Integritet

Om integritet

 

Denna översättning är till för att underlätta för dig. Om det finns skillnader mellan detta meddelande och den engelska versionen gäller den engelska versionen. Om du har frågor kan du kontakta oss på privacy@nuskin.com

 

 

 

NU SKIN Integritetspolicy

 

 

A. Översikt

 

Nu Skin är en internationell grupp företag som säljer kosmetik, kosttillskott, utrustningar och andra tjänster via hemsidan www.nuskin.com ("hemsidan") samt via ett nätverk oberoende distributörer. Beroende på vem du är så kommer dina personuppgifter att hanteras av olika enheter inom Nu Skin och i olika syften.

Denna integritetspolicy förklarar hur dina personuppgifter samlas in, används och delas i enlighet med dina rättigheter ("integritetspolicyn").

I denna policy används följande definitioner:

(1) “Nu Skin International” avser Nu Skin International Inc., med kontor registrerat på adress 75 West Center Street Provo, UT 84601, USA; och

(2) “Nu Skin-gruppen” eller allmänt “Nu Skin” avser avdelningarna nedan samt Nu Skins internationella filialer och dotterbolag globalt;

(3) “NSEPE” avser NSE Products Europe BVBA, med kontorsadress 9 Da Vincilaan, The Corporate Village, Building Elsinore, 1930 Zaventem, Belgien;

(4) “lokalt Nu Skin-kontor” avser det lokalkontor tillhörande Nu Skin-gruppen som finns upptagen i bilagan i slutet av integritetspolicyn; och

(5) “personuppgifter” avser all information som kan identifiera en person såsom namn, adress, mejladress, telefonnummer, bankkortsinformation, preferenser etc. 

 

B. Hantering av personuppgifter och dess syfte

 

Hemsidan kan använda cookies som insamlar personuppgifter om dig. Vi hänvisar till Policy för bruk av cookies för ytterligare information om detta.

Vi förväntar oss att du endast lämnar ut egna personuppgifter till oss. Om du även lämnar ut andras personuppgifter ska du också försäkra om att du har deras godkännande. Vi förväntar oss också att de personuppgifter du lämnar är korrekta och att du snabbt informerar oss om eventuella ändringar.

Du bör endast bruka hemsidan och dela personuppgifter när du läst igenom och förstått vår integritetspolicy. Dina uppgifter kommer att hanteras enligt beskrivning nedan, beroende på vem du är:

 

1. Besökare

Är du besökare på hemsidan, är det Nu Skin International som hanterar dina personuppgifter som personuppgiftsansvariga i syfte att (i) administrera besökare (inkl. skicka information till dig när du så begär), (ii) göra marknadsanalyser, (iii) hantera olagliga handlingar, (iv) forska & utveckla samt (v) administrera globalt.

Läs mer

 

2. Kund

Om du upprättar ett kundkonto på hemsidan eller köper produkter eller tjänster via hemsidan, är det Nu Skin International och NSEPE som är gemensamt personuppgiftsansvariga och hanterar dina personuppgifter i syfte att (i) administrera kunder (inkl. köpeprocessen), (ii) hantera olagliga handlingar (inkl. identifiering och kontroll av sådana aktiviteter), (iii) forska & utveckla samt (v) administrera globalt.

Läs mer

 

3. Distributör

Om du är distributör är det Nu Skin International och NSEPE som är gemensamt personuppgiftsansvariga och hanterar dina personuppgifter i syfte att (i) administrera kunder, (ii) administrera distributörer (inkl. administrering av ditt distributörskap och din upline/downlines organisation), (iii) hantera olagliga handlingar, (iv) forska & utveckla samt (v) administrera globalt.

Läs mer

 

4. Framtida och nuvarande anställda

Söker du arbete hos en Nu Skin-enhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är det Nu Skin International och Nu Skins lokalkontor där du söker arbete som är gemensamt personuppgiftsansvariga och hanterar dina personuppgifter vad gäller (i) sökanden och anställda (framför allt rekrytering, anställning och för att underlätta anställningsförhållandet med dig, och (ii) global administration.

Läs mer

Benämning av process

Beskrivning av syfte

Grund till hantering

Administrera besökare

·   Besvara och hantera förfrågningar från besökare; d.v.s. ge tillgång till hemsida, skicka information och marknadsföring på begäran, ta emot anmälningar inför evenemang.

·   Personuppgiftsansvarigas berättigade intressen: marknadsföring av liknande Nu Skin-produkter och tjänster bidrar till att skydda och främja Nu Skins ekonomiska, kommersiella, sociala och finansiella intressen, och tillåter oss att informera om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan invända mot denna hantering enligt villkoren nedan om gällande lagstiftning.

.  Uppfyllande av kontrakt (d.v.s. uppfylla förpliktelser relaterade till reklamkampanjer etc.). Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla kontrakten ifråga.

Administrera kunder

.  Genomförande av kontrakt med kund: d.v.s. hantering av inköp, hantering av personkonton på hemsidan.

·   Marknadsföring: d.v.s. skicka information till kunden om liknande produkter och tjänster från Nu Skin.

.  Uppfyllande av kontrakt (d.v.s. regler och villkor för försäljning, köpeavtal för produkter, avtal för fördelskunder). Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla kontrakten ifråga.

·   Personuppgiftsansvarigas berättigade intressen: marknadsföring av liknande Nu Skin-produkter och tjänster bidrar till att skydda och främja Nu Skins ekonomiska, kommersiella, sociala och finansiella intressen, och tillåter oss att informera om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan invända mot denna hantering enligt villkoren nedan om gällande lagstiftning.

·   Samtycke: om hanteringen omfattar särskilda datakategorier som skulle kunna avslöja etniskt ursprung eller hälsa (d.v.s. i sammanhang rörande skannern, ageLOC Me eller biverkningar), kommer Skin att specifikt be om kundens samtycke.

Administrera distributörer

·   Hantering och administrering av distributörskap och distributörers upline/downlines organisation.

.  Uppfyllande av kontrakt med distributörer (d.v.s. distributörsavtal, leasingavtal för skannern). Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla kontrakten ifråga.

·   Samtycke: om hanteringen omfattar särskilda datakategorier som skulle kunna avslöja etniskt ursprung eller hälsa (d.v.s. i sammanhang rörande skannern, ageLOC Me eller biverkningar), kommer Skin att specifikt be om kundens samtycke.

Administrera sökanden och anställda

 

·   Rekrytering: d.v.s. ha en databas över sökanden.

 

·   Nödvändiga steg innan anställningskontrakt ingås. Utan dina personuppgifter kan vi inte företa nödvändiga steg innan kontraktsupprättande.

.  Uppfyllande av anställningskontrakt, bestämmelser om fördelar och beslut om befordran och upphörande. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla kontrakten ifråga.

.  Personuppgiftsansvarigas och intressenternas (anställda, kunder, leverantörer, aktieinnehavare, berörda bolag) berättigade intressen; rekryteringen är nödvändig för Nu Skins kontinuitet. Du kan invända mot denna hantering enligt villkoren nedan om gällande lagstiftning.

Administrera hanteringen av olagliga aktiviteter

.  Förhindra och upptäcka olagliga aktiviteter: d.v.s. förhindra och upptäcka bedrägeri eller missbruk av företagets tillgångar.

.   Tvisteförfarande: d.v.s. undersökning av potentiella brott mot Policys och procedurer och åtal eller försvar rörande rättsliga krav.

.   Uppfyllande av kontrakt (d.v.s. regler och villkor för försäljning, avtal för fördelskunder, Policys och procedurer, leasingavtal för skannern). Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla kontrakten ifråga.

.  Personuppgiftsansvarigas och deras intressenters (anställda, kunder, leverantörer, aktieinnehavare, berörda bolag etc.) berättigade intressen: upptäckten av, förhindrandet av och sanktioneringen mot olagliga handlingar och hanteringen av tvister bidrar till att skydda och främja Nu Skins ekonomiska, kommersiella, sociala och finansiella intressen och minskar kostnaderna för dig. Du kan invända mot denna hantering enligt villkoren nedan om gällande lagstiftning.

F&U

.  Forskning och utveckling baserad på aggregerad data: d.v.s försäljningsstatistik, marknadsanalyser, utveckling av produkter och tjänster.

.  Personuppgiftsansvarigas, övriga koncernenheters och intressenters (anställda, kunder, leverantörer, aktieinnehavare, berörda bolag) berättigade intressen; Forskning och utveckling på grundnivå kan förbättra kundupplevelsen, förbättra Nu Skins produkter och tjänster och innovationer, vilket eventuellt resulterar i fördelar för alla inblandade vad gäller produkter och tjänster.

Du kan invända mot denna hantering enligt villkoren nedan om gällande lagstiftning.

Global administration

·   Global hantering av besökare, kunder, distributörer och kandidater, d.v.s. underhåll av globala databaser.

.  Personuppgiftsansvarigas, övriga koncernenheters och intressenters (anställda, kunder, leverantörer, aktieinnehavare, berörda bolag) berättigade intressen; Global hantering av besökare, kunder, distributörer och kandidater och hantering av olagliga handlingar på gruppnivå är nödvändig för effektiviteten, konsistensen och kontinuiteten vad gäller Nu Skins gruppoperationer.  Det bidrar till att skydda och främja Nu Skin-koncernens ekonomiska, kommersiella, sociala och finansiella intressen och resulterar i en bättre service för dig.

Du kan invända mot denna hantering enligt villkoren nedan om gällande lagstiftning.

Där "berättigade intressen" i tabellen ovan utgör laglig grund har vi balanserat dina intressen mot personuppgiftsansvarigas. Mer information om detta "balanstest" finner du i avsnitt G (dina rättigheter).

 

C. Överföring av personuppgifter

 

Personuppgiftsansvariga kan överföra dina personuppgifter till andra enheter inom Nu Skin och till företag som hanterar personuppgifter för vår skull och på våra vägnar ("personuppgiftsbiträde"). Dessa personuppgiftsbiträden inkluderar lokala och internationella (i) fraktfirmor, (ii) telekommunikatörer, (iii) betaltjänster, (iv) löneutbetalare (för anställda). En fullständig förteckning över sådana personuppgiftsbiträden kan erhållas om du sänder ett mejl till privacy@nuskin.com.

Om du är distributör eller kund kan dessutom personuppgiftsansvariga överföra dina personuppgifter till din upline distributör och/eller sponsor.

Vissa av dessa enheter och personer är lokaliserade utanför EU. Varje överföring baseras på beslut om tillräcklighet och/eller Europakommissionens klausuler för gängse skydd av personuppgifter. Överföringsmetoderna tillåts enligt den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (artiklarna 45 och 46(2)).  Sänd ett mejl till privacy@nuskin.com om du vill veta hur man vidtar lämpliga skyddsåtgärder.

Förutom vad som beskrivits här, kommer dina personuppgifter inte att lämnas ut till tredje part om du inte givit ditt tillstånd, eller om det inte krävs för att fullgöra kontraktet med dig, eller om lagen så kräver.

Som nämnts ovan, samtycker du till att vi kanske delar dina personuppgifter med enheter utanför ditt lands gränser samt att dina personuppgifter kan lagras på servrar lokaliserade utanför ditt lands gränser, inklusive alla de länder där Nu Skin är officiellt verksamma.

 

D. Barn

 

Nu Skin bedriver ingen produktförsäljning riktad mot barn. Om Nu Skin säljer barnprodukter måste en vuxen inhandla dessa.  Om du är under 18 kan du endast använda hemsidan tillsammans med en förälder eller annat ombud. Nu Skin gör inte följande:

(1) Ber om eller samlar medvetet in personuppgifter från personer under 13 års ålder ("barn");

(2) Använder eller sprider medvetet personuppgifter från barn till tredje part;

(3) Ger barn möjlighet att offentligt ange eller på annat sätt distribuera personuppgifter; och

(4) Lockar barn att avslöja personuppgifter genom att erbjuda något spel, pris eller annan aktivitet.

Vi uppmuntrar dig att ta del av ditt barns upplevelse på internet och att gå igenom viktiga säkerhetstips med varje barn innan han eller hon utforskar internet.

 

E. Säkerhetsprocedurer

 

Nu Skin använder säkra datanätverk som skyddas av brandväggar av branschstandard och lösenordskyddade system. Nu Skin använder också transport layer security (TLS) för att skydda dina uppgifter under överföring. Tillgång till denna information ges enbart till auktoriserade för legitima affärsändamål.

 

F. Lagring av personuppgifter

 

Dina personuppgifter lagras så länge du har kontakt med oss och upp till 10 år efter att ett samarbete avslutats.

 

G. Dina rättigheter

 

Som registrerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du rätt att begära, få tillgång till, ändra, radera, begränsa eller invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter och rätten till överföring.  Dessa rättigheter omfattar:

·         möjligheten att granska personuppgifterna vi har om dig i våra informations- och kommunikationssystem,

·         möjligheten att korrigera i dessa personuppgifter,

·         möjligheten att bli informerad om vilka personuppgifterna har delats med,

·         möjligheten att begära att vi raderar dina personuppgifter,

·         möjligheten att begränsa hur vi hanterar dina personuppgifter,

·         möjligheten att invända mot hur vi hanterar uppgifterna,

·         möjligheten att begära att vi skickar ut en kopia av personuppgifterna till dig eller annan verksamhet.

 

Vi besvarar din förfrågan att utöva dina rättigheter enligt någon av ovanstående punkter inom en månad. Vi förbehåller oss rätten att förlänga den perioden med ytterligare två månader om nödvändigt, beroende på komplexiteten och antalet förfrågningar vi får från dig.  

Du kan också dra tillbaka ditt medgivande till hantering av personuppgifter i den mån behandlingen av personuppgifter baserades på ett sådant samtycke.

 

Utöva dina rättigheter:

Önskar du utöva dina rättigheter kan du fylla i blanketten här med din begäran eller kontakta oss eller vårt dataskyddsombud:

 

Organisation

Dataskyddsombud

Nu Skin International Inc.

75 West Center Street,
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street,

Provo, 84601 Utah

USA

+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1930 Zaventem

Belgien

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com

 

Kontakta tillsynsmyndigheter:

 

Om du vill framföra klagomål mot oss kan du kontakta dina lokala tillsynsmyndigheter. Detta kan vara en tillsynsmyndighet i det medlemsland:

·         där du vanligtvis bor,

·         där du arbetar,

·         där du anser att överträdelsen ägt rum.

 

Vet du inte vilken myndighet du ska söka upp, vänligen kontakta Mark Milne här ovan för råd om vem du ska vända dig till.  

 

H. Länkade internetsidor

 

Hemsidan tillhandahåller hyperlänkar som är markerade ord eller bilder inom ett hypertextdokument som, när du klickar på dem, tar dig till ett annat ställe inom dokumentet, till ett helt annat dokument eller till andra hemsidor som inte kontrolleras av Nu Skin. Nu Skin kontrollerar inte andra organisationers hemsidor och dessa kan innehålla sekretessbestämmelser som skiljer sig från de som här beskrivs. Nu Skin ansvar inte för insamling, användning eller spridande av information som samlas in från dessa hemsidor eller länkar, och Nu Skin avsäger sig, i största möjliga utsträckning enligt gällande lag, uttryckligen allt ansvar som berör sådan insamling, användning och spridning.

 

I. Ändringar i integritetspolicyn

 

Om Nu Skin beslutar att ändra denna integritetspolicy kommer vi att ange dessa ändringar här, så att du alltid vet vilken information vi samlar in och hur vi använder och sprider denna information. Alla ändringar av denna integritetspolicy anses träda i kraft omedelbart efter att de angetts på denna hemsida. Integritetspolicyn reviderades senaste gången den 20 april 2018.

 

Bilaga: Nu Skins lokalkontor

Land

Nu Skins lokalkontor

Registrerade kontor

Belgien

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

+32 2 342 04 75

Danmark

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Köpenhamn

+45 78 73 06 02

Tyskland

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

+49 6131 490 9108

Ungern

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

+36 21 200 78 27

Norge

Nu Skin Norway A/S

c/o Visma Services Norway A/S

pb. 342 Sentrum

0101 Oslo

+47 852 95 048

Nederländerna

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

+31 85 0021853

Anslut dig till Nu Skin Bli distributör