Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Privacy

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 

Niniejsze tłumaczenie zostało wykonane dla Państwa wygody. W przypadku jakichkolwiek różnić między niniejszą informacją a wersją w języku angielskim, obowiązuje wersja w języku angielskim. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem privacy@nuskin.com.

 

1. Spis treści

1. Spis treści
2. Informacje ogólne
3. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować
4. Jakie dane osobowe gromadzimy
a. Kategorie danych osobowych
b. Państwa dane osobowe gromadzone przez nas i powody, dla których to robimy
c. Państwa obowiązki
d. Dane osobowe, które gromadzimy od podmiotów zewnętrznych
e. Dzieci
5. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe
6. Udostępnianie i przekazywanie Państwa danych osobowych
a. Udostępnianie danych osobowych
b. Przekazywanie danych osobowych
c. Tarcza Prywatności UE-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA
7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe
8. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe
9. Jakie uprawnienia przysługują Państwu wobec Państwa danych osobowych
10. Zgody marketingowe
11. Zmiany w Polityce prywatności
Załącznik 1 – Lista podmiotów Nu Skin odpowiedzialnych za przetwarzanie Państwa danych osobowych
Załącznik 2 – W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

 

2.    Informacje ogólne

Nu Skin zobowiązuje się szanować i chronić Państwa prywatność. Postępujemy zgodnie z wymogami licznych przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe naszych klientów, Partnerów Marki, kandydatów do pracy oraz osób odwiedzających nasze oddziały i witrynę internetową (to jest „Państwa”) i omawia, jakie prawa Państwu przysługują w kwestii wykorzystywania Państwa danych osobowych. Prosimy by wzięli Państwo pod uwagę, że w różnych przypadkach nie wszystkie poniższe postanowienia zawsze znajdą zastosowanie bądź nie będą w równym stopniu istotne. Tytułem przykładu, jeśli odwiedzają Państwo nasz oddział, rozdział 10 „Zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych” co do zasady nie będzie się do Państwa odnosił, ponieważ zwykle nie wysyłamy odwiedzającym siedzibę wiadomości o charakterze marketingu bezpośredniego.

Prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej witryny internetowej, aplikacji lub przed przekazaniem nam swoich danych osobowych.

3.    Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

Nu Skin Enterprises Inc., jej podmioty stowarzyszone i spółki zależne (to jest „Nu Skin” albo „my”) to międzynarodowa grupa przedsiębiorstw oferujących produkty do higieny osobistej, suplementy diety, urządzenia oraz inne towary i usługi za pośrednictwem (i) witryn internetowych Nu Skin (zarówno regionalnych jak i globalnej, z których każda określana jest jako „witryna internetowa”), (ii) aplikacji i narzędzi Nu Skin (to jest „aplikacji”) oraz (iii) sieci niezależnych sprzedawców detalicznych (to jest „Partnerów Marki” lub „Brand Affiliate”).

W przypadku różnych kategorii dane osobowe są przetwarzane przez różne podmioty w ramach Nu Skin i do realizacji różnych celów. Lista podmiotów Nu Skin będących administratorami danych osobowych odpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa danych osobowych znajduje się pod tym odnośnikiem. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, pragną Państwo zaktualizować swoje dane osobowe lub skorzystać z praw opisanych poniżej, prosimy skontaktować się z naszym Działem ds. Ochrony Prywatności lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych [DPOoffice@nuskin.com].

4.    Jakie dane osobowe gromadzimy

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do osoby fizycznej albo w określonych przypadkach do osoby prawnej, której tożsamość ustalono lub można ustalić. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres (w tym adres e-mail), numer telefonu, adres IP, dane kart kredytowych, preferencje, wiek, płeć, zawód wykonywany itp.

Zakres gromadzonych przez nas danych osobowych i sposób ich gromadzenia zależą od tego, w jaki sposób Państwo się z nami kontaktują. Tytułem przykładu, jeśli są Państwo naszymi klientami, możemy gromadzić inne Państwa dane niż w przypadku Partnerów Marki. Poniżej zamieściliśmy ogólne omówienie naszych działań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Niemniej jeśli życzą sobie Państwo zapoznać się z wykazem czynności podejmowanych przez nas w ramach przetwarzania danych i celów, jakim one służą w zależności od rodzaju naszych kontaktów z Państwem, udostępniamy Państwu listę „W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe” pod tym adresem. Powyższa lista zawiera szczegółowy opis czynności podejmowanych w toku przetwarzania danych z podziałem na kategorie osób, których dane dotyczą.

a.      Kategorie danych osobowych

Ogólne kategorie danych osobowych które gromadzimy to:

-          Dane kontaktowe: np. imię i nazwisko, tytuł naukowy lub zawodowy, adres, adres e-mail czy numer telefonu;

-          Dane biograficzne: np. płeć, data urodzenia, obywatelstwo, wizerunek utrwalony na zdjęciach lub w materiałach wideo, wykonywany zawód i informacje o życiu rodzinnym (z wyjątkiem szczególnych kategorii danych), w tym dane dotyczące rodziny, dzieci, hobby i zainteresowań;

-          Dane identyfikacyjne: np. numer paszportu, numer PESEL lub równorzędny numer nadawany rezydentowi na pobyt stały, numer ubezpieczenia społecznego oraz wszelkie inne dane identyfikacyjne oraz dokumenty i fotokopie powyższych dokumentów, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa;

-          Dane rejestracji: np. zgłoszenia do otrzymywania newslettera, rejestracje na wydarzenia/wycieczki motywacyjne, subskrypcje, pobrane pliki, nazwy użytkownika/hasła, dane do wpisania w formularzach zgłoszeniowych lub rejestracyjnych oraz dane powiązane, takie jak opinie zwrotne i odpowiedzi na pytania w ramach ankiet i badań;

-          Dane rozliczeniowe i finansowe: np. dane rachunku bankowego, dane kart kredytowych/debetowych, kopie wyciągów z rachunków bankowych oraz wszelkie dane konieczne do celów weryfikacji lub realizacji transakcji płatniczych;

-          Dane o produktach: np. historia Państwa zakupów, szczegółowy opis sprzedanych Państwu produktów, zwrotów, produktów preferowanych;

-          Dane skategoryzowane jako szczególnie wrażliwe: w niektórych przypadkach możemy gromadzić dane osobowe należące do szczególnych kategorii danych, takie jak dane związane z pochodzeniem rasowym kub etnicznym czy też stanem Państwa zdrowia;

-          Nagrania z kamer przemysłowych umożliwiające rozpoznanie Państwa podczas odwiedzin w naszych oddziałach;

-          Dane dotyczące wykorzystania systemów informatycznych i wyposażenia Nu Skin w przypadku Partnerów Marki;

-          Pozostałe dane: wszelkie inne dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Tytułem przykładu, gdy decydują się Państwo podać dane osobowe członków swojej rodziny, wypełniając odpowiednie pole w naszym formularzu internetowym lub gdy kontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta.

b.      Państwa dane osobowe gromadzone przez nas i powody, dla których to robimy

Gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Państwa na następujące sposoby:

                                 I.            Od klientów:

-          Gdy tworzą Państwo nowe konto Nu Skin, gromadzimy lub prosimy o podanie danych kontaktowych, niektórych danych biograficznych oraz innych powiązanych danych, jak również Państwa preferencji co do kanałów komunikacji;

-          Gdy dokonują Państwo zakupu bądź zwrotu produktów lub korzystają z usług Nu Skin, gromadzimy lub prosimy o podanie danych kontaktowych, danych rozliczeniowych i finansowych i innych powiązanych danych;

-          Gdy rejestrują się Państwo, by otrzymywać nasz newsletter lub korzystać z usług online, gromadzimy lub prosimy o podanie danych kontaktowych oraz innych powiązanych danych, w tym danych rejestracji, jak również Państwa preferencji co do kanałów komunikacji;

-          Gdy w inny sposób komunikują się Państwo z Nu Skin, na przykład kontaktując się z naszą obsługą klienta. W takim przypadku gromadzimy dane osobowe, które podadzą nam Państwo z własnej inicjatywy oraz wszelkie inne dane osobowe niezbędne do załatwienia Państwa sprawy. Jeśli skorzystają Państwo z jednego z naszych centrów obsługi telefonicznej, rozmowa zostanie nagrana.

                               II.            Od Partnerów Marki:

-          Gdy składają Państwo wniosek o uzyskanie statusu Partnera Marki Nu Skin, gromadzimy lub prosimy o podanie danych finansowych i co do prowadzonej działalności oraz innych powiązanych danych, które mogą obejmować dane identyfikacyjne i dodatkowe dane biograficzne;

-          Gdy dokonują Państwo zakupu bądź zwrotu produktów lub korzystają z usług Nu Skin, gromadzimy lub prosimy o podanie danych kontaktowych, danych rozliczeniowych i finansowych i innych powiązanych danych;

-          Gdy rejestrują się Państwo, by otrzymywać nasz newsletter lub korzystać z usług online, gromadzimy lub prosimy o podanie danych kontaktowych oraz innych powiązanych danych, w tym danych rejestracji, jak również Państwa preferencji co do kanałów komunikacji;

-          Gdy rejestrują się Państwo jako uczestnik organizowanych przez nas wydarzeń/wycieczek motywacyjnych, gromadzimy lub prosimy o podanie danych kontaktowych i identyfikacyjnych oraz innych powiązanych danych, w tym danych biograficznych, danych rejestracji oraz danych rozliczeniowych i finansowych Państwa i Państwa gości;

-          Gdy korzystają Państwo z niektórych z naszych aplikacji jako zalogowany Partner Marki, prosimy również o podanie danych istotnych z punktu widzenia aplikacji, a które mogą dotyczyć pochodzenia etnicznego i stanu zdrowia, jeśli dane takie są konieczne do realizacji funkcji aplikacji zgodnie z Państwa żądaniem wyrażonym za pośrednictwem aplikacji;

-          Gdy zgłaszają Państwo zdarzenie niepożądane, gromadzimy lub prosimy o podanie danych kontaktowych, jak również informacji na temat zdarzenia niepożądanego, które mogą zawierać dane o stanie zdrowia;

-          Gdy korzystają Państwo z systemów informatycznych lub wyposażenia naszego przedsiębiorstwa, możemy gromadzić dane związana z użytkowaniem tego wyposażenia; oraz

-          Gdy w inny sposób komunikują się Państwo z Nu Skin, na przykład kontaktując się z nami za pośrednictwem różnych środków komunikacji. W takim przypadku zgromadzimy dane osobowe, które podadzą nam Państwo z własnej inicjatywy oraz wszelkie inne dane osobowe niezbędne do załatwienia Państwa sprawy. Jeśli skorzystają Państwo z jednego z naszych centrów obsługi telefonicznej, rozmowa zostanie nagrana.

                             III.            Od kandydatów do pracy:

-          Gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie u nas, prosimy o podanie informacji istotnych dla Państwa procesu rekrutacyjnego, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, historia zatrudnienia i wykształcenie. Możemy prosić o aplikowanie za pośrednictwem naszego systemu rekrutacyjnego, który jest objęty odrębną polityką prywatności;

-          Gdy w inny sposób komunikują się Państwo z Nu Skin, na przykład kontaktując się z nami za pośrednictwem różnych środków komunikacji. W takim przypadku zgromadzimy dane osobowe, które podadzą nam Państwo z własnej inicjatywy oraz wszelkie inne dane osobowe niezbędne do załatwienia Państwa sprawy. Jeśli skorzystają Państwo z jednego z naszych centrów obsługi telefonicznej, rozmowa zostanie nagrana.

                            IV.            Od osób odwiedzających nasze oddziały:

-          Gdy odwiedzają Państwo jeden z naszych budynków, możemy gromadzić dane potrzebne do rozpoznania Państwa i przeprowadzenia niezbędnych procedur bezpieczeństwa, takie jak imię i nazwisko oraz nazwa firmy. Możemy również gromadzić nagrania z kamer przemysłowych, na podstawie których mogą Państwo zostać rozpoznani.

                              V.            Od osób odwiedzających witrynę internetową:

-          Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową lub korzystają z naszych aplikacji, automatycznie gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane techniczne Państwa sprzętu komputerowego i uzyskane na podstawie interakcji z naszą witryną internetową i aplikacjami („Informacje ogólne”). Informacje ogólne są nam wysyłane z Państwa komputera lub urządzeń osobistych przy użyciu różnego rodzaju plików cookie i innych środków technicznych. Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnały ochrony przed śledzeniem (do-not-track) do witryn internetowych, z którymi przeglądarka się komunikuje. Nasze witryny internetowe obecnie nie reagują na tego rodzaju sygnały ochrony przed śledzeniem (do-not-track).

Pod tym adresem znajdą Państwo więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i sposobów ich wyłączenia.

Podanie nam Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Możliwe jednak, że jeśli postanowią Państwo nie przekazać nam swoich danych osobowych, wówczas nie będziemy w stanie w pełni realizować opisanych powyżej usług.

c.      Państwa obowiązki

Przyjmujemy, że przekazują nam Państwo jedynie swoje własne dane osobowe. W przypadku gdy przekazują nam Państwo również dane osobowe innych osób, powinni Państwo upewnić się, że działanie to pozostaje zgodnie z wszelkimi odnośnymi przepisami prawa oraz, w miarę konieczności, udzielić nam zgody na wykorzystywanie, przetwarzanie i przekazywanie tych danych. W szczególności, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na danym obszarze, jeśli korzystają Państwo z karty kredytowej niewydanej na Państwa nazwisko, tym samym oświadczają Państwo, że posiadacz tej karty wyraził zgodę na jej użycie przez Państwa do dokonania przez Państwa zakupu oraz na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie jego/jej danych osobowych przez Nu Skin na potrzeby realizacji Państwa zakupu.

Przyjmujemy również, że dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są poprawne oraz że jeśli zajdzie potrzeba ich uaktualnienia, niezwłocznie nas Państwo o tym poinformują.

d.      Dane osobowe, które gromadzimy od podmiotów zewnętrznych

Większość Państwa danych osobowych, które gromadzimy, to dane, które samodzielnie nam Państwo udostępnili. W niektórych przypadkach możemy również otrzymać Państwa dane osobowe od:

-          Partnerów Marki;

-          osób fizycznych przekazujących nam Państwa dane osobowe (np. od członków rodziny);

-          organów regulacyjnych;

-          innych przedsiębiorstw świadczących nam usługi.

Niektóre z tych podmiotów zewnętrznych mogą korzystać z powszechnie dostępnych źródeł informacji.

e.             Dzieci

Nu Skin nie kieruje sprzedaży swoich produktów i usług do dzieci, jak również nie zezwala osobom niepełnoletnim (lub które nie ukończyły 22. roku życia na terytorium Chin kontynentalnych) na uzyskiwanie statusu Partnera Marki.

Produkty Nu Skin dla dzieci mogą być nabywane jedynie przez osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z witryny internetowej tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

Nie gromadzimy ani w inny sposób nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia i nie kierujemy naszych usług, witryny internetowej ani aplikacji do dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. Jeśli podejrzewają Państwo, że dziecko, którym się Państwo opiekują, przekazało nam dane osobowe, nalegamy na niezwłoczne skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji.

Zachęcamy do kontrolowania sposobu korzystania z Internetu przez dzieci oraz do omówienia z każdym dzieckiem odpowiednich zasad bezpieczeństwa, zanim dziecko rozpocznie korzystanie z zasobów Internetu.

Jeśli zarejestrują Państwo swoje dziecko do udziału w wydarzeniu lub wycieczce motywacyjnej Nu Skin, będziemy przetwarzać dane osobowe Państwa dziecka na potrzeby tego wydarzenia lub wycieczki. Jeśli wydarzenie wymaga przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych Państwa dziecka, poprosimy o Państwa wyraźną zgodę.

5.    W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących podstawach prawnych, w granicach dozwolonych obowiązującymi przepisami: (i) aby wypełniać obowiązki nakładane na nas przez zawartą z Państwem umowę lub w celu zawarcia takiej umowy, (ii) aby wypełniać obowiązki nakładane przez prawo, (iii) gdy wykorzystanie Państwa danych osobowych leży w naszym uzasadnionym interesie handlowym, lub (iv) na podstawie Państwa zgody. Nasz uzasadniony interes obejmuje m.in. prowadzenie, ocenę i udoskonalanie naszego przedsiębiorstwa, zapobieganie oszustwom, nieupoważnionym transakcjom, roszczeniom i innej odpowiedzialności oraz zabezpieczanie nas i innych podmiotów przed takimi zdarzeniami oraz zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z polityką spółki oraz standardami przyjętymi w branży. Dla przedsiębiorstw działających na rynku światowym, takich jak Nu Skin, przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby wewnętrznego zarządzania zazwyczaj również uznaje się za realizowane w ramach prawnie uzasadnionego interesu. Zgodnie z wymogami prawa wypracowaliśmy precyzyjną równowagę pomiędzy naszym uzasadnionym interesem handlowym a Państwa prawami do ochrony danych. Jeśli pragną Państwo uzyskać dalsze informacje na temat kryteriów ustalenia tej równowagi, prosimy skontaktować się z naszym Działem ds. Ochrony Prywatności.

Wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych zależy od tego, kim Państwo są i jakie łączą nas z Państwem stosunki. Pod niniejszym odnośnikiem znajduje się lista sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz podstaw, w oparciu o które je wykorzystujemy.

Dane osobowe zaliczane do kategorii szczególnych danych osobowych (np. pochodzenie rasowe lub etniczne, dane dotyczące stanu zdrowia) przetwarzamy jedynie w szczególnych przypadkach i wyłącznie w oparciu o właściwą podstawę prawną (np. Państwa wyraźną zgodę).

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych udzieli nasz Dział ds. Ochrony Prywatności.

6.    Udostępnianie i przekazywanie Państwa danych osobowych

a.      Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe:

-          innym podmiotom w ramach Nu Skin, w tym członkom zarządu, pracownikom, przedstawicielom i ich pełnomocnikom dla celów operacyjnych, zarządczych, administracyjnych, nadzorczych, do celów oceny lub szkolenia. Lista podmiotów Nu Skin, które mogą otrzymać Państwa dane, jest dostępna pod tym odnośnikiem, zaś lista celów, dla których dane są przetwarzane z podziałem na ich kategorie, jest dostępna pod tym odnośnikiem oraz w rozdziałach 4 i 5 powyżej;

-          prawnikom, audytorom, doradcom finansowym i innym usługodawcom zewnętrznym w zakresie określonym usługami świadczonymi przez nich na rzecz Nu Skin;

-          dostawcom i podmiotom świadczącym usługi, w tym w szczególności świadczącym usługi spedycji i transportu, świadczącym usługi telekomunikacyjne, zapewniającym obsługę płatności, organizującym wydarzenia, biurom podróży oraz towarzystwom ubezpieczeniowym;

-          podmiotowi zewnętrznemu w przypadku sprzedaży całości lub części aktywów Nu Skin podmiotowi zewnętrznemu, fuzji z podmiotem zewnętrznym lub nabycia Nu Skin przez podmiot zewnętrzny;

-          wszelkim właściwym organom regulacyjnym, ustawowym, rządowym lub innym właściwym organom, agencjom i regulatorom branży, jak również wszelkim innym podmiotom, wobec których Nu Skin będzie zobowiązane to uczynić lub wobec których będzie to dozwolone na podstawie przepisów prawa, zarządzeń, regulaminów lub w toku bądź w wyniku postępowania lub procesu sądowego;

-          wszelkim podmiotom uprawnionym na podstawie nakazu właściwego sądu lub innego analogicznie działającego organu.

Ponadto w przypadku Partnerów Marki albo klientów możemy przekazać Państwa dane osobowe do wyższych rangą Partnerów Marki lub sponsorów, gdy uznamy za konieczne zapewnienie właściwego wsparcia przez Partnera Marki wyższego rangą lub dla celów szkolenia Partnerów Marki.

W takich przypadkach podejmiemy zasadne działania w celu zagwarantowania, że wszelkie podmioty zewnętrzne otrzymujące dane stosują właściwe środki ochrony danych osobowych.

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym dla celów marketingu bezpośredniego tych podmiotów.

b.      Przekazywanie danych osobowych

W miarę konieczności przekazujemy dane osobowe do obszarów, na których obowiązują inne systemy prawne, dla umożliwienia realizacji celów, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, w tym na obszary, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych co obszar, w którym wyjściowo zgromadzono Państwa dane osobowe. Tytułem przykładu możemy przekazać Państwa dane do USA, ponieważ na tym terytorium znajdują się spółki dominujące grupy.

W przypadku przesyłania Państwa danych osobowych do innych krajów będziemy je chronić w sposób wskazany w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gdy będą wymagać tego obowiązujące przepisy prawa, na odbiorców danych zostaną nałożone wiążące zobowiązania umowne chroniące Państwa prawa do ochrony danych. Ponadto wszelkie przypadki przekazania danych, jak również mechanizmy używane do ich przekazywania, zostaną zgłoszone właściwym organom nadzoru tam, gdzie wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W stosunku do procesów przekazywania danych z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) na terytorium Stanów Zjednoczonych lub innych obszarów prawnych poza EOG stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz inne odpowiednie środki przewidziane dla przypadków przekazywania transgranicznego zgodnie z treścią art. 46 i 49 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zabezpieczeń procesu przekazywania Państwa danych osobowych (w tym o możliwość zapoznania się z treścią lub otrzymania kopii dokumentów dotyczących tych zabezpieczeń) udzieli nasz Dział ds. Ochrony Prywatności.

 

c.      Tarcza Prywatności UE-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA

 

Nu Skin International Inc. (Nu Skin) uczestniczy w i posiada certyfikat zgodności z Ramami Tarczy Prywatności UE-USA i Ramami Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA Zobowiązaliśmy się do stosowania odpowiednich Zasad określonych w Ramach wobec wszystkich danych osobowych, jakie otrzymujemy z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, w oparciu o odpowiednie Ramy Tarcz Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o Ramach Tarcz Prywatności oraz zobaczyć nasze certyfikaty, należy zapoznać się z Listą Tarcz Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

 

Nu Skin ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje, na mocy Ram Tarcz Prywatności, a następnie przekazuje osobie trzeciej działającej jako przedstawiciel Nu Skin. Nu Skin przestrzega Zasad Tarcz Prywatności w związku z każdym wtórnym przekazywaniem danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym także postanowień w zakresie odpowiedzialności za wtórne przekazywanie.
W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych na mocy Ram Tarcz Prywatności Nu Skin podlega Federalnej Komisji Handlu USA jako organowi właściwemu do egzekwowania prawa. W niektórych sytuacjach firma Nu Skin może być zobowiązana do ujawniania danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski złożone przez organy publiczne, w tym także w celu spełnienia krajowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa lub egzekwowania prawa.

 

W przypadku nierozwiązanych wątpliwości na temat prywatności lub korzystania z danych, na które firma Nu Skin nie odpowiedziała w satysfakcjonujący sposób należy skontaktować się z amerykańskim zewnętrznym organem rozstrzygającym spory (bezpłatnie) pod adresem feedback-form.truste.com.

 

W niektórych okolicznościach, które zostały opisane bardziej szczegółowo na stronie Tarczy Prywatności, może przysługiwać Państwu prawo do wystąpienia o arbitraż – w sytuacji, gdy pozostałe procedury rozwiązywania sporów zostały wyczerpane.

 

TRUSTe

 

7.    W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe

Chronimy Państwa dane osobowe poprzez zastosowanie fizycznych (np. wykorzystanie bezpiecznych szaf na dokumenty), technologicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed jakimkolwiek nieuprawnionym lub nielegalnym dostępem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W szczególności korzystamy z sieci teleinformatycznych chronionych przez systemy zapór sieciowych i ochrony za pomocą haseł dostępu, zgodnie ze standardami przyjętymi w naszej branży. W celu zabezpieczenia transmisji Państwa danych osobowych wykorzystujemy również protokół Transport Layer Security (TLS). Dostęp do tych danych będzie przyznawany jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w celu realizacji uzasadnionych interesów handlowych.

Ponadto dostęp do Państwa danych osobowych jest udzielany wyłącznie personelowi i podwykonawcom i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Dokładamy starań, aby zawsze chronić nasze systemy, strony internetowe, działalność i dane przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem, jednak ze względu na charakter Internetu jako otwartego, globalnego środka komunikacji i inne czynniki ryzyka nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa wszystkich danych, czy to podczas przekazywania, czy przechowywania w naszych systemach, przed infiltracją ze strony innych osób.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące ochrony przez nas Państwa danych osobowych udzieli nasz Dział ds. Ochrony Prywatności.

8.    Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak to konieczne dla osiągnięcia celów ich przetwarzania, zgodnie z tym co napisano wyżej w rozdziale „Państwa dane osobowe gromadzone przez nas i powody, dla których to robimy.” Oznacza to, na przykład, że nie przechowujemy Państwa danych osobowych po tym, jak wygaśnie łącząca nas umowa, chyba że dalsze ich przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

9.    Jakie uprawnienia przysługują Państwu wobec Państwa danych osobowych

W kwestii tego, w jaki sposób wykorzystujemy i przechowujemy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu pewne uprawnienia. Obejmuje to następujące rodzaje praw:

-          Sprostowanie danych. Mają Państwo prawo żądać sprostowania wszelkich przetwarzanych przez nas niekompletnych lub błędnych danych osobowych odnoszących się do Państwa.

-          Usunięcie danych. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych odnoszących się do Państwa.

-          Wycofanie zgody. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przeprowadzonego przed wycofaniem zgody. Obejmuje to przypadki, w których pragną Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości reklamowych.

-          Dostęp. Z wyłączeniem określonych szczególnych okoliczności, mają Państwo prawo przeglądać i żądać kopii przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Kopia taka zostanie Państwu udostępniona elektronicznie lub na piśmie bądź, jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, ustnie. Jeśli dopuszczają to obowiązujące przepisy prawa, z tytułu udzielenia dostępu może zostać naliczona opłata w uzasadnionej wysokości.

Ponadto na obszarze EOG przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-          Ograniczenie. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (uprawnienie niniejsze przysługuje również na terytorium Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau).

-          Przenoszenie. W pewnych okolicznościach mogą Państwo żądać przekazania Państwa danych osobowych Państwu bądź innemu administratorowi.

-          Sprzeciw. W przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. O ile nie będą istnieć istotne, uzasadnione przyczyny dla kontynuowania przetwarzania danych, które będą istotniejsze niż Państwa interes lub źródło Państwa uprawnienia, oraz o ile przetwarzanie danych nie będzie konieczne dla założenia, prowadzenia lub obrony w sprawie przed sądem lub analogicznym organem, zastosujemy się do Państwa żądania.

W przypadkach, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby własnego marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw w dowolnej chwili, ze skutkiem również wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania w zakresie, w jakim ma ono związek z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach.

Mogą Państwo skorzystać w opisanych uprawnień, kontaktując się naszym Działem ds. Ochrony Prywatności lub za pośrednictwem naszych narzędzi internetowych na tych rynkach, na których narzędzia te są dostępne. Mieszkańcy Kalifornii mogą również dzwonić pod następujący bezpłatny numer: 800-211-5200. Na każde żądanie zgłoszone w oparciu o powyższe prawa osób, których dane dotyczą, zareagujemy w czasie wyznaczonym przez obowiązujące przepisy prawa. Przysługuje nam prawo do żądania udowodnienia przez Państwa tożsamości, zanim udostępnimy żądane materiały. Ma to na celu zagwarantowanie, że Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie Państwu. Jeżeli nie udostępnią nam Państwo swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Państwa żądania, możemy nie być w stanie odpowiednio się do niego odnieść. Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu realizacji Państwa żądania lub jeśli podejrzewają Państwo naruszenie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych, mogą Państwo wnieść skargę lub roszczenie do właściwego organu nadzorczego (przykładowo do organu nadzorczego w Państwa kraju lub na Państwa rynku).

10.           Zgody marketingowe

Mają Państwo wybór w kwestii tego, czy życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości o charakterze marketingu bezpośredniego (np. wysyłane drogą elektroniczną, takie jak wiadomości elektroniczne z informacjami o promocjach). Na niektórych rynkach będą Państwo musieli wyrazić zgodę przed otrzymaniem materiałów promocyjnych. Tytułem przykładu możemy poprosić Państwa o zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać wiadomości elektroniczne z informacjami o promocjach” podczas rejestracji konta nowego klienta lub Partnera Marki. Na wszystkich rynkach mogą Państwo odmówić przyjmowania tego rodzaju korespondencji w dowolnym momencie. W przypadku gdy zażyczą sobie Państwo przestać otrzymywać materiały promocyjne, wypisać się z listy adresatów, na którą poprzednio się Państwo wpisali, albo przestać otrzymywać innego rodzaju wiadomości o charakterze marketingowym, prosimy skorzystać z odnośnika służącego do rezygnacji zawartego w odpowiedniej wiadomości lub o kontakt z naszym Działem ds. Ochrony Prywatności.

11.           Zmiany w Polityce prywatności

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich istotnych zmianach powiadomimy Państwa, publikując je w tym miejscu lub za pośrednictwem innych, odpowiednich środków komunikacji, które zwykle wykorzystujemy. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu w niniejszej witrynie, o ile nie postanowiono inaczej.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce dnia 5 lutego 2019 r.Załącznik 1 – Lista podmiotów Nu Skin odpowiedzialnych za przetwarzanie Państwa danych osobowych

Poniższa tabela zawiera wyszczególnienie podmiotów Nu Skin odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych klientów, Partnerów Marki, kandydatów do pracy i osób odwiedzających nasze oddziały z podziałem na kraje/rynki (zgodnie z naszą Globalną polityką prywatności, rozdział „Państwa dane osobowe gromadzone przez nas i powody, dla których to robimy.”)

Gdy w pole tabeli wpisano znak „/”, oznacza to, że nie gromadzimy ani nie przetwarzamy w inny sposób danych osobowych z danej kategorii w danym państwie/na danym rynku.

Gdy w pojedynczym polu tabeli wskazano więcej niż jednego administratora danych, oznacza to, że w danym kraju/obszarze rynkowym funkcjonuje więcej niż jeden podmiot Nu Skin. Administratorem danych będzie wówczas podmiot, z którym są Państwo związani (np. poprzez ubieganie się o zatrudnienie w określonym oddziale).

By określić podmiot Nu Skin będący administratorem danych odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe, należy:

 

1) wskazać kategorię osób, których dane dotyczą:

-      Klienci (wlicza się w to osoby otrzymujące newsletter lub inne materiały promocyjne).

-      Partnerzy Marki (tj. zarejestrowani dystrybutorzy).

-      Kandydaci do pracy.

-      Osoby odwiedzająca nasze oddziały.

 

2) wskazać właściwe państwo albo rynek:

o   Klienci wskazują państwo/rynek, w którym zarejestrowali konto internetowe Nu Skin lub w którym dokonują zakupów.

o   Partnerzy Marki wskazują państwo/rynek, w którym zarejestrowali konto Partnera Marki Nu Skin.

o   Kandydaci do pracy wskazują państwo/rynek, w którym znajduje się oddział Nu Skin, w którym chcieliby zostać zatrudnieni.

o   Osoby odwiedzające nasze oddziały wskazują państwo/rynek, w którym znajduje się oddział Nu Skin przez nie odwiedzany.

 

Ostatnia strona Załącznika 1 zawiera dane kontaktowe wszystkich wymienionych tu podmiotów. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy skontaktować się Działem ds. Ochrony Prywatności.

Państwo/Rynek

Klient

Partner Marki

Kandydat do pracy

Osoba odwiedzająca oddział

Argentyna

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Argentina jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Argentina jako współadministratorzy

 

 

Australia

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises Australia, Inc jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises Australia, Inc jako współadministratorzy

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Austria

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Belgia

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin Belgium NV i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin Belgium NV lub NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV lub NSE Products Europe BVBA

Brunei

Nu Skin International Inc. i NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd jako współadministratorzy

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Chile

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Chile

 

 

Chiny kontynentalne

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Czechy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Dania

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Filipiny

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises Philippines, LLC jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises Philippines, LLC jako współadministratorzy

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Finlandia

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Francja

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Hiszpania

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Holandia

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

Hongkong/Macau

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC jako współadministratorzy

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Indonezja

Nu Skin International Inc. i PT Nusa Selaras Indonesia jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i PT Nusa Selaras Indonesia jako współadministratorzy

PT Nusa Selaras Indonesia or PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia or PT Nu Skin Distribution Indonesia

Irlandia

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Islandia

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Izrael

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Israel Inc. jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Israel Inc. jako współadministratorzy

 

 

Japonia

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. i Nu Skin Japan jako współadministratorzy

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. i Nu Skin Japan jako współadministratorzy

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Kanada

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Canada

 

 

Kolumbia

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Colombia

 

 

Luksemburg

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Malezja

Nu Skin International Inc. i Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd jako współadministratorzy

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Meksyk

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Mexico jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Mexico jako współadministratorzy

 

 

Niemcy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Norwegia

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Nowa Kaledonia

Nu Skin International Inc. i Nu Skin New Caledonia jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin New Caledonia jako współadministratorzy

 

 

Nowa Zelandia

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc jako współadministratorzy

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Polinezja Francuska

Nu Skin International Inc. i Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. i Nu Skin French Polynesia

 

 

Polska

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

RPA

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. jako współadministratorzy

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Rumunia

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises SRL jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises SRL jako współadministratorzy

 

 

Singapur

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd jako współadministratorzy

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd lub NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd lub NSE Asia Products Pte Ltd

Słowacja

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Szwajcaria

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Szwecja

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Tajlandia

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited jako współadministratorzy

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Tajwan

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Taiwan, LLC, oddział na Taiwanie jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Taiwan, LLC, oddział na Taiwanie jako współadministratorzy

Nu Skin Taiwan, LLC, oddział Tajwan

 

Ukraina

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

USA

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Węgry

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

Wielka Brytania

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

Wietnam

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company jako współadministratorzy

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Włochy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

Nu Skin International Inc. i NSE Products Europe BVBA jako współadministratorzy

 

 

 

Dane kontaktowe

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222 Zhongshan Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong

 ChRL

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTYNA

Tel.: +54 801.45.0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

Tel.: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District, Szanghaj, ChRL

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIA

Tel.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT 84601, USA

Tel.: +1 801-345-1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

Tel.: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Szanghaj, ChRL

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

Tel.: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

WĘGRY

Tel.: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

STANY ZJEDNOCZONE

Tel.: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPUR (039192)

Tel.: +65 6837-3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hongkong

CHINY

Tel.: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NOWA ZELANDIA

Tel.: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

FILIPINY

Tel.: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIA

Tel.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

RUMUNIA

Tel.: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPUR

Tel.: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Ground & 1st Floor C/O Spaces, 22 Magwa Cresent, Waterfall City

Midrand, 1682

RPA

Tel.: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

TAJLANDIA

Tel.: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kijów

UKRAINA

Tel.: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

WIETNAM

Tel: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

Tel.: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

NIEMCY

Tel.: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

STANY ZJEDNOCZONE

Tel.: +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

IZRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALEZJA

Tel.: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

HOLANDIA

Tel.: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NOWA ZELANDIA

Tel.: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEI

Tel.: +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

DANIA

Tel.: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAJWAN

Tel.: +886 02 8752 - 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, ChRL

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONEZJA

Tel.: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Szanghaj, ChRL

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, ChRL

48hrs_reply_china@nuskin.com

 

Załącznik 2 – W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe i dokumenty, które gromadzimy lub zgromadziliśmy lub które nam Państwo udostępnili lub udostępniają, są przetwarzane (co obejmuje ich gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie) m.in. w następujących celach i na następujących podstawach prawnych (tam, gdzie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa):

Dla kategorii

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, by

Korzystamy z Państwa danych osobowych na następujących podstawach:

Klient   

stworzyć Państwa konto i zarządzać nim; realizować zamówienia i ↗ zwroty; kontaktować się w kwestiach zamówień na produkty i usługi.        

nasze zobowiązania umowne wobec Państwa oraz konieczność wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo i organy regulacyjne, w tym w dziedzinie rachunkowości, obciążeń fiskalnych i ochrony poufności danych.

dostarczać wiadomości i informacje, w tym za pośrednictwem wiadomości elektronicznych i usługi biuletynów informacyjnych.

Państwa zgoda lub wyrażone przez Państwa życzenie otrzymywania materiałów promocyjnych w tej formie; uzasadniony interes w wysyłaniu Państwu materiałów promocyjnych.

utrzymywać spis adresów wyłączonychz komunikacji pocztą elektroniczną [suppression list] w celu upewnienia się, że nie będą Państwo otrzymywać wiadomości w przypadku braku zgody lub po zrezygnowaniu z usługi.

konieczność wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo.

prowadzić badania i działania z zakresu rozwoju na zbiorach danych, w tym sporządzać statystyki dotyczące sprzedaży i analizy rynkowe, tworzyć i ulepszać produkty i usługi; utrzymywać nasze ogólnoświatowe bazy danych.

realizacja naszego uzasadnionego interesu handlowego w postaci poprawy zadowolenia klientów, poprawy jakości oferowanych produktów i usług oraz ogólnej innowacyjności; zabezpieczenie i promocja naszych interesów ekonomicznych, handlowych, społecznych i finansowych; Państwa zgoda; nasze zobowiązania umowne wobec Państwa; realizacja uprawnień wynikających z odpowiednich przepisów prawa tam, gdzie mają zastosowanie.

wykrywać i zapobiegać bezprawnym działaniom, takim jak nadużycia kart kredytowych, oraz rozwiązywać spory, np. gdy składają Państwo reklamacje dotyczące naszych produktów lub usług.

konieczność wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo i organy regulacyjne, w tym w dziedzinie rachunkowości i obciążeń fiskalnych; realizacja naszego uzasadnionego interesu handlowego przez zabezpieczenie i promocję naszych interesów ekonomicznych, handlowych, społecznych i finansowych; konieczność komunikowania się z Państwem, również w ramach wykonywania łączącej nas umowy.

zapewniać bezpieczeństwo i kontrolować dostęp do naszych systemów, witryny internetowej i aplikacji.

konieczność wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo; realizacja naszego uzasadnionego interesu handlowego przez zabezpieczenie i kontrolę dostępu do naszych sieci, witryny internetowej i aplikacji; nasze zobowiązania umowne wobec Państwa.

gromadzić dane na temat sposobów korzystania przez Państwa z naszych usług, tak abyśmy mogli spersonalizować nasze kontakty oraz usprawniać naszą witrynę internetową i aplikacje.

Państwa zgoda; nasze zobowiązania umowne wobec Państwa; realizacja naszego uzasadnionego interesu handlowego w postaci efektywnego działania naszej witryny internetowej i aplikacji.

Partner Marki

stworzyć Państwa konto i zarządzać nim oraz realizować zamówienia i zapewniać stałą opiekę i wsparcie dla Państwa i Państwa konta Partnera Marki.

nasze zobowiązania umowne wobec Państwa oraz konieczność wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo i organy regulacyjne, w tym w dziedzinie rachunkowości, obciążeń fiskalnych i ochrony poufności danych.

wypłacać należne Państwu prowizje i premie

 

nasze zobowiązania umowne wobec Państwa; konieczność wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo i organy regulacyjne, w tym w dziedzinie rachunkowości i obciążeń fiskalnych.

świadczyć usługi na Państwa rzecz, na przykład: (i) dzielić się wiedzą za pośrednictwem materiałów wsparcia biznesowego Nu Skin, (ii) zapraszać Państwa do udziału w wydarzeniach i wysyłać przypomnienia dotyczące miejsca i czasu organizacji wydarzeń oraz (iii) organizować wycieczki i wydarzenia dla uczczenia sukcesów.

nasze zobowiązania umowne wobec Państwa; realizacja naszego uzasadnionego interesu handlowego w postaci odpowiedniego wyszkolenia i zmotywowania naszych Partnerów Marki; Państwa zgoda.

wyrażać uznanie dla Państwa działalności jako Partnera Marki, np. przez publikację imienia i nazwiska, wyników sprzedaży, zdjęcia, rangi odznaczenia, dokonanych darowizn na cele charytatywne etc. w trakcie wydarzeń Nu Skin, w materiałach wsparcia biznesowego, za pośrednictwem mediów społecznościowych, przez email etc.

Państwa zgoda; realizacja uzasadnionego interesu handlowego w postaci promocji marki i osiągnięć naszych sprzedawców.

promować naszą markę, np. przez wykorzystanie w ramach witryny internetowej, w materiałach promocyjnych lub za pomocą innych narzędzi marketingowych, (i) Państwa wypowiedzi udzielonych w trakcie wydarzeń Nu Skin lub (ii) nagrań z Państwa wystąpień, lub występów mających miejsce w ramach wydarzeń Nu Skin.

Państwa zgoda; realizacja uzasadnionego interesu handlowego w postaci promocji marki i osiągnięć naszych sprzedawców.

dostarczać wiadomości i informacje, w tym za pośrednictwem wiadomości elektronicznych i usługi biuletynów informacyjnych.

Państwa zgoda lub wyrażone przez Państwa życzenie otrzymywania materiałów promocyjnych w tej formie; uzasadniony interes w wysyłaniu Państwu materiałów promocyjnych.

utrzymywać spis adresów wyłączonych z komunikacji pocztą elektroniczną [suppression list] w celu upewnienia się, że nie będą Państwo otrzymywać wiadomości w przypadku braku zgody lub po zrezygnowaniu z usługi.

konieczność wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo.

prowadzić badania i działania z zakresu rozwoju na zbiorach danych, w tym sporządzać statystyki dotyczące sprzedaży i analizy rynkowe, tworzyć i ulepszać produkty i usługi; utrzymywać nasze ogólnoświatowe bazy danych.

realizacja naszego uzasadnionego interesu handlowego w postaci poprawy zadowolenia klientów, poprawy jakości oferowanych produktów i usług oraz ogólnej innowacyjności; zabezpieczenie i promocja naszych interesów ekonomicznych, handlowych, społecznych i finansowych; realizacja uprawnień wynikających z odpowiednich przepisów prawa tam, gdzie mają zastosowanie.

wykrywać i zapobiegać bezprawnym działaniom, takim jak nadużycia kart kredytowych, oraz rozwiązywać spory, np. gdy składają Państwo reklamacje dotyczące naszych produktów lub usług.

konieczność wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo i organy regulacyjne, w tym w dziedzinie rachunkowości i obciążeń fiskalnych; realizacja naszego uzasadnionego interesu handlowego przez zabezpieczenie i promocję naszych interesów ekonomicznych, handlowych, społecznych i finansowych; konieczność komunikowania się z Państwem.

zapewniać bezpieczeństwo i kontrolować dostęp do naszych systemów, witryny internetowej i aplikacji.

konieczność wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo; realizacja naszego uzasadnionego interesu handlowego przez zabezpieczenie i kontrolę dostępu do naszych sieci, witryny internetowej i aplikacji.

gromadzić dane na temat sposobów korzystania przez Państwa z naszych usług, tak abyśmy mogli spersonalizować nasze kontakty oraz usprawniać naszą witrynę internetową i aplikacje.

Państwa zgoda, nasze zobowiązania umowne wobec Państwa, realizacja naszego uzasadnionego interesu handlowego w postaci efektywnego działania naszej witryny internetowej i aplikacji.

Kandydat do pracy

wybrać osoby do późniejszego zatrudnienia lub nawiązania współpracy oraz zarządzać procesami rekrutacji.

podejmowanie na Państwa prośbę kroków zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy; konieczność wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo lub realizacja naszego uzasadnionego interesu handlowego w postaci wyboru odpowiednich kandydatów do zatrudnienia; w niektórych przypadkach Państwa zgoda.

Osoba odwiedzająca oddział

zapewniać bezpieczeństwo i kontrolować dostęp do naszych oddziałów.

realizacja uprawnień przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa; realizacja uzasadnionego interesu handlowego w postaci utrzymania bezpieczeństwa naszych budynków; systemów i wyposażenia oddziałów; Państwa zgoda tam, gdzie jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.