Galvanic Spa Awards

award-banner-2

Các Giải Thưởng và sự Công Nhận dành cho sản phẩm

ageLOC Galvanic Spa

  • ageLOC Galvanic Spa System II được công nhận với giải thưởng Sản Phẩm Tốt Nhất của Bang Utah: Giải Thưởng dành cho Sản phẩm chăm sóc cá nhân. Giải thưởng Sản Phẩm Tốt Nhất của Bang Utah công nhận các doanh nghiệp và sản phẩm nổi bật của bang.
  • ageLOC Galvanic Spa giành giải thưởng Sản phẩm hoặc Thiết bị sử dụng tại nhà tốt nhất năm 2015.
my face award

ageLOC Galvanic Spa System II của Nu Skin đạt giải thưởng MyFaceMyBody Awards 2014 năm 2014 dành cho Thiết bị hoặc Sản Phẩm sử dụng tại Nhà Tốt Nhất

Best in biz

ageLOC Galvanic Body Spa đạt giải đồng Best of Biz năm 2012 trong hạng mục Sản Phẩm Mới Tốt Nhất của Năm

Beauty award

ageLOC Galvanic Spa đạt giải thưởng Pure Beauty Awards dành cho Thiết bị hoặc Sản phẩm Sử Dụng Tại Nhà Tốt Nhất năm 2015