Nu Skin – Obsah generovaný používateľom – Zmluvné podmienky

Nu Skin – Obsah generovaný používateľom – Zmluvné podmienky

Posledná aktualizácia: 6. 5. 2020

 

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „zmluvné podmienky“) sa uplatňujú v prípadoch, keď spoločnosti Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BV, ako aj ich pridružené a dcérske spoločnosti (ďalej len „Nu Skin“ alebo „my“, „nás“ alebo „nám“ aj v príslušných pádoch a číslach) vyberú nejaké slová, obrázky, fotografie, údaje, informácie alebo akýkoľvek iný obsah generovaný používateľom súvisiaci so značkou alebo produktmi Nu Skin (ďalej len „obsah“), ktorý nahráte, zverejníte alebo zdieľate na webových lokalitách alebo platformách tretích strán, ako sú napríklad Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat a Twitter (ďalej len „platformy“), a použijú tento obsah na našej webovej lokalite, v marketingových e-mailoch a iných marketingových kanáloch alebo v iných platformách sociálnych médií, ktoré Nu Skin vlastní (ďalej len „médiá Nu Skin“).

 

Výber a obmedzenia obsahu

 

1.  Priebežne vyberáme obsah na platformách, ktorý by sme chceli použiť v médiách Nu Skin.

 

2.  Obsah, ktorý chceme použiť v médiách Nu Skin, vyberieme na základe vlastného uváženia. Môžeme, ale nemusíme poskytnúť pokyny týkajúce sa druhu obsahu, ktorý pravdepodobne vyberieme a použijeme v médiách Nu Skin. Aj keď takéto pokyny poskytneme, môžeme stále vybrať obsah, ktorý nie je v súlade s nimi, za predpokladu, že takýto obsah je v súlade s obmedzeniami uvedenými v odseku 3 týchto zmluvných podmienok. Podobne platí, že postupovanie podľa takýchto pokynov nie je zárukou, že vyberieme práve váš obsah. Nemáme žiadnu povinnosť použiť obsah v médiách Nu Skin.

 

3.  Ak chcete vytvárať obsah, musíte zabezpečiť,

 • aby váš obsah neuvádzal ani nenaznačoval, že naše produkty pomohli riešiť, liečiť alebo vyliečiť nejaké ochorenie alebo iný zdravotný problém alebo že mu predchádzajú, ani nenaznačoval výsledok, ktorý sa líši od našich schválených marketingových tvrdení alebo ide nad ich rámec, a
 • aby váš obsah nebol zavádzajúci, urážlivý, hanlivý, obscénny, pornografický, vulgárny, nemravný, ohrozujúci, zastrašujúci, nenávistný ani pohoršujúci ani inak nezákonný, a
 • ak ste Nu Skin Brand Affiliate, aby ste dodržali svoju Zmluvu Brand Affiliate vrátane zásad a postupov spoločnosti Nu Skin.

Ak budeme informovaní, že váš obsah nie je v súlade s týmito obmedzeniami, požiadame vás okamžite o jeho odstránenie.

 

4.  Na to, aby bolo možné váš obsah vybrať a použiť v médiách Nu Skin, nie je potrebné zakúpiť si nič od spoločnosti Nu Skin.

 

Váš súhlas s naším používaním vášho obsahu

 

5.  Ak budeme chcieť použiť váš obsah v médiách Nu Skin, obrátime sa na vás na príslušnej platforme a požiadame vás o súhlas s použitím vášho obsahu. Ak budete súhlasiť a dovolíte nám použiť váš obsah v médiách Nu Skin, požiadame vás, aby ste nám odpovedali pomocou hashtagu „#yesnuskin“. Ak nám dáte týmto spôsobom súhlas, vyjadríte tým súhlas s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami.

 

6.  Musíte nám odpovedať priamo v rámci toho istého četu, informačného vlákna alebo súkromnej správy a uviesť pritom hashtag „#yesnuskin“, aby ste nám dali svoj súhlas. Ak vašu odpoveď nedostaneme do 7 dní od dátumu, keď vás kontaktujeme, budeme predpokladať, že s použitím svojho obsahu nesúhlasíte, a váš obsah nebude použitý v médiách Nu Skin.

 

7.  Ak nám dáte súhlas s použitím svojho obsahu v súlade s odsekom 6 týchto zmluvných podmienok:

 • zaručujete, že máte viac ako 16 rokov,
 • potvrdzujete, že obsah je vaším pôvodným dielom a/alebo že ste získali príslušné práva a povolenia od každej tretej strany, ktorá vlastní alebo spravuje všetky práva súvisiace s týmto obsahom,
 • udeľujete spoločnosti Nu Skin a jej pridruženým spoločnostiam nevýlučné, celosvetové, prevoditeľné, bezplatné, neodvolateľné a stále právo a licenciu na bezodplatné používanie svojho obsahu v médiách Nu Skin, ako sa stanovuje v týchto zmluvných podmienkach,
 • dávate nám povolenie meniť dizajn, archivovať, reprodukovať, šíriť, zobrazovať, verejne uvádzať a/alebo prehrávať a verejne sprístupňovať, ako aj strihať a editovať, upravovať a meniť váš obsah alebo akúkoľvek jeho časť,
 • potvrdzujete, že naším používaním vášho obsahu v médiách Nu Skin nedôjde k porušeniu ani inému narušeniu autorských práv, ochranných známok, obchodu, súkromia ani iného duševného vlastníctva ani iného práva tretej strany,
 • súhlasíte s tým, že spoločnosti Nu Skin povolíte použiť vaše meno, používateľské meno a profilový obrázok, ktoré sú priradené k vášmu účtu, v rámci ktorého ste obsah zverejnili, vašu krajinu a vašu fotografiu, ako sa zobrazuje v obsahu (ak existuje) na účely uvedené v odseku 8 týchto zmluvných podmienok.

 

8.  Pokiaľ to nie je výslovne dohodnuté s vami, použijeme len osobné údaje, ktoré poskytnete, a to obmedzené na vaše meno, používateľské meno a profilovú fotografiu priradené k účtu, v rámci ktorého ste obsah zverejnili, vašu krajinu a váš obrázok, ako sa zobrazuje v obsahu (ak existuje), a to na tieto účely:

 • zverejnenie celého obsahu alebo jeho časti v médiách Nu Skin v súlade s odsekom 7 týchto zmluvných podmienok a/alebo
 • uvedenie vás ako autora obsahu v médiách Nu Skin.

Ak ste Nu Skin Brand Affiliate, môžeme vás požiadať len o poskytnutie vášho ID účtu distribútora, aby sme sa uistili, že dodržiavate svoju Zmluvu Brand Affiliate vrátane zásad a postupov spoločnosti Nu Skin, ako sa uvádza v oddiele 3 týchto zmluvných podmienok.

 

9.  Súhlasíte s tým, že nedostanete žiadnu platbu, cenu ani inú odmenu za použitie vášho obsahu v médiách Nu Skin a že pri použití vášho obsahu v médiách Nu Skin vás môžeme, ale nemusíme uviesť ako autora obsahu formou označenia vášho používateľského mena alebo spomenutia vašich osobných údajov.

 

Odstránenie vášho obsahu z médií Nu Skin

 

10.  Rozumiete tomu, že váš obsah môžeme z médií Nu Skin kedykoľvek a na základe nášho uváženia odstrániť.

 

11.  Ak svoj obsah odstránite z platformy, na ktorej bol pôvodne zverejnený, automaticky sa odstráni z média Nu Skin len vtedy, keď sme tento obsah na rovnakej platforme len ďalej zverejnili, pričom sa berie ohľad na primerané omeškanie z technických dôvodov.

 

12.  Ak sa váš obsah automaticky neodstráni z médií Nu Skin po jeho odstránení z platformy a už nechcete, aby váš obsah spoločnosť Nu Skin ďalej používala, pošlite e-mail na adresu infoeurope@nuskin.com a požiadajte o odstránenie svojho obsahu z médií Nu Skin. Po oznámení váš obsah odstránime v primeranom čase.

 

13.  Rozumiete tomu, že nie je vždy možné odstrániť obsah zo všetkých médií Nu Skin. Váš obsah sa napríklad môže objaviť v marketingových e-mailoch, ktoré sme poslali pred tým, než ste nám oznámili, že si prajete odstrániť svoj obsah z médií Nu Skin. Zabezpečíme však, aby po prijatí vašej žiadosti bol váš obsah odstránený zo všetkých upravovateľných a budúcich médií Nu Skin.

 

Rôzne

 

14.  Tieto podmienky sa riadia belgickým právom a všetky spory v súvislosti s nimi podliehajú výlučnej právomoci belgických súdov.

 

15.  Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo zmeniť tieto zmluvné podmienky bez oznámenia v predstihu, a to formou zverejnenia revidovanej verzie zmluvných podmienok. V súlade s tým by ste si zmluvné podmienky mali preštudovať zakaždým, keď nám udeľujete povolenie alebo oprávnenie na zverejnenie vášho obsahu.