Voorwaarden

Voorwaarden

Door deel te nemen aan het Automatic Delivery Rewards-programma (“ADR-programma”), ga ik akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden en verbind mij tot naleving hiervan.

 

Deze Automatic Delivery Rewards (ADR) overeenkomst (“ADR-overeenkomst”) is van kracht tussen u, als ADR-klant, (“ik” of “mij” of “u” of “uw”), en Nu Skin Belgium NV, Da Vincilaan 9, The Corporate Village, Building Elsinore, 1935 Zaventem, België, met als BTW-nummer BE0642635688 (het “Bedrijf”).

 

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met:

 

1. ADR-programma

Als ADR-klant, weet ik dat het ADR-programma een optioneel programma is dat mij in staat stelt een doorlopende bestelling te plaatsen bij het Bedrijf, die eens per maand aan mij verzonden wordt en steeds maandelijks wordt afgeboekt van mijn creditkaart of lopende rekening (tenzij ik gekozen heb voor verzending eens per twee maanden). Bovendien weet ik dat er geen minimale productafname vereist is om deel te nemen aan het ADR-programma, maar dat er een minimumvolume vereist is om in aanmerking te komen voor de voordelen zoals uiteengezet in subparagraaf 2.1.

 

2. ADR: voordelen en productpunten

2.1 Voordelen

Als mijn totale maandelijkse ADR-bestelling groter is dan 50 Verkoopvolume (Sales Volume - “SV”) na korting, heb ik recht op productpunten die ik kan inwisselen voor andere producten. Productpunten zijn variabel en worden verkregen met een waarde gelijk aan 20% tot 30% van het SV van een maandelijkse ADR-bestelling. Voor ADR-bestellingen om de twee maanden worden productpunten verkregen met een waarde gelijk aan 10% van het SV van de ADR-bestelling, ongeacht het aantal verwerkingsmaanden. Ik begrijp dat ik voor maandelijkse ADR-bestellingen 20% van het SV van de ADR-bestelling verdien voor de eerste twaalf (12) maandelijkse ADR-bestellingen, en 30% vanaf de dertiende (13e) maandelijkse ADR-bestelling. Mocht ik van tweemaandelijkse bestellingen overgaan op maandelijkse bestellingen, dan moet ik contact opnemen met mijn plaatselijke Nu Skin Klantenservice (zie paragraaf 11 hieronder) om in aanmerking te komen voor de 30% vanaf de dertiende (13e) maandelijkse ADR-bestelling. Ik kan maximaal 75 productpunten per maand per markt verdienen.

 

2.2 Verval en/of annulering

Ik verklaar hierbij te begrijpen en ermee akkoord te gaan dat de productpunten die ik behaal automatisch komen te vervallen, als ik deze niet gebruik, op de eerste dag van de 13e maand nadat zij behaald zijn (“Verval”). Ik begrijp dat als ik het Bedrijf binnen dertig (30) dagen na Verval verzoek om herstel van de vervallen productpunten, de vervallen productpunten hersteld zullen worden. Als ik mijn ADR annuleer, verlies ik onmiddellijk al mijn productpunten.  

 

2.3 Retourzendingen

Retourzendingen zijn niet toegestaan voor producten die met ADR-productpunten aangekocht zijn, en er worden geen SV (Sales Volume) of CSV (Commissionable Sales Volume) verdiend op producten die met productpunten aangekocht zijn. Alle andere retourzendingen zijn onderworpen aan de Beleidsregels & Procedures (voor Brand Affiliates) of de Algemene Verkoopvoorwaarden van Nu Skin® (voor Members en Detailhandelsklanten).

 

3. Betaling

3.1 Informatie met betrekking tot betalingen

Ik heb in mijn ADR-bestelling van elk product de hoeveelheid aangegeven die ik maandelijks of tweemaandelijks wil ontvangen en het Bedrijf een geldige kredietkaart- of bankkaart opgegeven met inbegrip van de vervaldatum van de kaart en andere noodzakelijke informatie om automatische incasso van mijn spaar- of lopende rekening mogelijk te maken. Ik begrijp dat de ADR-bestelling pas verzonden zal worden als Het Bedrijf de betaling heeft ontvangen.   

 

3.2 Betalingsmachtiging

Indien ik een creditcard of bankkaart als betaalmethode gekozen heb, dan machtig ik het Bedrijf of een daarbij aangesloten bedrijf om maandelijks of tweemaandelijks de producten zoals opgenomen in mijn ADR-bestelling hierop in rekening te brengen, en dit nogmaals te proberen als het niet lukt. Het Bedrijf kan besluiten om een ADR-bestelling te annuleren als de betaling na vijf (5) werkdagen vanaf de ADR nog niet is geïncasseerd.

 

4. Prijsverhoging

Het Bedrijf mag de prijs van de door mij gekozen producten wijzigen. Indien de prijs van een bepaald product verhoogd is, dan zal het Bedrijf mij uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan de prijsverhoging hiervan schriftelijk via e-mail en/of een publicatie op de Nu Skin website (www.nuskin.com) op de hoogte brengen en, tenzij ik anders aangeef, gewoon de gekozen producten tegen de verhoogde prijs naar mij sturen.

 

5. Adreswijziging

Tenzij ik mijn adres ten minste vijf (5) werkdagen vóór de aan mij toegewezen verwerkingsdatum online wijzig (www.nuskin.com), zullen de producten die ik gekozen heb maandelijks/tweemaandelijks naar het door mij opgegeven adres verzonden worden.

 

6. Wijzigingen in de bestelling

Tenzij ik mijn bestelling uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de aan mij toegewezen datum van afhandeling online wijzig (www.nuskin.com), zullen de producten die ik gekozen heb maandelijks/tweemaandelijks naar het door mij opgegeven adres verzonden worden.

 

 

7. Niet meer leverbare producten

De specifieke producten die ik geselecteerd heb, kunnen door het Bedrijf uit het assortiment genomen worden. Als producten uit het assortiment genomen worden, dan zal het Bedrijf mij dit uiterlijk dertig (30) dagen voordat de producten uit de verkoop genomen worden schriftelijk mededelen, en zal het Bedrijf de overige, op grond van mijn ADR-overeenkomst gekozen producten gewoon blijven verzenden.

Ik kan andere producten kiezen om de uit de verkoop genomen producten te vervangen. Als ik dit doe, dan zal ik het Bedrijf per e-mail, telefoon of online op de hoogte stellen van het type en de hoeveelheid van de gekozen producten, en wel uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de verwerkingsdatum. De aankoopprijs en verzendkosten zullen automatisch aangepast worden aan de wijziging van mijn bestelling.

 

8. Termijn, beëindiging en wijzigingen

A.     Deze ADR-overeenkomst is van kracht vanaf de dag dat u zich registreert en uw eerste ADR-bestelling online plaatst, of, indien gemaakt via de telefoon, vanaf de datum van uw eerste betaling. De duur is voor onbepaalde tijd, tenzij beëindigd door een van de partijen, in overeenstemming met zijn algemene voorwaarden.

B.     Na schriftelijke kennisgeving 14 dagen vooraf, mag het Bedrijf het ADR-programma beëindigen. Het Bedrijf mag eveneens mijn recht om aan het ADR-programma en deze ADR-overeenkomst deel te nemen, onmiddellijk beëindigen en mij van de beëindiging op de hoogte brengen als (i) de kredietkaart, bankkaart of bankmachtiging die aan het Bedrijf afgegeven werd, is verlopen, ingetrokken of anderszins beëindigd werd, (ii) ik de voorwaarden van deze ADR-overeenkomst overtreden heb, of (iii) indien ik een Brand Affiliate ben, ik de voorwaarden van mijn Overeenkomst voor Brand Affiliates overtreden heb.

C.      Ik mag te allen tijde mijn ADR-bestelling annuleren en mijn ADR-overeenkomst online (www.nuskin.com) beëindigen. Het Bedrijf zal de annulering en beëindiging van mijn bestelling en de ADR-overeenkomst binnen veertien (14) dagen verwerken.

D.     Na schriftelijke kennisgeving dertig (30) dagen vooraf, mag het Bedrijf naar eigen goeddunken de voorwaarden van deze ADR-overeenkomst wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verval van de productpunten.

E.      Als ik mijn maandelijkse ADR-bestelling wil opschorten, mag ik dat maximaal drie (3) keer per kalenderjaar doen zonder dat mijn ADR-overeenkomst geannuleerd wordt, en wel door ten minste vijf (5) werkdagen voorafgaand aan mijn toegewezen verwerkingsdatum contact op te nemen met mijn plaatselijke Nu Skin Klantenservice (zie paragraaf 11 hieronder). Als ik in één kalenderjaar meer dan drie (3) bestellingen opschort, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om mijn recht om aan dit ADR-programma en deze ADR-overeenkomst deel te nemen, onmiddellijk te beëindigen.

 

9. Geen wijziging in de Overeenkomst voor Brand Affiliates /Members

De voorwaarden in deze ADR-overeenkomst krijgen geen voorrang op of wijzigen op geen enkele wijze de voorwaarden van mijn Overeenkomst voor Brand Affiliates of Members.

 

10. Persoonsgegevens

Ik weet dat mijn persoonsgegevens verwerkt zullen worden zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van Nu Skin.

 

11. Overige

Neem in geval van vragen contact op met uw plaatselijke Klantenservice. Deze contactgegevens zijn te vinden op https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_BE/info/customer-service.html.