Bảo Trợ Quốc Tế

Thỏa Thuận Bảo Trợ Quốc Tế

 

Mục đích của Thỏa Thuận này

 

Mục đích của Thỏa Thuận Bảo Trợ Quốc Tế (International Sponsor Agreement - ISA) là cho phép bạn, với vai trò là một Nhà Phân Phối, bảo trợ cho các Nhà Phân Phối mới tại những thị trường khác bên ngoài Quốc Gia Cư Trú của bạn nơi mà bạn đăng ký vai trò Nhà Phân Phối. Bạn cũng có thể mua sản phẩm tại các thị trường này để sử dụng cho cá nhân và giới thiệu sản phẩm đến các Nhà Phân Phối mới tiềm năng. Xin lưu ý rằng luật pháp của mỗi quốc gia là khác nhau. Mặc dù NSI trao cho bạn quyền bảo trợ các Nhà Phân Phối mới theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này, bạn có thể phải tuân thủ những quy định bổ sung theo luật pháp áp dụng tại mỗi quốc gia. Do đó, vui lòng kiểm tra với văn phòng của Nu Skin địa phương trước khi bạn tiến hành bất cứ hoạt động kinh doanh với Nu Skin tại một quốc gia cụ thể.

 

Thỏa Thuận

 

Thỏa Thuận Bảo Trợ Quốc Tế này giữa Nu Skin International, Inc., một Doanh nghiệp thành lập tại Bang Utah, địa chỉ số 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, Hoa Kỳ và tôi, Nhà Phân Phối độc lập (Mã số Nhà Phân Phối: _______________). Sau khi xem xét các nội dung cam kết được ghi nhận trong ISA này, các bên đồng ý như sau:

 

1.  Định Nghĩa

 

Các thuật ngữ đã định nghĩa dưới đây hoặc có thể được định nghĩa riêng trong ISA này. Các định nghĩa của những thuật ngữ viết hoa mà không được tìm thấy trong ISA này sẽ được quy định trong Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối. Ở bất cứ ngữ cảnh yêu cầu nào, tất cả các từ chỉ giới tính sẽ được hiểu là bao gồm cả hai giới, tất cả các từ số ít sẽ bao gồm số nhiều và tất cả các từ số nhiều sẽ bao gồm số ít.

 

“Quốc Gia Được Phép (Authorized Country)" có nghĩa là bất kỳ quốc gia hoặc thị trường nào được Công Ty chỉ định bằng văn bản là đã được chính thức mở cửa cho hoạt động kinh doanh đối với tất cả các Nhà Phân Phối.

 

“Các Khoản Tiền Thưởng (Bonuses)” có nghĩa là các khoản tiền thưởng và phần thưởng chi trả cho các Nhà Phân Phối dựa trên doanh số Sản Phẩm được bán bởi Nhà Phân Phối, Hệ Thống Tuyến Dưới (Downline Organization) và những Quản Trị Viên tách nhánh đáp ứng tất cả yêu cầu được nêu trong Chính Sách Bán Hàng và Trả Thưởng (Sales Compensation Plan). 

 

“Nhà Phân Phối” có nghĩa là một nhà thầu độc lập được ủy quyền bởi NSV và những công ty liên kết của nó (bao gồm cả NSI) theo Hợp Đồng để mua và bán lẻ Sản Phẩm, tuyển dụng các Nhà Phân Phối khác, và nhận Các Khoản Tiền Thưởng phù hợp với yêu cầu của Chính Sách Bán Hàng và Trả Thưởng (Sales Compensation Plan).

 

“Hợp Đồng Nhà Phân Phối (Distributor Agreement)” có nghĩa là đơn xin gia nhập và hợp đồng Nhà Phân Phối, Đơn Đăng Ký Cùng Tham Gia (Joint Participation Form) nếu áp dụng, mà Tôi đã ký kết với NSV mà cho phép Tôi (a) có quyền trở thành một Nhà Phân Phối và tiếp thị các Sản Phẩm Nu Skin tại Quốc Gia Cư Trú thông qua việc bán hàng từ cá nhân cho cá nhân, và (b) bảo trợ các Nhà Phân Phối mới tại Quốc Gia Cư Trú của tôi.

 

“ISA” có nghĩa là Thỏa Thuận Bảo Trợ Quốc Tế (International Sponsor Agreement).

 

“Quốc Gia Không Cư Trú (Non-Resident Country)” có nghĩa là một Quốc Gia Được Phép khác với Quốc Gia Không Cư Trú của tôi.

 

“Nu Skin” có nghĩa là Nu Skin International, Inc., và các công ty liên kết.

 

“NSI” có nghĩa là Nu Skin International, Inc.

 

“NSV” có nghĩa là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nu Skin Enterprises Việt Nam.

 

“Nu Skin Địa Phương (Nu Skin Local)” có nghĩa là một công ty liên kết của NSI đang hoạt động tại một Quốc Gia Được Phép.

 

“Các Sản Phẩm (Products)” có nghĩa là các sản phẩm và dịch vụ của các công ty liên kết của NSI mà được bán/cung cấp thông qua các Nu Skin Địa Phương ở các Quốc Gia Được Phép riêng biệt.

 

“Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối (Policies and Procedures)” có nghĩa là các quy tắc, ngoài Hợp Đồng Nhà Phân Phối, mà điều chỉnh làm thế nào tôi, với vai trò là một Nhà Phân Phối, tiến hành hoạt động kinh doanh của mình và xác định các quyền cùng với mối quan hệ của các bên tham gia Hợp Đồng Nhà Phân Phối và ISA này.

 

“Quốc Gia Cư Trú” có nghĩa là Quốc Gia Được Phép, ở đó tôi, nếu là cá nhân, là một công dân hoặc một người cư trú hợp pháp và là nơi Tôi đã đăng ký để trở thành một Nhà Phân Phối, hoặc, nếu là một tổ chức kinh doanh, như là một công ty, hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc bất kỳ hình thức tổ chức kinh doanh nào khác, được thành lập hợp pháp. 

 

2. Quyền Bảo Trợ Tại Các Quốc Gia Không Cư Trú

 

(a) Quyền Bảo Trợ Tại Các Quốc Gia Không Cư Trú

NSI chấp thuận cho Tôi quyền để bảo trợ cho các Nhà Phân Phối mới tại các Quốc Gia Không Cư Trú. Thỏa thuận ISA này không trao cho Tôi quyền tiếp thị các Sản Phẩm tại các Quốc Gia Không Cư Trú. Tôi đồng ý rằng Tôi chịu trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào làm việc với hoặc cho Tôi hoặc tham gia vào vai trò Nhà Phân Phối của tôi, và các hoạt động của các chủ thể này phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện của ISA này, và Tôi chịu trách nhiệm cho các hoạt động của họ và đảm bảo việc họ tuân thủ với ISA này. Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào làm việc với hoặc cho Tôi hoặc tham gia vào vai trò Nhà Phân Phối độc lập của Tôi sẽ hoạt động chỉ khi dưới dự giám sát trực tiếp và thường xuyên của tôi.

 

(b) Luật của Quốc Gia Không Cư Trú

Tôi hiểu và thừa nhận rằng, mọi Quốc Gia Không Cư Trú có thể có các luật và yêu cầu cụ thể áp dụng đối với Tôi như một nhà bảo trợ của các Nhà Phân Phối tại Quốc Gia Không Cư Trú đó, và Tôi đồng ý tuân thủ tất cả các luật, đạo luật và các quy định của Quốc Gia Không Cư Trú đó, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các yêu cầu về nhập cư, thị thực và yêu cầu về đăng ký. Mặc dù Nu Skin có thể hỗ trợ Tôi các yêu cầu cơ bản theo luật, các quy định, nguyên tắc và yêu cầu được áp dụng, nhưng Tôi đồng ý rằng Tôi phải hoàn toàn có trách nhiệm để nghiên cứu kỹ, hiểu và tuân thủ tất cả các yêu cầu của luật, đạo luật và quy định được áp dụng của Quốc Gia Không Cư Trú đó.

 

(c) Mua Sản Phẩm tại Quốc Gia Không Cư Trú

Tôi đồng ý rằng Tôi chỉ có thể mua bản Sản Phẩm từ Nu Skin Địa Phương tại Quốc Gia Không Cư Trú. Hơn nữa, Tôi đồng ý rằng (i) Tôi chỉ có thể mua các Sản Phẩm ở Quốc Gia Không Cư Trú để sử dụng cá nhân hoặc để giới thiệu cho các Nhà Phân Phối mới tiềm năng, và vì thế Tôi sẽ không bán lại các sản phẩm đó, và (ii) Tôi chưa từng, và sẽ không, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, bán hoặc phân phối bất kỳ Sản Phẩm nào tại một Quốc Gia Không Cư Trú, và (iii) Tôi sẽ tuân thủ luật pháp áp dụng đối với việc mua bán Sản Phẩm tại Quốc Gia Không Cư Trú.

 

(d) Các Yêu Cầu Của Nu Skin Địa Phương

TÔI ĐỒNG Ý LIÊN HỆ VỚI NU SKIN ĐỊA PHƯƠNG TẠI QUỐC GIA KHÔNG CƯ TRÚ NƠI MÀ TÔI MONG MUỐN THỰC HIỆN VIỆC BẢO TRỢ VỚI CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA NU SKIN ĐỊA PHƯƠNG VỀ VIỆC BẢO TRỢ HOẶC MUA CÁC SẢN PHẨM TẠI QUỐC GIA KHÔNG CƯ TRÚ ĐÓ.

 

3. Chấm Dứt Quyền Bảo Trợ Của Tôi

 

Quyền bảo trợ của Tôi tại một Quốc Gia Không Cư Trú theo ISA này, hoặc việc nhận Các Khoản Tiền Thưởng từ hoạt động bán hàng của Hệ Thống Tuyến Dưới và các Nhà Quản Lý Độc Lập của Tôi ở Quốc Gia Không Cư Trú, có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào khi NSI hoặc một Nu Skin Địa Phương toàn quyền xác định rằng tự chính Tôi đã không thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của ISA này hoặc của Hợp Đồng Nhà Phân Phối của tôi. ISA này sẽ tự động chấm dứt khi chấm dứt Hợp Đồng Nhà Phân Phối của tôi.

 

4. Đại Diện và Bảo Đảm

 

Tôi đại diện và bảo đảm rằng:

(a) Tôi được ủy quyền để giao kết ISA này, theo đó Tôi đã đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý để giao kết một hợp đồng có hiệu lực tại Quốc Gia Cư Trú của tôi, và hợp đồng đó đã xác nhận và chuyển giao bởi tôi đồng thời đã được NSI chấp thuận như được mô tả ở đây, ISA này thiết lập các nghĩa vụ ràng buộc, có hiệu lực và hợp pháp;

(b) Tôi trước đây chưa từng và sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhập khẩu bất kỳ các Sản Phẩm không được chấp thuận nào vào bất kỳ Quốc Gia Không Cư Trú nào, và thừa nhận rằng hành động này sẽ gây thiệt hại không thể khắc phục đối với NSI và Nu Skin Địa Phương tại bất kỳ Quốc Gia Không Cư Trú nào;

(c) Nếu là một cá nhân, Tôi là một công dân hoặc là một người cư trú hợp pháp tại Quốc Gia Cư Trú của tôi; và

(d) Nếu là một pháp nhân kinh doanh, như là công ty, hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc bất kỳ hình thức pháp nhân kinh doanh nào khác được thành lập hợp pháp theo luật pháp của Quốc Gia Cư Trú của tôi, và mỗi thành viên của pháp nhân kinh doanh đó có sự ủy quyền hợp pháp tương ứng để tiến hành kinh doanh tại Quốc Gia Cư Trú;

(e) Và Tôi không vi phạm nghiêm trọng Hợp Đồng Nhà Phân Phối của tôi. 

 

5. Chấp Nhận ISA

 

Ngày có hiệu lực của ISA sẽ là ngày mà thoả thuận được chấp nhận bởi NSI, đó sẽ là (i) ngày mà Tôi thực hiện ISA bằng phương tiện điện tử thông qua website chính thức của Nu Skin và nó được tiếp nhận và được chấp nhận bởi NSI, hoặc (ii) là ngày mà một bản gốc của ISA này được tiếp nhận và chấp nhận bởi NSI.

 

6. Bồi Thường và Giới Hạn Trách Nhiệm

 

(a) Bồi Thường

Tôi sẽ bồi thường và đảm bảo cho Nu Skin, và các cổ đông, lãnh đạo, giám đốc và nhân viên của Nu Skin tránh khỏi những tổn thất từ và đối với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại, hành vi, căn cứ khiếu nại/khiếu kiện, chi phí, hoặc phí tổn, bao gồm, nhưng không hạn chế, các chi phí hợp lý cho luật sư, là kết quả hoặc phát sinh từ, bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bất cứ hành động hay sự thiếu trách nhiệm nào của Tôi trong khi thực hiện hoạt động kinh doanh như một Nhà Phân Phối độc lập của tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, việc bảo trợ và tiến hành hoạt động kinh doanh của Tôi tại Quốc Gia Không Cư Trú, vi phạm về việc đại diện và bảo đảm, vi phạm nghiêm trọng ISA và các thỏa thuận khác giữa các bên, hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác hoặc cấu thành hành vi vi phạm.

 

(b) Giới Hạn Trách Nhiệm

Tôi đồng ý rằng Nu Skin sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại có tính chất đặc biệt, gián tiếp, trực tiếp, ngẫu nhiên, hình phạt hoặc hậu quả, bao gồm cả thiệt hại về lợi nhuận, phát sinh từ hoặc liên quan tới việc vi phạm ISA này hoặc các thỏa thuận khác giữa các bên. Tôi đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của Nu Skin cho bất kỳ khiếu nại nào bất kể liên quan đến mối quan hệ của Tôi với Nu Skin, bao gồm nhưng không hạn chế, tới bất kỳ cấu thành căn cứ khiếu nại/khiếu kiện phát sinh trong hợp đồng, ngoài hợp đồng, hoặc tiền lệ pháp, sẽ được giới hạn theo giá thành của các Sản Phẩm mà Tôi đã mua từ Nu Skin Địa Phương tại các Quốc Gia Không Cư Trú. 

 

7. Trọng Tài

 

(a) ISA NÀY THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ RÀNG BUỘC BỞI THỎA THUẬN TRỌNG TÀI. UTAH SẼ LÀ ĐỊA ĐIỂM DUY NHẤT CHO VIỆC HÒA GIẢI, TRỌNG TÀI HOẶC GIẢI QUYẾT, BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN ISA NÀY 

Xuất xứ gốc của ISA này là Bang Utah, Hoa Kỳ, và sẽ điều chỉnh bởi, giải thích theo, và diễn giải bởi luật của Bang Utah, không phụ thuộc vào hiệu lực của các quy định liên quan tới việc chọn lựa luật áp dụng. Địa điểm duy nhất để giải quyết bất kỳ và toàn bộ các tranh chấp và hành vi phát sinh từ hoặc liên quan tới ISA này hoặc bất cứ tranh chấp giữa các Nhà Phân Phối phát sinh từ hoặc liên quan đến một vai trò Nhà Phân Phối hoặc ISA này, tới việc thực thi hiệu lực của ISA này, hoặc bất cứ các khiếu kiện nào khác (cho dù căn cứ theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, đạo luật, luật hoặc tiền lệ pháp), bao gồm cả tính hiệu lực của thỏa thuận trọng tài này, địa điểm tố tụng trọng tài, và quyền xét xử, sẽ đều tại Hạt Salt Lake, Bang Utah. Tôi đồng ý với phán quyết riêng của các tòa án nói trên trong phạm vi Bang Utah và từ bỏ bất kỳ sự phản đối nào về việc chọn địa điểm không thích hợp. 

 

(b) Tôi đồng ý rằng bất cứ yêu cầu bồi thường, tranh chấp, hành vi cấu thành căn cứ khiếu nại/khiếu kiện hoặc khiếu nại nào trong quá khứ, hiện tại và tương lai, phát sinh từ hoặc liên quan đến ISA này, hoặc bất kỳ và tất cả các tranh chấp giữa các Nhà Phân Phối phát sinh từ hoặc liên quan đến một vai trò Nhà Phân Phối hoặc ISA này, đến việc thực thi ISA này hoặc bất cứ yêu cầu bồi thường khác (cho dù trên cơ sở hợp đồng, ngoài hợp đồng, đạo luật, luật hoặc tiền lệ pháp), bao gồm những người mà Tôi có thể có cáo buộc hoặc cáo buộc chống lại Nu Skin hoặc các chủ sở hữu, giám đốc, lãnh đạo hoặc nhân viên của Nu Skin, hoặc bất kỳ Nhà Phân Phối khác, mà phát sinh như là kết quả của hoặc liên quan đến Hệ Thống Tuyến Dưới và/hoặc các Quản Trị Viên (Executive) tách nhánh của tôi, việc mua và bán các Sản Phẩm hoặc quyền thực hiện bảo trợ của tôi, hoặc các hoạt động bảo trợ và bán hàng của tôi, hoặc phát sinh khác ngoài ISA này, sẽ được giải quyết và xử lý theo các điều khoản và các điều kiện của ISA này, và bằng cách (a) hòa giải theo các nguyên tắc và thủ tục quy định trong Chương 7 (Thoả Thuận Trọng Tài) của Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối hoặc có thể xem xét trực tuyến tại mục Văn Phòng Của Tôi (My Office) trên website chính thức của Nu Skin; hoặc nếu không được giải quyết hoặc xử lý bằng hòa giải, bằng hình thức (b) tố tụng trọng tài theo quy tắc Trọng Tài quy định tại Chương 7 (Trọng Tài) của Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối. Các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành tại Thành Phố Salt Lake, Bang Utah. Các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bằng ngôn ngữ Tiếng Anh, nhưng theo yêu cầu và chi phí của một bên, các tài liệu và lời khai sẽ được dịch sang ngôn ngữ khác. Một trọng tài viên sẽ được chỉ định để nghe và đưa ra phán quyết về tranh chấp, trọng tài viên được lựa chọn bởi sự đồng ý của tất cả các bên. Các bên sẽ phải chịu các chi phí của riêng mình và những phí tổn và các chi phí khác được phân chia hợp lý của (i) chi phí trọng tài viên và (ii) các lệ phí hành chính của tố tụng trọng tài. Các bên và trọng tài viên không bên nào được tiết lộ tình trạng, nội dung, hoặc kết quả tố tụng trọng tài mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của cả hai bên. Phán quyết do trọng tài viên có thể được đưa ra xem xét tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

 

(c)  Tôi đồng ý chấp nhận và chịu ràng buộc bởi thỏa thuận trọng tài này nếu tôi truy cập website của công ty, và sử dụng thông tin trong đó, hoặc bằng việc mua bất kỳ sản phẩm nào đang có tại website đã nêu, hoặc mua bất kỳ sản phẩm nào từ một Nu Skin địa phương, nếu tôi bảo trợ tại một quốc gia không cư trú, hoặc nếu tôi nhận một khoản tiền thưởng.

 

8. Nhà Thầu Độc Lập

 

Tôi xác nhận và đồng ý rằng, với vai trò một Nhà Phân Phối, Tôi là một nhà thầu độc lập và Tôi không phải là một nhân viên, một đại lý, hoặc đại diện theo pháp luật của Nu Skin, và trừ khi được cho phép bởi ISA này, Tôi không được uỷ quyền đại diện cho Nu Skin để hành động. Không có nội dung nào trong ISA này ngụ ý hoặc sẽ được coi là cấu thành một quan hệ đối tác, đại lý, quan hệ người sử dụng lao động – người lao động hoặc một liên doanh giữa Nu Skin và tôi.

 

9. Chuyển Nhượng 

 

Tôi không thể chuyển giao, chuyển nhượng hoặc bằng các hình thức khác nhượng lại bất kỳ quyền được chuyển nhượng nào theo ISA này cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà không có trước văn bản với nội dung đồng ý của NSI, mà nội dung đồng ý sẽ do NSI toàn quyền quyết định.

 

10. Thỏa Thuận Toàn Bộ

 

ISA là một phần của thỏa thuận toàn bộ bao gồm ISA này và các Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối, và có thể được sửa đổi, bổ sung và được kết hợp sau đây bằng việc dẫn chiếu. 

 

 

Nhà Phân Phối       

 

          

 

 

________________________________    

                                                               

 

Ngày: ________________________

 

 

Divider