Er du fortsatt der?

FORTSETT

Ordliste

Glossary - no

 

BRAND AFFILIATE—- Enhver person som er autorisert til å selge Nu Skins produkter i henhold til en Brand Affiliate-avtale (BAA). Alle produktkjøp er frivillige.

 

BRAND AFFILIATE-AVTALE (BAA)— En kontrakt som kreves for å bli Brand Affiliate. Etter at Nu Skin har godkjent Brand Affiliate-avtalen, er en person klassifisert som Brand Affiliate og kan registrere kunder og videreselge produkter.

 

BRAND REPRESENTATIVE (BR)— En person som har fullført kvalifikasjon. Også et generisk uttrykk brukt til å referere til alle Brand Representatives og høyere, uavhengig av tittel. For å opprettholde status som Brand Representative, må du fullføre minst 4 Building Blocks hver kalendermåned (eller bruke Flex Blocks som substitutt for manglende Building Blocks). Hvis du ikke opprettholder status som Brand Representative, vil alle Brand Representatives i ditt team flyttes opp til teamet til din direkte Brand Representative. Du har muligheten til å starte på nytt i en begrenset tidsperiode, og, hvis du lykkes, kan du få tilbake Brand Representatives som var på ditt team, i tillegg til tidligere samlede Flex Blocks. Se vennligst Ytterligere detaljer - Start på nytt, eller kontakt din Account Manager for mer informasjon.

 

BUILDING BLOCK—En måling av salgsvolum. En Building Block regnes bare som fullført når den har 500 poeng salgsvolum. En Building Block med mindre enn 500 poeng salgsvolum, refereres til som ufullstendig

 

BUILDING BONUS (BB)— Alle Brand Representatives er berettiget til å motta Building Bonus på fullførte Building Blocks. Brand Representatives som fullfører 4 eller flere Building Blocks på en måned (ekskl. Flex Blocks) er også berettiget til å motta Building Bonus på enhver ufullstendig Building Block i slutten av måneden. Prosentandelen betalt på en ufullstendig Building Block, tilsvarer prosentandelen utbetalt på den siste fullførte Building Block den måneden. Ufullstendige Building Blocks utbetales den 8. etterfølgende måned. Brand Affiliates og kvalifiserende Brand Representatives er ikke berettiget til Building Bonuser. Det betales ikke Building Bonus på Flex Blocks. Building Bonus utregnes utfra CSV fra hver individuelle Building Block. Prosentandelen forbundet med en Building Block er kun gjeldende for den spesifikke Building Block og gjelder ikke for tidligere fullførte Building Blocks.

 

BUSINESS BUILDER POSITION (BBP)— Et insentiv for å motivere suksessrike Brand Representatives til å fortsette med å bygge opp salgsteamene sine. En Business Builder Position er en ekstra konto som tilkjennes en Brand Representative som har blitt betalt som Blue Diamond Director i 1 måned. BBP etableres på 1. generasjon under en Blue Diamond Director (hovedkonto). Ved å bygge opp et team av Brand Representatives under BBP, er hovedkontoen berettiget til å motta 5 % Leading Bonus på 6 generasjoner Brand Representatives, og BBP er berettiget til å motta 5 % Leading Bonus på 6 generasjoner Brand Representatives. Eieren av BBP og hovedkontoen kan motta opp til 10 % på CSV på overlappende generasjoner mellom hovedkontoen og BBP. For ytterligere informasjon om Business Builder Positions, ta kontakt med din Account Manager

 

PROVISJONSBERETTIGET SALGSVERDI (CSV) - En valutaverdi assosiert med hvert produkt som brukes til å fastsette Building og Leading Bonuser. CSV for hvert produkt kan endres fra tid til annen. Ta kontakt med ditt marked eller din Brand Affiliate for spesifikke prisdetaljer, Sharing Bonus-detaljer, provisjonsberettiget salgsverdi og annen informasjon om salgskompensasjon.

 

FLEX BLOCK -Et Building Block-substitutt som brukes automatisk for å opprettholde din status som Brand Representative hvis du ikke fullfører 4 eller flere Building Blocks i en kalendermåned. I de månedene du bruker en Flex Block, er du fremdeles berettiget til å motta Building Bonuser på fullførte Building Blocks, men ikke til å motta Leading Bonus. Flex Blocks gir ikke salgsvolum eller CSV, har ingen pengeverdi og kan ikke innløses i kontanter - de brukes utelukkende til å opprettholde status som Brand Representative. Maksimalt 3 Flex Blocks kan brukes hver kalendermåned. Det er ingen begrensninger på hvor mange Flex Blocks du kan samle opp. Flex Blocks utløper ikke og er ikke overførbare. Oppsamlede Flex Blocks forsvinner hvis du mister status som Brand Representative. Se Ytterligere detaljer – Flex Blocks for mer informasjon.

 

GENERASJON—En enkel måte å organisere teamet ditt på. Alle Brand Representatives du direkte leder, er på din 1. generasjon (G1). Alle Brand Representatives dine G1 Brand Representatives direkte leder, er på din 2. generasjon (G2), og så videre.

 

GRUPPE - Gruppen din består av deg og alle dine detaljkunder, medlemmer, Brand Affiliates og/eller kvalifiserende Brand Representatives (i Frankrike: Kun som tillatt i henhold til din VDI-status). Dine Brand Representatives og deres grupper, er ikke inkludert i gruppen din. Alle salg foretatt av personer i gruppen din bidrar til dine Building Blocks og din gruppes provisjonsberettigede salgsverdi.

 

LEADERSHIP TEAM (LT) -Se Lead – Vær en episk leder! for flere detaljer.

 

LEADERSHIP TEAM SALES VOLUME (LTSV)—En G1 Brand Representatives LTSV er summen av alt ditt G1–G6 salgsvolum fra den G1 Brand Representative.

 

LEADING BONUS—Se Led – Månedlig utbetaling for flere detaljer.

 

HENSIKTSERKLÆRING (LETTER OF INTENT, LOI) -Et dokument eller nettskjema en Brand Affiliate underskriver for å gi Nu Skin beskjed om at vedkommende ønsker å starte kvalifikasjon og bli en kvalifiserende Brand Representative. Når en LOI er mottatt og godkjent av Nu Skin, refereres en Brand Affiliate til som en “QBR1” i den første kvalifikasjonsmåneden, en “QBR2” i den andre måneden, osv. Hvis en Brand Affiliate har vært en kvalifiserende Brand Representative tidligere og ønsker å starte kvalifikasjonen på nytt, må vedkommende Brand Affiliate levere en ny hensiktserklæring.

 

MEDLEM——En ikke-Brand Affiliate som er registrert av en Brand Affiliate og som kan kjøpe Nu Skin-produkter til medlemspris. Et medlem kan ikke registrere Brand Affiliates eller videreselge produkter.

 

MEDLEMSPRIS - Kjøpsprisen på produkter for både medlemmer og Brand Affiliates. Medlemsprisen kan innimellom settes ned til under normal pris under kampanjer og insentiver, som bestemt av det lokale markedet.

 

TEAM ELITE BUSINESS BUILDER POSITION (TE BBP)—Et insentiv for å motivere suksessrike Brand Representatives til å fortsette med å bygge opp salgsteamene sine. En TE BBP er en tredje konto som gis til en Brand Representative som har fullført sin første måned med kvalifisering for å bli anerkjent som Team Elite. TE BBP etableres på 1. generasjon på hovedkontoens BBP-konto. Ved å bygge opp et team av Brand Representatives under BBP, er hovedkontoen berettiget til å motta 5 % Leading Bonus på 6 generasjoner Brand Representatives, BBP er berettiget til å motta 5 % Leading Bonus på 6 generasjoner Brand Representatives, og TE BBP er også berettiget til å motta 5 % Leading Bonus på 6 generasjoner Brand Representatives. Dette betyr at hovedkontoen kan motta opp til 15 % og BBP opptil 10 % på CSV på overlappende generasjoner mellom hovedkontoen, BBP og TE BBP. Kontakt din Account Manager for mer informasjon.

 

PRODUKT - Inkluderer alle produkter og tjenester solgt av Nu Skin og dets Brand Affiliates.

 

KVALIFIKASJON - Prosessen Brand Affiliates gjennomgår for å bli Brand Representatives. Du starter kvalifiseringen ved å levere en hensiktserklæring, og kalles da kvalifiserende Brand Representative. Etter å ha samlet det nødvendige antallet Building Blocks og Sharing Blocks innen 6 kalendermåneder, fullfører du kvalifikasjonen og kalles Brand Representative. Se vennligst Build – Kvalifikasjon for flere detaljer.

 

QUALIFYING BRAND REPRESENTATIVE (QBR)—En Brand Affiliate som har levert en hensiktserklæring og startet, men ikke fullført, kvalifikasjonen. Se vennligst Build – Kvalifikasjon for flere detaljer

 

REGISTRERT - Refererer til personlig registrerte detaljkunder, medlemmer eller Brand Affiliates hos Nu Skin. Merk vennligst at du i Frankrike bare kan personlig registrere detaljkunder, medlemmer eller Brand Affiliates hos Nu Skin som tillatt i henhold til din VDI-status.

 

RETAIL BUILDING BONUS- Bonus utbetalt for en registrert detaljkunde fra USA eller Canadas kjøp av visse produkter til den første berettigede kvalifiserende Brand Representative eller Brand Representative (kun kontoer fra USA eller Canada) over den registrerte detaljkunden på kjøpstidspunktet. Retail Building Bonus utregnes daglig og betales etter samme ukentlige skjema som Building Bonus. For å være berettiget, må en Brand Affiliate være kvalifiserende Brand Representative eller Brand Representative på kjøpstidspunktet. Sjekk ditt marked eller kontakt din Brand Affiliate for spesifikke produktpriser, detaljer om Retail Building Bonus eller annet.

 

DETALJKUNDE - Enhver som ikke er Brand Affiliate eller medlem og som kjøper produkter enten fra en Brand Affiliate eller direkte fra Nu Skin.

 

DETALJPROFITT - Forskjellen mellom dine totale kostnader (inkludert medlemspris, leveringskostnader osv.) og prisen du selger et produkt for. Se vennligst retningslinjer og prosedyrer for eventuelle restriksjoner i henhold til lokale lover.

 

DELTALJSALGSBONUS (RB) - Forskjellen mellom prisen dine detaljkunder betaler (ekskl. leveringskostnader og skatter) når de kjøper produkter direkte fra Nu Skin, og summen av medlemsprisen og en Retail Building Bonus. Sjekk ditt marked eller kontakt din Brand Affiliate for spesifikke produktpriser, gjeldende informasjon om Retail Building Bonus eller annet. Merk vennligst at du i Frankrike bare kan personlig registrere detaljkunder hos Nu Skin og tjene detaljsalgsbonus som tillatt i henhold til din VDI-status.

 

SALGSVOLUM - Et poengsystem Nu Skin bruker til å sammenligne produktenes relative verdi på tvers av ulike valutaer og markeder. Hvert produkt har en spesifikk mengde poeng salgsvolum. Sharing Blocks, Building Blocks og Leadership Team Sales Volume består alle av salgsvolum. Salgsvolum er ikke det samme som provisjonsberettiget salgsvolum.

 

SHARING BLOCK (SB) - En undermengde av Building Blocks som består av 500 poeng Sales Volume som utelukkende kommer fra kjøp foretatt av detaljkunder, medlemmer, Brand Affiliates og kvalifiserende Brand Representatives du personlig har registrert samt registrerte detaljkunder i USA og Canada av dine registrerte Brand Affiliates og kvalifiserende Brand Representatives. Dine personlige kjøp regnes ikke med i Sharing Blocks. Sharing Blocks gjelder kun for kvalifikasjon og er en underkategori av Building Blocks. Derfor er alle Sharing Blocks Building Blocks, men ikke alle Building Blocks er Sharing Blocks.

 

SHARING BONUS—Vennligst se Share – Daglig opptjening for flere detaljer.

 

TEAM - Teamet ditt består av gruppen din og alle gruppene du er berettiget til å betales Leading Bonus på.

 

TITTEL - Refererer til medlemmers, Brand Affiliates’, kvalifiserende Brand Representatives’ samt Brand Representatives’ titler. Brand Representatives’ titler avgjøres av antallet G1 Brand Representatives og Leadership Teams og brukes til å avgjøre antallet generasjoner du skal betales Leading Bonus på. Se vennligst tabellen Lead – Titler og Leading Bonus for krav til ulike titler.

 

VELOCITY-KONTO - En digital konto som viser all kompensasjonsaktivitet, justeringer og betalinger distribuert av Nu Skin. Du får en Velocity-konto når du blir Brand Affiliate. Nu Skin overfører automatisk gjenværende saldo på Velocity-kontoen din gratis ved starten av hver ukentlige og månedlige betalingsperiode. Du er ansvarlig for alle gebyrer som måtte påløpe i forbindelse med overførslene du initierer. Minimumsbeløpet for automatiske overførsler er 70 NOK. Det er ikke krav til minimumsbeløp for overførsler initiert av deg. Det påløper ikke renter på Velocity-kontoer. Du kan se Velocity-kontoen din via Nu Skins nettportal for Brand Affiliates.