Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

 

1. Obsah

1. Obsah
2. Prehľad
3. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať
4. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme
a. Kategórie osobných údajov
b. Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, a prečo ich zhromažďujeme
c. Vaše povinnosti
d. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od tretích strán
e. Deti
5. Ako používame vaše osobné údaje
6. Poskytovanie a prenos vašich osobných údajov
a. Poskytovanie osobných údajov
b. Prenos osobných údajov
c. Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a štít ochrany osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA
7. Ako chránime vaše osobné údaje
8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
9. Aké práva máte vo vzťahu k svojim osobným údajom
10. Voľby týkajúce sa marketingu
11. Zmeny Zásad ochrany súkromia
Príloha 1 – Zoznam subjektov spoločnosti Nu Skin zodpovedných za spracúvanie vašich osobných údajov
Príloha 2 – Ako používame vaše osobné údaje

 

2.    Prehľad

Spoločnosť Nu Skin kladie veľký dôraz na ochranu vášho súkromia. Naša spoločnosť koná v súlade s požiadavkami príslušných zákonov na ochranu súkromia platných v krajinách, kde má svoje prevádzky.

Tieto Zásady ochrany súkromia hovoria o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné údaje týkajúce sa našich zákazníkov, partnerov značky, žiadateľov o zamestnanie a návštevníkov našich prevádzok aj nášho webového sídla (ďalej spoločne len „vy“ alebo „váš“) a špecifikujú vaše práva týkajúce sa používania vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Dovoľujeme si upozorniť, že v závislosti od okolností nemusia pre vás platiť všetky časti týchto zásad. Ak napríklad navštívite prevádzku našej spoločnosti, v zásade pre vás neplatia ustanovenia bodu 10 „Voľby týkajúce sa marketingu“, pretože osobám, ktoré nás navštívili, bežne nezasielame priame marketingové informácie.

Pred použitím nášho webového sídla, našich aplikácií a pred tým, ako nám poskytnete svoje osobné údaje, si pozorne prečítajte tieto Zásady ochrany súkromia.

3.    Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Spoločnosť Nu Skin Enterprises Inc. a jej závislé subjekty a dcérske podniky (ďalej len „Nu Skin“, „my“ a „náš“) tvoria medzinárodnú skupinu firiem ponúkajúcich výrobky osobnej starostlivosti, výživové doplnky, zariadenia a ďalší tovar alebo služby prostredníctvom (i) webových sídel Nu Skin (miestnych alebo globálneho) (ďalej jednotlivo len „webové sídlo“), (ii) aplikácií a nástrojov Nu Skin (ďalej len „aplikácie“) a (iii) siete nezávislých distribútorov (ďalej len „partneri značky”).

V závislosti od toho, kto ste, vaše osobné údaje spracúvajú rôzne subjekty v rámci spoločnosti Nu Skin na rôzne účely. Tu nájdete zoznam subjektov spoločnosti Nu Skin, ktoré vystupujú v pozícii prevádzkovateľov zodpovedných za spracúvanie vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, ak potrebujete aktualizovať svoje osobné údaje alebo si uplatniť svoje práva špecifikované nižšie, obráťte sa na naše Oddelenie ochrany údajov alebo našu zodpovednú osobu na adrese [DPOoffice@nuskin.com].

4.    Ktoré osobné údaje zhromažďujeme

Osobné údaje sú všetky informácie priamo alebo nepriamo sa týkajúce identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej osoby, prípadne právnického subjektu. Medzi osobné údaje patrí napríklad meno, (e-mailová) adresa, telefónne číslo, IP adresa, číslo kreditnej karty, preferencie, vek, pohlavie, povolanie a pod.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a spôsob, akým ich zhromažďujeme, závisia od vašej interakcie s nami. Ak ste napríklad jedným z našich zákazníkov, budeme o vás zhromažďovať iné údaje, ako keby ste boli partnerom značky. Všeobecný prehľad o tom, ktoré údaje zhromažďujeme a aké spracovateľské činnosti vykonávame, nájdete nižšie. Ak chcete zistiť ďalšie informácie o spracúvaní údajov a účeloch spracúvania špecifických pre jednotlivé interakcie, tu si môžete prezrieť zoznam „Ako používame vaše osobné údaje“. Tento zoznam obsahuje informácie o spracovateľských činnostiach pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb.

a.      Kategórie osobných údajov

Vo všeobecnosti zhromažďujeme nasledujúce kategórie osobných údajov:

-          kontaktné údaje: napr. meno, titul, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo;

-          biografické údaje: napr. pohlavie, dátum narodenia, národnosť, fotografie alebo videá obsahujúce zábery vašej osoby, povolanie a informácie o rodinnom živote (s výnimkou špeciálnych kategórií údajov) vrátane údajov o členoch rodiny, deťoch, záľubách a záujmoch;

-          identifikačné údaje: napr. číslo pasu, identifikačné číslo obyvateľa, číslo sociálneho poistenia a ďalšie identifikačné údaje a dokumenty a fotokópie uvedených dokladov v rozsahu povolenom platnými zákonmi;

-          registračné údaje: napr. žiadosť o zasielanie informačných bulletinov, registrácie na podujatia a motivačné výlety, predplatné, stiahnuté údaje, používateľské mená a heslá, údaje požadované pri prihlásení alebo v registračných formulároch a ďalšie súvisiace údaje, ako napr. spätná väzba alebo odpovede v prieskumoch;

-          fakturačné a finančné údaje: napr. údaje o bankovom účte, kreditných alebo debetných kartách, kópia výpisu z bankového účtu a ďalšie informácie a údaje potrebné na overenie alebo spracovanie platobných transakcií;

-          produktové údaje: napr. história vašich nákupov, údaje o výrobkoch, ktoré sme vám predali, o vrátených výrobkoch a preferovaných výrobkoch;

-          špeciálne kategórie osobných údajov: za určitých okolností môžeme zhromažďovať aj špeciálne kategórie osobných údajov, napr. údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu a vášho zdravotného stavu;

-          záznamy uzatvoreného kamerového systému, ktoré nám umožňujú identifikovať vás počas vašej návštevy v našich prevádzkach;

-          údaje týkajúce sa používania informačných systémov a zariadení spoločnosti Nu Skin, ak pôsobíte ako partner značky;

-          iné údaje: všetky ďalšie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete. Ak sa napr. rozhodnete poskytnúť nám osobné údaje členov svojej rodiny pri vypĺňaní online formulára obsahujúceho polia na zadanie týchto údajov, alebo keď kontaktujete naše služby zákazníkom.

b.      Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, a prečo ich zhromažďujeme

Osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás nasledujúcimi spôsobmi:

                                 I.            Ak ste zákazník:

-          pri vytvorení konta Nu Skin zhromažďujeme alebo vás požiadame o poskytnutie vašich kontaktných údajov, niektorých biografických údajov a ďalších relevantných údajov a preferencií týkajúcich sa komunikácie s vami;

-          pri zakúpení výrobkov a služieb spoločnosti Nu Skin alebo pri vrátení výrobkov zhromažďujeme alebo vás požiadame o poskytnutie vašich kontaktných údajov, fakturačných a finančných údajov a ďalších relevantných údajov;

-          pri registrácii na odber nášho informačného bulletinu alebo na používanie našich online služieb zhromažďujeme alebo vás požiadame o poskytnutie kontaktných údajov a ďalších relevantných údajov vrátane registračných údajov a preferencií týkajúcich sa komunikácie s vami;

-          pri iných typoch interakcie so spoločnosťou Nu Skin, napr. keď kontaktujete oddelenie služieb zákazníkom. V tomto prípade zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré nám poskytnete z vlastnej iniciatívy, a osobné údaje, ktoré potrebujeme na vyriešenie vašej požiadavky. Keď telefonujete na naše centrum telefonickej podpory, hovory sú zaznamenávané.

                               II.            Ak ste partner značky:

-          pri registrácii ako partner značky Nu Skin zhromažďujeme alebo vás požiadame o poskytnutie finančných a obchodných údajov a ďalších relevantných údajov, ako sú napr. identifikačné údaje a doplňujúce biografické údaje;

-          pri zakúpení výrobkov a služieb spoločnosti Nu Skin alebo pri vrátení výrobkov zhromažďujeme alebo vás požiadame o poskytnutie vašich kontaktných údajov, fakturačných a finančných údajov a ďalších relevantných údajov;

-          pri registrácii na odber nášho informačného bulletinu alebo na používanie našich online služieb zhromažďujeme alebo vás požiadame o poskytnutie kontaktných údajov a ďalších relevantných údajov, vrátane registračných údajov a preferencií týkajúcich sa komunikácie s vami;

-          pri registrácii na niektoré z našich podujatí alebo motivačných výletov zhromažďujeme alebo vás požiadame o poskytnutie vašich identifikačných a kontaktných údajov a identifikačných a kontaktných údajov vášho hosťa a ďalších relevantných údajov vrátane biografických údajov, registračných údajov, fakturačných a finančných údajov;

-          keď používate niektoré naše aplikácie a ste prihlásený ako partner značky, požiadame vás o poskytnutie informácií relevantných pre používanie aplikácie, čo môže zahŕňať údaje o etnickom pôvode a zdravotnom stave, ak sú tieto údaje potrebné na sprístupnenie niektorých požadovaných funkcií aplikácie;

-          keď oznamujete výskyt nežiadúcich účinkov, zhromažďujeme alebo vás požiadame o poskytnutie vašich kontaktných údajov, ako aj údajov týkajúcich sa nežiadúceho účinku, ktorý ste zaznamenali, čo môže zahŕňať zdravotné údaje;

-          keď používate informačné systémy alebo zariadenia našej spoločnosti, môžeme zhromažďovať údaje týkajúce sa vášho používania týchto systémov;

-          pri iných typoch interakcie so spoločnosťou Nu Skin, napr. keď nás kontaktujete prostredníctvom niektorého z našich komunikačných kanálov. V tomto prípade zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré nám poskytnete z vlastnej iniciatívy, a osobné údaje, ktoré potrebujeme na vyriešenie vašej požiadavky. Keď telefonujete na naše centrum telefonickej podpory, hovory sú zaznamenávané.

                             III.            Ak ste žiadateľ o zamestnanie:

-          Keď prejavíte záujem o zamestnanie v našej spoločnosti, požiadame vás o poskytnutie údajov súvisiacich s vašou žiadosťou, napr. vaše meno, kontaktné údaje, pracovné skúsenosti a vzdelanie. Môžeme vás zároveň požiadať, aby ste svoju žiadosť zaslali prostredníctvom nášho náborového systému, na ktorý sa vzťahujú špecifické podmienky ochrany súkromia.

-          Pri iných typoch interakcie so spoločnosťou Nu Skin, napr. keď nás kontaktujete prostredníctvom niektorého z našich komunikačných kanálov. V tomto prípade zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré nám poskytnete z vlastnej iniciatívy, a osobné údaje, ktoré potrebujeme na vyriešenie vašej požiadavky. Keď telefonujete na naše centrum telefonickej podpory, hovory sú zaznamenávané.

                            IV.            Ak navštívite prevádzku našej spoločnosti:

-          Keď navštívite niektorú z našich budov, môžeme zhromažďovať údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme vás dokázali identifikovať a vykonať potrebné bezpečnostné kontroly, napr. vaše meno a názov vašej spoločnosti. Zároveň môžeme ukladať záznam vyhotovený uzatvoreným kamerovým systémom, ktorý umožňuje vašu identifikáciu.

                              V.            Ak navštívite naše webové sídlo:

-          Keď navštívite naše webové sídlo alebo používate naše aplikácie, automaticky zhromažďujeme, ukladáme a používame technické údaje o vašich zariadeniach a vašich interakciách s našim webovým sídlom a aplikáciami (ďalej len „všeobecné údaje“). Tieto všeobecné údaje váš počítač alebo osobné zariadenie odosiela prostredníctvom rôznych súborov cookie alebo iných technických prostriedkov. Niektoré webové prehliadače môžu webovému sídlu, s ktorým komunikujú, vyslať signál „nesledovať“. Naše webové sídla v súčasnosti na signál „nesledovať“ nereagujú.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o súboroch cookie a ako ich deaktivovať, kliknite sem.

Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje. Ak sa však rozhodnete, že nám svoje osobné údaje neposkytnete, môže sa stať, že nedokážeme zrealizovať niektoré vyššie uvedené činnosti a požiadavky.

c.      Vaše povinnosti

Očakávame, že nám poskytnete len svoje osobné údaje. Ak nám zároveň poskytujete osobné údaje iných osôb, musíte sa ubezpečiť, že tak robíte v súlade so všetkými zákonnými povinnosťami, ktoré sa môžu vzťahovať na poskytovanie cudzích osobných údajov, a ak to bude potrebné, umožniť nám tieto údaje používať, spracúvať a prenášať. V súlade s miestnymi zákonmi musíte predovšetkým potvrdiť, že ak používate kreditnú kartu, ktorá nebola vystavená na vaše meno, robíte tak so súhlasom jej vlastníka, ktorý vám dal súhlas použiť ju na nákup našich výrobkov a na to, aby spoločnosť Nu Skin zhromažďovala, používala a sprístupňovala jeho osobné údaje na účely spracovania vášho nákupu.

Zároveň očakávame, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, sú správne, a že ak je potrebné vaše osobné údaje aktualizovať, budete nás o tom bez meškania informovať.

d.      Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od tretích strán

Väčšina osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme, sú údaje, ktoré nám poskytujete priamo. Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje získať aj od:

-          partnerov značky;

-          osôb, ktoré nám poskytujú vaše osobné údaje (napr. členov vašej rodiny);

-          regulačných úradov;

-          iných spoločností, ktoré nám poskytujú služby.

Niektoré z týchto tretích strán nám môžu poskytnúť údaje, ktoré pochádzajú z verejne dostupných zdrojov.

e.             Deti

Spoločnosť Nu Skin nesmeruje ponuku svojich výrobkov a služieb na deti a zároveň neumožňuje, aby maloleté osoby (v Číne do 22 rokov) boli partnermi značky.

Výrobky spoločnosti Nu Skin si môžu kúpiť len dospelé osoby. Ak ste maloletá osoba, naše webové sídlo smiete používať len pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu.

Vedome nezhromažďujeme ani inak nespracúvame žiadne osobné údaje detí mladších ako 13 rokov, ani nesmerujeme naše služby, webovú lokalitu alebo aplikácie na deti mladšie ako 16 rokov. Ak si myslíte, že dieťa, za ktoré zodpovedáte, nám poskytlo osobné údaje, dôrazne vám odporúčame okamžite nás kontaktovať, aby sme spoločne našli riešenie tohto problému.

Keď vaše dieťa používa internet, malo by tak robiť pod vaším dohľadom a po tom, ako ste ho náležite poučili o možných rizikách spojených s používaním internetu.

Ak prihlásite svoje dieťa na podujatie alebo motivačný výlet spoločnosti Nu Skin, osobné údaje vášho dieťaťa budeme spracúvať len na účely jeho účasti na takomto podujatí alebo výlete. Ak dané podujatie vyžaduje spracúvanie špeciálnych kategórií údajov vášho dieťaťa, vyžiadame si váš výslovný súhlas.

5.    Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame z nasledujúcich zákonných dôvodov špecifikovaných miestnymi zákonmi: (i) na účely plnenia našich zmluvných povinností voči vám alebo v rámci prípravy na uzatvorenie zmluvy s vami, (ii) na účely plnenia zákonných povinností, (iii) ak naše oprávnené obchodné záujmy vyžadujú použitie vašich osobných údajov alebo (iv) na základe vášho súhlasu. Medzi naše oprávnené záujmy patrí zabezpečenie prevádzky, vyhodnocovanie a zlepšovanie našej organizácie; prevencia a ochrana našej spoločnosti a iných osôb pred podvodmi, neoprávnenými transakciami, požiadavkami a inými záväzkami; a zabezpečenie súladu s firemnými smernicami a priemyselnými normami. Pre spoločnosti ako Nu Skin, ktoré majú prevádzky na celom svete, obvykle oprávnený záujem predstavuje aj spracúvanie vašich osobných údajov na interné administratívne účely. V súlade s platnými zákonmi sa usilujeme hľadať rovnováhu medzi našimi oprávnenými obchodnými záujmami a vaším právom na ochranu vašich údajov. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa tejto témy, obráťte sa na naše Oddelenie ochrany údajov.

Spôsob, akým používame vaše osobné údaje, závisí od toho, kto ste a akým spôsobom s nami komunikujete. Tu nájdete zoznam spôsobov, ako využívame vaše osobné údaje a o ktoré dôvody spracúvania sa pri tom opierame.

Špeciálne kategórie osobných údajov (napr. rasový a etnický pôvod, zdravotné údaje) spracúvame len vo výnimočných prípadoch, ak na to máme zákonné oprávnenie (napr. váš výslovný súhlas).

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, obráťte sa na naše Oddelenie ochrany údajov.

6.    Poskytovanie a prenos vašich osobných údajov

a.      Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať:

-          iným subjektom skupiny Nu Skin vrátane ich konateľov, zamestnancov, sprostredkovateľov a zástupcov na prevádzkové, riadiace a administratívne účely a na účely vykonávania dohľadu, hodnotenia alebo vzdelávania. Zoznam subjektov patriacich do skupiny Nu Skin, ktorým môžeme poskytovať vaše údaje, nájdete tu a zoznam účelov a kategórií spracúvania údajov nájdete tu a v bodoch 4 a 5 vyššie;

-          právnikom, audítorom, finančným poradcom a ďalším poskytovateľom služieb v súvislosti s ich službami pre spoločnosť Nu Skin.

-          dodávateľom a poskytovateľom služieb vrátane, nie však výlučne, poskytovateľom prepravných a doručovacích služieb, poskytovateľom telekomunikačných služieb, poskytovateľom platobných služieb, organizátorom podujatí, cestovným kanceláriám a poisťovniam;

-          tretím stranám v prípade, že spoločnosť Nu Skin odpredá celý svoj majetok alebo jeho časť tretej strane alebo dôjde k fúzii alebo akvizícii spoločnosti treťou stranou;

-          príslušným regulačným, zákonným, štátnym a ďalším relevantným úradom, agentúram alebo orgánom a odvetvovým regulátorom a akýmkoľvek ďalším osobám, ktorým spoločnosť Nu Skin musí alebo smie údaje poskytovať na základe zákona, nariadení alebo predpisov, súdnych procesov alebo súdnych sporov;

-          ľubovoľnej osobe na základe príkazu vydaného miestne príslušným súdom alebo porovnateľným orgánom.

Okrem toho, ak ste partnerom značky alebo zákazníkom, môžeme vaše osobné údaje poskytovať partnerom, ktorí sú vyššie vo firemnej hierarchii, alebo sponzorom, ak je to potrebné na zabezpečenie podpory alebo vzdelávania.

V týchto prípadoch prijmeme primerané opatrenia na to, aby sme zabezpečili, že príjemcovia osobných údajov používajú vhodné bezpečnostné mechanizmy na ochranu vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám, aby ich mohli využívať na účely priameho marketingu.

b.      Prenos osobných údajov

Osobné údaje prenášame do iných krajín, ak je po potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany súkromia. Týka sa to aj krajín, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako krajina, v ktorej boli osobné údaje pôvodne zhromaždené. Vaše údaje môžeme napríklad prenášať do Spojených štátov, pretože tam sídli naša materská spoločnosť.

Keď prenášame vaše osobné údaje do iných krajín, budeme ich chrániť v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia a v súlade s platnými zákonmi. Ak to vyžadujú platné zákony, príjemcu údajov zaviažeme záväznou zmluvnou povinnosťou zabezpečiť vaše práva týkajúce sa ochrany údajov. Okrem toho, ak to vyžadujú platné zákony, budeme príslušný dozorný orgán informovať o každom prenose údajov alebo mechanizme prenosu údajov.

Pri prenose údajov z európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) do Spojených štátov a iných krajín mimo EHP, využívame štandardné zmluvné podmienky schválené Európskou komisiou a takisto ďalšie vhodné riešenia na cezhraničný prenos údajov v súlade s požiadavkami článkov 46 a 49 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nami používaného zabezpečenia ochrany vašich osobných údajov počas ich prenosu (vrátane žiadostí o získanie kópie týchto opatrení), obráťte sa na naše Oddelenie ochrany údajov.

 

c.      Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a štít ochrany osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA

 

Spoločnosť Nu Skin International Inc. (Nu Skin) je zúčastnená strana a vlastník certifikácie súladu s rámcom štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA a štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA. Zaviazali sme sa, že všetky osobné údaje získané od členských štátov Európskej únie (EÚ) a Švajčiarska sa budú v závislosti od každého rámca štítu ochrany osobných údajov riadiť príslušnými zásadami jednotlivých rámcov. Ak sa chcete dozvedieť viac o rámcoch štítu na ochranu osobných údajov a pozrieť si našu certifikáciu, pozrite si zoznam štítu ochrany osobných údajov vedený americkým ministerstvom obchodu.

 

Spoločnosť Nu Skin je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ktoré prijíma v rámci každého rámca štítu ochrany osobných údajov, a následné odovzdanie tretej strane konajúcej ako zástupca v jej mene. Spoločnosť Nu Skin dodržiava zásady štítu ochrany osobných údajov pre všetky ďalšie prenosy osobných údajov z EÚ a Švajčiarska vrátane ustanovení o zodpovednosti za ďalší prenos.
Pokiaľ ide o osobné údaje prijaté alebo prenesené podľa rámcov štítu ochrany osobných údajov, spoločnosť Nu Skin podlieha regulačným právomociam Federálnej obchodnej komisie USA. V určitých situáciách môžeme byť požiadaní o zverejnenie osobných údajov v reakcii na zákonné žiadosti verejných orgánov vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva.

 

Ak máte nevyriešené obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo dát, ktoré sme uspokojivo nevyriešili, kontaktujte nášho externého poskytovateľa riešenia sporov so sídlom v USA (bezplatne) na adrese feedback-form.truste.com.

 

Za určitých podmienok, ktoré sú podrobnejšie popísané na webovej stránke štítu ochrany osobných údajov, môžete mať právo spustiť záväznú arbitráž, ak sú vyčerpané ďalšie postupy riešenia sporov.

 

TRUSTe

 

7.    Ako chránime vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje chránime a používame fyzické (napr. uzamykateľné skrine), technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ich ochranu proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracúvaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu.

Predovšetkým využívame dátové siete chránené bránou firewall spĺňajúcou príslušné priemyselné normy a ochranu heslami. Na zabezpečenie osobných údajov pri ich prenose tiež využívame technológiu zabezpečenia prenosovej vrstvy (TLS). Prístup k týmto údajom poskytujeme len oprávneným osobám na legitímne pracovné účely.

Okrem toho majú prístup k vašim osobným údajom len zamestnanci a poskytovatelia služieb, ktorí ich nevyhnutne potrebujú.

Aj keď sa usilujeme vždy chrániť naše systémy, sídla, prevádzky a údaje pred neoprávneným prístupom, používaním, zmenami a vyzradením, vzhľadom na povahu siete internet ako otvoreného globálneho komunikačného prostriedku a ďalšie rizikové faktory, nedokážeme zaručiť, že všetky údaje budú počas ich prenosu alebo uchovávania v našich systémoch dokonale chránené pred prístupom tretích osôb.

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako chránime vaše osobné údaje, obráťte sa na naše Oddelenie ochrany údajov.

8.    Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie účelu ich spracúvania uvedeného vyššie v časti „Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, a prečo ich zhromažďujeme“. To napríklad znamená, že vaše osobné údaje prestaneme uchovávať po skončení nášho (zmluvného) vzťahu (pokiaľ platné zákony nevyžadujú alebo nepovoľujú ich ďalšie uchovávanie).

9.    Aké práva máte vo vzťahu k svojim osobným údajom

Vo vzťahu k spôsobu, akým používame a uchovávame vaše osobné údaje, máte určité práva. Sú to:

-          Právo na opravu údajov. Máte právo požadovať opravu neúplných alebo nepresných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.

-          Právo na odstránenie údajov. Pri splnení určitých podmienok máte právo na odstránenie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.

-          Právo odvolať súhlas. Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, máte zároveň právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. To zahŕňa prípady, kedy sa chcete odhlásiť z odberu nami zasielaných marketingových informácií;

-          Právo na prístup k údajom. Okrem niekoľkých výnimiek máte právo na prístup k údajom a právo požiadať o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Tieto údaje vám poskytneme v elektronickej podobe alebo písomne alebo, ak to povoľuje miestny zákon, ústne. Ak to umožňujú miestne zákony, požiadavka na prístup k údajom môže byť spoplatnená.

V prípade, že sa nachádzate v EHP, máte okrem vyššie uvedených práv aj nasledujúce práva:

-          Právo na obmedzenie spracúvania údajov. Za istých podmienok máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov (platí aj v štáte Makau);

-          Právo na prenosnosť údajov. Za istých podmienok máte právo požiadať nás, aby sme vám alebo inému prevádzkovateľovi údajov zaslali osobné údaje, ktoré o vás uchovávame;

-          Právo namietať. V prípade, že právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu na základe vašej konkrétnej situácie. Vašej požiadavke vyhovieme, pokiaľ nemáme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami a právami, alebo ak takéto údaje už nepotrebujeme na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje na tieto účely prestaneme používať.

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť napríklad prostredníctvom nášho Oddelenia ochrany údajov alebo pomocou nášho online nástroja v krajinách, kde je k dispozícii. Obyvatelia Kalifornie môžu zavolať aj na toto bezplatné telefónne číslo: 800-211-5200. Na požiadavky o uplatnenie práv dotknutej osoby budeme reagovať v lehote definovanej platnými zákonmi. Pred poskytnutím požadovaných informácií vás môžeme na základe vlastného uváženia požiadať o preukázanie vašej identity. Tým sa zabezpečí, aby vaše osobné údaje boli poskytnuté výlučne vám. Vašu požiadavku nemusíme byť schopní riadne spracovať, ak sa rozhodnete neposkytnúť nám osobné údaje, ktoré potrebujeme na vybavenie vašej žiadosti. Ak nie ste spokojní s tým, ako vašu žiadosť vybavujeme, alebo ak si myslíte, že porušujeme platné zákony na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán (napr. dozorný orgán vo vašej krajine alebo v krajine vášho sídla).

10.           Voľby týkajúce sa marketingu

Sami môžete rozhodnúť, či od nás chcete dostávať marketingové informácie (napr. informácie zasielané v elektronickej podobe – reklamné e-maily). V niektorých krajinách je potrebné, aby ste nám pred začatím zasielania marketingových informácií k tomu udelili súhlas. Môžeme vás napríklad požiadať, aby ste začiarkli políčko „Súhlas so zasielaním reklamných e-mailov“, keď sa registrujete ako nový zákazník alebo partner značky. Vo všetkých krajinách sa môžete kedykoľvek rozhodnúť, že takéto informácie si už neželáte dostávať. Ak už nemáte záujem dostávať naše marketingové informácie, alebo byť súčasťou zoznamu príjemcov reklamy, na odberu ktorej ste sa predtým prihlásili, alebo dostávať iné marketingové informácie, kliknite na odkaz „Zrušiť odber“ v príslušnej správe alebo sa obráťte na Oddelenie ochrany údajov.

11.           Zmeny Zásad ochrany súkromia

Tieto Zásady ochrany súkromia sa môžu priebežne meniť. O všetkých zásadných zmenách vás budeme informovať ich zverejnením na tejto stránke alebo prostredníctvom iných vhodných komunikačných prostriedkov, ktoré obvykle používame na komunikáciu s vami. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky zmeny týchto Zásad ochrany súkromia budú platné okamžite po ich zverejnení na tomto webovom sídle.

Tieto Zásady ochrany súkromia boli naposledy zmenené 20. marca 2020.Príloha 1 – Zoznam subjektov spoločnosti Nu Skin zodpovedných za spracúvanie vašich osobných údajov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam právnických subjektov zodpovedných za spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa vás ako zákazníka, partnera značky, žiadateľa o zamestnanie alebo návštevníka našej prevádzky rozdelených podľa krajín a trhov (v súlade s našimi Zásadami ochrany súkromia, časť „Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, a prečo ich zhromažďujeme“).

Ak príslušné políčko obsahuje znak „/“, znamená to, že v príslušnej krajine/na danom trhu nezhromažďujeme ani nespracúvame osobné údaje pre danú kategóriu dotknutých osôb.

Ak jedno políčko obsahuje viac ako jedného prevádzkovateľa, znamená to, že v danej krajine/na danom trhu pôsobí viac ako jeden subjekt skupiny Nu Skin, pričom zodpovedným prevádzkovateľom bude ten subjekt, s ktorým ste vo vzťahu (napr. preto, lebo ste navštívili príslušnú prevádzku alebo ste prostredníctvom nej podali žiadosť).

Ak chcete zistiť, ktorý subjekt skupiny Nu Skin je prevádzkovateľom zodpovedným za vaše osobné údaje, musíte zistiť:

 

1) do ktorej kategórie dotknutých osôb patríte:

-      zákazníci (medzi zákazníkov patria aj príjemcovia informačných bulletinov a inej marketingovej komunikácie);

-      partneri značky (t. j. registrovaní distribútori);

-      uchádzači o zamestnanie;

-      návštevníci priestorov našej spoločnosti;

 

2) do ktorej krajiny alebo na ktorý trh patríte:

o   ak ste zákazník, vyhľadajte si krajinu, v ktorej ste si zaregistrovali online konto spoločnosti Nu Skin, alebo v ktorej ste nakupovali;

o   ak ste partnerom značky, vyhľadajte si krajinu, v ktorej ste si zaregistrovali konto partnera značky spoločnosti Nu Skin;

o   ak ste uchádzač o zamestnanie, vyhľadajte si krajinu, v ktorej sa nachádza prevádzka spoločnosti Nu Skin, v ktorej ste sa uchádzali o zamestnanie;

o   ak ste návštevník, vyhľadajte si krajinu, v ktorej sa nachádza prevádzka spoločnosti Nu Skin, ktorú ste navštívili.

 

Posledná strana Prílohy 1 obsahuje kontaktné údaje všetkých subjektov uvedených v tomto dokumente. Ak máte akékoľvek otázky alebo ste objavili nejasnosti týkajúce sa tejto témy, obráťte sa na naše Oddelenie ochrany údajov.

Krajina/trh

Zákazník

Partner značky

Uchádzač o zamestnanie

Návštevník prevádzky

Argentína

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Argentina ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Argentina ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Austrália

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Australia, Inc ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Australia, Inc ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Belgicko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Belgium NV a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Belgium NV alebo NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV alebo NSE Products Europe BVBA

Brunej

Nu Skin International Inc. a NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd ako spoloční prevádzkovatelia

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Česká republika

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Čile

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Chile

 

 

Čína

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Dánsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Filipíny

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Philippines, LLC ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Philippines, LLC ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Fínsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Francúzska Polynézia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin French Polynesia

 

 

Francúzsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Holandsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

Hongkong/Macau

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Indonézia

Nu Skin International Inc. a PT Nusa Selaras Indonesia ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a PT Nusa Selaras Indonesia ako spoloční prevádzkovatelia

PT Nusa Selaras Indonesia alebo PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia alebo PT Nu Skin Distribution Indonesia

Írsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Island

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Izrael

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Israel Inc. ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Israel Inc. ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Japonsko

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. a Nu Skin Japan ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. a Nu Skin Japan ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Južná Afrika

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Kanada

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Canada

 

 

Kolumbia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Colombia

 

 

Luxembursko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Maďarsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Malajzia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Mexiko

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Mexico ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Mexico ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Nemecko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Nórsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Nová Kaledónia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin New Caledonia ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin New Caledonia ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Nový Zéland

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Poľsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Rakúsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Rumunsko

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises SRL ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises SRL ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Singapur

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd alebo NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd alebo NSE Asia Products Pte Ltd

Slovenská republika

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Španielsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Švajčiarsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Švédsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Taiwan

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

 

Taliansko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Thajsko

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Ukrajina

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

USA

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Veľká Británia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA ako spoloční prevádzkovatelia

 

 

Vietnam

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company ako spoloční prevádzkovatelia

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

 

Kontaktné údaje

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222 Zhongshan Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTÍNA

Tel.: +54 801 45 0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRÁLIA

Tel.: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District, Shanghai, ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGICKO

Tel.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT 84601, USA

Tel.: +1 801 345 1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

ČILE

Tel.: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, PRD

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

Tel.: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapešť

MAĎARSKO

Tel.: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

Tel.: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPUR (039192)

Tel.: +65 6837-3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hongkong

ČÍNA

Tel.: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NOVÝ ZÉLAND

Tel.: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

FILIPÍNY

Tel.: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGICKO

Tel.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

RUMUNSKO

Tel.: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPUR

Tel.: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Ground & 1st Floor C/O Spaces, 22 Magwa Cresent, Waterfall City

Midrand, 1682

JUŽNÁ AFRIKA

Tel.: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THAJSKO

Tel.: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

UKRAJINA

Tel.: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIETNAM

Tel: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRÁLIA

Tel.: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

NEMECKO

Tel.: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

Tel.: +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

IZRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALAJZIA

Tel.: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

HOLANDSKO

Tel.: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NOVÝ ZÉLAND

Tel.: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEJSKO-DARUSSALAMSKÝ ŠTÁT

Tel.: +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

DÁNSKO

Tel.: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAIWAN

Tel.: +886 02 8752 - 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONÉZIA

Tel.: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.comPríloha 2 – Ako používame vaše osobné údaje

Osobné údaje a dokumenty, ktoré sme od vás získali alebo môžeme získať, resp. ktoré ste nám poskytli alebo môžete poskytnúť, budú okrem iného spracúvané (čo zahŕňa zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, obnovovanie, zobrazovanie, používanie, prenášanie, šírenie alebo iné spôsoby ich sprístupňovania, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo zničenie osobných údajov) na nasledujúce účely a z nasledujúcich zákonných dôvodov tak, ako to umožňujú platné zákony:

Ak ste

Vaše osobné údaje môžeme používať na

Pri používaní vašich osobných údajov sa opierame o nasledujúce zákonné dôvody:

Zákazník

vytvorenie a správu vášho konta, spracovanie vašich nákupov a správu ↗ vrátených výrobkov; komunikáciu s vami o vašej objednávke výrobkov alebo služieb;

plnenie zmluvy uzatvorenej s vami a zabezpečenie zákonných a regulačných povinností vrátane povinností v oblasti účtovníctva, daní a ochrany údajov;

zasielanie noviniek a informácií vrátane e-mailových noviniek a bulletinov;

ak máme váš súhlas alebo ak ste požiadali o zasielanie marketingových informácií; alebo ak je v našom oprávnenom záujme poskytovať vám marketingové informácie;

vedenie zoznamov osôb, ktoré si neželajú dostávať marketingové informácie, aby sme mohli zabezpečiť, že nebudete dostávať takéto informácie, ak ste podali námietku alebo sa odhlásili z odberu;

plnenie našich zákonných povinností;

výskum a vývoj na základe agregovaných údajov, okrem iného, vytváranie štatistík predaja, trhových analýz, vývoj výrobkov a služieb; správa našich globálnych databáz;

sledovanie našich oprávnených záujmov pri vylepšovaní nákupného procesu, zlepšovaní našich výrobkov a služieb a zavádzaní noviniek; a pri ochrane a podpore našich ekonomických, obchodných, spoločenských a finančných záujmov alebo, s vaším súhlasom, pri plnení zmlúv, ktoré sme s vami uzatvorili, alebo ak to umožňuje zákon;

prevenciu a odhaľovanie nezákonných činností, ako je napr. zneužívanie kreditných kariet, a na účely riešenia sporov, napr. ak reklamujete naše výrobky alebo služby;

plnenie našich zákonných a regulačných povinností vrátane účtovných a daňových; na účely sledovania našich oprávnených záujmov pri ochrane a podpore našich ekonomických, obchodných, spoločenských a finančných záujmov a na komunikáciu s vami alebo pri plnení zmlúv, ktoré sme s vami uzatvorili;

zachovávanie bezpečnosti a správu prístupu do našich systémov, na naše webové sídlo a do našich aplikácií;

zabezpečenie súladu so zákonnými povinnosťami alebo na sledovanie našich oprávnených záujmov pri zaisťovaní bezpečnosti webového sídla, aplikácií a sietí alebo plnení zmlúv, ktoré sme s vami uzatvorili;

zhromažďovanie údajov o tom, ako využívate naše služby, aby sme dokázali personalizovať našu komunikáciu s vami a zlepšovať naše webové sídlo a aplikácie;

ak ste nám dali svoj súhlas, na plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, alebo na sledovanie našich oprávnených záujmov efektívne využívať našu webovú lokalitu a aplikácie;

Partner značky

vytvorenie a správu vášho konta, spracovanie vašich nákupov a poskytovanie stálej podpory a starostlivosti o zákazníka a vaše konto partnera značky;

plnenie zmluvy uzatvorenej s vami a zabezpečenie zákonných a regulačných povinností vrátane povinností v oblasti účtovníctva, daní a ochrany údajov;

spracovanie vašej odmeny a bonusov;

plnenie zmluvy uzatvorenej s vami a na zabezpečenie zákonných a regulačných povinností vrátane povinností v oblasti účtovníctva a daní;

poskytovanie služieb, napr. (i) zdieľanie údajov v materiáloch Nu Skin na podporu predaja, (ii) pozývanie partnerov na podujatia a zasielanie pripomienok o mieste, dátume a čase podujatia a (iii) organizáciu motivačných výletov a podujatí;

plnenie zmlúv, ktoré sme s vami uzatvorili; alebo na sledovanie nášho oprávneného záujmu poskytovať partnerom značky vhodné školenia a primerané odmeny alebo s vaším súhlasom;

ocenenie vás ako partnera značky, napr. zverejnením vášho mena, predajných výsledkov, fotografie, odznaku a charitatívnych darov na podujatiach spoločnosti Nu Skin, v materiáloch na podporu predaja, na sociálnych sieťach, e-mailom a pod;

ak máme váš súhlas; alebo pretože je naším oprávneným záujmom propagovať našu značku a výsledky našich predajcov;

podporu našej značky, napr. použitím na webovej lokalite, v marketingových materiáloch alebo iných marketingových nástrojoch, (i) vaše prezentácie počas podujatí Nu Skin alebo (ii) záznam vašich vystúpení alebo prezentácií na podujatiach Nu Skin;

ak máme váš súhlas; alebo pretože je naším oprávneným záujmom propagovať našu značku a výsledky našich predajcov;

zasielanie noviniek a informácií vrátane e-mailových noviniek a bulletinov;

ak máme váš súhlas alebo ak ste požiadali o zasielanie marketingových informácií; alebo ak je v našom oprávnenom záujme poskytovať vám marketingové informácie;

vedenie zoznamov osôb, ktoré si neželajú dostávať marketingové informácie, aby sme mohli zabezpečiť, že nebudete dostávať takéto informácie, ak ste podali námietku alebo sa odhlásili z odberu;

plnenie našich zákonných povinností;

výskum a vývoj na základe agregovaných údajov, okrem iného, vytváranie štatistík predaja, trhových analýz, vývoj výrobkov a služieb; správa našich globálnych databáz;

sledovanie našich oprávnených záujmov pri vylepšovaní nákupného procesu, zlepšovaní našich výrobkov a služieb a zavádzaní noviniek; a pri sledovaní našich oprávnených záujmov pri ochrane a podpore našich ekonomických, obchodných, spoločenských a finančných záujmov alebo ak to umožňuje zákon;

prevenciu a odhaľovanie nezákonných činností, ako je napr. zneužívanie kreditných kariet, a na účely riešenia sporov, napr. ak reklamujete naše výrobky alebo služby;

plnenie našich zákonných a regulačných povinností vrátane účtovných a daňových; na účely sledovania našich oprávnených záujmov pri ochrane a podpore našich ekonomických, obchodných, spoločenských a finančných záujmov a na komunikáciu s vami;

zachovávanie bezpečnosti a správu prístupu do našich systémov, na naše webové sídlo a do našich aplikácií;

zabezpečenie súladu so zákonnými povinnosťami a na sledovanie našich oprávnených záujmov pri zaisťovaní bezpečnosti webového sídla, aplikácií a sietí;

zhromažďovanie údajov o tom, ako využívate naše služby, aby sme dokázali personalizovať našu komunikáciu s vami a zlepšovať naše webové sídlo a aplikácie;

ak ste nám dali svoj súhlas, na plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, alebo na sledovanie nášho oprávneného záujmu efektívne využívať našu webovú lokalitu a aplikácie;

Žiadateľ o zamestnanie

posúdenie záujemcov o zamestnanie a spoluprácu a správu náboru;

prijatie vami vyžiadaných opatrení pred uzatvorením zmluvy s vami, pri plnení našich zákonných povinností alebo na sledovanie našich oprávnených záujmov pri výbere vhodných kandidátov na zamestnanie a tam, kde je to relevantné, s vaším súhlasom;

Návštevník prevádzky

zaistenie bezpečnosti a správy vstupu do našich priestorov.

ak to umožňuje platný zákon, na sledovanie našich oprávnených záujmov pri zaisťovaní bezpečnosti našich budov, systémov a majetku alebo, s vaším súhlasom, ak to vyžadujú miestne zákony.