Báo cáo Smiles 

Báo cáo Smiles cung cấp bản cập nhật về những nổ lực xã hội của tập đoàn Nu Skin. 

 

2017

2016

2015

 

 

Nu Skin là một nhà phân phối lợi nhuận của các sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc da tại 54 thị trường và được giao dịch trên thị trường chứng khoáng New York (NUS). Nuôi dưỡng trẻ em là một sáng kiến của Nu Skin và được đăng ký ở một số bang như là một đồng thương mại.  Sáng kiến này cho phép các nhà phân phối và khách hàng của Nu Skin mua VitaMeal từ  Nu Skin và tặng nó lại cho các tổ chức từ thiện và góp phần giải quyết các vấn đề thế giới phức tạp về cứu đói trẻ em suy dinh dưỡng. Giá VitaMeal bao gồm chi phí sản xuất, chi phí chung, phân phối và bán hàng. Cũng giống như các sản phẩm khác của Nu Skin, nhà phân phối được trả tiền hoa hồng và Nu Skin kiếm được một phần lợi nhuận từ việc bán mỗi gói VitaMeal, thấp hơn so với tỷ xuất lợi nhuận trên hầu như tất cả các sản phẩm khác của Nu Skin. 

 

Nu Skin là một nhà phân phối lợi nhuận của các sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc da tại 54 thị trường và được giao dịch trên thị trường chứng khoáng New York (NUS). Nuôi dưỡng trẻ em là một sáng kiến của Nu Skin và được đăng ký ở một số bang như là một đồng thương mại.  Sáng kiến này cho phép các nhà phân phối và khách hàng của Nu Skin mua VitaMeal từ  Nu Skin và tặng nó lại cho các tổ chức từ thiện và góp phần giải quyết các vấn đề thế giới phức tạp về cứu đói trẻ em suy dinh dưỡng. Cũng giống như các sản phẩm khác của Nu Skin, nhà phân phối được trả tiền hoa hồng và Nu Skin kiếm được một phần lợi nhuận từ việc bán mỗi gói VitaMeal, thấp hơn so với tỷ xuất lợi nhuận trên hầu như tất cả các sản phẩm khác của Nu Skin. 

 

Nu Skin là một nhà phân phối lợi nhuận của các sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc da tại 54 thị trường và được giao dịch trên thị trường chứng khoáng New York (NUS). Nuôi dưỡng trẻ em là một sáng kiến của Nu Skin và được đăng ký ở một số bang như là một đồng thương mại.  Sáng kiến này cho phép các nhà phân phối và khách hàng của Nu Skin mua VitaMeal từ Nu Skin và tặng nó lại cho các tổ chức từ thiện và góp phần giải quyết các vấn đề thế giới phức tạp về cứu đói trẻ em suy dinh dưỡng. Cũng giống như các sản phẩm khác của Nu Skin, nhà phân phối được trả tiền hoa hồng và Nu Skin kiếm được một phần lợi nhuận từ việc bán mỗi gói VitaMeal, thấp hơn so với tỷ xuất lợi nhuận trên hầu như tất cả các sản phẩm khác của Nu Skin.