævnte domstole).  Du giver hermed uigenkaldeligt og ubetinget afkald på alle indvendinger mod valget af jurisdiktion for sådanne sager i domstolene i staten Utah og accepterer ikke at påberåbe dig eller påstå i nogen domstol i staten Utah, at sådanne retssager, som er anlagt derved, er blevet anlagt i et upassende forum.  

18. Internationale brugere
 
 Nu Skin hævder ikke at indholdet er hensigtsmæssigt eller kan downloades uden for USA.  Adgang til indholdet kan være ulovligt i bestemte lande eller for bestemte personer.  Hvis du åbner hjemmesiden i lande uden for USA, gør du det på eget ansvar, og du er ansvarlig for at overholde lovene i din jurisdiktion, uafhængigt af afsnit 16 og 17 herover.

19. Brugerfeedback

Skulle nogen bruger henvende sig til Nu Skin med oplysninger, herunder feedback, såsom spørgsmål, anmodninger, udtalelser, kommentarer, forslag eller lignende med hensyn til indholdet af eventuelle Nu Skin dokumenter, hjemmesiden eller Nu Skin tjenesteydelser, vil disse oplysninger blive anset for at være ikke-fortrolige, og Nu Skin har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger og kan frit gengive, bruge, videregive og distribuere oplysningerne til andre uden begrænsning.  Det står Nu Skin frit at bruge alle ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådanne oplysninger til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter ved at indarbejde sådanne oplysninger.  

20. Acceptabel og lovlig brug af hjemmesiden

Oplysninger, der gives til Nu Skin i forbindelse med brug af hjemmesiden:  (A) må ikke være usande, upræcise eller vildledende, (b) må ikke være anstødelige eller usømmelige (c) må ikke indeholde nogen form viruser, trojanere, orme, tidsindstillede bomber, cancelbots eller andre computerprogrammering, der er beregnet til at skade, forstyrre, skjult opfange eller ekspropriere systemer, data eller personlige oplysninger (d) må ikke krænke nogen tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmeligheder eller andre immaterielle rettigheder eller retten til offentliggørelse eller privatlivets fred (e) må ikke være ærekrænkende, truende eller chikanerende og (f) må ikke skabe erstatningsansvar for Nu Skin eller forårsage, at vi mister vores internetudbyderes eller andre leverandørers tjenester.  Afsenderen af eventuelle meddelelser til denne hjemmeside eller på anden måde til Nu Skin er ansvarlig for indholdet og oplysningerne deri, herunder dets sandfærdighed og nøjagtighed.  Denne hjemmeside leveres som en service til dens besøgere.  Nu Skin forbeholder sig ret til at slette, ændre eller supplere indholdet på denne hjemmeside til enhver tid uanset årsag og uden varsel.  

21. Adskillelse

I tilfælde af at en eller flere dele af denne aftale, uanset årsag, anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i en hvilken som helst henseende, skal sådan gyldighed, ulovlighed eller mangel på håndhævelse, ikke berøre andre bestemmelser indeholdt i denne aftale.  

22. Overskrifter

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, tjener udelukkende til referenceformål og må ikke bruges som en hjælp i fortolkningen af denne aftale.  

23. Ingen fritagelse

Enhver forsinkelse eller undladelse fra din eller Nu Skins side, til enhver tid, i forbindelse med opkrævning af opfyldelse af en bestemmelse i denne aftale, vil på ingen måde påvirke din eller Nu Skins ret til på et senere tidspunkt at håndhæve en sådan bestemmelse.  Ingen forsinkelse eller undladelse fra din eller Nu Skins side til udøvelse af en hvilken som helst rettighed i denne aftale, vil udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller andre rettigheder i aftalen.  

24. Hele aftalen, opdateringer og ændringer

Denne aftale og eventuelle dokumenter, der udtrykkeligt er indarbejdet ved henvisning udgør hele aftalen mellem Nu Skin og dig i forbindelse med genstanden for aftalen.  Efter eget skøn kan Nu Skin til enhver tid ved opslag på hjemmesiden ensidigt ændre eller udvidde denne aftale eller andre dokumenter, der henvises til heri.  Enhver ændrede eller modificerede vilkår træder i kraft i forbindelse med opslaget.  Fortsat brug af hjemmesiden udgør accept af ethvert ændret vilkår og betingelse.  Hvis du har spørgsmål i forbindelse med denne aftale, så bedes du kontakte os på privacy@nuskin.com.   

25. Overdragelse

Du kan ikke overdrage dine rettigheder eller uddelegere dine ansvarsområder i henhold til aftalen uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Nu Skin, undtagen i henhold til salg af din forretning, eller alle eller hovedparten af dens aktiver.  Nu Skin kan til enhver tid overdrage sine rettigheder eller uddelegere sine forpligtelser i henhold til aftalen uden varsel til dig.  

26. Tredjemands rettigheder

Ingen person, der ikke er en part i denne aftale, er beregnet til at blive begunstiget i henhold til denne aftale, og ingen person der ikke er part i denne aftale, har nogen ret til at håndhæve vilkårene i denne aftalen.  

27. Opsigelse

Nu Skin kan øjeblikkeligt udstede en advarsel, suspendere eller opsige din adgang til hjemmesiden eller for overtrædelse af denne aftale (eller enhver anden aftale eller politik, der er indarbejdet ved henvisning heri), eller hvis vi ikke er i stand at verificere eller bekræfte ægtheden af de oplysninger, du giver til os, eller af en hvilken som helst anden grund efter vores skøn.  Du kan opsige din konto ved at kontakte os på 1-800-487-1000.  

28. Politik med hensyn til krænkelse af ophavsretten og udpegning af en ophavsrettighedsagent

Nu Skins politik med hensyn til krænkelse af ophavsretten og Nu Skins udpegede agent til modtagelse af påstand om krænkelse af ophavsrettigheder i henhold til Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) er anført herunder:NU SKIN OPRETHAVSMEDDELELSE

Nu Skin og dets affilierede selskaber og datterselskaber ("Nu Skin") respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder og kræver at dem, der besøger vores hjemmeside, gør det samme.  Nu Skin kan under de rette omstændigheder og efter eget skøn, fjerne eller deaktivere adgangen til materiale på sin hjemmeside, der krænker andres ophavsrettigheder.  Nu Skin kan også efter eget skøn, fjerne eller deaktivere link eller henvisninger til et websted, der indeholder krænkende materiale eller krænkende adfærd.  

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet brugt på vores hjemmeside på en måde, der udgør en ophavsretlig krænkelse, bedes du skriftligt meddele det til Nu Skins ophavsrettighedsagent.  Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger: 

• En elektronisk eller fysisk underskift fra en person autoriseret til at handle på vegne af ejeren af den angiveligt krænkede ophavsret 
• En beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som du mener er blevet krænket, herunder en kopi af det ophavsretligt beskyttede arbejde eller webside-adressen, hvor det ophavsretligt beskyttede værk kan findes 
• Identifikation af stedet på vores hjemmeside, hvor det materiale befinder sig, som du mener er blevet krænket, eller linket eller henvisningen til en anden hjemmeside, der indeholder det materiale, du hævder er blevet krænket 
• Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse 
• En erklæring fra dig om at du oprigtigt tror, at den omstridte brug af materialet ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, agenten for indehaveren af ophavsretten eller lovgivning og 
• En retligt bindende erklæring fra dig om, at oplysningerne i denne meddelelse er korrekte, og at du er indehaveren af ophavsretten af materialet, der angiveligt er blevet krænket eller bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten.  

Nu Skins ophavsrettighedsagent for meddelelse af påstande om krænkelse af ophavsret på denne hjemmeside er Larry Bianucci, Esquire, der kan kontaktes som følger:  

Via mail:
 Nu Skin International, Inc.
 75 West Center Street
Provo, UT  84601

 E-mail:
 lrbianuc@nuskin.com

Telefon:
 (801) 345-3800

(801) 345-3899 Ophavsret © 2010 Nu Skin. Alle rettigheder forbeholdes.