Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Práva dátového subjektu

Odoslať žiadosť

 

Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi:

Oprava - máte právo požadovať zmenu akýchkoľvek svojich neúplných alebo nepresných osobných údajov, ktoré spracúvame.

 

Vymazanie - za určitých podmienok máte právo požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.

 

Prístup a prenosnosť - v súlade s určitými výnimkami máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracúvame, a právo požiadať o kópiu takýchto osobných údajov. Za určitých podmienok máte právo požiadať o prenos svojich osobných údajov, ktoré máme v držbe, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

 

Vyjadrenie nesúhlasu - v prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu (vrátane profilovania), máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu, a to v rozsahu, ktorý súvisí s priamym marketingom.

 

Odvolanie súhlasu - vždy, keď vaše osobné údaje spracúvame len s vaším súhlasom, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Obmedzenie - za určitých okolností máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Keď sú právnym dôvodom nášho spracúvania vašich osobných údajov naše oprávnené záujmy, máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu na základe dôvodov súvisiacich s vašou situáciou.

 

Iné práva – máte právo predložiť akýkoľvek typ žiadosti týkajúcej sa vašich osobných údajov, ktorá bude preskúmaná a na základe ktorej sa bude konať v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov platných v danej jurisdikcii.

 

* Spoločnosť Nu Skin nepredáva vaše osobné údaje a ani ich neposkytuje za zľavnené služby. Viac informácií nájdete v našom globálnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

Ak máte ďalšie otázky alebo obavy v súvislosti so svojimi osobnými údajmi, môžete sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese DPOoffice@nuskin.com alebo privacy@nuskin.com.

 

Ďalšie kontaktné údaje nájdete v našom globálnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.