Chi tiết chương trình LOYALTY

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

CHƯƠNG TRÌNH AGELOC ME LOYALTY 6 THÁNG

BƯỚC 1: MUA BỘ SẢN PHẨM AGELOC ME LOYALTY STARTER
BƯỚC 2: MUA BỘ AGELOC ME CUSTOM THEO CHƯƠNG TRÌNH ADR TRONG VÒNG ÍT NHẤT 5 THÁNG
BƯỚC 3: NHẬN 150 ĐIỂM THƯỞNG ADR CỦA CHƯƠNG TRÌNH AGELOC ME LOYALTY

Bằng cách mua bộ sản phẩm ageLOC Me Loyalty, bạn sẽ được giảm giá hơn 20% của bộ ageLOC Me Starter. Với gói sản phẩm giảm giá này, bạn đồng ý mua bộ ageLOC Me Custom trong vòng ít nhất 5 tháng. Sau 5 tháng trung thành mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được 150 điểm ADR - điều này tương tự như bạn sẽ có được một thiết bị ageLOC Me miễn phí.

 

Chúng tôi biết bạn sẽ yêu thích những kết quả mà bạn nhìn thấy qua gương sau khi sử dụng những sản phẩm ageLOC của chúng tôi. Thực ra, chúng tôi rất tự tin đảm bảo bạn sẽ thấy kết quả trong vòng 90 ngày kể từ khi sử dụng các sản phẩm theo hướng dẫn. Để nhận khoản tiền hoàn lại theo chương trình Bảo đảm ageLOC, bạn phải tuân theo các quy tắc của chương trình Bảo đảm này.

 

NHỮNG QUY TẮC:

1. Để tham gia chương trình, bạn phải mau gói sản phẩm ageLOC Me. Tiếp theo hãy thực hiện phần thẩm định da ageLOC Me và sử dụng mã tùy chọn của bạn để bắt đầu đặt hàng bộ ageLOC Me Custom bằng chương trình ADR để được nhận hàng tự động những tháng kế tiếp.

 

2. Để nhận được những điểm thưởng, đơn hàng của những bộ ageLOC Me Custom phải được gửi ra mỗi tháng. Nếu trong vòng 2 tháng liên tiếp mà đơn hàng bộ ageLOC Me custom không được gửi ra sẽ dẫn đến việc không đủ điều kiện để nhận điểm ADR của chương trình ageLOC Me Loyalty.

 

3. Nếu gói sản phẩm ageLOC Me Starter hoặc những bộ ageLOC Me Custom mỗi tháng  bị trả lại thì những điểm thưởng của chương trình ageLOC Me Loyalty sẽ không được trao, và/hoặc sẽ được nợ lại trong tài khoản của bạn. Những điểm thưởng của chương trình ageLOC Me Loyalty sẽ chỉ được trao một lần duy nhất cho mỗi tài khoản.

 

4. Bằng cách tham gia vào Chương trình ageLOC Me Loyalty, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các quy tắc, điều khoản và điều kiện của chương trình.

 

5. Việc mua bất kỳ gói ageLOC Me nào sẽ giúp bạn đủ điều kiện cho chương trình.

 

01010284 – ageLOC Me Starter Package (US)

01129993 – ageLOC Me Loyalty Package US

02010284 – ageLOC Me Starter Package (CA)

02129993 – ageLOC Me Loyalty Package CA

23129894 – ageLOC Me Starter Package (AR)

23129993 – ageLOC Me Loyalty Package

08129894 – ageLOC Me Starter Package (MX)

08129993 – ageLOC Me Loyalty Package

50129894 – ageLOC Me Starter Package (CO)

50129993 – ageLOC Me Loyalty Package (CO)

                              

6. Những  ADR của bộ ageLOC Me Custom từ tháng 1 năm 2017 sẽ được tính vào các Điểm Thưởng ageLOC Me Loyalty.

 

01010000 – ageLOC Me Custom Product Set (US)

01001643 – ageLOC Me Reference Set (US)

01011000 – ageLOC Me CORE (US)

02010000 – ageLOC Me Custom Product Set (CA)

02001643 – ageLOC Me Reference Set (CA)

02011000 – ageLOC Me CORE (CA)

23010000 – ageLOC Me Custom Product Set (AR)

23001643 – ageLOC Me Reference Set (AR)

23011000 – ageLOC Me CORE (AR)

08010000 – ageLOC Me Custom Product Set (MX)

08001643 – ageLOC Me Reference Set (MX)

08011000 – ageLOC Me CORE (MX)

50010000 – ageLOC Me Custom Product Set (CO)

50001643 – ageLOC Me Reference Set (CO)

50011000 – ageLOC Me CORE (CO)

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG:

1) Hãy nhớ rằng tất cả việc mua sản phẩm là tùy ý, và việc mua gói sản phẩm này không phải là một yêu cầu để trở thành một nhà phân phối Nu Skin. Không có tiền thưởng trả cho sự tuyển dụng. Tất cả tiền thưởng chỉ được thanh toán khi sản phẩm được bán.

 

2) Nu Skin có quyền thay đổi giá của bộ ageLOC Me Custom bất kỳ lúc nào.

 

3) Nu Skin có quyền giữ lại chấp thuận cuối cùng của bất kỳ và tất cả các phần thưởng của chương trình cho đến khi xác nhận việc tuân thủ Thỏa thuận Nhà phân phối của bạn, Chính sách Trả thưởng và Quy định và Thủ tục (gọi chung là "Hợp đồng") và với các quy tắc, điều khoản và điều kiện Của chương trình này. Nu Skin bảo lưu quyền, theo ý riêng của mình, để (i) kiểm tra bất kỳ Nhà Phân Phối và loại ra bất kỳ Nhà phân phối nào nếu Nu Skin cho rằng Nhà phân phối đó đã vi phạm hợp đồng; Hoặc (ii) đình chỉ hoặc chấm dứt chương trình nếu bất kỳ hành vi sai trái của nhà phân phối hoặc các hành động khác làm giảm tính toàn vẹn của chương trình, hoặc nếu có những yêu cầu khác theo pháp luật.

 

4) Chương trình này sẽ không có hiệu lực nếu bị pháp luật cấm và phải tuân theo tất cả các luật và quy định liên quan của liên bang / tỉnh / bang / địa phương.

 

5) NẾU BẠN ĐÃ THỰC HIỆN THỎA THUẬN NHÀ PHÂN PHÔI HOẶC THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG ƯA THÍCH VỚI NU SKIN, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT VÀ GIẢI QUYẾT THEO CÁC QUY TẮC VÀ THỦ TỤC ĐƯỢC NẾU TRONG CHƯƠNG 7 ( SỰ PHÂN XỬ) CỦA NHỮNG CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC THÍCH HỢP CỦA NU SKIN.

 

6) Các luật của Tiểu bang Utah sẽ điều chỉnh chương trình. Tất cả các buổi hòa giải, phân xử hoặc các hành động pháp lý khác sẽ được thực hiện theo thẩm quyền và địa điểm độc quyền của Utah. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối đến thẩm quyền và địa điểm và thủ tục giải quyết tranh chấp.

 

7) Chương trình này chỉ có thể tham gia trong hoặc từ thị trường Hoa Kỳ, Mexico, Colombia, Argentina và Canada, và chỉ những người cư trú hợp pháp tại các thị trường đó. Nhà phân phối hoặc khách hàng từ bất kỳ cơ quan có thẩm quyền hoặc không cư trú khác của các khu vực pháp lý được liệt kê ở trên sẽ không đủ điều kiện tham gia. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được pháp luật không có hiệu lực, không hợp lệ hoặc bất hợp pháp bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền, thì điều khoản không hiệu lực hoặc không hợp lệ hoặc bất hợp pháp sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của Thỏa thuận này. Nếu một trong hai bên không cam kết tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản, giao ước và điều kiện nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ hoặc khước từ bất kỳ quyền hoặc năng lực tương tự nào dưới đây vào bất kỳ lần tiếp theo nào hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Hợp đồng này. Bằng việc tham gia chương trình, người tham gia giải phóng và giữ sự vô hại cho Nu Skin Enterprises, các công ty con, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, nhân viên và đại lý của Nu Skin Enterprises khỏi tất cả các trách nhiệm về bất kỳ thương tật, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến chương trình.


CHƯƠNG TRÌNH LOYALTY 6 THÁNG MÁY FACIAL SPA, AGELOC GALVANIC FACE SPA VÀ BODY SPA

Beginning July 1st
BƯỚC 1: MUA GÓI SẢN PHẨM LOYALTY Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa và Body Spa
BƯỚC 2: MUA SẢN PHẨM GEL DỰ TRỮ CỦA Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa và Body Spa BẰNG CHƯƠNG TRÌNH ADR LOYALTY ÍT NHẤT 5 THÁNG
BƯỚC 3: NHẬN ĐƯỢC 150 ĐIỂM THƯỞNG ADR TỪ CHƯƠNG TRÌNH LOYALTY Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa và Body Spa.

 

Bằng cách mua bộ sản phẩmFacial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Loyalty, bạn sẽ được giảm giá  20% của bộ Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa. Với gói sản phẩm giảm giá này, bạn đồng ý mua bộ Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Loyalty Refill trong vòng ít nhất 5 tháng. Sau 5 tháng trung thành mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được 150 điểm ADR - đó là giá trị $150 sản phẩm MIỄN PHÍ.

 

Chúng tôi biết bạn sẽ yêu thích những kết quả mà bạn nhìn thấy qua gương sau khi sử dụng những sản phẩm ageLOC của chúng tôi. Thực ra, chúng tôi rất tự tin đảm bảo bạn sẽ thấy kết quả trong vòng 90 ngày kể từ khi sử dụng các sản phẩm theo hướng dẫn. Để nhận khoản tiền hoàn lại theo chương trình Bảo đảm ageLOC, bạn phải tuân theo các quy tắc của chương trình Bảo đảm này.

 

NHỮNG QUY TẮC:

1. Để tham gia chương trình, bạn phải mau gói sản phẩm Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Package. Tiếp theo hãy  bắt đầu đặt hàng bộ Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Refill bằng chương trình ADR để được nhận hàng tự động những tháng kế tiếp.

 

2. Để nhận được những điểm thưởng, đơn hàng của những bộ Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Refills phải được gửi ra mỗi tháng. Nếu trong vòng 2 tháng liên tiếp mà đơn hàng bộ Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Refills không được gửi ra sẽ dẫn đến việc không đủ điều kiện để nhận điểm ADR của chương trình Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Loyalty.

 

3. Nếu gói sản phẩm Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa hoặc những bộ Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Refills mỗi tháng  bị trả lại thì những điểm thưởng của chương trình Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Loyalty sẽ không được trao, và/hoặc sẽ được nợ lại trong tài khoản của bạn. Những điểm thưởng của chương trình Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Loyalty sẽ chỉ được trao một lần duy nhất cho mỗi tài khoản.

 

4. Bằng cách tham gia vào Chương trình Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Loyalty, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các quy tắc, điều khoản và điều kiện của chương trình.

 

5. Việc mua bất kỳ gói Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa nào sẽ giúp bạn đủ điều kiện cho chương trình.

 

01010447 – Facial Spa Loyalty Package (US)

01010036 – Facial Spa Package (US)

02122844 – ageLOC Galvanic Face Spa Loyalty Black (CA)

02104012 – ageLOC Galvanic Face Spa Black (CA)

02122845 – ageLOC Galvanic Face Spa Loyalty White (CA)

02104011 – ageLOC Galvanic Face Spa White (CA)

02010466 – Body Spa Loyalty (CA)

02104010 – Body Spa Package (CA)

 

6. Những  ADR của bộ Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Refills từ tháng 2 năm 2017 sẽ được tính vào các Điểm Thưởng Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa Loyalty.

 

01010071 – Facial Spa Loyalty Refill ADR (US)

01010076 – Facial Spa Good (US)

01010077 – Facial Spa Better ADR (US)

02000961 – ageLOC Galvanic Face Spa Loyalty Refill ADR (CA)

02103801 – ageLOC Good ADR (CA)

02103802 – ageLOC Better ADR (CA)

02010468 – ageLOC Body Spa Loyalty Refill ADR (CA)

02103985 – ageLOC Face and Body ADR (CA)

02104168 – Ultra Anti-aging ageLOC ADR (CA)

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG:

1) Hãy nhớ rằng tất cả việc mua sản phẩm là tùy ý, và việc mua gói sản phẩm này không phải là một yêu cầu để trở thành một nhà phân phối Nu Skin. Không có tiền thưởng trả cho sự tuyển dụng. Tất cả tiền thưởng chỉ được thanh toán khi sản phẩm được bán.

 

2) Nu Skin có quyền thay đổi giá ADR của bộ Facial Spa, ageLOC Galvanic Face Spa and Body Spa bất kỳ lúc nào.

 

3) Nu Skin có quyền giữ lại chấp thuận cuối cùng của bất kỳ và tất cả các phần thưởng của chương trình cho đến khi xác nhận việc tuân thủ Thỏa thuận Nhà phân phối của bạn, Chính sách Trả thưởng và Quy định và Thủ tục (gọi chung là "Hợp đồng") và với các quy tắc, điều khoản và điều kiện Của chương trình này. Nu Skin bảo lưu quyền, theo ý riêng của mình, để (i) kiểm tra bất kỳ Nhà Phân Phối và loại ra bất kỳ Nhà phân phối nào nếu Nu Skin cho rằng Nhà phân phối đó đã vi phạm hợp đồng; Hoặc (ii) đình chỉ hoặc chấm dứt chương trình nếu bất kỳ hành vi sai trái của nhà phân phối hoặc các hành động khác làm giảm tính toàn vẹn của chương trình, hoặc nếu có những yêu cầu khác theo pháp luật.

 

4) Chương trình này sẽ không có hiệu lực nếu bị pháp luật cấm và phải tuân theo tất cả các luật và quy định liên quan của liên bang / tỉnh / bang / địa phương.

 

5) NẾU BẠN ĐÃ THỰC HIỆN THỎA THUẬN NHÀ PHÂN PHÔI HOẶC THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG ƯA THÍCH VỚI NU SKIN, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT VÀ GIẢI QUYẾT THEO CÁC QUY TẮC VÀ THỦ TỤC ĐƯỢC NẾU TRONG CHƯƠNG 7 ( SỰ PHÂN XỬ) CỦA NHỮNG CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC THÍCH HỢP CỦA NU SKIN.

 

6) Các luật của Tiểu bang Utah sẽ điều chỉnh chương trình. Tất cả các buổi hòa giải, phân xử hoặc các hành động pháp lý khác sẽ được thực hiện theo thẩm quyền và địa điểm độc quyền của Utah. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối đến thẩm quyền và địa điểm và thủ tục giải quyết tranh chấp.

 

7) Chương trình này chỉ có thể tham gia trong hoặc từ thị trường Hoa Kỳ, Mexico, Colombia, Argentina và Canada, và chỉ những người cư trú hợp pháp tại các thị trường đó. Nhà phân phối hoặc khách hàng từ bất kỳ cơ quan có thẩm quyền hoặc không cư trú khác của các khu vực pháp lý được liệt kê ở trên sẽ không đủ điều kiện tham gia. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được pháp luật không có hiệu lực, không hợp lệ hoặc bất hợp pháp bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền, thì điều khoản không hiệu lực hoặc không hợp lệ hoặc bất hợp pháp sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của Thỏa thuận này. Nếu một trong hai bên không cam kết tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản, giao ước và điều kiện nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ hoặc khước từ bất kỳ quyền hoặc năng lực tương tự nào dưới đây vào bất kỳ lần tiếp theo nào hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Hợp đồng này. Bằng việc tham gia chương trình, người tham gia giải phóng và giữ sự vô hại cho Nu Skin Enterprises, các công ty con, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, nhân viên và đại lý của Nu Skin Enterprises khỏi tất cả các trách nhiệm về bất kỳ thương tật, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến chương trình.

 

Join Nu Skin Tài Khoản