Các điều khoản và điều kiện của ADR

Các điều khoản và điều kiện của ADR

Tôi đồng ý bị ràng buộc và chấp thuận các điều khoản và điều kiện đặt ra dưới đây.

 

Thỏa thuận ADR này là giữa bạn, là một nhà phân phối độc lập, hoặc khách hàng ("tôi" hoặc "bạn") và công ty Doanh Nghiệp NuSkin ở United Stated, tập đoàn công ty Delaware, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601 ("công ty"). Tôi hiểu rằng Chương Trình Giao Hàng Tự Động có thưởng ("chương trình ADR") là một chương trình tự chọn cho phép tôi có thể tạo một đơn hàng tự động giao hàng mỗi tháng có thưởng ("ADR") với công ty để công ty có thể giao hàng cho tôi hàng tháng và thanh toán vào thẻ tín dụng, tài khoản tiết kiệm, hoặc tài khoản checking của tôi mỗi tháng (trừ khi tôi chọn hình thức mua hàng cách tháng).

 

A. Các điều khoản và điều kiện thông thường

 

1. Thủ tục đăng ký; tạo nhiều đơn đặt hàng ADR.

(a) Tôi có thể nộp bản thỏa thuận này trực tuyến, bằng fax, gửi thư, hoặc đem bản copy đến Trung Tâm cho Khách Vãn Lai của công ty. Nếu tôi đăng ký qua điện thoại, tôi phải nộp một bản copy của bảng thỏa thuận ADR với chữ ký đến công ty, qua trực tuyến, fax, gửi thư, hoặc gửi bản copy đến văn phòng Trung Tâm cho Khách Vãn Lai của công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày tôi đăng ký nếu không công ty sẽ cắt những đơn hàng ADR của tôi. Bằng cách nộp bảng thỏa thuận ADR này, tôi hiểu rằng tôi đã tạo một tài khoản ADR dưới tên của tôi ("Tài khoản ADR").

 

(b) Tôi có thể tạo nhiều đơn đặt hàng cho nhiều khách hàng dưới tài khoản ADR của tôi. Tôi đồng ý rằng nếu tôi đặt hàng cho nhiều người khác ngoài bản thân mình, ví dụ, khách hàng của tôi dưới tài khoản ADR này, tôi sẽ là người đứng tên chính trên tài khoản ADR này, trừ khi tôi thông báo bằng văn bản cho công ty rằng một người khác mà đơn đặt hàng ADR trong tài khoản này là người đứng tên chính cho tài khoản. Tôi đồng ý rằng người đứng tên chính trên tài khoản ADR sẽ nhận được tất cả các điểm sản phẩm và điểm thưởng kiếm được từ tài khoản ADR này và người đứng tên chính là người duy nhất được quyền sử dụng và quy đổi điểm. NẾU TÔI NHẬN ĐẶT ĐƠN HÀNG ADR TRONG TÀI KHOẢN ADR NÀY CỦA TÔI CHO MỘT NGƯỜI KHÁC, TÔI ĐỒNG Ý CUNG CẤP CHO NGƯỜI ĐÓ MỘT BẢN COPY CỦA NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIÊN CỦA ADR NÀY.

 

2. Số tiền mua hàng tối thiểu; Những ưu đãi thêm.

 

(a) Áp dụng cho nhà phân phối hay khách hàng, số tiến mua hàng tối thiểu hàng tháng của đơn hàng ADR phải ít nhất là năm chục (50) tổng lượng bán hàng cá nhân để có thể tham gia vào chương trình ADR.

 

(b) Với đơn đặt hàng ADR hàng tháng tối thiểu là 50 điểm hoặc nhiều hơn với tổng lượng bán hàng cá nhân, tôi sẽ được hưởng những lợi ích sau đây: (a) giảm giá vận chuyển; (b) Tôi sẽ kiếm được điểm sản phẩm và có thể dùng điểm để quy đổi thêm những sản phẩm khác. Nếu tôi quản lý tài khoản ADR của tôi qua điện thoại hoặc thông qua Trung Tâm cho Khách Vãn Lai, thì tôi sẽ không nhận được giảm giá chi phí vận chuyển.

 

3. Giá vận chuyển, Điểm ADR; và các điều khoản khác. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIÊN CHO GIẢM GIÁ VẬN CHUYỂN, GIÁ VẬN CHUYỂN THỰC TẾ, CÁC YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM SẢN PHẨM, LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐIỂM SẢN PHẨM, VÀ CÁCH QUY ĐỔI ĐIỂM VÀ NGÀY HẾT HẠN CỦA ĐIỂM SẢN PHẨM, CÓ THỂ ĐƯỢC TRUY CẬP TẠI ĐÂY www.nuskin.com/adrtandc, NƠI MÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TRÍCH DẪN VÀO HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN ADR NÀY.

 

4. Thanh toán

(a) Tôi đã xác định rõ trên hợp đồng ADR này số lượng của từng sản phẩm mà tôi muốn mua mỗi tháng và cung cấp cho công ty số thẻ tín dụng hiện hành của tôi Visa, MasterCard, American Express, hoặc thẻ Discover cùng với ngày hết hạn của thẻ, và các thông tin cần thiết khác để tạo thanh toán trực tiếp vào tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản checking cá nhân của tôi. Tất cả những sản phẩm tôi mua sẽ được thanh toán đầy đủ trước khi sản phẩm được chuyển đi.

 

(b) Nếu tôi chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, tôi cho phép công ty hoặc chi nhánh của công ty thanh toán vào thẻ tín dụng của tôi mỗi tháng cho những sản phẩm được nêu trên.

 

(c) Nếu tôi chọn hình thức thanh toán bằng tài khoản cá nhân, tôi cho phép công ty, bằng hình thức văn bản hay điện tử, có thể rút tiền trong tài khoản tiết kiệm hoặc checking của tôi. Tôi cho phép lưu trữ tài khoản mà tôi gọi là "ngân hàng" để rút số tiền như vậy. Sự cho phép này sẽ có hiệu lực cho đến khi cả công ty và ngân hàng nhận được thư yêu cầu chấm dứt hiệu lực của tôi. Tôi phải cung cấp một khoảng thời gian thích hợp cho cả công ty và ngân hàng để thực hiện thông báo muốn chấm dứt của tôi. Công ty sẽ không tính thêm bất cứ chi phí nào vào tài khoản của tôi ngoại trừ những gì mà tôi đã ủy quyền (chi phí thuế bán hàng có thể dao động phù hợp với những thay đổi trong mức thuế bán hàng hiện tại). Công ty và ngân hàng sẽ được bảo vệ hoàn toàn cho sự ủy quyền này. Nếu xảy ra kiểm tra và những lệ phí không rõ ràng, có hoặc không có nguyên nhân, và cho dù cố ý hoặc không cố ý, phía công ty và ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên nào. Tôi ủy quyền cho công ty phát ra giấy ủy quyền đến ngân hàng để thiết lập và duy trì rút tiền trực tiếp trong tài khoản của tôi. Có thể mất đến 5 ngày làm việc để ngân hàng xác minh khoản tiền.

 

5. Thay đổi địa chỉ hoặc đơn đặt hàng. Trừ khi tôi thông báo cho công ty bằng văn bản gửi qua bưu điện, fax, trực tuyến, hoặc qua điện thoại sự thay đổi địa chỉ của tôi, hoặc thay đổi đơn đặt hàng của tôi, ít nhất 30 ngày trước ngày chuyển hàng mà tôi chỉ định, những sản phẩm mà tôi đã chọn để gửi đến cho tôi mỗi tháng vẫn được chuyển đến địa chỉ mà tôi đã cung cấp. Công ty sẽ điều chỉnh sự thay đổi theo như yêu cầu trong thư của tôi không quá 30 ngày sau khi nhận được thư yêu cầu của tôi.

 

6. Những sản phẩm không còn được sản xuất nữa; Hết hàng.

(a) Những sản phẩm mà tôi chọn mua có thể sẽ không còn được sản xuất nữa bởi công ty. Nếu nhưng sản xuất, công ty sẽ gửi thư thông báo cho tôi ít nhất 5 ngày trước ngày ngưng sản xuất những sản phấm đó, và vẫn tiếp tục gửi cho tôi những sản phẩm còn lại trong đơn hàng ADR của tôi. Tôi có thể chọn những sản phẩm khác để thay thế những sản phẩm đã bị ngưng sản xuất. Giá mua hàng và phí vận chuyển sẽ được tự động được thay đổi và thể hiện trong đơn hàng của tôi.

 

(b) Nếu đơn đặt hàng của bạn có những sản phẩm bị hết hàng, công ty sẽ gửi cho bạn một thư điện tử thông báo và sẽ thay thế bằng các sản phẩm tương tự trong đơn hàng của bạn trừ khi bạn thông báo cho công ty bằng văn bản ít nhất 5 ngày trước ngày giao hàng rằng bạn muốn thay thế bằng sản phẩm khác. Khi sản phẩm hết hàng có hàng trở lại, sản phẩm thay thế sẽ được xóa đi trong đơn hàng của bạn và sản phẩm bạn yêu cầu sẽ được giao đi vào lần giao hàng kế tiếp. Bất kỳ sản phẩm hết hàng nào cũng sẽ không được gửi đi cùng với những sản phẩm thay thế khi nó có hàng trở lại.

 

7. Tăng giá. Công ty có thể thay đổi giá của sản phẩm mà bạn chọn. Nếu giá của một sản phẩm cụ thể nào tăng lên, công ty sẽ thông báo cho bạn bằng văn bảng ít nhất 30 ngày trước ngày tăng giá sản phẩm, và trừ khi bạn yêu cầu họ phải làm khác, họ vẫn tiếp tục gửi cho bạn sản phẩm bạn chọn với giá điều chỉnh tăng.

 

8. Hoàn tiền. Ngoại trừ những sản phẩm được mua với điểm ADR, tất cả các sản phẩm đặt hàng trong chương trình ADR đều được trả lại công ty theo chính sách trả hàng của công ty. Chính sách hoàn trả các sản phẩm mua bằng điểm ADR được mô tả tại www.nuskin.com.

 

9. Chấm dứt chương trình ADR hoặc đơn đặt hàng.

(a) Khi có thông báo trước 30 ngày bằng văn bảng, công ty có thể chấm dứt chương trình ADR. Công ty cũng có quyền chấm dứt ngay lập tức quyền tham gia của tôi trong chương trình ADR và thỏa thuận ADR và thông báo cho tôi sự chấm dứt nếu (i) thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trong thỏa thuận ADR bị hết hạn, bị chấm dứt hoạt động hoặc bằng cách nào đó không hoạt động nữa, (ii) tôi vi phạm điều khoản và điều kiện của thỏa thuận ADR này, hoặc (iii) nếu tôi là một nhà phân phối, mà tôi vi phạm điều khoản và điều luật của bảng hợp đồng giành cho nhà phân phối.

 

(b) Tôi có thể hủy bỏ đơn đặt hàng ADR bằng văn bảng hoặc gọi trung tâm chăm sóc khách hàng tại 1-800-487-1000 bất cứ lúc nào. Công ty sẽ hủy bỏ thỏa thuận ADR trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu chấm dứt bằng văn bảng của tôi.

 

(c ) Khi có thông báo trước 30 ngày, công ty có thể, tùy theo quyết định của mình, sữa đổi các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận ADR này, bao gồm nhưng không giới hạn, thời hạn hết hạn các điểm sản phẩm giành cho các nhà phân phối.

 

10. Không sữa đổi hiệp định giành cho nhà phân phối; hỗ trợ khách hàng. Các điều khoản và các điều kiện trong thỏa thuận ADR này không thay thế hoặc sữa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong hiệp định thỏa thuận, chính sách và thủ tục giành cho nhà phân phối. Nếu tôi là một nhà phân phối, (i) Tôi sẽ hổ trợ khách hàng của mình để họ có được những khoảng hoàn trả dưới chương trình ADR; (ii) Tôi xác nhận rằng tôi đã bán hoặc cá nhân tiêu thụ ít nhất 80% lượng hàng mua của tháng trước; và (iii) Tôi đồng ý rằng khi tham gia chương trình ADR, tôi chấp thuận những điều khoản trong bản thỏa thuận ADR này, hiệp định giành riêng cho nhà phân phối, các thủ tục và điều luật, như sữa đổi.

 

11. Điểm sản phẩm bị hết hạn. Tất cả các điểm sản phẩm chưa quy đổi, kiếm được từ chương trình mua hàng tự động ADR trong một tài khoản ADR sẽ hết hạn trong vòng 1 năm kể từ ngày số điểm kiếm được.

 

B. Chính sách riêng tư

 

(a) Thu thập thông tin cá nhân. Công ty, công ty mẹ, và các chi nhánh công ty con ('Nu Skin") nhận thức được và đáp ứng mối quan tâm của bạn về thông tin cá nhân được thu thập, sử dụng và chia sẽ khi tham gia chương trình ADR. Nu Skin tôn trọng thông tin cá nhân của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ của Nu Skin. Nu Skin thu thập thông tin của bạn và giữ một số thông tin về cá nhân bạn để cung cấp cho bạn những lợi ích của một nhà phân phối và liên lạc giao tiếp với bạn các vấn đề liên quan đến (i) những khuyến mãi cho các sản phẩm, (ii) mối quan hệ giữa nhà phân phối và khách hàng, (iii) giới thiệu khách hàng, và (iv) các vấn đề kinh doanh có liên quan khác. Các thông tin của bạn gửi đến sẽ được lưu giữ tại trụ sở chính của Nu Skin tại Hoa Kỳ, trụ sở khu vực và các công ty chi nhánh địa phương ở quốc gia nơi bạn cư trú. Bạn có quyền truy cập và chỉnh sữa thông tin cá nhân của bạn được giữ bởi Nu Skin bằng cách gọi vào tổng đài ở quốc gia nơi bạn cư trú.

 

(b) Tiết lộ thông tin cá nhân. Nu Skin có thể tiết lộ thông tin cá nhân bạn cho các nhà cung cấp hợp đồng. Bất kỳ một nhà cung cấp nào cũng chỉ có thể truy cập rất giới hạn vào thông tin cá nhân của bạn, phục vụ cho mục đích truyền thông tiếp thị với các nhà phân phối. Ngoại trừ như được quy định ở trên, và theo chính sách bảo mật của công ty Nu Skin, Nu Skin sẽ không tiết lộ, bán, chuyển nhượng hoặc chỉ định thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không được sự cho phép của bạn, trừ khi luật pháp yêu cầu. Nếu bạn không muốn cung cấp các thông tin bắt buộc được yêu cầu, bạn sẽ không thể tham gia vào chương trình ADR. Bạn có thể xem chính sách bảo mật trên các trang web của Nu Skin ở đây.

 

(c ) Tôi đồng ý rằng nếu tôi là một nhà phân phối, khi tôi hủy bỏ tài khoản ADR, thì ngay lập tức tuyến trên điều hành trực tiếp của tôi sẽ được thông báo. Tuyến trên điều hành sẽ chỉ có tên của tôi, số ID, và thông tin liên lạc giới hạn. Không có chi tiết liên quan đến các chi tiết cụ thể của các đơn hàng ADR của tôi sẽ được cung cấp.