Future Growth

การเติบโตของตลาดต่อต้านความชรา

กระแสของการมีสุขภาพดีแม้จะมีอายุมากขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ รวมไปถึงบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยชะลอความชรา ซึ่งจะได้เป็นพยานการเติบโตของความต้องการในการชะลอความชราที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่จะถึงนี้

 

  • ฐานผู้บริโภคกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากรอบโลก และต่างกระตือรือร้นที่จะหลีกเลี่ยงกระบวนการชราด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และความตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่มีส่วนต่อกระบวนการชรา

 

  • ยิ่งมีเงินลงทุนในตลาดผลิตภัณฑ์การต่อต้านความชรามากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงขึ้นเท่านั้น

 

  • การเพิ่มขึ้นของอัตราการรับรู้เรื่องการรักษาสุขภาพของผู้คนมากขึ้นทำให้เกิดการแบ่งตลาดออกมามากขึ้นเช่น เอเชีย เปซิฟิค และ ลาติน อเมริกา ซึ่งถูกสนับสนุนด้วยรายได้หลังหักภาษี

 

  • เอเชีย ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และ ยุโรปตะวันออก จะมีระดับการเติบโตเท่ากับ อเมริกาเหนือ