โปรแกรมสนับสนุนเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์ใหม่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TH_Incentive_Banner

SEA NEW EXECUTIVE BRAND PARTNER INCENTIVE

โปรแกรมสนับสนุนเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์ใหม่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

โปรแกรมสนับสนุนเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์ใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อไปนี้เรียกว่า ”โปรแกรม”) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืนผ่านการขายให้กับผู้บริโภค

 

โปรแกรมนี้จะต้องอ่านควบคู่ไปกับข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแบรนด์ แอฟฟิลิเอต, แผนเซลส์ เพอร์ฟอร์มานซ์ และ นโยบายและระเบียบการ โปรแกรมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้รางวัลแก่เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์ใหม่ที่สร้างแบรนด์ เรพพรีเซ็นเททีฟที่แข็งแรงในองค์กรของตน ก่อนที่จะทำคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งแบรนด์ ไดเร็คเตอร์หรือสูงกว่า

 

โดยทั่วไปโปรแกรมนี้เปิดให้กับแบรนด์ แอฟฟิลิเอตจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบข้อมูลในประเทศของคุณ เพื่อดูความพร้อมและระยะเวลาการทำคุณสมบัติของโปรแกรมนี้

 

โบนัส เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์ใหม่

โปรแกรมนี้จะจ่ายโบนัสให้คุณเป็นเงินสดถึง 28,500 บาท เมื่อคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

เกณฑ์การทำคุณสมบัติ

 

I. คุณจะต้องได้รับการปรับตำแหน่งเป็นเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์ใหม่ และดำรงตำแหน่งนั้นหรือสูงกว่า อย่างน้อยหนึ่งเดือนขึ้นไป และได้รับคอมมิสชั่นในฐานะเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์หรือสูงกว่า ติดต่อกันในเดือนที่สอง

 

II. คุณต้องมีอย่างน้อย 4 บล็อกการสร้าง (ไม่อนุญาตให้ใช้เฟล็กซ์ บล็อก) ในแต่ละเดือนเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกันนับจากเดือนที่คุณได้รับการปรับตำแหน่งเป็นเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์ใหม่หรือสูงกว่า

 

III. คุณต้องมีขั้นต่ำ 4 * สายงานที่ผ่านคุณสมบัติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนที่สองติดต่อกันนับจากเดือนที่คุณได้รับการปรับตำแหน่งเป็นเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์ใหม่หรือสูงกว่า

 

IV. ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการทำคุณสมบัติของโปรแกรมนี้คือตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563
คะแนนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2563 (จ่ายคอมมิสชั่นในเดือนเมษายน 2563) จะเป็นช่วงเวลาแรกที่จะเริ่มนับสำหรับการปรับตำแหน่งเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์ใหม่ คะแนนที่เกิดขึ้นในช่วงเมษายน 2563 (จ่ายคอมมิสชั่นในเดือนพฤษภาคม 2563) จะเป็นช่วงเวลาแรกที่จะเริ่มนับสำหรับเดือนที่สองติดต่อกันของตำแหน่งนั้น

 

เดือนสุดท้ายที่จะเริ่มทำคุณสมบัติเพื่อรับโบนัสเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ พาร์ทเนอร์ใหม่คือเดือนธันวาคม 2563 หากคุณรักษาคุณสมบัติเดือนแรกได้ในเดือนธันวาคม 2563 คุณจะมีเวลาจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 เพื่อทำคุณสมบัติสำหรับเดือนที่สองติดต่อกัน

 

* สายงานที่ผ่านคุณสมบัติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - แบรนด์ เรพพรีเซ็นเททีฟในชั้น G1 ที่สามารถรักษาคะแนนได้ 2,000 GSV หรือ 4 บล็อกการสร้างโดยไม่ใช้ เดือนผ่อนผัน หรือ เฟล็กซ์ บล็อก จะถือเป็นสายงานที่ผ่านคุณสมบัติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากแบรนด์ เรพพรีเซ็นเททีฟในชั้น G1 มีตำแหน่งเป็น Demoting Executive แบรนด์ เรพพรีเซ็นเททีฟในชั้น G2 จะต้องมี 2,000GSV

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆของโปรแกรม

คุณรับทราบและยอมรับว่าการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ถือเป็นข้อตกลงฉบับเต็ม และไม่มีเงื่อนไขต่อนโยบายและระเบียบการของโปรแกรมทั้งหมดรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

 

1. มีเพียง แบรนด์ แอฟฟิลิเอตของนู สกินที่มีสถานะ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในประเทศที่ใช้แผนเวโลซิตี้ เซลส์ เพอร์ฟอร์มานซ์เท่านั้นที่สามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมนี้

 

2. หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแบรนด์ แอฟฟิลิเอตของคุณ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ แผนเซลส์ เพอร์ฟอร์มานซ์หรือโปรแกรมนี้ (เรียกรวมกันว่า“ ข้อตกลง”) คุณอาจถูกพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมเมื่อใดก็ได้ และบริษัทอาจระงับการให้รางวัลภายใต้โปรแกรม และดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงและเรียกคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท อันเป็นผลมาจากการจัดการใด ๆรวมถึงการหักค่าคอมมิสชั่นในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว

 

3. ในการรับรางวัลภายใต้โปรแกรมขึ้นอยู่กับการทำคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของโปรแกรมนี้และข้อกำหนดของแผนเซลส์ เพอร์ฟอร์มานซ์ รวมถึงยอดค้าปลีก

 

4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของการทำงานของคุณภายใต้โปรแกรมนี้ บัญชีใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยละเมิดข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงจะถือว่าไม่ถูกต้องและอาจส่งผลให้มีการดำเนินการทางวินัย

 

5. การรับรางวัลภายใต้โปรแกรมนี้ องค์กรของคุณจะต้องมีการเติบโตโดยมุ่งเน้นการสร้างกลุ่มผู้บริโภคและจะต้องส่งผลให้เกิดการขยายตัวของผู้บริโภคที่มียอดซื้อภายในองค์กรของคุณ

 

6. คุณไม่สามารถซื้อหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากเพื่อสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใต้โปรแกรมนี้ เว้นแต่คุณจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณกำลังขายผลิตภัณฑ์มากกว่าปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคส่วนบุคคล

 

7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมนี้ได้ตลอดเวลาตามประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วมหรือปัจจัยอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของ บริษัท

 

8. จีนแผ่นดินใหญ่ดำเนินงานภายใต้รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างและชัดเจน และจะไม่เข้าร่วมในโปรแกรมนี้

 

9. ความหมายของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรมนี้อาจพบได้ในข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแบรนด์ แอฟฟิลิเอตของคุณ แผนเซลส์ เพอร์ฟอร์มานซ์ที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายและระเบียบปฏิบัติ สำหรับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้ “ บริษัท ” หมายถึง Nu Skin International, Inc. และบริษัท ในเครือ