So sánh giá

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

So sánh giá

Tiết kiệm với ADR

  Giá Sản Phẩm Tổng số PSV Chi phí vận chuyển Phần trăm hưởng lại trong điểm sản phẩm Điểm sản phẩm Giá trị tổng cộng (kể cả điểm sản phẩm)
Đặt hàng qua điện thoại $120 $114.00 $12 0% 0 $120
Đặt hàng ADR $114 $109.00 $8.50 20-30% 22-34 $136-148

* Điểm sản phẩm được tính và quy đổi dựa vào tổng số PSV của từng đơn đặt hàng.