Quy Trình và Thủ Tục

Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!
Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!

Các Chính Sách và Quy Trình Khác theo quy định của nghị định 40/2018/NĐ-CP sẽ được cập nhật sau khi được chấp thuận của bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các quy trình sau:

 

1.Các quy trình, thủ tục về ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp, cấp Thẻ thành viên, đặt hàng, thanh toán, giao nhận hàng, gửi lại hàng, mua lại hàng hóa và trả lại tiền, giải quyết khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp, chấm dứt và thanh lý hợp đồng;

2.Quy trình, địa điểm bảo hành, đổi, trả hàng hóa và dịch vụ hậu mãi;

3.Thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

4.Việc xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng và thu hồi hiệu lực Thẻ thành viên đối với người tham gia bán hàng đa cấp.