Warunki i postanowienia

Warunki i postanowienia

Biorąc udział w Rentownym Programie Automatycznej Dostawy („Program ADR”), Brand Affiliate lub Członek w pełni zgadza się i zobowiązuje do przestrzegania warunków określonych poniżej. 

Niniejsza umowa Rentownego Programu Automatycznej Dostawy (ADR) („Umowa ADR ”) zostaje zawarta pomiędzy Brand Affiliate lub Członkiem, klientem ADR, („Brand Affiliate” lub „Członek””) a Nu Skin Enterprises Poland SP. Z O.O., Generation Park Z, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Polska, z numerem rejestracji VAT PL6761344845 („Spółka”).

Wyrażam zgodę na:

1.Program ADR

Jako klient ADR, Brand Affiliate lub Członek niniejszym przyjmuje do wiadomości, że ADR to opcjonalny program pozwalający zamawiać od Spółki produkty, które będą do niego wysyłane. Kosztami tych produktów zostaje obciążona karta kredytowa lub rachunek bieżący Brand Affiliate lub Członka raz w miesiącu (o ile nie wybrał on opcji dostawy raz na dwa miesiące). Ponadto Brand Affiliate lub Członek przyjmuje do wiadomości, że żadne minimalne zakupy produktów nie są wymagane, aby uczestniczyć w Programie ADR, ale aby uzyskać korzyści z sub 2.1 wymagane są określone ilości.

 

2. Zalety i punkty produktowe ADR

2.1 Zalety

Jeśli wartość miesięcznych zamówień w ramach ADR przekroczy 50 punktów SV Brand Affiliate lub Członek otrzyma punkty produktowe, które w przyszłości będą mogły zostać wymienione na produkty firmy. Liczba punktów produktowych wynosi 20 lub 30% miesięcznej wartości SV zamówienia ADR. W przypadku zamówień ADR raz na dwa miesiące, punkty produktowe są przyznawane w wysokości 10% SV ADR, niezależnie od liczby miesięcy przetwarzania. Brand Affiliate lub Członek przyjmuje do wiadomości, że w przypadku miesięcznych zamówień ADR zdobędzie 20% wartości SV zamówienia ADR przy pierwszych dwunastu (12) miesięcznych zamówieniach ADR i 30% od trzynastego (13) miesięcznego zamówienia ADR. W przypadku zmiany częstotliwości zamówień z dwumiesięcznych na miesięczne Brand Affiliate lub Członek skontaktuje się z lokalną obsługą klienta Nu Skin (sekcja 11 CFR poniżej) w celu otrzymania 30% od trzynastego (13) miesięcznego zamówienia ADR. Brand Affiliate lub Członek może miesięcznie zgromadzić maksymalnie 75 punktów produktowych na danym rynku.

 

2.2 Usunięcie i/lub anulowanie

Brand Affiliate lub Członek przyjmuje do wiadomości, że niewykorzystane punkty produktowe tracą ważność pierwszego dnia 13. miesiąca, licząc od daty, gdy zostały zapisane („Anulowanie”). Aby odzyskać utracone punkty produktowe Brand Affiliate lub Członek zwraca się do Spółki z pisemną prośbą o ich przywrócenie w ciągu trzydziestu (30) dni od daty anulowania. Brand Affiliate lub Członek w przypadku rezygnacji z korzystania z ADR natychmiastowo utraci wszystkie punkty produktowe.

  

2.3 Zwroty

Brand Affiliate lub Członek nie może zwrócić do Spółki produktów otrzymanych za punkty produktowe. Wartość produktów otrzymanych za punkty produktowe nie jest brana pod uwagę przy naliczaniu wartości sprzedaży i wartości sprzedaży prowizyjnej. Wszystkie inne zwroty podlegają zasadom i procedurom (w przypadku Brand Affiliates) lub ogólnym warunkom sprzedaży Nu Skin® (dla członków i klientów detalicznych).

 

3. Płatność

3.1 Informacje o płatności

Brand Affiliate lub Członek określa w swoim zamówieniu ADR liczbę produktów, które chce otrzymywać co miesiąc lub co dwa miesiące i dostarcza do Spółki dane swojej ważnej karty kredytowej lub debetowej, jej datę ważności oraz wszelkie szczegóły niezbędne do obciążenia jego rachunku bieżącego lub oszczędnościowego poleceniem zapłaty. Brand Affiliate lub Członek przyjmuje do wiadomości, że zamówienie ADR nie zostanie wysłane, dopóki Spółka nie otrzyma płatności. 

 

3.2 Autoryzacja płatności

Wybierając kartę kredytową lub debetową jako formę płatności, Brand Affiliate lub Członek niniejszym upoważnia Spółkę lub jej spółki powiązane do comiesięcznego obciążania tej karty kwotą za produkty określone w zamówieniu ADR Brand Affiliate lub Członka i do ponowienia próby obciążenia karty Brand Affiliate lub Członka w sytuacji, gdy próba obciążenia zakończy się niepowodzeniem. Spółka może podjąć decyzję o anulowaniu zamówienia ADR, jeżeli płatność nie powiedzie się po upływie pięciu (5) dni roboczych od ADR. 

 

4. Wzrost ceny

Spółka może zmodyfikować ceny produktów wybranych przez Dystrybutora lub Klienta Preferowanego. W takim przypadku Spółka zobowiązana jest pisemnie powiadomić Brand Affiliate lub Członka o zmianie z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem za pomocą wiadomości e-mail i/lub publikacji na stronie internetowej Nu Skin (www.nuskin.com). O ile Brand Affiliate lub Członek nie wyda innych dyspozycji, Spółka kontynuuje realizowanie zamówienia po nowych cenach.

 

5. Zmiana adresu

Brand Affiliate lub Członek jest zobowiązany do zmiany zawartości zamówienia online(www.nuskin.com) na przynajmniej pięć (5) dni przed wyznaczoną  datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku, wybrane produkty są raz w miesiącu/raz na dwa miesiące wysyłane na adres podany przy składaniu zamówienia.

 

6. Zmiana zamówienia

Brand Affiliate lub Członek jest zobowiązany do zmiany zawartości zamówienia online(www.nuskin.com) na przynajmniej pięć (5) dni przed wyznaczoną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku, Spółka kontynuuje wysyłanie raz w miesiącu/raz na dwa miesiące produktów wybranych przy składaniu zamówienia pod adres wskazany w zamówieniu.

 

7. Wycofane produkty

Niektóre produkty wybrane przez Dystrybutora lub Klienta Preferowanego mogą zostać wycofane ze sprzedaży przez Spółkę. W takim przypadku, Spółka powiadomi Brand Affiliate lub Członka na piśmie o wycofaniu konkretnych produktów z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem i kontynuuje realizację zamówienia pozostałych produktów. 

Brand Affiliate lub Członek może wybrać inne produkty zamiast produktów wycofanych. Jeśli tak zrobi, powiadomi Spółkę pocztą elektroniczną, telefonicznie lub online o rodzaju i ilości wybranych produktów na przynajmniej pięć (5) dni przed datą realizacji zamówienia. Ceny oraz koszty wysyłki zostają automatycznie dostosowane do zawartości zamówienia.

 

8. Okres obowiązywania, wypowiedzenie i zmiany

A.      Niniejsza Umowa ADR będzie obowiązywać od dnia zarejestrowania się Brand Affiliate lub Członka i złożenia pierwszego zamówienia ADR online lub, jeśli zostało utworzone telefonicznie, od daty pierwszej płatności. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile nie zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron zgodnie z jej warunkami. 

B.      Spółka może zakończyć obsługę programu ADR w dowolnym terminie, powiadamiając o tym uczestników na piśmie z czternastodniowym (14) wyprzedzeniem. Spółka ma prawo do bezzwłocznego wykluczenia Brand Affiliate lub Członka z programu ADR i wypowiedzenia niniejszej Umowy, powiadamiając o tym, jeżeli (i) karta kredytowa/debetowa lub upoważnienie banku dostarczone Spółce tracą ważność, są zablokowane lub zakończone w jakikolwiek sposób, (ii) Brand Affiliate lub Członek narusza warunki niniejszej Umowy ADR lub (iii) Brand Affiliate lub Członek narusza warunki Umowy Brand Affiliate lub Umowy Członkowskiej.

C.      Brand Affiliate lub Członek może anulować swoje zamówienie ADR i wypowiedzieć umowę ADR online (www.nuskin.com) w dowolnym momencie. Spółka rozpatrzy anulowanie zamówienia oraz wypowiedzenie Umowy ADR w ciągu czternastu (14) dni.

D.      Spółka, powiadomiwszy o tym z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem, ma prawo do zmiany warunków programu ADR, co dotyczy również, ale nie ogranicza się wyłącznie do anulowania punktów produktowych.

E.       Jeśli Brand Affiliate lub Członek chce wstrzymać miesięczne zamówienie ADR, może to zrobić maksymalnie trzy (3) razy w roku kalendarzowym bez anulowania Umowy ADR poprzez kontakt z lokalną obsługą klienta Nu Skin ( sekcja 11 CFR poniżej) na przynajmniej pięć (5) dni przed datą realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Brand Affiliate lub Członek zawiesi realizację więcej niż trzech (3) zamówień w danym roku kalendarzowym, Spółka zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego wykluczenia Brand Affiliate lub Członka z programu ADR i wypowiedzenia niniejszej Umowy.

 

9. Ważność Umowy Brand Affiliate/Umowy Członkowskiej

Zasady i warunki określone w niniejszej Umowie ADR pod żadnym względem nie zastępują i nie modyfikują warunków Umowy Brand Affiliate lub Umowy Członkowskiej zawartej pomiędzy Brand Affiliate lub Członkiem a Spółką.

 

10. Dane osobowe

Brand Affiliate lub Członek wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w Informacji o Polityce Prywatności Nu Skin.

 

11. Pozostałe informacje

Zapytania należy kierować do lokalnego biura obsługi klienta, którego dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://www.nuskin.com/content/nuskin/pl_PL/info/customer-service.html.

Dołącz do Nu Skin My Account