Privacy

Privacy

1. สารบัญ

 1. สารบัญ
 2. คำอธิบายโดยสังเขป
 3. เราคือใครและจะติดต่อเราได้อย่างไร
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม
  a. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  b. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและเหตุผลที่เก็บรวบรวม
  c. หน้าที่ของท่าน
  d. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากบุคคลภายนอก
  e. เด็ก
 5. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. การแบ่งปันและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  a. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
  b. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 7. วิธีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 8. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 9. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 10. ตัวเลือกของท่านในเรื่องการทำการตลาด
 11. การเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ภาคผนวก 1 – รายชื่อบริษัทของ นู สกิน ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภาคผนวก 2 - วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นู สกิน

 

2.          คำอธิบายโดยสังเขป

นู สกิน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เราปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับในประเทศหรือตลาดต่าง ๆ ที่เราประกอบธุรกิจ

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรา แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ผู้สมัครงาน ผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน และผู้เข้าชมเว็บไซต์ (จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน” และ “ของท่าน”) อีกทั้งอธิบายถึงสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เนื้อหาในแต่ละส่วนอาจไม่ได้เกี่ยวข้องหรือนำไปใช้กับท่านเท่ากันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากท่านเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน เนื้อหาในข้อ 10 เรื่อง “ตัวเลือกของท่านในเรื่องการทำการตลาด” ในหลักการจะไม่ใช้กับท่าน เพราะโดยทั่วไปเราจะไม่ส่งข้อความสำหรับการทำการตลาดให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานโดยตรง

กรุณาอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา และ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

3.          เราคือใครและจะติดต่อเราได้อย่างไร

นู สกิน Enterprises Inc. และบริษัทในเครือและบริษัทสาขา (“นู สกิน” “เรา” และ “ของเรา”) เป็นกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทตั้งอยู่ในหลายประเทศ เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์ และสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ผ่าน (i) เว็บไซต์ของ นู สกิน (ไม่ว่าที่เป็นเว็บไซต์สำหรับแต่ละประเทศหรือเว็บไซต์ทั่วโลก) (จะเรียกแต่ละเว็บไซต์ว่า “เว็บไซต์”) (ii) แอพพลิเคชั่นและเครื่องมือของ นู สกิน (“แอพพลิเคชั่น”) และ (iii) เครือข่ายของผู้แทนจำหน่ายอิสระ (“แบรนด์ แอฟฟิลิเอต”)

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะประมวลผลโดยบริษัทใดของ นู สกิน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นใคร ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทของ นู สกิน ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่นี่ กรุณาติดต่อ ทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ [DPOoffice@nuskin.com] หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวล ต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือใช้สิทธิของท่านตามที่อธิบายไว้ข้างล่างนี้

4.          ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบุคคลหนึ่งๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ถูกระบุหรือสามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ใด หรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ (อีเมล) หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ IP ข้อมูลบัตรเครดิต ความชอบ อายุ เพศ อาชีพ ฯลฯ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ตัวอย่างเช่น ประเภทข้อมูลที่เราเก็บจากท่านในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้ากับในฐานะที่ท่านเป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต อาจแตกต่างกันไป รายละเอียดโดยคร่าวของกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการต่อเจ้าของข้อมูลทุกประเภทปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลโดยพิจารณาจากการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบในรูปแบบหนึ่ง กรุณาดู “วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” ได้ที่นี่ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลสำหรับเจ้าของข้อมูลแต่ละประเภท

a.      ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

-          ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

-          ข้อมูลชีวประวัติ เช่น เพศ วันเกิด สัญชาติ รูปถ่ายหรือวีดิโอที่แสดงภาพของท่าน อาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว (ที่ไม่ใช่ข้อมูลประเภทพิเศษ) รวมถึงครอบครัว บุตร งานอดิเรก และความสนใจ

-          ข้อมูลระบุตัวตน เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร หมายเลขประกันสังคม และรายละเอียดในการระบุตัวตนอื่น ๆ และเอกสารหรือสำเนาเอกสารที่สำหรับการระบุตัวตนดังกล่าว เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้สามารถเก็บรวบรวมได้

-          ข้อมูลการลงทะเบียน เช่น คำร้องขอรับจดหมายข่าว การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม/การท่องเที่ยวที่จัดให้เพื่อเป็นรางวัลจูงใจ การสมัครสมาชิก ข้อมูลดาวน์โหลด และชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ข้อมูลที่ขอให้กรอกในแบบฟอร์มการสมัครหรือลงทะเบียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น คำติชมและการตอบแบบสอบถาม

-          ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต สำเนาใบแจ้งรายการธนาคาร และข้อมูลหรือข้อมูลดิบใด ๆ ที่ใช้ในการยืนยันและ/หรือประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน

-          ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เราได้จำหน่ายให้ท่าน การคืนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ

-          ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือข้อมูลสุขภาพของท่าน

-          ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทำให้เราระบุตัวตนของท่านได้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา

-          รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ระบบและอุปกรณ์ไอทีของ นู สกิน ในกรณีที่ท่านเป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต

-          ข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านให้เราเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวของท่านในขณะที่ท่านกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ที่มีช่องข้อมูลให้กรอกข้อมูลเรื่องนี้โดยเฉพาะ หรือเมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

b.      ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและเหตุผลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านมีดังต่อไปนี้

                                                  I.                  ในฐานะลูกค้า

-          เมื่อท่านเปิดบัญชี นู สกิน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลชีวประวัติบางประการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการติดต่อสื่อสารที่ท่านต้องการ

-          เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ นู สกิน หรือส่งคืนนู สกินผลิตภัณฑ์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-          เมื่อท่านสมัครเพื่อรับจดหมายข่าวของเราและ/หรือบริการทางออนไลน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลในการลงทะเบียน ตลอดจนวิธีการติดต่อสื่อสารที่ท่านต้องการ และ

-          เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ นู สกิน ในลักษณะอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ท่านให้แก่เราเอง และข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราต้องใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาของท่าน สำหรับกรณีที่ท่านโทรศัพท์ติดต่อมายังศูนย์ของเรา เราจะทำการบันทึกการสนทนานั้น

                                                II.                  ในฐานะ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต

-          เมื่อท่านสมัครเข้าเป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ของ นู สกิน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลธุรกิจของท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลชีวประวัติเพิ่มเติม

-          เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ นู สกิน หรือส่งคืนนู สกินผลิตภัณฑ์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-          เมื่อท่านสมัครเพื่อรับจดหมายข่าวของเราและ/หรือบริการทางออนไลน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลในการลงทะเบียน ตลอดจนวิธีการติดต่อสื่อสารที่ท่านต้องการ

-          เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม/การท่องเที่ยวที่จัดให้เพื่อเป็นรางวัลจูงใจของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อและข้อมูลระบุตัวตนของท่านและผู้ติดตามของท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลชีวประวัติ ข้อมูลในการลงทะเบียน ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและข้อมูลทางการเงิน

-          เมื่อท่านเข้าใช้แอพพลิเคชั่นของเราในฐานะ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต เราจะขอให้ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และข้อมูลสุขภาพด้วย หากจำเป็นสำหรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นที่ท่านต้องการเข้าใช้

-          เมื่อท่านรายงานเหตุไม่พึงประสงค์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้ท่านให้ข้อมูลติดต่อ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเหตุไม่พึงประสงค์ที่ท่านได้ประสบ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพของท่านด้วย

-          เมื่อท่านใช้ระบบไอทีหรืออุปกรณ์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวโดยท่าน และ

-          เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ นู สกิน ในลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การติดต่อเราผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในกรณีนี้ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ท่านให้แก่เราเองและข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราต้องใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน สำหรับกรณีที่ท่านโทรศัพท์ติดต่อมายังศูนย์ของเรา เราจะทำการบันทึกการสนทนานั้น

                                             III.                  ในฐานะผู้สมัครงาน

-          เมื่อท่านสมัครงานกับเรา เราจะขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการสมัครของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา เราอาจขอให้ท่านสมัครงานผ่านระบบการรับสมัครงานของเราในกรณีที่มีประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะกำกับอยู่

-          เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ นู สกิน ในลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การติดต่อเราผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในกรณีนี้ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ท่านให้แก่เราเอง และข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราต้องใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน สำหรับกรณีที่ท่านโทรศัพท์ติดต่อมายังศูนย์ของเรา เราจะทำการบันทึกการสนทนานั้น

                                             IV.                  ในฐานะผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน

-          เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมอาคารแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราต้องใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น ชื่อและชื่อบริษัทของท่าน นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทำให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้

                                               V.                  ในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์

-          เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือใช้แอพพลิเคชั่นของเรา เราจะเก็บรวบรวม เก็บรักษา และใช้ข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านและการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราโดยอัตโนมัติ (“ข้อมูลทั่วไป”) ข้อมูลทั่วไปนี้ถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนตัวของท่าน เพื่อให้เราสามารถใช้คุกกี้แบบต่าง ๆ และวิธีการทางเทคนิคอื่น ๆ เว็บเบราว์เซอร์บางระบบอาจส่งสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ไปยังเว็บไซต์ที่เบราว์เซอร์นั้นสื่อสารด้วย  เว็บไซต์ของเราในขณะนี้ไม่รองรับสัญญาณ “ห้ามติดตาม”

คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราและวิธีในการยกเลิกการใช้คุกกี้ของเรา

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

c.      หน้าที่ของท่าน

เราคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเท่านั้น หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่เรา ท่านต้องแน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่อาจใช้บังคับกับการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา และเพื่อให้เราสามารถใช้ ประมวลผล และโอนข้อมูลนั้นได้หากจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท่านใช้บัตรเครดิตที่ไม่ได้ออกให้แก่ท่าน ท่านยืนยันว่าเจ้าของบัตรเครดิตนั้นได้ยินยอมให้ท่านใช้บัตรเครดิตนั้นในการซื้อของท่าน และได้ยินยอมให้ นู สกิน เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อดำเนินการซื้อของท่าน ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศ/เขตปกครอง

นอกจากนี้ เราคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันที

d.      ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากบุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ท่านให้กับเราโดยตรง แต่ในบางกรณี เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลต่อไปนี้

-          แบรนด์ แอฟฟิลิเอต

-          บุคคลที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา (เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน)

-          หน่วยงานกำกับดูแล

-          บริษัทอื่นที่ให้บริการแก่เรา

ข้อมูลที่ได้จากบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้อาจรวมถึงข้อมูลที่สาธารณะสามารถเข้าถึงได้ด้วย

e.      เด็ก

นู สกิน ไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้แก่เด็ก และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 22 ปีในประเทศจีน) เป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กของ นู สกิน สามารถซื้อได้โดยบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้เมื่อมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเท่านั้น

เราไม่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยประการอื่นใดก็ตามเท่าที่ทราบจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และไม่จัดให้บริการ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี หากท่านคิดว่าบุตรหลานในความดูแลของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านติดต่อเราทันที และเราจะให้ความร่วมมือกับท่านเพื่อหาทางแก้ไขในเรื่องนี้

เราขอแนะนำให้ท่านมีส่วนร่วมเมื่อบุตรหลานของท่านใช้งานอินเทอร์เน็ต และทบทวนข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญกับบุตรหลานของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้บุตรหลานของท่านทำกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต

หากท่านลงทะเบียนให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวที่จัดให้เพื่อเป็นรางวัลจูงใจของ นู สกิน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวนั้น ๆ หากกิจกรรมนั้นต้องมีการประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษที่เกี่ยวกับบุตรหลานของท่าน เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนดำเนินการ

5.          วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยเหตุตามกฎหมายดังต่อไปนี้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต (i) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีกับท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ต้องกระทำก่อนเข้าทำสัญญากับท่าน (ii) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (iii) เมื่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายแก่บริษัท หรือ (iv) ตามความยินยอมของท่าน ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรารวมถึงการดำเนินกิจการ การประเมิน และการปรับปรุงองค์กรของเรา การคุ้มครองและปกป้องบริษัทและผู้อื่นจากการฉ้อฉล การทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การร้องเรียน และความรับผิดอื่น ๆ และการดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับบริษัทนู สกินที่ประกอบธุรกิจทั่วโลกอย่าง นู สกิน โดยทั่วไปแล้ว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเป็นการภายในก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อนึ่ง เราได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราจะได้สัดส่วนสมดุลกับสิทธิของท่านที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทำ กรุณาติดต่อ ทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความได้สัดส่วนดังกล่าว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับสถานะของท่านและวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา คลิก ที่นี่ เพื่อศึกษาวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเหตุที่อาศัยในการดำเนินการดังกล่าว

เราจะประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษ (เช่น เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ) เฉพาะในกรณีพิเศษและในกรณีที่มีเหตุตามกฎหมายที่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ (เช่น ท่านได้ให้ความยินยอมไว้อย่างชัดแจ้ง)

กรุณาติดต่อ ทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.          การแบ่งปันและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

a.      การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่อไปนี้

-          บริษัทอื่น ๆ ของ นู สกิน รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนของบริษัทดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ การจัดการ การบริหาร การกำกับดูแลหรือประเมินผล หรือเพื่อการศึกษา ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทของ นู สกิน ที่อาจได้รับข้อมูลของท่านได้ที่นี่ และศึกษาวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและประเภทของข้อมูลได้ที่นี่ และในข้อ 4 และข้อ 5 ข้างต้น

-          ทนายความ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ นู สกิน

-          ผู้จัดหาและผู้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการขนส่งและจัดส่ง ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้จัดงานกิจกรรม บริษัทท่องเที่ยว และบริษัทประกันภัย

-          บุคคลภายนอกในกรณีที่ นู สกิน จำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกนั้น หรือควบรวมกิจการหรือถูกซื้อกิจการโดยบุคคลภายนอกนั้น

-          เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรด้านการกำกับดูแล เกี่ยวกับกฎหมาย หรือของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรม และบุคคลอื่นใดที่มีคำสั่ง กำหนด หรืออนุญาตให้ นู สกิน เปิดเผยข้อมูลนั้นตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ กระบวนการหรือการดำเนินคดีตามกฎหมาย

-          บุคคลใดๆ ที่ดำเนินการตามคำสั่งของศาลที่มีเขตอำนาจ หรือกระบวนการตามกฎหมายในลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ หากท่านเป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต หรือลูกค้า เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ที่อยู่ในระดับสูงกว่าท่านและ/หรือผู้ให้การสนับสนุนหากเราเห็นจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนตามสายงานที่เหมาะสม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในฐานะ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต

ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรงของบุคคลภายนอก

b.      การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศ/เขตการปกครองอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงประเทศ/เขตการปกครองที่อาจไม่มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลอยู่ในระดับเดียวกับประเทศ/เขตการปกครองที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น เราอาจโอนข้อมูลของท่านไปยังสหรัฐฯ เพราะบริษัทแม่ของเราอยู่ที่นั่น

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศ/เขตการปกครองอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลนั้นตามที่อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องกระทำ เราจะเข้าทำสัญญากับผู้รับข้อมูลเพื่อกำหนดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิของท่านที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการโอนข้อมูลและ/หรือกลไกการโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้

ในส่วนของการโอนข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ไปยังสหรัฐฯ และประเทศ/เขตปกครองอื่นที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราได้กำหนดข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป และวิธีการที่เหมาะสมอื่น ๆ ในเรื่องการโอนข้อมูลข้ามพรมแดนตามข้อกำหนดหรือที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 46 และข้อ 49 ของระเบียบทั่วไปว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูล กรุณาติดต่อ ทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการของเราในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงวิธีขอรับสำเนาเอกสารเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวหรือวิธีเข้าถึงเพื่อศึกษามาตรการดังกล่าว)

7.          วิธีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (เช่น ตู้เก็บเอกสารที่มีกุญแจล็อก) มาตรการทางเทคนิค และมาตรการในองค์กร เพื่อคุ้มครองข้อมูลจากการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจากการสูญหาย การทำลาย หรือความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีเครือข่ายข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองด้วยระบบไฟร์วอลล์และการคุ้มครองรหัสผ่านที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (TLS) เพื่อคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเข้าถึงข้อมูลนี้จะทำได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

นอกจากนี้ เฉพาะทีมงานและผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลของท่านเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ในขณะที่เราพยายามคุ้มครองระบบ เว็บไซต์ การดำเนินการ และข้อมูลของเราไม่ให้มีการเข้าถึง การใช้ การดัดแปลง และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเสมอ แต่เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือการสื่อสารแบบเปิดที่เข้าถึงได้จากทั่วโลกและเนื่องด้วยปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลใด ๆ จะปลอดภัยโดยสิ้นเชิงจากการบุกรุกจากบุคคลอื่นตลอดเวลาที่มีการโอนหรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบของเรา

กรุณาติดต่อ ทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.          ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและเหตุผลที่เก็บรวบรวม” ซึ่งหมายความว่า เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปเมื่อความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) ที่มีกับท่านสิ้นสุดลง เว้นแต่จะต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้ต่อไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตหรือกำหนดไว้ เป็นต้น

9.          สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิในเรื่องของวิธีที่เราใช้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

-          การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผลหากข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง

-          การลบ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผลภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

-          การเพิกถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลของเราที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอมของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการส่งข้อความทางการตลาดที่ท่านได้รับจากเรา

-          การเข้าถึง ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรากำลังประมวลผล ซึ่งเราจะมอบให้ท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจาในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมสำหรับการร้องขอเข้าถึงข้อมูล

นอกจากนี้ หากท่านอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

-          การจำกัด ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ (แม้ท่านอยู่ในมาเก๊า)

-          การส่งผ่านข้อมูล ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ให้แก่ท่านหรือผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

-          การคัดค้าน ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยเหตุตามกฎหมายว่าเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของท่าน เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เว้นแต่เราจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าในการประมวลผล เมื่อเทียบกับประโยชน์และสิทธิของท่าน หรือหากเราต้องการที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อเป็นการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลนั้นได้ทุกเมื่อ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการทำประวัติย่อเท่าที่เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หากท่านปฏิเสธการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นตามที่ท่านมีได้โดยการติดต่อไปยังทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หรือโดยใช้เครื่องมือทางออนไลน์ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือดังกล่าวในประเทศของท่าน เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านเกี่ยวกับการใช้สิทธิข้างต้นในฐานะเจ้าของข้อมูลภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ เราอาจใช้ดุลพินิจในการขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนที่เราจะให้ข้อมูลที่ร้องขอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยให้แก่ท่านเท่านั้น เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้อย่างเหมาะสมหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องใช้เพื่อดำเนินการดังกล่าว หากท่านไม่พอใจในการดำเนินการของเราตามคำร้องขอของท่าน หรือในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ ท่านอาจยื่นเรื่องร้องเรียนหรือฟ้องร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจได้ (เช่น ต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอยู่)

10.     ตัวเลือกของท่านในเรื่องการทำการตลาด

ท่านสามารถกำหนดได้ว่าจะรับข้อมูลการตลาดแบบตรงจากเราหรือไม่ (ซึ่งเราอาจส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลเพื่อการส่งเสริมการขาย เป็นต้น) ในบางภูมิภาค ท่านจะต้องให้ความยินยอมแก่เราก่อนที่จะได้รับข้อมูลการตลาด ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้ท่านเลือกทำเครื่องหมายในกล่องที่ระบุเพื่อ “รับอีเมลเพื่อการส่งเสริมการขาย” เมื่อท่านสมัครเป็นลูกค้าหรือ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต รายใหม่ ในทุกภูมิภาค ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการสื่อสารทางการตลาด อยู่ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารตามที่ท่านเคยสมัครสมาชิกไว้ หรือรับการสื่อสารทางการตลาดอื่นใดอีกต่อไป กรุณาไปยังลิงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ปรากฏในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว

11.     การเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจปรับปรุงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยการประกาศการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ที่นี่ หรือโดยการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมที่เราใช้ติดต่อท่านตามปกติ การเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะถือว่ามีผลบังคับทันทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ประกาศลงในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562ภาคผนวก 1 – รายชื่อบริษัทของ นู สกิน ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อบริษัทของ นู สกิน ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ในฐานะลูกค้า แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ผู้สมัครงาน หรือผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน แยกตามประเทศ/ตลาด (ตามรายละเอียดในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั่วโลกของเราในหัวข้อเรื่อง “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและเหตุผลที่เก็บรวบรวม”)

โปรดทราบว่าหากในช่องข้อมูลมีเครื่องหมาย “/” นั่นหมายถึงว่าเราไม่เก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลประเภทนั้นในประเทศ/ตลาดนั้น ๆ

ในกรณีที่ในช่องข้อมูลมีผู้ควบคุมข้อมูลมากกว่าหนึ่งคน นั่นหมายถึงว่ามีบริษัทของ นู สกิน มากกว่าหนึ่งบริษัทในประเทศ/ตลาดนั้น และผู้ควบคุมที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่บริษัทที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วย (ยกตัวอย่างเช่น เพราะท่านเข้าเยี่ยมชมหรือสมัครงานกับสำนักงาน นู สกิน นั้น ๆ)

ในการหาว่าบริษัทใดของ นู สกิน เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องระบุว่า:

 

1) ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลประเภทใด:

-      ลูกค้า (ลูกค้ารวมถึงผู้รับจดหมายข่าวหรือการสื่อสารทางการตลาดอื่น ๆ ด้วย)

-      แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ( ได้แก่ ผู้แทนจำหน่ายที่ลงทะเบียนแล้ว)

-      ผู้สมัครงาน

-      ผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน

 

2) ประเทศหรือตลาดของท่าน:

o   หากท่านเป็นลูกค้า ให้ดูจากประเทศ/ตลาดที่ท่านได้ลงทะเบียนบัญชี นู สกิน ออนไลน์ของท่านหรือประเทศ/ตลาดที่ท่านทำการสั่งซื้อ

o   หากท่านเป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ให้ดูที่ประเทศ/ตลาดที่ท่านได้ลงทะเบียนบัญชี นู สกิน แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ของท่าน

o   หากท่านเป็นผู้สมัครงาน ให้ดูที่ประเทศ/ตลาด อันเป็นที่ตั้งของสำนักงาน นู สกิน ที่ท่านสมัครงาน

o   หากท่านเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ให้ดูที่ประเทศ/ตลาดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงาน นู สกิน ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

 

หน้าสุดท้ายของภาคผนวก 1 นี้มีรายละเอียดสำหรับการติดต่อกับบริษัททุกแห่งที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โปรดติดต่อ ทีมปฏิบัติงานด้านความเป็นส่วนตัว หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

ประเทศ/ตลาด

ลูกค้า

BRAND AFFILIATE

ผู้สมัครงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน

อาร์เจนตินา

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Argentina ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Argentina ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

ออสเตรเลีย

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises Australia, Inc ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises Australia, Inc ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

ออสเตรีย

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

เบลเยี่ยม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Belgium NV และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Belgium NV หรือ NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV หรือ NSE Products Europe BVBA

บรูไน

Nu Skin International Inc. และ NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

แคนาดา

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Canada

 

 

ชิลี

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Chile

 

 

โคลอมเบีย

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Colombia

 

 

สาธารณรัฐเช็ค

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

เดนมาร์ก

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

ฟินแลนด์

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

ฝรั่งเศส

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

เฟรนช์พอลินีเชีย

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin French Polynesia

 

 

เยอรมนี

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

ฮ่องกง/มาเก๊า

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

ฮังการี

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

ไอซ์แลนด์

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

อินโดนีเซีย

Nu Skin International Inc. และ PT Nusa Selaras Indonesia ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ PT Nusa Selaras Indonesia ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

PT Nusa Selaras Indonesia หรือ PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia หรือ PT Nu Skin Distribution Indonesia

ไอร์แลนด์

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

อิสราเอล

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Israel Inc. ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Israel Inc. ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

อิตาลี

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

ญี่ปุ่น

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Japan ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Japan ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

ลักเซมเบิร์ก

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

ประเทศจีน

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

มาเลเซีย

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

เม็กซิโก

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Mexico ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Mexico ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

เนเธอร์แลนด์

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

นิวแคลิโดเนีย

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin New Caledonia ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin New Caledonia ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

นิวซีแลนด์

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

นอร์เวย์

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

ฟิลิปปินส์

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises Philippines, LLC ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises Philippines, LLC ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

โปแลนด์

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

โรมาเนีย

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises SRL ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises SRL ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

สิงคโปร์

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd หรือ NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd หรือ NSE Asia Products Pte Ltd

สโลวาเกีย

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

แอฟริกาใต้

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

สเปน

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

สวีเดน

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

สวิตเซอร์แลนด์

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

ไต้หวัน

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

 

ประเทศไทย

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

ยูเครน

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

สหราชอาณาจักร

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ NSE Products Europe BVBA ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

 

 

สหรัฐอเมริกา

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

เวียดนาม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin International Inc. และ Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company ในฐานะผู้ควบคุมร่วม

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

 

ข้อมูลในการติดต่อ

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222  Zhongshan  Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTINA

โทร: +54 801.45.0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

โทร: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District,  Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIUM

โทร: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT  84601, USA

โทร: +1 801-345-1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

โทร: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 และ first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, PRD

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

โทร: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

HUNGARY

โทร: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

UNITED STATES OF AMERICA

โทร: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPORE (039192)

โทร: +65 6837-3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

ฮHong Kong

CHINA

โทร: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

โทร: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

PHILIPPINES

โทร: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIUM

โทร: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

ROMANIA

โทร: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPORE

โทร: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive

0157 Irene

SOUTH AFRICA

โทร: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

เอ็นเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชั้น 15

ถนนพญาไท ปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

ประเทศไทย

โทร: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

UKRAINE

โทร: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIETNAM

โทร: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

โทร: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

GERMANY

โทร: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

UNITED STATES OF AMERICA

โทร: +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

ISRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALAYSIA

โทร: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

THE NETHERLANDS

โทร: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

โทร: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEI DARUSSALAM

โทร: +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

DENMARK

โทร: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAIWAN

โทร: +886 02 8752 - 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Healthผลิตภัณฑ์ Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONESIA

โทร: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 และ 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

 

ภาคผนวก 2 - วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารที่เราได้เก็บรวบรวมหรืออาจกำลังเก็บรวบรวมจากท่าน หรือที่ท่านได้ให้หรืออาจให้แก่เรา จะถูกนำมาประมวลผล (ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดการ การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง การเรียกข้อมูล การตรวจดู การใช้ หรือการเปิดเผยโดยการโอน การเผยแพร่หรือทำให้มีอยู่โดยวิธีอื่นใดก็ตาม การรวมเข้าด้วยกันหรือการผสมผสาน การจำกัด การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์และเหตุตามกฎหมายในกรณีต่อไปนี้เป็นต้น ทั้งนี้โดยที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้อนุญาตไว้

ในฐานะ 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ 

เราอาศัยเหตุตามกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ลูกค้า   

สร้างและจัดการบัญชีของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อของท่านและจัดการ  ↗ เกี่ยวกับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของท่าน สื่อสารกับท่านเกี่ยวกับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน        

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน และเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงหน้าที่ในเรื่องการบัญชี ภาษี และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ให้บริการเกี่ยวกับข่าวและสารสนเทศ รวมถึงอีเมลสรุปและจดหมายข่าว

ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านและ/หรือเมื่อท่านแสดงความจำนงที่จะรับการสื่อสารทางการตลาด หรือในกรณีที่เป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการที่จะให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่าน

จัดการรายการรายชื่อผู้ที่จะไม่ได้รับข่าวสารเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะไม่ได้รับการสื่อสารหากท่านปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราที่มีตามกฎหมาย

ทำการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาตามข้อมูลที่รวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สถิติเกี่ยวกับยอดขาย การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรักษาฐานข้อมูลที่ใช้ทั่วโลกของเรา

เพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้า การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และนวัตกรรมทั่วไป และเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์ สังคม และการเงิน หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน หากได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้อนุญาตไว้

ป้องกันและตรวจหากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างเช่นการใช้บัตรเครดิตในทางที่ผิด และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อพิพาท ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงหน้าที่ในเรื่องการบัญชีและภาษี และเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์ สังคม และการเงิน และเพื่อสื่อสารกับท่าน หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน

รักษาความปลอดภัยและจัดการการเข้าถึงระบบ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของเรา

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและ/หรือเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และเครือข่าย หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเรา เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงการสื่อสารให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการ และทำการปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา

ปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการจัดให้มีเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน

แบรนด์ แอฟฟิลิเอต

สร้างและจัดการบัญชีของท่าน และดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อของท่าน และให้การดูแลและช่วยเหลือลูกค้าตามวิธีการใดๆ ที่มีอยู่ ให้แก่ท่านและบัญชี แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ของท่าน

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน และเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงในเรื่องการบัญชี ภาษี และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ดำเนินการเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นและการจ่ายโบนัสของท่าน

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่านและเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงหน้าที่ในเรื่องการบัญชีและภาษี

ให้บริการต่างๆ แก่ท่าน ตัวอย่างเช่น (i) เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในสื่อวัสดุส่งเสริมธุรกิจของ นู สกิน (ii) เชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาของกิจกรรม และ (iii) จัดการเดินทางและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นรางวัลที่ท่านทำงานได้ประสบผลสำเร็จ

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้การฝึกอบรมที่เพียงพอ และสร้างแรงจูงใจให้แก่ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ของเรา หรือตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม

แสดงความชื่นชมท่านในฐานะ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ตัวอย่างเช่น โดยการประกาศชื่อ สถิติการขาย รูปภาพ เข็มตำแหน่งของท่าน การบริจาคเพื่อการกุศลที่ท่านทำ ฯลฯ ที่งานกิจกรรมของ นู สกิน หรือในสื่อวัสดุส่งเสริมธุรกิจ ช่องทางสื่อสังคม อีเมล ฯลฯ

ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการส่งเสริมแบรนด์ของเราและความสำเร็จของทีมขายของเรา

ส่งเสริมแบรนด์ของเรา ตัวอย่างเช่น โดยการใช้ (i) คำแถลงของท่านที่ท่านเผยแพร่ในงานกิจกรรมของ นู สกิน หรือ (ii) บันทึกภาพการปรากฏตัวของท่านและ/หรือสิ่งที่ท่านแสดงหรือกระทำในงานกิจกรรมของ นู สกิน  ในเว็บไซต์ สื่อวัสดุการตลาด หรือเครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ

ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการส่งเสริมแบรนด์ของเราและความสำเร็จของทีมขายของเรา

ให้บริการเกี่ยวกับข่าวและสารสนเทศ รวมถึงอีเมลสรุปและจดหมายข่าว

ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านและ/หรือเมื่อท่านแสดงความจำนงที่จะรับการสื่อสารทางการตลาด หรือในกรณีที่เป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการที่จะทำการตลาดกับท่าน

จัดการรายชื่อผู้ที่จะไม่ได้รับข่าวสารเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะไม่ได้รับการสื่อสารหากท่านปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมาย

ทำการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาตามข้อมูลที่รวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สถิติเกี่ยวกับยอดขาย การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรักษาฐานข้อมูลที่ใช้ทั่วโลกของเรา

เพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้า การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และนวัตกรรมทั่วไป และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์ สังคม และการเงิน หรือในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้อนุญาตไว้

ป้องกันและตรวจหากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างเช่นการใช้บัตรเครดิตในทางที่ผิด และวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อพิพาท ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงหน้าที่ในเรื่องการบัญชีและภาษี และเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์ สังคม และการเงิน และเพื่อสื่อสารกับท่าน

รักษาความปลอดภัยและจัดการการเข้าถึงระบบ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของเรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และเครือข่าย

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเรา เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงการสื่อสารให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการ และทำการปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา

ปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการจัดให้มีเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน

ผู้สมัครงาน

เพื่อพิจารณาโอกาสการจ้างงานบุคคล และโอกาสในการว่าจ้างบุคคลให้เป็นผู้รับจ้าง และจัดการขั้นตอนการอบรมให้ความรู้พนักงานใหม่

เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่านก่อนทำสัญญากับท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราที่มีตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการทำการพิจารณาเกี่ยวกับผู้สมัครได้อย่างเพียงพอเพื่อการจ้างงาน โดยได้รับความความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน

เพื่อรักษาความปลอดภัยและจัดการการเข้าถึงสำนักงานของเรา

เพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการรักษาความปลอดภัยของอาคาร ระบบ และทรัพย์สินของสำนักงานของเรา ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้อนุญาตไว้ หรือตามความยินยอมของท่านในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้