Các tính năng mới của ADR

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Các tính năng mới của ADR

Sử dụng điểm ADR cho phí vận chuyển

pay_with_points_screenshot

Đặt ADR chính

primary_adr_screenshot