SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

là trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp trên khắp thế giới bằng cách giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống của họ thông qua các cơ hội kinh doanh tuyệt vời, các sản phẩm cải tiến cùng với nền văn hóa phong phú và tiên tiến."

 

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

là trở thành công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới thông qua việc trả thưởng cho các Lãnh Đạo Kinh Doanh nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác."