Obsah generovaný uživateli Nu Skin − všeobecné podmínky

Obsah generovaný uživateli Nu Skin − všeobecné podmínky

Poslední aktualizace: 2020-05-06

 

Tyto všeobecné podmínky („Všeobecné podmínky”) platí pro případy, kdy Nu Skin International Inc., NSE Products Europe BV i jejich přidružené a dceřiné společnosti („Nu Skin” nebo „my”, „nás”, „naše”) vyberou jakákoliv slova, obrázky, fotografie, údaje, informace nebo veškerý další „obsah generovaný uživateli“ týkající se značky a produktů Nu Skin („obsah”), který nahrajete, postujete nebo sdílíte pomocí webových stránek či platforem třetích stran, mezi něž mimo jiné patří Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat a Twitter („platformy”), a tento obsah použijete na našich webových stránkách, v marketingových e-mailech a dalších marketingových kanálech nebo na jakýchkoliv platformách sociálních sítí Nu Skin („Média Nu Skin”).

 

Výběr obsahu a omezení

 

1.  Čas od času vybereme na platformách obsah, který bychom chtěli použít v médiích Nu Skin.

 

2.  Obsah, který chceme použít v médiích Nu Skin, vybereme podle vlastního zvážení. Můžeme i nemusíme sdílet pokyny ohledně druhu obsahu, který má šanci být vybrán a použit v médiích Nu Skin. I když budeme tyto pokyny sdílet, můžeme i tak vybrat nějaký obsah, který se jimi nebude řídit, pokud bude tento obsah splňovat omezení uvedená v bodě 3 těchto všeobecných podmínek. Stejně tak dodržení těchto pokynů nezaručuje, že váš obsah vybereme. Nemáme žádnou povinnost použít jakýkoliv obsah v médiích Nu Skin.

 

3.  Přejete-li si vytvořit obsah, musíte se ujistit, že:

 • váš obsah neuvádí ani nenaznačuje, že naše produkty pomohly vyřešit, vyléčit, uzdravit nebo zabránit jakémukoli onemocnění nebo jinému zdravotnímu stavu či uvádět výsledky, které jsou odlišné nebo přesahují rámec našich schválených marketingových tvrzení; a
 • váš obsah není zavádějící, očerňující, hanlivý, obscénní, pornografický, urážlivý, neslušný, výhružný, obtěžující, nenávistný, útočný či jinak protiprávní; a
 • vy jste Nu Skin Brand Affiliate, který dodržuje smlouvu Brand Affiliate (obchodního partnera), včetně Politik a postupů Nu Skin.

Budeme-li informováni o tom, že váš obsah nesplňuje tato omezení, ihned vás vyzveme k jeho smazání.

 

4.  Od Nu Skin není nutné cokoliv zakoupit pro to, aby byl váš obsah vybrán k použití v médiích Nu Skin.

 

Váš souhlas s využitím vašeho obsahu

 

5.  Pokud si budeme přát využít váš obsah v médiích Nu Skin, zkontaktujeme vás přes relevantní platformu a požádáme o váš souhlas s využitím vašeho obsahu. Požádáme vás, abyste odopověděli hashtagem „#yesnuskin”, jestliže budete souhlasit, abychom váš obsah použili v médiích Nu Skin. Jakmile nám takto poskytnete souhlas, zavazujete se k dodržování těchto všeobecných podmínek.

 

6.  Pro poskytnutí souhlasu s používáním vašeho obsahu nám musíte odpovědět přímo v rámci stejné komunikace, vlákna nebo soukromé zprávy a použít hashtag „#yesnuskin”. Jestliže vaši odpověď neobdržíme do 7 dnů od data, kdy jsme vás kontaktovali, budeme mít za to, že nesouhlasíte s využitím svého obsahu, a tento obsah tedy nebude využit v žádném médiu Nu Skin.

 

7.  Dáte-li nám souhlas s využitím svého obsahu v souladu s bodem 6 těchto všeobecných podmínek:

 • zaručujete, že je vám více než 16 let;
 • potvrzujete, že jste autorem tohoto obsahu, anebo jste získali příslušná práva a oprávnění od všech třetích stran, které vlastní nebo spravují veškerá práva související s tímto obsahem;
 • udělujete Nu Skin a jejím přidruženým společnostem nevýhradní, globální, převoditelné, poplatků prosté, neodvolatelné, trvalé právo a licenci bez finančního vyrovnání pro využívání vašeho obsahu v médiích Nu Skin, jak je to uvedeno v těchto všeobecných podmínkách;
 • dáváte nám svolení předělávat, archivovat, reprodukovat, rozšiřovat, ukazovat, veřejně představovat anebo opakovaně přehrávat a veřejně zpřístupňovat, jakož i stříhat a editovat, upravovat a měnit váš obsah nebo jakoukoliv jeho část;
 • potvrzujete, že použití vašeho obsahu v médiích Nu Skin nepřekročí ani jinak neporuší autorská práva, ochranné známky, práva na ochranu obchodního vlastnictví, osobních údajů či jiného duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoliv třetí strany;
 • souhlasíte s tím, že Nu Skin použije vaše křestní jméno, uživatelské jméno a profilovou fotografii z účtu, přes který jste obsah postovali, vaši zemi a fotografii tak, jak se objeví v obsahu (pokud nastane takový případ), pro účely popsané v bodě 8 těchto všeobecných podmínek.

 

8.  Pokud to vámi nebude výslovně schváleno, vámi poskytnuté osobní údaje, omezující se na vaše křestní jméno, uživatelské jméno a profilovou fotografii z účtu, přes který jste obsah postovali, vaši zemi a fotografii tak, jak se objeví v obsahu (pokud nastane takový případ), použijeme pro tyto účely:

 • postování celého obsahu nebo jeho části v médiích Nu Skin v souladu s bodem 7 těchto všeobecných podmínek; anebo
 • přisouzení vám autorství obsahu v médiích Nu Skin.

Pokud jste Nu Skin Brand Affiliate, můžeme vás požádat pouze o poskytnutí vašeho identifikačního čísla distributorského účtu, abychom se ujistili, že dodržujete smlouvu Brand Affiliate (obchodního partnera), včetně Politik a postupů Nu Skin, jak je to uvedeno v bodě 3 těchto všeobecných podmínek.

 

9.  Souhlasíte s tím, že pokud použijeme váš obsah v některém médiu Nu Skin, nedostanete za to žádnou platbu, cenu nebo jinou odměnu, a že vás můžeme i nemusíme uvést jako autora obsahu označením vašeho uživatelského jména nebo zmíněním vašich osobních údajů, kdy daný obsah použijeme v médiích Nu Skin.

 

Odstranění vašeho obsahu z médií Nu Skin

 

10.  Rozumíte tomu, že váš obsah můžeme kdykoliv a dle vlastního zvážení odstranit z kteréhokoliv média Nu Skin.

 

11.  Pokud odstraníte obsah z platformy, na které byl původně postován, bude automaticky odstraněn z média Nu Skin pouze tehdy, pokud jsme jednoduše převzali váš obsah na stejné platformě; z technických důvodů může dojít k přiměřené prodlevě.

 

12.  Pokud váš obsah nebude automaticky odstraněn z média Nu Skin, když ho odstraníte z dané platformy, a vy nechcete, aby byl tento obsah nadále využíván společností Nu Skin, kontaktujte prosím infoeurope@nuskin.com a požádejte, abychom ho smazali z média Nu Skin. Po vyrozumění váš obsah odstraníme v přiměřené lhůtě.

 

13.  Rozumíte tomu, že ne vždy je možné obsah odstranit ze všech médií Nu Skin. Váš obsah se může například objevit v marketingových e-mailech, které byly odeslány před tím, než jste nás vyrozuměli o tom, že si ho přejete odstranit z médií Nu Skin. Zajistíme však, aby byl váš obsah odstraněn ze všech editovatelných a budoucích médií Nu Skin poté, co jsme vaši žádost obdrželi.

 

Různé

 

14.  Tyto podmínky se řídí belgickými zákony a jakékoliv spory v této souvislosti podléhají výlučné pravomoci belgických soudů.

 

15.  Nu Skin si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné podmínky bez předchozího upozornění zveřejněním jejich revidované verze. V souladu s tím byste si měli tyto všeobecné podmínky zkontrolovat vždy, když nám poskytujete oprávnění či povolení měnit váš obsah.