Är du kvar?

FORTSÄTT
Glossary - se

Bonus: Ersättning som betalas genom Velocity, inklusive Sharing Bonus, Retailing Bonus, Building Bonus, och Leading Bonus. Bonusar inkluderar inte detaljvinst som du kan tjäna på produkter du köper och säljer direkt till icke-registrerade kunder (för info om Frankrike och Italien, se anteckning 1 på sida 18), eller andra kontanta eller icke-kontanta belöningar.

 

Brand Affiliate: En person som registrerar sig hos Nu Skin som Brand Affiliate och kan köpa produkter till medlemspris, sälja produkter till kunder, skriva in registrerade kunder och som inte är under kvalificering till Brand Representative. Brand Affiliate används också som generell titel för alla Brand Affiliates och Brand Representatives. Till exempel kommer en Brand Partner och en Brand Director kallas Brand Affiliates som en generell referens.

 

Brand Affiliate-konto: En Brand Affiliates Nu Skin-konto.

 

Brand Affiliate-avtal: Ett avtal mellan en Brand Affiliate och Nu Skin som anger rättigheter och skyldigheter relaterade till dess verksamhet.

 

Brand Director: En generell kategori som inkluderar alla Brand Representatives med en titel som Emerald Director, Diamond Director, Blue Diamond Director eller Presidential Director.

 

Brand Partner: En generell kategori som inkluderar alla Brand Representatives som har titlar som Gold Partner, Lapis Partner eller Ruby Partner.

 

Brand Representative: En Brand Affiliate som lyckats kvalificera sig och inte har förlorat sin status som Brand Representative. Termen Brand Representative kommer även att användas i generella sammanhang för alla titlar på, eller högre än, Brand Representative-nivå. Till exempel kommer en Ruby Partner eller en Diamond Director att kallas Brand Representative som en generell referens när vi pratar om alla Brand Representatives.

 

Brand Representative-datum: Den första dagen i månaden då en Qualifying Brand Representative har fullföljt kvalificeringen. En Qualifying Brand Representative som slutför sin kvalificering under vecka 1, 2 eller 3 i en månad får Brand Representative-datum den första dagen i samma månad. En Qualifying Brand Representative som slutför sin kvalificering under vecka 4 i en månad får Brand Representative-datum första dagen i följande månad. Se Bilaga A för information.

 

Brand Representative Promotion Date: Den första dagen i en ny veckoperiod efter att du som Qualifying Brand Representative har fullföljt din kvalificering och avancerat till Brand Representative. En Qualifying Brand Representative som fullföljer kvalificeringen under vecka 1, 2 eller 3 i en månad, blir Brand Representative den 8:e, 15:e eller 22:a i den månaden. En Qualifying Brand Representative som slutför sin kvalificering under vecka 4 i en månad blir Brand Representative den första dagen i efterföljande månad. Se Bilaga A för information.

 

Brand Representative Qualification Date: Första dagen i månaden då en Qualifying Brand Representative skickat in sin avsiktsförklaring och fullföljt sina två Building Blocks. Se Bilaga A för information.

 

Building Block: Ett sätt att mäta försäljningsvolym. Ett Building Block anses fullgjort först när det innehåller 500 poäng i försäljningsvolym. Ett Building Block med färre än 500 poäng i försäljningsvolym anses ofullständigt. Se Avsnitt 2.2.

 

Building Bonus: en Bonus som intjänas veckovis och betalas veckovis eller månadsvis till Brand Representatives baserat på det provisionsberättigade försäljningsvärdet/CSV av produkter köpta av registrerade kunder i denna Brand Representatives egen kundgrupp. Se avsnitt 2.2.

 

Building Bonus-procentandel: Den procentandel som används för att beräkna din Building Bonus per Building Block som är mellan 5 % och 40 % beroende på antal Building Blocks du fullföljt under en månad. Se Kapitel 2.2.

 

Business Builder-konto (BBP): En position rakt under dig i din första generation som tilldelas dig första månaden efter att du uppnått titeln Blue Diamond Director. Se Bilaga D för mer information.

 

Affärsutvecklande aktivitet: All verksamhet som på något sätt främjar, hjälper eller stödjer verksamheten, utvecklingen, försäljningen eller sponsringen av ett annat direkthandelsföretag, inklusive men inte begränsat till försäljning av produkter eller tjänster, främjande av affärsmöjligheter, handlande på uppdrag av direkthandelsföretaget eller någon av dess representanter, tillstånd att ditt namn används för marknadsföring av direkthandelsföretaget, dess produkter, tjänster eller möjligheter, sponsring eller rekrytering på uppdrag av direkthandelsföretaget, handlande i egenskap av styrelseledamot, som tjänsteman, eller representant eller Brand Affiliate för direkthandelsföretaget, en ägarandel, eller någon annat direkt eller indirekt nyttjanderätt.

 

Provisionsberättigat försäljningsvärde/CSV: Ett valutavärde satt per produkt som används för att beräkna Building Bonus och Leading Bonus. Provisionsberättigat försäljningsvärde/CSV ändras från gång till gång beroende på en rad faktorer såsom prisförändringar, valutor, rabatter osv. Provisionsberättigat försäljningsvärde/CSV skiljer sig från försäljningsvolym och är väldigt sällan samma siffra. Du kan hitta information om det provisionsberättigade försäljningsvärdet/CSV och annan säljrelaterad information per produkt när du loggar in på Brand Affiliate-webbplatsen för din marknad.

 

Företaget: Nu Skin, ”vi” eller ”oss”.

 

Kundgrupp: En grupp som består av (1) dig, (2) någon av dina registrerade kunder, och (3) alla kunder de registrerar och så vidare. Din kundgrupp kommer även att inkludera dina Qualifying Brand Representatives egna kundgrupper. Som en Qualifying Brand Representative eller Brand Representative förväntas du att stötta och hjälpa dina Qualifying Brand Representatives och deras kundgrupper. En Brand Representative och hens kundgrupp blir en del av ditt team när hen har fullföljt kvalificeringen och hens kundgrupp ingår då inte längre i din kundgrupp.

 

Direkthandelsföretag: Ett företag som använder sig av en säljkår bestående av oberoende leverantörer som säljer produkter och tjänster, och som ersätter de oberoende leverantörerna genom en försäljningsplan som består av en enkel nivå eller flera nivåer för (1) deras egen försäljning, och/eller (2) försäljning från andra oberoende leverantörer som har anmält sig under de oberoende leverantörerna för att distribuera samma produkter och tjänster.

 

Flex Block: Ett Flex Block ersätter ett Building Block och hjälper dig att behålla din Brand Representative-status även om du inte fullföljer minst fyra Building Blocks på en månad. Se Kapitel 3.3.

 

G1 Brand Representative: Se Generation nedan.

 

Generation: Nivåerna i en Brand Representatives team. Varje Brand Representative som du direkt leder och som är den första Brand Representative under dig i ditt team är din G1 Brand Representative. Dina G1 Brand Representatives leder direkt de Brand Representatives som är på första nivån under dem, det vill säga de som är dina G2 Brand Representatives osv.

 

Leadership Team: En Brand Representative på G1-nivå som uppfyller vissa krav gällande Leadership Team Sales Volume under en månad.

 

Leadership Team Sales Volume: Leadership Team Sales Volume avser summan av konsumentgruppförsäljningsvolym i G1 till G6 för varje given Brand Representative på G1-nivå.

 

Leading Bonus: En månatlig bonus till Brand Partners och Brand Directors baserad på det provisionsberättigade försäljningsvärdet/CSV av produkter köpta av kundgrupper i Brand Partners eller Brand Directors team. Se Kapitel 2.3.

 

Avsiktsförklaring (LOI): Ett dokument eller onlineansökan som en Brand Affiliate skickar in för att ange sin önskan om att vilja bli kvalificerad Brand Representative.

 

Underhåll: Fullfölj minst fyra Building Blocks på en månad för att upprätthålla din status som Brand Representative samma månad. Se Kapitel 3.2.

 

Medlem: En kund som registrerar sig som medlem hos Nu Skin och kan köpa produkter till medlemspris. Medlemmar deltar inte i Velocity och får inte sälja sina produkter vidare eller registrera kunder.

 

Medlemspris: Inköpspriset för produkter för både medlemmar och Brand Affiliates. Medlemspriser bestäms av den lokala marknaden och kan tillfälligtvis ändras inför kampanjer och incitament.

 

Nu Skin: Nu Skin International, Inc., och dess dotterbolag.

 

Person: En enskild individ eller en affärsenhet. En ”affärsenhet” – varje företagsenhet såsom ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller annan form av affärsorganisation som lagligt bildats enligt lagarna i den jurisdiktion där det grundats.

 

Personligt registrerade Brand Affiliates: En registrerad kund som registrerar sig direkt via dig (nivå 1) som en Brand Affiliate. En Brand Affiliate är inte personligt registrerad av dig om hen registrerats direkt under en annan Brand Affiliate.

 

Personligt registrerad kund: En registrerad kund som är registrerad direkt under dig (nivå 1) som en medlem eller detaljkund och köper produkter direkt från företaget för personligt bruk. En medlem eller detaljkund som registrerats direkt under en annan Brand Affiliate är inte din personligt registrerade kund. Personligt registrerade kunder deltar inte i försäljningsplanen och kan inte återsälja produkter eller registrera andra kunder eller Brand Affiliates.

 

Personligt registrerad kundförsäljningsvolym: De sammanlagda poängen relaterade till försäljningsvolym av produktinköp som görs av dina personligt registrerade kunder.

 

Policyer och procedurer: Ett dokument som är en del av kontraktet mellan en registrerad Brand Affiliate och Nu Skin och anger regler och riktlinjer kring Brand Affiliates verksamhet.

 

Presidential Director Business Builder-konto (Presidential Director BBP): Ytterligare en befattning direkt under din BBP i din andra generation som du blir tilldelad första månaden efter att du uppnått titeln Presidential Director. Se Bilaga D för mer information.

 

Produkter: Alla Nu Skin-produkter och -tjänster.

 

Kvalificering: Processen från Brand Affiliate till Brand Representative. Se Kapitel 3.1.

 

Qualifying Brand Representative: En Brand Affiliate som (1) har skickat in en avsiktsförklaring och fullföljt två Building Blocks (en Brand Affiliate klassas som Qualifying Brand Representative efter följande veckas bonusberäkning), och (2) är igång med att uppfylla kvalificeringskraven. Se Kapitel 3.1.

 

Lägsta kvalificeringskrav per månad: Under kvalificeringsperioden måste du fullfölja minst två Building Blocks varje månad, förutom den månaden du uppfyllt de totala kvalificeringskraven. Se Kapitel 3.1.

 

Kvalificeringsperiod: Din kvalificeringsperiod startar det datum du väljer att påbörja din kvalificering till Brand Representative. Beroende på när du skickar in din avsiktsförklaring (LOI) är kvalificeringsperioden upp till sex (6) eller tre (3) månader i följd, inklusive den månaden du ansöker. Se Kapitel 3.1.

 

Kvalificeringskrav: Samtliga krav måste uppfyllas för att kunna få titeln Brand Representative. Se Kapitel 3.1.

 

Registrerad kund: En person som köper produkter direkt från företaget för egen användning eller återförsäljning. Bonusar räknas ut och betalas ut på registrerade kunders produktköp. Möjligheten till att intjäna bonus på en kunds köp beror på bonustyp och tillhörande krav samt om de är personligt registrerade kunder eller personligt registrerade Brand Affiliates. Varje registrerad kund stöds av en Brand Affiliate. Det finns tre typer av registrerade kunder:

(1) Detaljkunder,

(2) Medlemmar, och

(3) Brand Affiliates.

 

Restart: Processen som ger tidigare Brand Representatives chansen att återta sitt team (som om de aldrig förlorat sin status som Brand Representative). Se Kapitel 3.4 och Bilaga C.

 

Retailing Bonus: Skillnaden mellan (1) försäljningspriset som din detaljkund betalat efter eventuell rabatt (exklusive frakt och moms) när de köper produkter direkt från Nu Skin och (2) medlemspriset. Se Kapitel 2.1.

 

Detaljkunder: Alla registrerade kunder som handlar till försäljningspris. Bonus på en detaljkunds produktköp betalas till den Brand Affiliate som anses vara deras försäljare under säljtillfället. I denna plan inbegripes inte icke-registrerade kunder i definitionen detaljkunder. Detaljkunder deltar inte i Velocity och får inte sälja sina produkter vidare eller registrera andra registrerade kunder.

 

Försäljningsvolym: Ett värde angett per produkt som används för att jämföra det relativa värdet av produkter mellan olika valutor och marknader och för att mäta kvalificering till olika bonusnivåer såsom Sharing Block, Building Block och Leadership Team Sales Volume, samt beräknad försäljningsvolym i din kundgrupp och ditt team. Försäljningsvolym kan justeras när företaget finner det nödvändigt. Försäljningsvolym skiljer sig från provisionsberättigat försäljningsvärde/CSV. Du kan hitta information om försäljningsvolym och annan kompensation per produkt när du loggar in på Brand Affiliate-webbplatsen för din marknad.

 

Sharing Block: En delmängd av Building Blocks. Sharing Blocks består av 500 poäng i försäljningsvolym som endast kommer ifrån köp gjorda av personligt registrerade kunder eller personligt registrerade Brand Affiliates i din kundgrupp, utom Brand Representatives. Dina personliga inköp räknas inte in i Sharing Blocks. Sharing Blocks används endast under kvalificeringsperioden. Se Kapitel 3.1.

 

Sharing Bonus: Bonusen tjänas in varje dag på produktköp av dina personligt registrerade kunder och månadsvis på produktköp av dina personligt registrerade Brand Affiliates, som är föremål för att uppfylla volymkraven för Sharing Bonus. (Brand Representatives behåller Sharing Bonus för sina egna produktköp om volymkravet för Sharing Bonus är uppfyllt)*. Beloppet för Sharing Bonus baseras på den lokala marknaden och kan justeras om företaget finner det nödvändigt. Den varierar beroende på produkten. Alla produkter genererar inte Sharing Bonus och på vissa marknader kan bonusen vara borträknad från priset. Marknaden förser Brand Affiliates med prisuppgifter och information kring Sharing Bonus per produkt. Se kapitel 2.1.

 

Volymkrav för Sharing Bonus: Du måste ha intjänat minst 50 poäng relaterade till försäljningsvolymen för personligt registrerade kunder under aktuell månad för att intjäna och tilldelas en Sharing Bonus för produktinköp via dina personligt registrerade Brand Affiliates (och egna produktinköp om du är Brand Representative under den månaden).

 

Team: Ditt team består av alla generationer som du kan tjäna Leading Bonus på. Din titel definierar antalet generationer av Brand Representatives och deras kundgrupper som finns i ditt team, som du ser i tabellen för titelbestämmelse i Velocity. Ditt team inkluderar inte din kundgrupp.

 

Titel: Titlar som Brand Representative och högre baseras på antalet G1 Brand Representatives och Leadership Teams. Din titel definierar antalet generationer på vilka du kan tjäna Leading Bonus.

 

Velocity-konto: Ditt digitala konto i Volumes & Genealogy är där du hittar dina bonusar, utbetalningar och justeringar. Ett Velocity-konto skapas till dig per automatik när du blir Brand Affiliate. Ingen ränta utgår inom ramen för Velocity-konton. Nu Skin överför automatiskt och avgiftsfritt din saldo från Velocity-kontot i början av varje veckovisa eller månatliga betalperiod. Det krävs ett saldo på minst 10 EUR för automatiserade överföringar från företaget.1

 

Volumes & Genealogy: Ett informationssystem som ger dig information kring ditt Brand Affiliate-konto, dina produktköp, nätverk, bonusar, mål, rapporter erkännanden med mera. Du kan logga in på Volumes & Genealogy via din inloggning på nuskin.com eller i din My Nu Skin-app.

 

*Gäller för Frankrike: Se Notering 1 på s. 18.

1 Länder utanför Eurozonen: Minimibeloppet kommer att baseras på motsvarande belopp i lokal valuta på dagen då kontot sägs upp och till den valutaväxlingskurs som tillämpas av en bank som företaget väljer.