Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Zmluvné podmienky One Global Voice Community

Tieto zmluvné podmienky One Global Voice Community sa uzatvárajú medzi spoločnosťou Nu Skin International, Inc., Delaware (spolu so všetkými jej pobočkami spoločne označovanou ako „Spoločnosť Nu Skin“) a vami (ďalej len „Účastník“ alebo „Vy“).

 

Účastníci programu One Global Voice Community sú buď zákazníci spoločnosti Nu Skin alebo Brand Affiliates, ktorí uzavreli so spoločnosťou Nu Skin zmluvu Brand Affiliate.  Spoločnosť Nu Skin s vami chce konzultovať rôzne aspekty svojho podnikania, napríklad inovácie príležitostí, marketingové plány a nápady na nové produkty (ďalej len „Diskusie“), čo môže vyžadovať zdieľanie určitých dôverných a súkromných informácií spoločnosťou Nu Skin.  Diskusie môžu zahŕňať online prieskumy, výmenu e-mailov, textových správ, schôdze, telefonické rozhovory alebo komunikáciu prostredníctvom iných prostriedkov alebo médií. Tieto diskusie môžu zahŕňať iných Brand Affiliates alebo zákazníkov.  Informácie poskytnuté počas diskusií môžu zahŕňať dôverné a súkromné informácie, ktoré sa spoločnosť Nu Skin na základe písomného súhlasu zaviazala uchovávať ako prísne dôverné a diskutovať o nich iba s osobami, ktoré podliehajú zmluve o utajení, ktorá sa vzťahuje na príslušné dôverné informácie.  Účasťou na programe One Global Voice Community a účasťou na diskusiách súhlasíte, že budete uchovávať takéto dôverné a súkromné informácie, bez ohľadu na to, ako boli získané, v najprísnejšom utajení, ako je opísané nižšie.

 

1.         Pod pojmom „dôverné informácie“ sa rozumejú akékoľvek informácie, technické údaje, know-how, ktoré napríklad súvisia s prieskumami, plánovaním produktov, produktmi, plánovaním uvedení, prognóz predaja, marketingovými plánmi, plánmi kompenzácií, zákazníkmi, Brand Affiliates (vrátane účastníkov diskusií), trhmi a marketingovými plánmi, obchodnými partnermi či financiami, alebo akékoľvek informácie dôverného charakteru, ktoré sú sprístupnené počas diskusií medzi Účastníkom a spoločnosťou Nu Skin.  Spoločnosť Nu Skin vynaloží primeranú snahu, aby označila informácie, ktoré považuje za dôverné, avšak neoznačenie takýchto informácií za dôverné spoločnosťou Nu Skin vás nezbavuje záväzku chrániť takéto informácie v prípade, že okolnosti ich sprístupnenia a povaha týchto informácií vám dáva dôvod považovať ich za dôverné.
 

2. (a)  Ak je Účastník Brand Affiliate spoločnosti Nu Skin, (I) tieto zmluvné podmienky nemajú vplyv na práva ani záväzky Brand Affiliate vyplývajúce zo Zmluvy Brand Affiliate a zásad a postupov a (ii) prijatie týchto zmluvných podmienok a účasť na diskusiách sa nevzťahuje na dodatočné kompenzácie Brand Affiliate ani výnimky vyplývajúce z plánu kompenzácií z predaja.
 

    (b) Ak je Účastník Členom Nu Skin, tieto zmluvné podmienky nemajú vplyv na práva ani záväzky vyplývajúce zo zmluvy o členstve.

    (c) Vy a spoločnosť Nu Skin súhlasíte, že tieto zmluvné podmienky slúžia na účely ochrany dôverných informácií a umožnenie diskusií medzi spoločnosťou Nu Skin a jej Brand Affiliates a zákazníkmi.  Tieto zmluvné podmienky nevytvárajú zamestnanecký vzťah medzi vami a spoločnosťou Nu Skin.  Za žiadnych okolností nebudete považovaný/-á za zamestnanca spoločnosti Nu Skin a spoločnosť Nu Skin nenesie zodpovednosť za žiadnu kompenzáciu za vašu účasť na programe One Global Voice Community.

    (d) Súhlasíte, že nebudete propagovať, kopírovať ani používať žiadne z dôverných informácií žiadnym iným spôsobom ako na vyššie uvedené účely, najmä nie pre svoj prospech, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Nu Skin.  Žiadna časť týchto zmluvných podmienok nemá za cieľ udeliť vám akékoľvek práva na dôverné informácie.  Prijmete všetky primerané opatrenia na ochranu pred neoprávneným použitím, zverejnením alebo sprístupnením dôverných informácií a nebudete reklamovať ani propagovať prichádzajúce produkty alebo zmeny v príležitostiach Nu Skin skôr, ako budú takéto informácie uvoľnené na zverejnenie spoločnosťou Nu Skin.

    (e)  Súhlasíte, že nesprístupníte dôverné informácie, a ihneď spoločnosti Nu Skin oznámite akúkoľvek neoprávnenú držbu, použitie alebo poznanie dôverných informácií, a ihneď oboznámite spoločnosť Nu Skin o všetkých detailoch takejto držby, použitia alebo poznania.

    (f)  Ak počas diskusií získate informácie o kľúčových neverejných informáciách týkajúcich sa spoločnosti Nu Skin alebo ktorejkoľvek jej pobočiek, tieto informácie budete tiež považovať za dôverné.  Nesmiete, priamo ani prostredníctvom členov rodiny či iných osôb alebo subjektov, kupovať ani predávať cenné papiere spoločnosti Nu Skin Enterprises, Inc. (vrátané opcií a iných odvodených cenných papierov), ani sa zapájať do žiadnych iných činností s cieľom získať osobný prospech z takýchto informácií, pokým dané informácie nebudú zverejnené alebo neprestanú byť kľúčovými.  Okrem toho, ak sa počas diskusií dozviete kľúčové neverejné informácie o spoločnosti, s ktorou spoločnosť Nu Skin alebo jej pobočky vykonávajú obchodné aktivity, vrátane zákazníkov alebo dodávateľov spoločnosti Nu Skin alebo jej pridružených spoločností, nesmiete obchodovať s cennými papiermi danej spoločnosti, kým tieto informácie nebudú zverejnené alebo už nebudú kľúčové.
 

3.         POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE, ŽE VÁŠ ZÁVÄZOK TÝKAJÚCI SA DÔVERNOSTI JE KĽÚČOVOU PODMIENKOU VOČI SPOLOČNOSTI NU SKIN NA SÚHLAS S TÝMITO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI A NA ÚČASŤ V PROGRAME ONE GLOBAL COMMUNITY, A POTVRDZUJETE A ROZUMIETE, ŽE SPOLOČNOSŤ NU SKIN SA SPOLIEHA NA VÁŠ ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI PRI URČOVANÍ, ČI VÁM BUDE UMOŽNENÁ ÚČASŤ NA PROGRAME ONE GLOBAL COMMUNITY.  POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE, ŽE AK STE BRAND AFFILIATE A VY, ALEBO AKÝKOĽVEK SUBJEKT KONAJÚCI VO VAŠOM MENE, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ODHALÍ AKEJKOĽVEK OSOBE AKÉKOĽVEK DÔVERNÉ INFORMÁCIE, POTOM SPOLOČNOSŤ NU SKIN MÔŽE PODĽA VLASTNÉHO ROZHODNUTIA OKAMŽITE UKONČIŤ VAŠU ZMLUVU BRAND AFFILIATE A VAŠU DISTRIBUČNÚ ČINNOSŤ PRE SPOLOČNOSŤ NU SKIN BEZ OHĽADU NA PODMIENKY ZMLUVY BRAND AFFILIATE.
 

4.            Súhlasíte, že všetky nápady, výsledky vývoja, návrhy alebo vynálezy, či už patentovateľné alebo nie, ku ktorým ste prispeli alebo o nich diskutovali počas diskusií, budú vlastníctvom spoločnosti Nu Skin a môžu byť používané spoločnosťou Nu Skin akýmkoľvek spôsobom, akým uzná za vhodné, bez akéhokoľvek dodatočného plnenia voči vám. V prípade, že poskytnete spoločnosti Nu Skin informácie obsahujúce spätnú väzbu, ako sú otázky, požiadavky, názory, komentáre, návrhy alebo podobný obsah, v súvislosti s akýmkoľvek dokumentom, marketingovým materiálom, produktom či službou spoločnosti Nu Skin, nebudú sa takéto informácie považovať za dôverné a spoločnosť Nu Skin nemá v súvislosti s týmito informáciami žiadne záväzky a môže ich bez obmedzení voľne reprodukovať, používať, odovzdávať a rozširovať ďalej.  Spoločnosť Nu Skin bude voľne využívať akékoľvek myšlienky, koncepty, znalosti a techniky obsiahnuté v takýchto informáciách na akýkoľvek účel, vrátane, a nie len, na vývoj, výrobu a predaj produktov s využitím takejto spätnej väzby.
 

5.         Súhlasíte, že vaše záväzky vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok sú potrebné a primerané z hľadiska ochrany spoločnosti Nu Skin a jej podnikania, a výslovne potvrdzujete a súhlasíte, že neoprávnené sprístupnenie alebo používanie dôverných informácií spôsobí významné a neodvratné škody spoločnosti Nu Skin, že peňažné odškodnenie nedokáže adekvátne kompenzovať takéto škody, a že spoločnosť Nu Skin je oprávnená, okrem iných nápravných prostriedkov, požiadať o okamžitý zákaz činnosti voči vám a inú spravodlivú nápravu za akékoľvek porušenie týchto zmluvných podmienok vrátane úhrady nákladov a primeraných poplatkov za právnu pomoc. 
 

6.  (a) Na Brand Affiliates spoločnosti Nu Skin a niektorých zákazníkov sa môže vzťahovať ustanovenie o arbitráži v samostatnej zmluve so spoločnosťou Nu Skin. Ak ste uzavreli samostatnú zmluvu so spoločnosťou Nu Skin, ktorá obsahuje ustanovenie o arbitráži, potom budú akékoľvek spory vzniknuté alebo súvisiace s týmito zmluvnými podmienkami alebo vašou účasťou v programe One Global Voice Community riešené prostredníctvom arbitrážneho konania uvedeného v príslušnom ustanovení o arbitráži.

    (b) Ostatní používatelia.  Ak ste neuzavreli samostatnú zmluvu obsahujúcu ustanovenie o arbitráži, potom neodvolateľne a bezvýhradne súhlasíte s predložením akýchkoľvek súdnych sporov vzniknutých alebo súvisiacich s týmito zmluvnými podmienkami alebo vašou účasťou v programe One Global Voice Community výlučnej jurisdikcii súdov štátu Utah a Spojených štátov amerických so sídlom v Utahu (a súhlasíte, že nezačnete žiadny súdny proces týkajúci sa vyššie uvedeného na inom než na uvedených súdoch). Týmto sa neodvolateľne a bezvýhradne vzdávate námietok v súvislosti s miestom pojednávania v prípade akéhokoľvek súdneho sporu na súdoch v štáte Utah a súhlasíte s tým, že nebudete vyhlasovať ani tvrdiť na žiadnom súde v štáte Utah, že tento súdny proces bol iniciovaný na nepríslušnom súdnom dvore.