Sáng kiến Xanh

green_logo2
ageloc_tfeu_bottle

Nu Skin quan tâm
Chương trình Tái chế xuất Thuỷ tinh

Nu Skin đang cố gắng để giảm thiểu sự hao phí, tái chế xuất tái sử dụng vật liệu và tưởng thưởng sự cố gắng của bạn!Trung tâm Trải nghiệm sản Phẩm cùa Nu Skin sẽ chấp nhận những bình lọ sản phẩm vỏ không của Nu Skin. Và cho mỗi chai lọ thuỷ tinh bạn trả lại bạn sẽ được tưởng thưởng với điểm của ADR .

Bằng cách đó, chúng ta có thể làm việc cùng nhau để làm Sự khác biệt cho Trái đất, từng mỗi chai hay lọ một lần.

 

Bạn cũng có thể gởi những chai trống và lọ cùng với bản sao Thông tin Cái chế xuất.

 

Xin gởi đến :

Nu Skin Product Experience Center – Recycling Program

75 West Center

Provo, UT 84601

 

* Xin tháo bỏ tất cả các nắp, đầu, bơm, nhãn hiệu hay những mẫu gói hàng khác mà không phải bằng thuỷ tinh trước khi vận chuyển hay mang những hàng đó đến Trung tâm Trải nghiệm sản phẩm (Product Experience center)

Recycle Form
Recycle Flyer

Divider