Är du kvar?

FORTSÄTT

Ordlista

Glossary - se

 

BRAND AFFILIATE – Alla personer som har tillstånd att sälja Nu Skins produkter enligt ett Brand Affiliate Agreement (BAA). Alla produktinköp är frivilliga.

 

BRAND AFFILIATE AGREEMENT (BAA) – Ett avtal som krävs för att bli en Brand Affiliate. När Nu Skin accepterat Brand Affiliate Agreement är en person klassificerad som en Brand Affiliate och kan registrera kunder och sälja produkter.

 

BRAND REPRESENTATIVE (BR) – En person som fullgjort kvalificeringen, samt en allmän term som används för att hänvisa till alla Brand Representatives och högre, oavsett titel. För att behålla statusen som Brand Representative måste du slutföra minst fyra Building Blocks varje kalendermånad (eller använda Flex Blocks för att ersätta Building Blocks som saknas). Om du inte lyckas behålla din status som Brand Representative kommer alla Brand Representatives i ditt team att flyttas till din närmaste Brand Representatives team. Du har möjlighet att starta om under en begränsad tid och om du lyckas kan du återfå de Brand Representatives som fanns i ditt team, tillsammans med eventuella Flex Blocks som tillkommit tidigare. Se Additional Details – Restart eller kontakta din Account Manager för ytterligare information.

 

BUILDING BLOCK – Ett mått på försäljningsvolymen. Ett Building Block anses fullgjort först när det har 500 poäng i försäljningsvolym. Ett Building Block med mindre än 500 poäng försäljningsvolym anses vara ofullständigt.

 

BUILDING BONUS (BB) – Alla Brand Representatives är berättigade till en Building Bonus på fullgjorda Building Blocks. Brand Representatives som fullgjort fyra eller fler Building Blocks på en månad (exklusive Flex Blocks) är också berättigade till en Building Bonus på eventuella ofullständiga Building Blocks i slutet av månaden. Den procent som betalas på en ofullständig Building Block motsvarar den procentsats som betalats på den sista fullgjorda Building Block i månaden. Ofullständiga Building Blocks betalas ut den 8:e efterföljande månad. Brand Affiliates och Qualifying Brand Representatives är inte berättigade till Building Bonuses. Ingen Building Bonus betalas på Flex Blocks. Building Bonus beräknas på CSV för varje enskild Building Block. Den procentsats som tillhör en Building Block är endast tillämplig på detta specifika Building Block och gäller inte för något tidigare fullgjort Building Block.

 

BUSINESS BUILDER POSITION (BBP) – Ett incitament för att motivera framgångsrika Brand Representatives att fortsätta bygga upp sina säljteam. En Business Builder Position är en andra position som delas ut till en Brand Representative som har betalats som en Blue Diamond Director i 1 månad. BBP baseras på den 1:a generationen Blue Diamond Directors (överordnat konto). Genom att bygga ett Team med Brand Representatives under BBP är det överordnade kontot berättigat till 5 % Leading Bonus på sex generationer Brand Representatives och BBP är berättigad till 5 % Leading Bonus på sex generationer Brand Representatives. Ägaren till BBP- och det överordnade kontot kan få upp till 10 % på CSV för överlappande generationer mellan det överordnade kontot och BBP. Kontakta din Account Manager för fullständig information om Business Builder Positions.

 

COMMISSIONABLE SALES VALUE, CSV (PROVISIONSBERÄTTIGAT FÖRSÄLJNINGSVÄRDE) – Ett valutavärde som är kopplat till varje produkt och som används för att bestämma Building och Leading Bonuses. CSV för varje produkt kan ändras från tid till annan. Kontakta din marknad eller ansvarig Branding Affiliate för produktspecifik prissättning, information om Sharing Bonus, provisionsbaserat försäljningsvärde (CSV) och annan information om försäljningsersättningar.

 

FLEX BLOCK – Ersätter ett Building Block och används automatiskt för att bibehålla din status som Brand Representative om du inte fullgör fyra eller fler Building Blocks under en kalendermånad. Den månad du använder ett Flex Block kommer du fortfarande att vara berättigad till Building Bonuses på fullständiga Building Blocks, men du kommer inte att vara berättigad till Leading Bonus. Flex Blocks ger ingen försäljningsvolym, CSV, har inget penningvärde och kan aldrig lösas in mot kontanter – de används endast för att upprätthålla statusen som Brand Representative. Högst tre Flex Block kan användas varje kalendermånad. Det finns ingen gräns för antalet Flex Blocks som kan samlas. Flex Blocks förfaller inte och kan inte överlåtas. Samlade Flex Blocks kommer att makuleras ifall du inte lyckas behålla din status som Brand Representative. Gå till Additional Details – Flex Blocks för mer information.

 

GENERATION – Ett enkelt sätt att hjälpa dig organisera ditt team. Varje Brand Representative som du leder direkt är en del av din 1:a generation (G1). Varje Brand Representative som din G1 Brand Representative leder direkt är en del av din 2:a generation (G2) och så vidare.

 

GRUPP – Din grupp består av dig och alla dina detaljkunder, medlemmar, Brand Affiliates och/eller Qualifying Brand Representatives (i Frankrike: endast som din VDI-status tillåter). Dina Brand Representatives och deras grupper är inte inkluderade i din grupp. All försäljning som sker i din grupp bidrar till dina Building Block och din grupps provisionsberättigade försäljningsvärde, CSV.

 

LEADERSHIP TEAM (LT) – Se Lead – Be an Epic Leader för mer information.

 

LEADERSHIP TEAM SALES VOLUME (LTSV) – En G1 Brand Representatives LTSV är summan av hela din G1–G6 försäljningsvolym från denna G1 Brand Representative

 

LEADING BONUS – se Lead – Monthly Pay för mer information.

 

LETTER OF INTENT (LOI) – Ett dokument eller onlinemeddelande med en avsiktsförklaring som en Brand Affiliate undertecknar för att meddela Nu Skin om sin avsikt att påbörja kvalificering och bli Qualifying Brand Representative. När det skickats och godkänts av Nu Skin kallas en Brand Affiliate för ”QBR1” under dennes första kvalificeringsmånad, ”QBR2” för den andra månaden, osv. Om en Brand Affiliate tidigare har varit en Qualifying Brand Representative och vill påbörja kvalifikation igen måste denne Brand Affiliate skicka en ny avsiktsförklaring (Letter of Intent).

 

MEDLEM – En person som inte är Brand Affiliate som registrerats av en Brand Affiliate och som kan köpa Nu Skin-produkter till medlemspris. En medlem är inte behörig att registrera Brand Affiliates eller sälja produkter.

 

MEDLEMSPRIS – Inköpspriset för produkter för både medlemmar och Brand Affiliates. Medlemspriset kan ibland rabatteras under normala listpriser vid kampanjer och incitament som bestäms av den lokala marknaden.

 

TEAM ELITE BUSINESS BUILDER POSITION (TE BBP) – Ett incitament för att motivera framgångsrika Brand Representatives att fortsätta att bygga upp sina säljteam. En TE BBP är en tredje position som delas ut till en Brand Representative som har avslutat den första månaden av kvalificering för att erkännas som en Team Elite. TE BBP:n etableras på den 1:a generationen av det överordnade BBP-kontot. Genom att bygga upp ett team av Brand Representatives under BBP är det överordnade kontot berättigat till 5 % Leading Bonus på sex generationer av Brand Representatives, BBP är berättigad till 5 % Leading Bonus på sex generationer av Brand Representatives och TE BBP är också berättigad till 5 % Leading Bonus på sex generationer av Brand Representatives. Detta innebär att det överordnade kontot kan få upp till 15 % och att BBP kan få upp till 10 % på CSV av överlappande generationer mellan de överordnade, BBP- och TE BBP-kontona. Kontakta din Account Manager för ytterligare information

 

PRODUKT – Innefattar alla produkter och tjänster som säljs av Nu Skin och dess Brand Affiliates.

 

KVALIFICERING – Den process Brand Affiliates genomgår för att bli Brand Representative. Du börjar kvalificeringen genom att lämna in en avsiktsförklaring (Letter of Intent) och omklassificeras till en Qualifying Brand Representative. När du samlat det antal Building Blocks och Sharing Blocks som krävs inom 6 kalendermånader avslutar du kvalificeringen och omklassificeras till Brand Representative. Se Build – Qualification för mer information.

 

QUALIFYING BRAND REPRESENTATIVE (QBR) – En Brand Affiliate som har skickat in sitt Letter of Intent och påbörjat men ännu inte är färdig med sin kvalificering. Se Build – Qualification för mer information.

 

REGISTRERA – Refererar till att personligen registrera detaljhandelskunder, medlemmar eller Brand Affiliates hos Nu Skin. Observera att du i Frankrike endast personligen, och som din VDI-status tillåter, kan hänvisa detaljkunder, medlemmar och Brand Affiliates till Nu Skin.

 

RETAIL BUILDING BONUS – Bonus som betalas på amerikanska eller kanadensiska detaljhandelskunders köp av vissa produkter till första berättigade Qualifying Brand Representative eller Brand Representative (endast amerikanska eller kanadensisk konton) ovanför den registrerade detaljhandelskunden vid tidpunkten för köpet. Retail Building Bonus beräknas dagligen och betalas ut på samma veckoschema som Building Bonus. För att vara berättigad måste en Brand Affiliate vara en Qualifying Brand Representative eller Brand Representative vid den tidpunkt då produktförsäljningen äger rum. Kontakta din marknad eller Brand Affiliate för specifik produktprissättning, information om tillämplig Retail Building Bonus med mera.

 

RETAIL CUSTOMER (detaljhandelskund) – Alla som inte är en Brand Affiliate eller medlem som köper produkten från en Brand Affiliate eller direkt från Nu Skin.

 

RETAIL PROFIT – Skillnaden mellan dina totala kostnader (inklusive medlemspriset, fraktkostnaden, etc.) och priset du säljer en produkt för.Se Policy och procedurer för ev. restriktioner i lokal lagstiftning.

 

RETAILING BONUS (RB) – Är skillnaden mellan det pris som betalas av dina detaljhandelskunder (exklusive fraktkostnader och skatter) när de köper produkter direkt från Nu Skin och summan av medlemspriset och Retail Building Bonus. Kontakta din marknad eller Brand Affiliate för specifik produktprissättning, information om tillämplig Retail Building Bonus med mera.Observera att du i Frankrike endast personligen, och som din VDI-status tillåter, kan hänvisa detaljkunder till Nu Skin och få retailing bonus.

 

SALES VOLUME – Ett poängsystem som Nu Skin använder för att jämföra det relativa värdet hos produkter över olika valutor och marknader. Varje produkt har tilldelats en viss mängd poäng för Sales Volume. Sharing Blocks, Building Blocks och Leadership Team Sales Volume innefattas alla av Sales Volume. Sales Volume skiljer sig från provisionsbaserat försäljningsvärde (CSV).

 

SHARING BLOCKS (SB) – En undergrupp till Building Blocks som består av 500 poäng Sales Volume som endast kommer från inköp som gjorts av detaljahandelskunder, medlemmar, Brand Affiliates och Qualifying Brand Representatives som du har registrerat och registrerade detaljhandelskunder i USA och Kanada till dina Registered Brand Affiliates och Qualifying Brand Representatives. Din personliga inköp räknas inte in i Sharing Blocks. Sharing Blocks gäller endast för kvalificering och är en underkategori till Building Blocks. Därför är alla Sharing Blocks Building Blocks, men alla Building Blocks är inte Sharing Blocks.

 

SHARING BONUS – Se Share – Daily Pay för mer information.

 

TEAM – Ditt Team består av din grupp och alla grupper som du är berättigad att få en Leading Bonus på.

 

TITEL – Refererar till titlar för medlemmar, Brand Affiliates, Qualifying Brand Representatives och Brand Representatives. Brand Representatives-titlar bestäms av antalet G1 Brand Representatives och Leadership Teams och används för att fastställa antalet generationer som du kan få en Leading Bonus på. Se diagrammet Lead – Titles and Leading Bonus för de specifika kraven för varje titel.

 

VELOCITY-KONTO – Ett digitalt konto som visar alla aktiviteter som kompensation, justeringar och betalningar som distribueras av Nu Skin. Du får ett Velocity-konto när du blir en Brand Affiliate. Nu Skin överför automatiskt och avgiftsfritt dina pengar till Velocity-kontot i början av betalningsperioden varje vecka eller månad. Du är själv ansvarig för ev. avgifter som tillkommer vid de överföringar du genomför själv. Minst 80 KRONOR krävs för automatisk utbetalning. De överföringar du själv initierar kräver inget minsta belopp. Ingen upplupen ränta på Velocity-konton. Du ser ditt Velocity-konto via Nu Skins Brand Affiliate-webbsida.