Các tính năng mới của ADR

Các tính năng mới của ADR

Sử dụng điểm ADR cho phí vận chuyển

pay_with_points_screenshot

Đặt ADR chính

primary_adr_screenshot