תנאים וכללים

?לקוח חדש !הצטרפו היום
?לקוח חדש !הצטרפו היום

תנאים וכללים

הסכם ADR - תנאים והתניות

בעצם השתתפותי בתוכנית המשלוח האוטומטי ("תוכנית ADR"), אני מסכים לתנאים וההתניות המפורטים להלן ומתחייב לציית להם.

הסכם משלוח אוטומטי (ADR) זה ("הסכם ADR") נעשה בינך, בתור לקוח ADR, ("אני", "לי", "אתה" או "לך"), לבין Nu Skin Israel Inc., 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, US,  דנמרק, מספר רישום במע"ם 560021933 ("החברה.")

בזאת אני מסכים כדלקמן:

1. תוכנית ADR

כלקוח ADR, אני מבין כי תוכנית ADR היא תוכנית רשות המאפשרת לי ליצור הזמנה מהחברה בהוראת קבע, אותה תישלח אלי באופן שיסוכם ותחויב מדי חודש (אלא אם בחרתי באפשרות של משלוחים דו-חודשיים) בכרטיס האשראי או בחשבון הבנק שלי. נוסף על כך, אני מבין שלשם ההשתתפות בתוכנית ADR אין דרישה לקניה מינימלית‚ אבל לשם ניצול ההטבה בתת-סעיף 2.1 יידרש נפח מינימלי.

 

2. הטבת ADR ונקודות מוצר

2.1 ההטבה

אם הזמנת ה-ADR שלי שווה או גדולה מ-50 נפחי מכירות ("SV" - Sales Volume) לאחר ההנחה, אהיה זכאי לנקודות מוצר אותן ניתן להחליף במוצרים נוספים. נקודות המוצר משתנות. בהזמנות ADR חודשיות, מרוויחים נקודות מוצר לפי שיעור של 20% או 30% מערך ה-SV של הזמנת ה-ADR. בהזמנות ADR דו-חודשיות, מרוויחים נקודות מוצר לפי שיעור של 10% מה-SV של הזמנת ה-ADR, ללא תלות במספר חודשי הביצוע. אני מבין כי בהזמנות ADR חודשיות, עבור 12 (שתיים עשר) החודשים הראשונים של הזמנות ADR חודשיות אקבל 20% מערך ה-SV של הזמנת ה-ADR, ואילו החל מהחודש ה-13 (שלושה עשר) אקבל 30%. במקרה של שינוי מהזמנות חודשיות לדו-חודשיות, כדי לקבל 30% החל מהזמנת ADR החודשית ה-13 (שלוש עשרה) יהיה עלי ליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי של Nu Skin (על פי פרק 11 להלן). לא אוכל להרוויח יותר מ-75 נקודות מוצר לחודש בכל שוק.

 

2.2 מחיקה ו/או ביטול

אני מבין ומסכים כי אם לא אעשה שימוש בנקודות המוצר שהרווחתי, תוקפן יפוג באופן אוטומטי ביום הראשון לחודש ה-13 לאחר החודש שבו הרווחתי אותן ("מחיקה"). אני מבין ומסכים כי אם אודיע לחברה תוך שלושים (30) יום ממועד המחיקה ואבקש הקצאה מחדש של נקודות המוצרים שנמחקו, הנקודות יושבו אלי. אם אבטל את תוכנית ה-ADR שלי, אאבד את כל נקודות המוצר שלי באופן מידי.  

 

 

3. החזרות

לא יותרו החזרות של מוצרים שנקנו בתמורה לנקודות מוצר ADR, ושל מוצרים שנקנו תמורת SV או נפח מכירות המקנה עמלה ( - Commissionable Sales Volume"CSV"). כל החזרה אחרת תבוצע על פי המדיניות והנהלים (לגבי עמיתי מותג) או על פי כללי המכירה הרגילים של Nu Skin® (לגבי חברים ולקוחות קמעוניים).

 

4. תשלום

4.1 פרטי התשלום

בהזמנת ADR שלי ציינתי את הכמות שאני מעוניין לקבל מדי חודש או מדי חודשיים מכל מוצר וסיפקתי לחברה פרטים של כרטיס אשראי או כרטיס חיוב בתוקף, בתוספת תאריך התוקף של הכרטיס ופרטים נוספים שדרושים ליצירת הסדר חיוב ישיר בחשבון החיסכון או חשבון ההמחאות האישי שלי. אני מבין כי הזמנת ה-ADR לא תישלח עד אשר החברה תקבל את התשלום.  

 

4.2 אישור התשלום

בעצם בחירה באמצעי תשלום "כרטיס אשראי" או "כרטיס חיוב" כשיטת התשלום שלי, אני מסמיך את החברה או את החברות המסונפות לה לחייב את כרטיס האשראי או כרטיס החיוב שלי, לפי המקרה, מדי חודש או חודשיים, בגין המוצרים המפורטים בהזמנת ה-ADR שלי ולחזור על ניסיון לחייב את הכרטיס שלי אם ניסיון חיוב כלשהו לא הצליח. אם התשלום נכשל, החברה רשאית להחליט על ביטול הזמנת ה-ADR שלי כעבור חמישה (5) ימים מההזמנה.

 

5. העלאת מחירים

החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים שבחרתי. אם יועלה המחיר של מוצר ספציפי, החברה תודיע לי בכתב באמצעות דוא"ל ו/או פרסום באתר האינטרנט Nu Skin‏ (www.nuskin.com) לא יאוחר משלושים (30) יום לפני העלאת המחיר, ואם לא אורה לה לנהוג אחרת, תמשיך לשלוח לי את המוצרים במחירים שהועלו.

 

6. שינוי כתובת

אלא אם אשנה את כתובתי באופן מקוון (www.nuskin.com) לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני תאריך הביצוע שציינתי, המוצרים שבחרתי יישלחו אלי מדי חודש/חודשיים לכתובת שסיפקתי תחילה.  

 

7. שינויים בהזמנה

אלא אם אשנה את הזמנתי באופן מקוון (www.nuskin.com) לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני תאריך הביצוע שציינתי, המוצרים שבחרתי יישלחו אלי מדי חודש/חודשיים לכתובת שסיפקתי.

 

8. מוצרים שמכירתם הופסקה

החברה עשויה להפסיק את המכירה של מוצרים ספציפיים אשר בחרתי בהם. אם מכירה מופסקת, החברה תודיע לי בכתב לא יאוחר משלושים (30) יום לפני הפסקת מכירת המוצרים ותמשיך לשלוח אלי את שאר הפריטים שבחרתי בהסכם ה-ADR שלי.

אוכל לבחור במוצרים אחרים כדי להחליף את המוצרים שהופסקו. אם אעשה כך, הודיע לחברה בדוא"ל, בטלפון או באופן מקוון על סוג וכמות המוצרים שבחרתי לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני תאריך הביצוע. מחירי הרכישה ודמי המשלוח ישונו באופן אוטומטי כדי לשקף את השינויים בהזמנתי.

 

9. משך, סיום ושינויים

A.     הסכם ה-ADR יכנס לתוקף מיום הירשמותך וביצוע הזמנת ה-ADR הראשונה שלך באינטרנט, או אם נעשה בטלפון, מתאריך התשלום הראשון שלך. תוקף ההסכם יימשך זמן בלתי מוגבל, אלא אם מי מהצדדים החתומים עליו יסיים אותו על פי התנאים וההתניות שבו.  

B.     החברה רשאית לסיים את תוכנית ADR במתן הודאה בכתב ארבעה עשר (14) ימים מראש. החברה גם רשאית לסיים מיד את זכותי להשתתף בתוכנית ADR ואת הסכם ADR זה, ולהודיע לי על הסיום, אם (i) תוקף כרטיס האשראי, כרטיס החיוב או הרשאת הבנק שסופקו לחברה יפוג, יבוטל או יסתיים באופן אחר, (ii) אני אפר את התנאים וההתניות של הסכם ADR זה או (iii) אני עמית מותג והפרתי את התנאים של הסכם עמית המותג שלי.

C.     אני רשאי לבטל בכל עת הזמנת ADR שלי ולסיים את הסכם ADR באופן מקוון ( www.nuskin.com). החברה תטפל בביטול וסיום ההזמנה והסכם ה-ADR שלי בתוך ארבעה עשר (14) ימים.

D.     תוך מתן הודעה בכתב שלושים (30) יום מראש, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים וההתניות בהסכם ADR זה, כולל אך ללא הגבלה, את תפוגת נקודות המוצר.

E.      אם ארצה לשים את הזמנת ה-ADR החודשית שלי בהמתנה, אוכל לעשות זאת לכל היותר שלוש (3) פעמים בשנה קלנדרית מבלי שהדבר יגרום לביטול הסכם ה-ADR שלי, תוך יצירת קשר עם שירות הלקוחות המקומי של Nu Skin (על פי סעיף 11 להלן) לא יאוחר מחמישה (5) ימי עבודה לפני יום הביצוע הנקוב. אם במשך שנה קלנדרית אחת אשים יותר משלושה (3) הזמנות בהמתנה, החברה שומרת לעצמה הזכות לסיים את זכותי להשתתף בתוכנית ADR ולסיים את הסכם ה-ADR.

 

10. היעדר שינוי בהסכם עמית מותג/הסכם חבר

התנאים וההתניות בהסכם ADR זה אינם גוברים או משנים במאומה את התנאים וההתניות בהסכם עמית המותג שלי או בהסכם החברות שלי, לפי המקרה.

 

11. מידע אישי

אני מודע שהטיפול במידע האישי שלי יתבצע כמפורט בהודעת הפרטיות של Nu Skin.

 

12. שונות

ניתן להפנות שאלות לשירות הלקוחות המקומי שלך, לפי הפרטים ליצירת קשר המופיעים באתר https://www.nuskin.com/content/nuskin/iw_IL/info/customer-service.html .

               .

              

Nu Skin -הצטרפות ל הצטרפות כמפיץ